Vyhláška č. 118/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Čiastka 29/2012
Platnosť od 30.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012
01.04.2012

118

01.04.2012

VYHLÁŠKA

01.04.2012

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.04.2012

z 15. marca 2012,

01.04.2012

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

01.04.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.04.2012

§ 1

01.04.2012

(1) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh (ďalej len „daň z liehu“), je uvedený v prílohe č. 1.

01.04.2012

(2) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt (ďalej len „daň z vína a medziproduktu“), je uvedený v prílohe č. 2.

01.04.2012

(3) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo (ďalej len „daň z piva“), je uvedený v prílohe č. 3.

01.04.2012

§ 2

01.04.2012

Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z liehu, dani z vína a medziproduktu a dani z piva podľa § 1 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. apríla 2012.


01.04.2012

§ 3

01.04.2012

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 539/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

01.04.2012

§ 4

01.04.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.


01.04.2012

v z. Vladimír Tvaroška v. r.


01.04.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.

01.04.2012

VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z LIEHU

01.04.2012

Vzor 01

01.04.2012

Príloha č. 2 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.

01.04.2012

VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z vína a medziproduktu

01.04.2012

Vzor 02

01.04.2012

Príloha č. 3 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.

01.04.2012

VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z PIVA

01.04.2012

Vzor 03