Vyhláška č. 125/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.

(v znení č. r2/c33/2012 Z. z.)

Čiastka 30/2012
Platnosť od 05.04.2012
Účinnosť od 15.04.2012

OBSAH

15.04.2012

125

15.04.2012

VYHLÁŠKA

15.04.2012

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

15.04.2012

z 28. marca 2012,

15.04.2012

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.

15.04.2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


15.04.2012

Čl. I

15.04.2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.04.2012

1. V úvodnej vete sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“ a za slovo „republiky“ slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.

15.04.2012

2. V § 2 ods. 2 sa slová „vo voľných revíroch, ako aj vo zvernicových chovoch“ nahrádzajú slovami „revírov alebo je určená aj na chov zveri na účel jej lovu vo zvernici“.

15.04.2012

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

15.04.2012

(6) Zver ulovená v uznanej zvernici sa započítava do plnenia plánu chovu a lovu pre príslušný poľovný revír okrem lovu zveri v generačnej zvernici, pre ktorý sa predkladá samostatný plán chovu a lovu raticovej zveri vo zvernici.“.

15.04.2012

4. § 4 znie:

15.04.2012

㤠4

15.04.2012

Začlenenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít vrátane ich hraníc je uvedené na webovom sídle ministerstva.“.

15.04.2012

5. V § 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľkách č. 1 a 2“.

15.04.2012

6. V § 9 ods. 2 sa slová „tabuľke č. 2“ nahrádzajú slovami „tabuľke č. 3 a v prílohe č. 6“.

15.04.2012

7. § 12 znie:

15.04.2012

㤠12

15.04.2012

(1) Pri meraní, vážení a vizuálnom posudzovaní znakov poľovníckej trofeje postupuje hodnotiteľská komisia podľa kritérií chovnosti a podľa bodovacích tabuliek Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri.

15.04.2012

(2) Pri hodnotení kvality chovu zveri hodnotiteľská komisia porovnáva podiel

15.04.2012

a) lovu samčej zveri v každej vekovej triede,

15.04.2012

b) nesprávneho lovu samčej zveri.

15.04.2012

(3) Hodnotenie kvality chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnom revíri sa označuje stupňom uspokojivá alebo neuspokojivá, pričom záverečné hodnotenie za

15.04.2012

a) jednotlivý druh sa určí podľa najhoršie hodnoteného kritéria,

15.04.2012

b) poľovný revír sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnotení zveri podľa odseku 2,

15.04.2012

c) chovateľský celok a poľovnú oblasť sa spracuje ako samostatné hodnotenie podľa sumárnych údajov všetkých poľovných revírov tvoriacich chovateľský celok alebo poľovnú oblasť.“.

15.04.2012

8. V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:

15.04.2012

b) zobrazujúce spodný pohľad na chrup hornej čeľuste, horný a bočný pohľad na chrup dolnej čeľuste,“.

15.04.2012

9. V § 14 ods. 2 sa slová „§ 19“ nahrádzajú slovami „§ 23“.

15.04.2012

10. V § 17 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 9“.

15.04.2012

11. V § 18 písm. k) sa vypúšťajú slová „obvodnej komisie alebo“.

15.04.2012

12. V § 22 ods. 2 v uvádzacej vete sa za slovo „dokumentácie“ vkladajú slová „obvodnému lesnému úradu“.

15.04.2012

13. V § 22 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

15.04.2012

b) plán chovu a lovu raticovej zveri a plán spoločných poľovačiek do 31. marca,

15.04.2012

c) plán chovu a lovu malej zveri a plán spoločných poľovačiek do 31. augusta,“.

15.04.2012

14. V § 22 ods. 2 písm. d) sa slová „10. apríla“ nahrádzajú slovami „31. marca“.

15.04.2012

15. V § 22 ods. 2 sa písmeno e) znie:

15.04.2012

e) zistený stav zveri podľa § 36 do 1. apríla,“.

15.04.2012

16. V § 22 ods. 2 písm. g) sa slová „10. februára“ nahrádzajú slovami „5. marca“.

15.04.2012

17. V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a dokumentácie“.

15.04.2012

18. V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová „15. septembra“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.

15.04.2012

19. V § 22 ods. 3 písm. d) sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.

15.04.2012

20. V § 22 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

15.04.2012

21. § 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

15.04.2012

(4) Štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri sa predkladá Národnému lesníckemu centru do 15. marca.“.

15.04.2012

22. V § 24 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa prílohy č. 13a“.

15.04.2012

23. V § 25 ods. 4, § 26 ods. 3, § 27 ods. 3, § 28 ods. 3 a § 30 ods. 2 sa slová „dospelej zveri v čase lovu“ nahrádzajú slovom „zveri“.

