Vyhláška č. 113/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.

Čiastka 28/2012
Platnosť od 23.03.2012
Účinnosť od 01.09.2012 do31.03.2015
Zrušený 61/2015 Z. z.

113

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zo 7. marca 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 5 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 5 prvej vete sa za slová „majstra odbornej výchovy“ vkladajú slová „alebo učiteľa odbornej praxe“ a v druhej vete sa za slovo „učiteľa“ vkladajú slová „odbornej praxe“.

2. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy, pričom spravidla po tretej vyučovacej hodine je prestávka najmenej 20 minút. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 30 minút.“.

3. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

4. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2012

Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších predpisov, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších predpisov.“.

5. Prílohy č. 2 až 9 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na gymnáziách

KódŠtudijný odborNadväznosť
podľa
doterajších
právnych
predpisov
Študijný odbor – zameranie
7902 Jgymnázium7902 5
7902 J 74gymnázium – bilingválne štúdium7902 5 74
7902 J 77gymnázium – šport7902 5 77

Príloha č. 3 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy
Poznámka
Učebný odbor1. ročník2. ročník
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II    
2477 Fobrábanie kovov2477 01212 
2478 Fstrojárska výroba2478 01212 
      
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV    
2752 Fvýroba úžitkového skla 2752 0771), 2)
      
29POTRAVINÁRSTVO    
2982 Fpotravinárska výroba2982 01212 
      
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO    
3161 Fpraktická žena3161 0 1212 
3178 Fvýroba konfekcie3178 01512 
3179 Ftextilná výroba3179 01212 
      
32SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI    
3282 Fvýroba obuvi3282 01212 
3283 Fvýroba koženej galantérie3283 01212 
3284 Fkožušnícka výroba3284 01212 
      
33SPRACÚVANIE DREVA     
3383 Fspracúvanie dreva3383 01212 
      
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA    
3686 Fstavebná výroba3686 01212 
      
45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II    
4572 Fpoľnohospodárska výroba4572 01212 
4579 Flesná výroba4579 01512 
      
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II    
6449 Ftechnické služby v autoservise6449 01010 

Vysvetlivky:

1) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá tri roky.

2) V treťom ročníku sedem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie

Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Kód študijného
odboru pre absolventov
učebných odborov
 
Najvyšší počet
žiakov na jedného
majstra odbornej
výchovy
 
Po-
znám-
ka
 
Učebný odbor 
Učebný odbor – zameranie 1. ročník 2. až 3. ročník 
21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA      
2176 H mechanik banských prevádzok 2176 2 2153 L  
2414 L 01 
2417 L 
       
22  HUTNÍCTVO      
2275 H hutník 2275 2 01 2414 L 03 12  
2275 2 02 
2275 2 03 
2275 2 04 
2285 H zlievač 2401 2 2414 L 03 12 12  
2414 L 04  
2287 H modelár 2436 2 2414 L 02 12 12  
2414 L 03 
2414 L 04 
3347 L 
       
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II      
2423 H nástrojár 2423 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 02 
2414 L 04 
2432 H puškár 2432 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 02 
2414 L 04 
6403 L 
2433 H obrábač kovov 2431 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 02 
2433 2 2414 L 04 
2435 H klampiar      
2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2435 2 01 2414 L 01 12 12  
2414 L 03 
2414 L 04 
6403 L 
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2435 2 02 2414 L 01 12 12 1) 
2414 L 03 
3659 L 
6403 L 
2439 H lakovník 2439 2 2414 L 01 12 12  
6403 L 
2463 H hodinár 2463 2 2414 L 01 12  
2414 L 04 
2675 L 03 
6403 L 
2464 H strojný mechanik 2464 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2417 L 
2466 H mechanik opravár      
2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2466 2 01 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2415 L 
2417 L 
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2466 2 02 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2417 L 
3454 L 
2466 H 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia 2466 2 04 2414 L 01 10 10  
2414 L 04 
2417 L 
4526 L 
2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá 2466 2 10 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2417 L 
2466 H 21 mechanik opravár – hasičská technika 2466 2 21 2414 L 01 12 10    
2414 L 04 
2417 L 
2487 H autoopravár      
2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 2 01 2414 L 01 12 10  
2414 L 04 
2417 L 
2675 L 03 
3757 L 
6403 L 
2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 2 02 2675 L 03 12 10  
3757 L 
6403 L 
2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 2 03 2414 L 01 12 10  
2414 L 03 
2414 L 04 
6403 L 
2487 H 04 autoopravár – lakovník 2487 2 04 2414 L 01 12 10  
2414 L 04 
6403 L 
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2488 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2417 L 
       
