Nariadenie vlády č. 82/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z.

Čiastka 29/2011
Platnosť od 31.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011

OBSAH

01.04.2011

82

01.04.2011

NARIADENIE VLÁDY

01.04.2011

Slovenskej republiky

01.04.2011

z 23. marca 2011,

01.04.2011

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z.

01.04.2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.04.2011

Čl. I

01.04.2011

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2011

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 584/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.“.

01.04.2011

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.“.

01.04.2011

3. § 7 znie:

01.04.2011

㤠7

01.04.2011

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

01.04.2011

4. V prílohe č. 2 sa odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 6 a poznámka pod čiarou k odkazu 6.

01.04.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

01.04.2011

6) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z.
§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.“.

01.04.2011

5. Nadpis prílohy č. 3 znie:

01.04.2011

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

01.04.2011

6. Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.04.2011

„3. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 91, 10. 4. 2010).“.


01.04.2011

Čl. II

01.04.2011

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.


01.04.2011

Iveta Radičová v. r.