15.04.2012

24. V § 25 odsek 5 znie:

15.04.2012

(5) Prevod prírastku jelenej zveri z predchádzajúceho roku sa v pláne chovu a lovu vykonáva takto:

15.04.2012

a) z počtu jelenčiat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy jeleňov a 50 % do kategórie jeleníc,

15.04.2012

b) 50 % jeleňov I. vekovej triedy bez presunutého počtu jelenčiat sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy a z III. vekovej triedy sa presunie 25 % do IV. vekovej triedy,

15.04.2012

c) do triedy jelenčiat sa pripočíta očakávaný prírastok.“.

15.04.2012

25. V § 26 odsek 2 znie:

15.04.2012

(2) Prevod prírastku srnčej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto:

15.04.2012

a) z počtu srnčiat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy srncov a 50 % do kategórie sŕn,

15.04.2012

b) I. veková trieda srncov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy,

15.04.2012

c) do triedy srnčiat sa pripočíta očakávaný prírastok.“.

15.04.2012

26. V § 27 odsek 2 znie:

15.04.2012

(2) Prevod prírastku danielej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto:

15.04.2012

a) z počtu danielčat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy danielov a 50 % do kategórie danielic,

15.04.2012

b) 50 % I. vekovej triedy danielov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy,

15.04.2012

c) do triedy danielčat sa pripočíta očakávaný prírastok.“.

15.04.2012

27. V § 28 odsek 2 znie:

15.04.2012

(2) Prevod prírastku muflónej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto:

15.04.2012

a) z počtu muflónčat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy muflónov a 50 % do kategórie muflónic,

15.04.2012

b) 50 % I. vekovej triedy muflónov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 33 % do III. vekovej triedy,

15.04.2012

c) do triedy muflónčat sa pripočíta očakávaný prírastok.“.

15.04.2012

28. V § 29 ods. 2 sa slová „1,1 – 1,4“ nahrádzajú slovami „0,9 – 1,5“ a slová „110 – 140“ slovami „90 – 150“.

15.04.2012

29. V § 29 ods. 3 v tretej vete sa vypúšťajú slová „t. j. 100 – 140 % prírastku z celého kmeňového stavu“.

15.04.2012

30. V § 29 sa vypúšťa odsek 4.

15.04.2012

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

15.04.2012

31. V § 30 ods. 1 tretej vete sa slovo „kamzíkov“ nahrádza slovami „kamzičej zveri“.

15.04.2012

32. Nadpis § 31 znie „Kulminácia trofeje“.

15.04.2012

33. V § 37 sa odsek 2 vypúšťa.

15.04.2012

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

15.04.2012

34. V § 37 ods. 2 sa pripája veta „V poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri sa vnadiská zriaďujú len v čase od 16. júla do 31. decembra.“.

15.04.2012

35. V § 39 ods. 1 sa slová „je aj“ nahrádzajú slovami „môže byť aj“.

15.04.2012

36. V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vzor prihlášky je uvedený v prílohe č. 18“.

15.04.2012

37. V § 41 ods. 2 sa za slovo „trvá“ vkladá slovo „najmenej“.

15.04.2012

38. V § 41 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

15.04.2012

39. V § 43 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21“.

15.04.2012

40. V § 44 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22“.

15.04.2012

41. V § 46 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23“.

15.04.2012

42. V § 48 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

15.04.2012

43. V § 50 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 26“.

15.04.2012

44. V § 51 ods. 7 sa vypúšťajú slová „(príloha č. 27)“.

15.04.2012

45. V § 52 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vzor žiadosti zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.“.

15.04.2012

46. V § 64 ods. 2 sa slovo „uchádzača“ nahrádza slovom „žiadateľa“.

15.04.2012

47. V § 71 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „od 1. októbra do 15. apríla“ nahrádzajú slovom „celoročne“.

15.04.2012

48. V § 71 ods. 1 písm. a) piatom bode sa slová „1. septembra“ nahrádzajú slovami „16. augusta“.

15.04.2012

49. V § 71 ods. 1 písm. a) šiestom bode sa slová „od 1. októbra do 31. januára“ nahrádzajú slovami „od 1. novembra do 15. januára“.

15.04.2012

50. V § 71 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slovo „január“ nahrádza slovom „januára“ a číslovka „28.“ sa nahrádza slovom „konca“.