26 ELEKTROTECHNIKA      
2683 H elektromechanik      
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2680 2 11 2675 L 01 12 10  
2675 L 02 
2675 L 03 
6403 L 
2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 2 12 2675 L 03 12 10  
6403 L 
2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika 2683 2 13 2675 L 03 12 10  
6403 L 
2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2683 2 14 2675 L 03 12 10  
2676 L 
6403 L 
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2683 2 15 2675 L 01 12 10  
2675 L 02 
2675 L 03 
6403 L 
       
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV      
2738 H operátor sklárskej výroby      
2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla 2738 2 01 2737 L 10 10  
2738 H 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov 2738 2 02 2737 L 10 10  
2738 H 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla 2738 2 03 2737 L 10 10  
2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky 2738 2 04 2737 L 10 10  
2738 2 07 6403 L 
2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov 2738 2 05 2737 L 10 10  
6403 L 
2738 H 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 2738 2 06 2737 L 10 10  
       
28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA      
2866 H gumár plastikár 2866 2 01 2890 L 12 12 2) 
2866 2 02 
2877 H chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby 2873 2 02 2890 L 12 12  
2877 2 
2878 H biochemik      
2878 H 01 biochemik – mliekarská výroba 2878 2 01 2982 L 04 12 10  
2878 H 02 biochemik – výroba piva a sladu 2878 2 02 2982 L 08 12 10  
2878 H 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína 2878 2 03 2982 L 09 12 10  
2889 H chemik      
2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy 2889 2 01 2890 L 12 12  
2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 2889 2 04 2890 L 12 12  
       
29 POTRAVINÁRSTVO      
2954 H mäsiar 2954 2 2952 L 10 10  
2982 L 01 
2955 H mäsiar, lahôdkár 2955 2 2952 L 10 10  
2982 L 01 
6403 L 
2962 H pekár 2962 2 2952 L 10 10  
6403 L 
2963 H mlynár a cestovinár 2963 2 2952 L 10 10  
2982 L 06 
2964 H cukrár 2964 2 2952 L 10 10  
2982 L 02 
2982 L 07 
6403 L 
6421 L 
2965 H cukrovinkár pečivár 2965 2 01 2952 L 15 10  
2965 2 02 2982 L 02 
6403 L 
2978 H cukrár pekár 2978 2 2952 L 10 10  3), 4) 
2982 L 02 
6403 L 
       
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO      
3146 H tkáč 3146 2 01 3139 L 12 12  
6403 L 
3151 H  pletiar 3151 2 3139 L 12 12  
6403 L 
3152 H krajčír      
3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 2 01 3125 L 12 12  
3152 2 03 6403 L 
3185 2 01 
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3152 2 02 3125 L 12 12  
3152 2 03 6403 L 
3185 2 01 
       
32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI      
3250 H remenár sedlár 3250 2 3248 L 12 12  
6403 L 
3251 H kožušník 3251 2 02 3248 L 12 10  
6403 L 
3274 H obuvník 3272 2 3248 L 12 10  
3274 2 07 6403 L 
3274 2 08 
33 SPRACÚVANIE DREVA       
3355 H stolár 3355 2 3347 L 12 12  
3659 L 
6403 L 
3370 H čalúnnik 3370 2 3347 L 12 12  
6403 L 
       
34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ      
3473 H polygraf      
3473 H 06 polygraf – grafik 3473 2 01 3454 L  
3473 2 02 6403 L 
3473 2 03 
3473 H 07 polygraf – tlačiar  3473 2 04 3454 L  
6403 L 
3473 H 08 polygraf – knihár  3473 2 05 3454 L  
6453 2 6403 L 
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA      
3661 H murár 3661 2 3659 L 12 12  
3664 2 
3665 2 6403 L 
3676 2 
3663 H tesár 3663 2 3659 L 12 12 1) 
6403 L 
3668 H montér suchých stavieb 3668 2 3659 L 12 12  
3676 2 6403 L 
3672 H kamenár 3672 2 3659 L 12 10  
6403 L 
3673 H kachliar 3673 2 3659 L 12 12  
3676 2 6403 L 
3675 H maliar 3675 2 3659 L 12 10  
6403 L 
3678 H inštalatér 3678 2 2414 L 01 12  
3676 2 3659 L 
6403 L 
3679 H sklenár 3679 2 3659 L 12 10  
6403 L 
3680 H podlahár 3680 2 3659 L 12  
3676 2 6403 L 
3684 H strechár 3684 2 3659 L 12 1) 
3676 2 6403 L 
3688 H kominár 3688 2 3659 L 12 10 1) 
6403 L 
       
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE      
3762 H železničiar 3762 2 01 3757 L 12 12  
3762 2 02 
3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy 3763 2 3756 L 12 10  
3766 H lodník 3766 2 3757 L 12 12  
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II      
4524 H agromechanizátor, opravár 2466 2 14 4512 L 10 10  
4524 2 4526 L 
4574 2 6403 L 
4576 2 
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 4529 2 4511 L 12 10    
4512 L 
6403 L 
4561 H poľnohospodár      
4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia 4561 2 01 4526 L 10 10  
4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo 4561 2 02 4512 L 12 12  
4561 H 03 poľnohospodár – služby 4561 2 03 4512 L 12 12  
4562 H lesokrajinár 4562 2 4521 L 12 10  
4567 H poľnohospodár pre služby na vidieku 4567 2 nie je určený 12 10  
4569 H viazač – aranžér kvetín 4569 2 4511 L 12 12  
6403 L 
4571 H záhradník 4571 2 4511 L 12 12  
6403 L 
4575 H mechanizátor lesnej výroby 4575 2 4521 L 10 10  
6403 L 
4578 H rybár 4578 2 4508 L  12  
6403 L 
4580 H chovateľ      
4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo 4580 2 02 4512 L 12  
6403 L 
4580 H 03  chovateľ – chov oviec 4580 2 03 4512 L 12 10  
6403 L 
       
53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH      
5371 H sanitár 5371 3 nie je určený    
       
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II      
6424 H manikér-pedikér 6424 2 6403 L 12  
6423 L 
6444 H čašník, servírka 6444 2 6403 L 12 10  
6421 L 
6445 H kuchár 6445 2 6403 L 12 10  
6421 L 
6451 H aranžér 6451 2 6403 L 12 10  
6411 L 
6452 H fotograf 6452 2 6403 L 15 12  
6411 L 
6456 H kaderník 6456 2 6403 L 15 10  
6426 L 
6460 H predavač 6428 2 6403 L 12 10  
6460 2 6411 L 
6475 H technicko-administratívny pracovník 6475 2 6403 L 12 12  
6476 L 
6489 H hostinský, hostinská 6489 2 6403 L 12 10  
6421 L 
       
85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II      
8541 H umelecký kováč a zámočník 8541 2 6403 L  
8501 L 
8545 H zlatník a klenotník 8545 2 6403 L 12 10  
8501 L 
8551 H umelecký štukatér 3665 2 6403 L 12 10  
8551 2 8501 L 
8555 H umelecký rezbár 8555 2 6403 L  
8501 L 
8557 H umelecký stolár 8557 2 6403 L  
8501 L 
8559 H umelecký čalúnnik a dekoratér 8559 2 6403 L  
8501 L 
8564 H umelecký smaltér 8564 2 6403 L 12 10  
8501 L 
8571 H umelecká vyšívačka 8571 2 6403 L  
8501 L 
8572 H umelecká čipkárka 8572 2 6403 L  
8501 L 
8573 H umelecký keramik 8573 2 6403 L 12 10  
8501 L 
8576 H umelecký parochniar a maskér 8576 2 6403 L 12 10  
8501 L 
8582 H umelecký krajčír 8582 2 6403 L  
8501 L 

Vysvetlivky:

1) V treťom ročníku pri práci vo výškach štyria žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

2) Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac šesť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

3) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá štyri roky.

4) Vo štvrtom ročníku desať žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie

Oddiel A

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Po-
znám-
ka
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 
11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY   
1140 N astronómia 1140 6 1) 
    
21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA   
2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika 2157 6 2) 
    
22 HUTNÍCTVO   
2234 M zlievačstvo 2234 6 2) 
2235 M hutníctvo 2235 6 2) 
    
23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I   
2381 M strojárstvo 2381 6 2) 
2387 M mechatronika 2387 6 2) 
26 ELEKTROTECHNIKA   
2675 M elektrotechnika 2675 6 2) 
    
28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA   
2840 M biotechnológia a farmakológia 2840 6 2) 
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 2841 6 2) 
2848 M chemická informatika 2848 6 2) 
2849 M kontrolné analytické metódy 2849 6 2) 
2885 M chemická výroba 2885 6 2) 
    