15.04.2012

51. V § 71 ods. 1 písm. b) deviatom bode sa slová „16. januára“ nahrádzajú slovami „15. januára“.

15.04.2012

52. V § 71 ods. 1 písm. b) desiatom bode sa slovo „októbra“ nahrádza slovom „septembra“.

15.04.2012

53. V § 71 ods. 1 písm. b) jedenástom bode sa slovo „poľná“ nahrádza slovom „siatinná“ a číslovka „31.“ sa nahrádza číslovkou „20.“.

15.04.2012

54. V § 71 ods. 1 písm. b) pätnásty až osemnásty bod znie:

15.04.2012

„15. havran čierny v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 20. januára,

15.04.2012

16. sojka škriekavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 20. septembra do konca februára,

15.04.2012

17. straka čiernozobá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 10. septembra do konca februára,

15.04.2012

18. vrana túlavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 10. februára,“.

15.04.2012

55. V § 72 ods. 1 sa vypúšťajú slová „sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku čiernozobú a vranu túlavú“ a na konci sa pripájajú slová „a tchora tmavého“.

15.04.2012

56. V § 72 sa vypúšťa odsek 2.

15.04.2012

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

15.04.2012

57. V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „sojku škriekavú“, „straku čiernozobú a vranu túlavú“ a na konci sa pripájajú slová „a tchora tmavého“.

15.04.2012

58. V § 75 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak sa tieto psy používajú pri užívaní poľovného revíru, ktorú predkladá každoročne spolu s plánmi poľovníckeho hospodárenia obvodnému lesnému úradu a obvodnej komore“.

15.04.2012

59. V § 75 sa odsek 2 vypúšťa. Zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.

15.04.2012

60. V § 76 ods. 1 sa slová „krajského a obvodného lesného úradu“ nahrádzajú slovami „kraja a okresu“.

15.04.2012

61. V § 76 odsek 7 sa vypúšťa.

15.04.2012

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

15.04.2012

62. V § 77 v nadpise sa za slovo „pôvode“ vkladá slovo „ulovenej“.

15.04.2012

63. Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.04.2012

㤠78a

15.04.2012

Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2012

15.04.2012

Tlačivá príloh, ktoré boli zmenené touto vyhláškou, možno používať najdlhšie do 31. decembra 2012.“.

15.04.2012

64. Prílohy č. 1, 7, 9, 18, 20 až 24, 26 a 27 sa vypúšťajú.

15.04.2012

65. V prílohe č. 2 časti Prílohy štatútu treťom bode sa za slovo „raticovej“ vkladajú slová „a malej“.

15.04.2012

66. V prílohe č. 2 časti Chovateľský celok sa vypúšťa šiesty bod.

15.04.2012

67. V prílohe č. 3 v celom texte sa slová „č. 8“ nahrádzajú slovami „č. 4“.

15.04.2012

68. V prílohe č. 3 treťom bode sa slová „č. 5“ nahrádzajú slovami „č. 4“.

15.04.2012

69. V prílohe č. 3 siedmom bode v písmenách a) až c) sa slová „v bode 4“ nahrádzajú slovami „v bode 6“.

15.04.2012

70. V prílohe č. 3 Osobitné ustanovenia pre jednotlivé poľovné oblasti Jelenie poľovné oblasti prvom bode sa za druhú vetu vkladajú tieto vety: „V tomto prípade sa však normované kmeňové stavy srnčej zveri uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 môžu znížiť o 30 – 80 %. Percento zníženia závisí od kvality životných podmienok pre srnčiu zver v príslušnom regióne, od jej súčasnej početnosti, od početnosti ďalších druhov prežúvavej zveri a tlaku predátorov.“.

15.04.2012

71. V prílohe č. 3 sa nadpis „Diviačia zver“ nahrádza nadpisom „Iné ustanovenia“.

15.04.2012

72. V prílohe č. 3 Iné ustanovenia prvom bode sa nahrádzajú vety „Chov diviačej zveri v bažantniciach je zakázaný. V poľovných oblastiach s chovom malej zveri nie je žiaduci.“ vetou „Chov diviačej zveri v bažantniciach a v poľovných oblastiach s chovom malej zveri okrem zverníc určených na chov diviačej zveri je zakázaný.“.

15.04.2012

73. V prílohe č. 3 Iné ustanovenia druhom bode sa vypúšťa prvá veta.

15.04.2012

74. V prílohe č. 3 sa nadpis „Zatriedenie lesných typov do kvalitatívnych tried“ nahrádza nadpisom „Zatriedenie skupín lesných typov do kvalitatívnych tried“.

15.04.2012

75. Príloha č. 4 znie:

15.04.2012

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.