29 POTRAVINÁRSTVO   
2940 M potravinárstvo   
2940 M 01 potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek 2940 6 01 2) 
2940 M 03 potravinárstvo – spracúvanie múky 2940 6 03 2) 
2940 M 04 potravinárstvo – kvasná technológia 2940 6 04 2) 
2940 M 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka 2940 6 05 2) 
2940 6 10 
2940 M 06 potravinárstvo – spracúvanie mäsa 2940 6 06 2) 
2940 6 07 
2940 M 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve 2940 6 08 2) 
2940 M 09 potravinárstvo – potravinár-kvalitár 2940 6 09 2) 
2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 2949 6 2) 
2951 M výživa a šport 2951 6 2) 
    
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO   
3125 M odevníctvo 3125 6 01 2) 
3155 6 
3158 M styling a marketing  2) 
    
32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI   
3231 M výroba obuvi a galantérneho tovaru 3231 6 2) 
    
33  SPRACÚVANIE DREVA    
3336 M drevárstvo a nábytkárstvo   
3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 6 01 2) 
3383 6 
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3336 6 02 2) 
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3336 6 04 2) 
3336 M 06 drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov 3337 6 01 2) 
34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ   
3431 M polygrafia   
3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia 3431 6 01 2) 
3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín 3431 6 02 2) 
8262 6 
3432 M obalová technika 3432 6 2) 
    
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA   
3650 M staviteľstvo 3650 6 01 2) 
3650 6 02 
3650 6 03 
3650 6 04 
3650 6 05 
3650 6 06 
3650 6 07 
3650 6 08  
3650 6 09 
3650 6 10 
3692 M geodézia, kartografia a kataster 3692 6 2) 
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE   
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3739 6 2) 
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3760 6 2) 
3765 M technika a prevádzka dopravy 3765 6 2) 
    
39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY   
3916 M životné prostredie 3916 6 2) 
3917 M technické a informatické služby   
3917 M 01 technické a informatické služby – v hutníctve 3917 6 01 2) 
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 6 02 2) 
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3917 6 03 2) 
3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii 3917 6 04 2) 
3917 M 05 technické a informatické služby – v textile a odevníctve 3917 6 05 2) 
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve 3917 6 06 2) 
3917 M 07 technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc 3917 6 07 2) 
3917 M 08 technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve 3917 6 08 2) 
3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo 3917 6 09 2) 
3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 3917 6 10 2) 
3917 M 11 technické a informatické služby – obuvníctvo 3917 6 11 2) 
3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva 3917 6 12 2) 
3917 M 13 technické a informatické služby – geológia a baníctvo 3917 6 13 2) 
3917 M 14 technické a informatické služby – zdravotnícke služby 3917 6 14 2) 
3918 M technické lýceum 3918 6 2) 
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 3965 6 2) 
3920 M polytechnika 2241 6 2) 
    
42 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I   
4210 M agropodnikanie   
4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby 4210 6 02 2) 
4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo 4210 6 04 2) 
4210 6 12 
4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 4210 6 08 2) 
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4210 6 11 2) 
4210 M 13 agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo 4210 6 13 2) 
4210 M 14 agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat 4210 6 07 2) 
4210 6 14 
4210 6 15 
4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo 4210 6 09 2) 
4210 6 16 
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 4210 6 17 2) 
4210 M 18 agropodnikanie – kynológia 4210 6 18 2) 
4211 M záhradníctvo   
4211 M 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba 4210 6 10 2) 
4211 6 16 
4211 6 27 
4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 4211 6 17 2) 
4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 4211 6 02 2) 
4211 6 26 
4215 M rybárstvo 4215 6 2) 
4219 M lesníctvo   
4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka 4219 6 01 2) 
4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia 4219 6 02 2) 
4227 M vinohradníctvo a ovocinárstvo   
4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka 4227 6 01 2) 
4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie 4227 6 02 2) 
4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 4227 6 03 2) 
4228 M záhradnícka výroba a služby 4211 6 01 2) 
4211 6 02 
4211 6 09 
4211 6 18 
4211 6 19 
4228 6 
4236 M ekonomika pôdohospodárstva 4236 6 2) 
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva 4243 6 01 2) 
4243 6 02 
4243 6 03 
    
43 VETERINÁRSKE VEDY   
4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena   
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 4330 6 04 2), 3) 
4336 6 01 
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba 4330 6 02 2), 3) 
4336 6 02 
4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat 4330 6 05 2), 3) 
4336 6 03 
4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov 4336 6 04 2), 3) 
4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov 4336 6 05 2), 3) 
    
53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH   
5304 M asistent výživy 5304 6 2) 
5308 M zdravotnícky laborant 5308 6 2) 
5310 N zubný technik 5310 6 1) 
5311 M farmaceutický laborant 5311 6 2) 
5312 M očný optik 5312 6 2) 
5314 M ortopedický technik 5314 6 2) 
5315 N zdravotnícky záchranár 5315 6 1) 
5356 M zdravotnícky asistent 5356 6 2) 
5358 M zubný asistent  2) 
5370 M masér 5370 6 2) 
5376 M masér pre zrakovo hendikepovaných 5376 6 2) 
    
62 EKONOMICKÉ VEDY   
6292 N hospodárska informatika 6292 6 1) 
    
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I   
6308 N verejná správa 6308 6 1) 
6314 N cestovný ruch 6314 6 1) 
6317 M obchodná akadémia 6317 6 2) 
6317 6 09 
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 6317 6 74 2) 
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6324 6 2) 
6325 M ekonomické lýceum 6325 6 2) 
6328 M ekonomické a obchodné služby 6328 6 01 2) 
6329 M obchodné a informačné služby   
6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 6329 6 01 2) 
6341 M škola podnikania 6341 6 2) 
6317 6 09 
6352 M obchod a podnikanie 6352 6 2) 
6354 M služby a súkromné podnikanie   
6354 M 01 služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo 6354 6 01 2) 
6354 M 04 služby a súkromné podnikanie – marketing 6354 6 04 2) 
6355 M služby v cestovnom ruchu 6355 6 2) 
6362 M kozmetička a vizážistka 6360 6 2) 
6362 6 
68 PRÁVNE VEDY   
6851 N sociálno-právna činnosť 6851 6 1) 
    
72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE   
7237 M informačné systémy a služby 7237 6 2) 
    
76 UČITEĽSTVO   
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 7646 6 2), 4) 
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 6 2), 4) 
7661 M sociálno-výchovný pracovník 7661 6 2), 4) 
7662 M animátor voľného času 7662 6 2), 4) 
    
82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I   
8221 M dizajn   
8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn 8221 6 05 2), 3) 
8231 6 
8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn 8221 6 09 2), 3) 
8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8221 6 11 2), 3) 
8221 M 14 dizajn – odevný dizajn 8221 6 14 2), 3) 
8222 M úžitková maľba 8222 6 2), 3) 
8223 M úžitková fotografia 8223 6 2), 3) 
8233 M výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov   
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 8233 6 01 2), 3) 
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8233 6 02 2), 3) 
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov 8233 6 03 2), 3) 
8233 M 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie 8233 6 04 2), 3) 
8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 8234 6 2), 3) 
8235 M výtvarné spracúvanie skla   
8235 M 02 výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla 8235 6 02 2), 3) 
8235 M 03 výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla 8235 6 03 2), 3) 
8235 M 04 výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla 8235 6 04 2), 3) 
8235 M 07 výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie 8235 6 07 2), 3) 
8235 M 09 výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky 8235 6 09 2), 3) 
8235 M 11 výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže 8235 6 11 2), 3) 
8236 M textilné výtvarníctvo 8236 6 01 2), 3) 
8236 6 02 
8236 6 03 
8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 6 2), 3) 
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8240 6 2), 3) 
8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov 8244 6 2), 3) 
8245 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo   
8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 8245 6 01 2), 3) 
8264 6 03 
8245 M 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov 8245 6 02 2), 3) 
8245 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba 8245 6 05 2), 3) 
8264 6 05 
8245 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky 8245 6 07 2), 3) 
8245 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby 8264 6 01 2), 3) 
8247 M ladenie klavírov 8247 6 2), 3) 
8248 M kameňosochárstvo 8248 6 2), 3) 
8259 M animovaná tvorba 8259 6 2), 3) 
8260 M propagačné výtvarníctvo 8260 6 2), 3) 
8261 M propagačná grafika 8261 6 2), 3) 
8267 M štukatérstvo 8267 6 2), 3) 
8269 M tvorba nábytku a interiéru 8249 6 2), 3) 
8269 6 
8270 M scénická kostýmová tvorba 8270 6 2), 3) 
8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 8273 6 2), 3) 
8278 M maskérska tvorba 8278 6 2), 3) 
8279 M dizajn a tvarovanie dreva 8249 6 2), 3) 
8279 6 
8295 M tvorba vitrážového skla a smaltu 8295 6 2), 3) 
8296 M grafický dizajn 8296 6 2), 3) 
8297 M fotografický dizajn 8297 6 2), 3) 
8298 M odevný dizajn 8298 6 2), 3) 
    