15.04.2012

NORMOVANÉ KMEŇOVÉ STAVY A KOEFICIENT PRÍRASTKU

15.04.2012

Normované kmeňové stavy na 1 000 ha lesnej poľovnej plochy

15.04.2012

Tabuľka č. 1

15.04.2012
Kvalitatívna trieda Druh zveri
jeleniadanieliamuflóniasrnčiadiviačia
I.21 – 27 32 – 3943 – 5365 – 8016 – 20
II.16 – 2024 – 3132 – 4248 – 6411 – 15
III.11 – 1516 – 2321 – 3131 – 477 – 10
IV.do 10do 15do 20do 30do 6
15.04.2012

Koeficienty očakávaného prírastku raticovej zveri

15.04.2012

Tabuľka č. 2

15.04.2012
Druh zveriKoeficienty očakávaného prírastku
jelenia0,6 – 0,9
danielia0,7 – 1
muflónia0,8 – 1,3
srnčia0,8 – 1,3
diviačia0,9 – 1,5
15.04.2012

1. Prírastok prežúvavej raticovej zveri sa vypočíta z počtu samičej zveri (dospelej, bez vlaňajších mláďat) v jarnom kmeňovom stave.

15.04.2012

2. Prírastok diviačej zveri sa vypočíta z celého jarného kmeňového stavu (vrátane vlaňajších, ale ešte bez tohtoročných diviačat).

15.04.2012

3. Pri určovaní koeficientu očakávaného prírastku v rámci rozpätia sa prihliada na:

15.04.2012

a) kvalitatívnu triedu poľovného revíru,

15.04.2012

b) prirodzenú mortalitu najmä v dôsledku predačného tlaku predátorov, pravidelných záplav atď. (pri silnom predačnom tlaku sa koeficient očakávaného prírastku znižuje na spodnú hranicu rozpätia),

15.04.2012

c) antropogénnu mortalitu (pozemné komunikácie, mechanizácia a chemizácia poľnohospodárstva, ilegálne odstrely atď.),

15.04.2012

d) pomer pohlavia v populácii pri prevahe samíc u diviačej zveri sa zvyšuje.

15.04.2012

Prepočítavacie koeficienty jednotlivých druhov prežúvavej raticovej zveri

15.04.2012

Tabuľka č. 3

15.04.2012
Druh zveri jelenia danielia muflónia srnčia
jelenia 1,523
danielia0,7 1,32
muflónia0,50,7 1,5
srnčia0,30,50,7.“
15.04.2012

76. V prílohe č. 5 v tabuľke č. 1 sa slová „Optimálna výmera“ nahrádzajú slovami „Minimálna výmera“.

15.04.2012

77. V prílohe č. 5 prvom odseku pod tabuľkou č. 1 sa slovo „II.“ nahrádza slovom „I.“.

15.04.2012

78. V prílohe č. 5 piatom odseku pod tabuľkou č. 1 sa dopĺňa táto veta: „Určenie normovaných kmeňových stavov zveri vo zvernici podľa tabuľky č. 2 pre diviačiu zver sa použije len v prípade diviačích zverníc. V ostatných zverniciach sa použije na určenie normovaných kmeňových stavov diviačej zveri výmera oplotenej plochy na 1 ks plánovanej zveri od 17,6 ha do 20 ha.“.

15.04.2012

79. V prílohe č. 5 tabuľka č. 2 znie:

15.04.2012

„Tabuľka č. 2

15.04.2012
Kvalitatívna
trieda
Výmera oplotenej plochy na 1 ks plánovanej zveri v ha
jeleňdanielmuflónpasrnec, jeleň sikadiviak
I.do 10do 7,5do 5do 7,5do 10
II.10,1 – 13,5  7,6 – 10,55,1 – 7,57,6 – 10,510,1 – 15
III.13,6 – 17,510,6 – 13,57,6 – 1010,6 – 13,515,1 – 17,5
IV.17,6 – 22,513,6 – 17,510,1 – 12,513,6 – 17,517,6 – 20
Koeficient
prírastku
0,7 – 0,90,7 – 10,8 – 1,00,5 – 0,80,9 – 1,5
15.04.2012

80. V prílohe č. 5 druhom bode sa nad tabuľku umiestňujú slová „Tabuľka č. 3“.

15.04.2012

81. V prílohe č. 5 treťom bode sa slovo „deväť“ nahrádza slovom „desať“.

15.04.2012

82. V prílohe č. 5 sa za časť „Bažantia zver“ pripája táto časť:

15.04.2012

„Jarabičia zver

15.04.2012

Pre jarabičiu zver sa do kvalitatívnej triedy zaraďuje celá plocha poľovného revíru tvorená poľovnými pozemkami. Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je spravidla 1:1.