92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY   
9210 N bezpečnostná služba   
9210 N 01 bezpečnostná služba – základná policajná príprava 9210 6 01 1), 5) 
9210 N 02 bezpečnostná služba – poriadková polícia 9210 6 02 1), 5), 6) 
9210 N 03 bezpečnostná služba – dopravná polícia 9210 6 03 5), 6) 
9210 N 04 bezpečnostná služba – ochrana objektov 9210 6 04 5), 6) 
9210 N 05 bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia 9210 6 05 5), 6) 
9210 N 06 bezpečnostná služba – kriminálna polícia 9210 6 06 1), 5), 6) 
9210 N 07 bezpečnostná služba – služby osobitného určenia 9210 6 07 5), 6) 
9210 N 09 bezpečnostná služba – ochrana určených osôb 9210 6 09 5), 6) 

Vysvetlivky:

1) Iba kvalifikačné pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného pomaturitného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „M“ nahrádza písmenom „N“.

3) Študijný odbor nemožno študovať externou formou.

4) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.

5) V študijnom odbore možno študovať len na policajných stredných odborných školách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

6) Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.

Oddiel B

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy/učiteľa
odbornej praxe
 
Po-
znám-
ka
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 1. ročník 2. až 4. ročník 
22 HUTNÍCTVO     
2262 K hutník operátor 2262 4 12 12 1), 2) 
      
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II     
2411 K mechanik nastavovač 2411 4 12 12 1), 2) 
2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2412 4 12 1), 2) 
2413 K mechanik strojov a zariadení 2413 4 12 12 1), 2) 
2419 K operátor ekologických zariadení 2419 4 12 12 1), 2) 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2426 4 12 12 1), 2) 
2447 K mechanik hasičskej techniky 2447 4 12 12 1), 2) 
      
26 ELEKTROTECHNIKA     
2679 K mechanik – mechatronik 2679 4 12 10 1), 2), 3), 4) 
2682 K mechanik počítačových sietí 2682 4 12 10 1), 2) 
2697 K mechanik elektrotechnik 2697 4 12 10 1), 2) 
28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA     
2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 2859 4 15 12 1), 2) 
2860 K chemik operátor 2860 4 01 12 12 1), 2) 
2860 4 02 
2860 4 03 
2860 4 04 
2880 K chémia a životné prostredie 2880 4 12 12 1), 2) 
2888 K operátor farmaceutickej výroby 2888 4 12 12 1), 2) 
      
29 POTRAVINÁRSTVO     
2960 K operátor potravinárskej výroby 2960 4 12 12 1), 2) 
      
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO     
3137 K operátor odevnej výroby 3137 4 01 12 12 1), 2) 
3137 4 02 
      
32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI     
3243 K operátor kožiarskej výroby 3243 4 12 10 1), 2) 
3244 K operátor kožušníckej výroby 3244 4 12 10 1), 2) 
3247 K technik obuvníckej výroby 3247 4 12 10 1), 2) 
      
33  SPRACÚVANIE DREVA      
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 4 12 12 1), 2) 
      
34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ     
3434 K operátor obalových materiálov 3434 4 1), 2) 
3446 K grafik tlačových médií 3446 4 12 12 1), 2) 
3471 4 
3447 K grafik digitálnych médií 3447 4 12 12 1), 2) 
3457 K operátor tlače 3453 4 1), 2) 
      
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA     
3656 K operátor stavebnej výroby 3656 4 12 12 1), 2) 
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3658 4 12 1), 2) 
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE     
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 3758 4 12 12 1), 2) 
3759 K komerčný pracovník v doprave 3759 4 12 12 1), 2) 
3776 K mechanik lietadiel     
3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika 3776 4 01 12 12 1), 2) 
3776 K 02 mechanik lietadiel – avionika 3776 4 02 12 12 1), 2) 
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3778 4 12 12 1), 2) 
3792 K poštový manipulant 3792 4 12 12 1), 2) 
      
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II     
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka  10 10 1), 2) 
4556 K operátor lesnej techniky 4556 4 10 10 1), 2) 
      
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I      
6323 K hotelová akadémia 6323 6 12 10 1), 2), 3), 5)  
      
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II      
6405 K pracovník marketingu 6405 4 12 12 1), 2) 
6441 N kníhkupec 6441 4 12 12 1), 6) 
6442 K obchodný pracovník 6442 4 12 10 1), 2) 
6444 K čašník, servírka 6444 4 12 10 1), 2) 
6445 K kuchár 6445 4 12 10 1), 2) 
6446 K kozmetik 6446 4 15 10 1), 2) 
      
85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II     
8503 K umeleckoremeselné spracúvanie kovov     
8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce 8503 4 01 1), 2) 
8503 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce 8503 4 03 1), 2) 
8503 K 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce 8503 4 04 1), 2) 
8504 K umeleckoremeselné spracúvanie dreva     
8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce 8504 4 01 1), 2) 
8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce 8504 4 02 1), 2) 
8504 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce 8504 4 03 1), 2) 
8513 K umeleckoremeselné spracúvanie kože 8513 4 1), 2) 

Vysvetlivky:

1) V študijnom odbore štátny vzdelávací program určuje možnosť získania výučného listu.

2) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného pomaturitného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „K“ nahrádza písmenom „N“.

3) Študijný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá päť rokov.

4) V piatom ročníku desať žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

5) V piatom ročníku osem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe.

6) Iba kvalifikačné pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

Oddiel C

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách pre absolventov učebných odborov, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 
21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA  
2153 L baníctvo 2153 4 
   
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II  
2414 L strojárstvo  
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 4 01 
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 4 02 
2414 L 03 strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 2414 4 03 
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2414 4 04 
2415 L plynárenstvo 2415 4 
2417 L prevádzka strojov a zariadení 2417 4 
   
26 ELEKTROTECHNIKA  
2675 L elektrotechnika  
2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 4 01 
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 4 02 
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 4 03 
2676 L zariadenia oznamovacej techniky 2676 4 
   
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV  
2737 L sklársky a keramický priemysel 2737 4 
   
28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA  
2890 L chemický a farmaceutický priemysel 2890 4 
   
29 POTRAVINÁRSTVO  
2952 L výroba potravín 2952 4 
2982 L potravinárska výroba  
2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba 2982 4 01 
2982 4 05 
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 2982 4 02 
2982 L 04 potravinárska výroba – mliekarenská výroba 2982 4 04 
2982 L 06 potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba 2982 4 06 
2982 L 07 potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka – špeciálne techniky 2982 4 07 
2982 L 08 potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd 2982 4 08 
2982 L 09 potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov 2982 4 09 
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO  
3125 L odevníctvo 3125 4 
3139 L textilný priemysel 3139 4 01 
3139 4 02 
3139 4 03 
   
32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI  
3248 L kožiarstvo 3248 4 
   
33  SPRACÚVANIE DREVA   
3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3347 4 
   
34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ  
3454 L polygrafický priemysel 3454 4 
   
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA  
3659 L stavebníctvo 3659 4 
3660 L vodné hospodárstvo 3660 4 
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE  
3756 L poštová prevádzka 3756 4 
3757 L dopravná prevádzka 3757 4 01 
3757 4 05 
3757 4 06 
3757 4 08 
   
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II  
4508 L rybárstvo a životné prostredie 4508 4 
4511 L záhradníctvo 4511 4 
4512 L poľnohospodárstvo 4512 4 
4521 L lesné hospodárstvo 4521 4 
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4526 4 
   
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II   
6403 L podnikanie v remeslách a službách 6403 4 
6411 L prevádzka obchodu 6411 4 01 
6411 4 02 
6443 4 
6421 L spoločné stravovanie 6421 4 
6423 L starostlivosť o ruky a nohy 6423 4  
6426 L vlasová kozmetika 6426 4 
6476 L technicko-ekonomický pracovník 6476 4 
   
85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II  
8501 L umeleckoremeselné práce 8501 4 

Príloha č. 6 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov  
Po-
znám-
ka
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 
23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I   
2381 Q strojárstvo 2381 7 01  1), 2) 
2381 7 02 
2381 7 08 
2381 7 09 
    
26 ELEKTROTECHNIKA   
2675 Q elektrotechnika 2675 7 06  1) 
2675 6 13 
2695 Q počítačové systémy 2695 7  2) 
    
29 POTRAVINÁRSTVO   
2940 Q potravinárstvo   
2940 Q 01 potravinárstvo – hygiena potravín 2940 7 01 1) 
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE   
3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave 3764 7 2) 
    
39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY   
3919 Q technicko-organizačné riadenie v priemyselnej výrobe 3919 7 1) 
3963 Q požiarna ochrana 3963 7 1,) 3) 
    