15.04.2012

Pri výpočte očakávaného prírastku zveri sa koeficientom očakávaného prírastku, ktorý zodpovedá príslušnej kvalitatívnej triede poľovného revíru, vynásobí celý skutočný jarný kmeňový stav zveri, to znamená, zver samčia a zver samičia spolu.“.

15.04.2012

83. V prílohe č. 5 Ostatné druhy prvá veta znie:

15.04.2012

„V poľovných oblastiach s chovom malej zveri možno určiť normovaný kmeňový stav jelenej zveri len v tých lesných komplexoch a trstinách, ktoré majú súvislú výmeru najmenej 500 ha, pričom môžu zasahovať do viacerých poľovných revírov.“.

15.04.2012

84. V prílohe č. 6 štvrtom odseku sa za slovo „straty“ vkladajú slová „podľa § 32 až 34“ a vypúšťajú sa slová „ktorá predstavuje pri zajacoch 10 – 20 %, pri bažantoch 15 – 30 % a pri jarabiciach až 50 %“ a posledná veta.

15.04.2012

85. Prílohy č. 11 a 12 znejú:

15.04.2012

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.

15.04.2012

ROČNÝ PLÁN chovu a lovu malej zveri na poľovnícku sezónu 2......./2.......

15.04.2012

Príloha 11a

15.04.2012

ROČNÝ PLÁN chovu a lovu malej zveri na poľovnícku sezónu

15.04.2012

Príloha 11b

15.04.2012

Príloha č. 12 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.

15.04.2012

ROČNÝ PLÁN starostlivosti o zver na poľovnícku sezónu 2.../2...

15.04.2012

Príloha 12

15.04.2012

86. V prílohe č. 13 nadpis znie: „Plán spoločných poľovačiek na poľovnícku sezónu 2.../2...“.

15.04.2012

87. Za prílohu č. 13 sa vkladá príloha č. 13a, ktorá znie:

15.04.2012

„Príloha č. 13a k vyhláške č. 344/2009 Z. z.

15.04.2012

ÚROVEŇ KVALITY POĽOVNÍCKEHO HOSPODÁRENIA

15.04.2012

Príloha 13a

15.04.2012

88. Príloha č. 14 znie:

15.04.2012

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.

15.04.2012

PREHĽAD STAVU ZVERI
k 31. marcu ................................

15.04.2012

Príloha 14

15.04.2012

89. V prílohách č. 25 a 28 až 33 sa vypúšťajú slová „Rodné číslo“.

15.04.2012

90. V prílohách č. 29 a 31 sa vypúšťa riadok 8. „Pri skúške obstálo spolu“.

15.04.2012

91. V prílohe č. 35 prvom bode sa vypúšťajú slová „na lov a dohľadávanie jednotlivých druhov zveri“.

15.04.2012

92. V prílohe č. 35 prvom bode písm. a) sa vypúšťajú slová „(zajac, bažant)“.

15.04.2012

93. V prílohe č. 35 prvom bode písm. a) bode 1 sa vypúšťa čiarka a slová „lesné (LS)“.

15.04.2012

94. V prílohe č. 35 prvom bode písm. b) sa slová „malej zveri (divá kačica)“ nahrádzajú slovami „kačíc a husí“.

15.04.2012

95. V prílohe č. 35 sa v tabuľke riadok poradové číslo

15.04.2012
„8 Deutscher Wachtelhund (nemecký prepeličiar) SVMP, JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD“
15.04.2012

nahrádza riadkom poradové číslo

15.04.2012
„8 Deutscher Wachtelhund (nemecký prepeličiar) SVMP, JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD“.
15.04.2012

96. V prílohe č. 35 tabuľke sa slovo „SD*“ nahrádza slovom „SD“, v poznámke pod tabuľkou sa vypúšťajú slová „SD* = na SD sa môžu zúčastniť iba jedince s výškou do 50 cm (v zmysle štandardov výška takto označených plemien presahuje aj nad 50 cm)“.

15.04.2012

97. Príloha č. 35 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

15.04.2012

„4. Poľovnú upotrebiteľnosť na durenie diviačej zveri môžu získať duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov (SD).“.

15.04.2012

98. Príloha č. 37 znie:

15.04.2012

„Príloha č. 37 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.

15.04.2012

VZOR

15.04.2012

LÍSTOK O PÔVODE ULOVENEJ ZVERI

15.04.2012

Príloha 37


15.04.2012

Čl. II

15.04.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.


15.04.2012

Zsolt Simon v. r.