42 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I   
4210 Q agropodnikanie   
4210 Q 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu 4210 7 02 1) 
4221 Q vidiecka turistika 4221 7 2) 
4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny 4223 7 2) 
    
53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH   
5317 Q diplomovaný fyzioterapeut 5317 7 2) 
5325 Q diplomovaná všeobecná sestra 5325 7 2) 
5333 Q diplomovaný rádiologický asistent 5333 7 2) 
5335 Q diplomovaný optometrista 5335 7 2) 
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I   
6310 Q financie 6310 7 2) 
6314 Q cestovný ruch 6314 7 2) 
6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií 6318 7 01 2) 
6318 7 02 
6318 7 03 
6332 Q daňové služby 6332 7 1) 
6335 Q medzinárodné podnikanie 6335 7 2) 
    
68 PRÁVNE VEDY   
6851 Q sociálno-právna činnosť 6851 7 2) 
    
75 PEDAGOGICKÉ VEDY   
7518 Q špeciálna pedagogika 7518 7 1) 
    
82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I   
8218 Q reštaurovanie textílií 8218 7 1) 
8235 Q výtvarné spracúvanie skla 8235 7 2) 
8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov 8237 7 2) 
8238 Q ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 7 1) 
8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 8293 7 1) 

Vysvetlivky:

1) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou špecializačného pomaturitného štúdia.
2) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou vyššieho odborného štúdia.
3) V študijnom odbore možno študovať len na stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na konzervatóriách

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Po-
znám-
ka
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 
82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I   
8226 Q hudobno-dramatické umenie 8226 7 1) 
8227 Q tanec   
8227 Q 01 tanec – klasický tanec 8227 7 01 2) 
8227 Q 02 tanec – ľudový tanec 8227 7 02 2) 
8227 Q 03 tanec – moderný tanec  2) 
8228 Q spev 8228 7 1) 
8229 Q hudba   
8229 Q 01 hudba – skladba 8229 7 01 1) 
8229 Q 02 hudba – dirigovanie 8229 7 02 1) 
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri 8229 7 03 1) 
8229 Q 04 hudba – hra na organe 8229 7 04 1) 
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 8229 7 05 1) 
8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 8229 7 06 1) 
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne 8229 7 07 1) 
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba 8229 7 08 1) 
8229 Q 09 hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch 8229 7 09 1) 

Vysvetlivky:

1) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu.

2) V študijnom odbore možno študovať len na tanečnom konzervatóriu.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom

Skupina študijných odborov a učebných odborovVecná pôsobnosť stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie
11 Fyzikálno-matematické vedynie je určená 
21 Baníctvo, geológia
a geotechnika
Slovenská banská komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov
22 HutníctvoRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
23 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba I
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky a Slovenskou živnostenskou komorou
24 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba II
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky a Slovenskou živnostenskou komorou
26 ElektrotechnikaSlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky a Republikovou úniou zamestnávateľov
27 Technická chémia silikátovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
28 Technická a aplikovaná
chémia
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou
29 PotravinárstvoSlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a so Slovenskou živnostenskou komorou
31 Textil a odevníctvonie je určená
32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuviSlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
33 Spracúvanie dreva Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
34 Polygrafia a médiáAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
36 Stavebníctvo, geodézia
a kartografia
Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou živnostenskou komorou a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
37 Doprava, pošty a telekomunikácieAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Republikovou úniou zamestnávateľov
39 Špeciálne technické odborynie je určená
42 Poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo a rozvoj vidieka I
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
43 Veterinárske vedySlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka IISlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školáchSlovenská komora laborantov, asistentov a technikov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora ortopedických technikov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora zubných technikov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
62 Ekonomické vedyRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
63 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby I
Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
64 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby II
Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
68 Právne vedynie je určená 
72 Publicistika, knihovníctvo
a vedecké informácie
nie je určená 
75 Pedagogické vedynie je určená 
76 Učiteľstvonie je určená 
82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba ISlovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky
85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba IISlovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky
92 Bezpečnostné službynie je určená 

Príloha č. 9 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sú:

a) 5315 N zdravotnícky záchranár,

b) 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,

c) 5370 M masér,

d) 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,

e) 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

f) 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,

g) 7902 J 77 gymnázium – šport,

h) skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,

i) skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II,

j) triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,

k) triedy športových škôl,

l) športové triedy v stredných školách.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


Eugen Jurzyca v. r.