Nariadenie vlády č. 59/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.

(v znení č. r1/c25/2011 Z. z.)

Čiastka 23/2011
Platnosť od 09.03.2011
Účinnosť od 31.03.2011

OBSAH

31.03.2011

59

31.03.2011

NARIADENIE VLÁDY

31.03.2011

Slovenskej republiky

31.03.2011

zo 16. februára 2011,

31.03.2011

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.

31.03.2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


31.03.2011

Čl. I

31.03.2011

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

31.03.2011

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.

31.03.2011

2. V § 1 ods. 4 písm. f) sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

31.03.2011

3. V § 2 písmeno c) znie:

31.03.2011

c) typom motora kategória motorov, ktoré sa nelíšia v základných charakteristikách motora uvedených v prílohe I okrem bodov 2.4, 2.8a, v bode 4 okrem bodov 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6, 4.2.2.1, 4.2.2.2, v bode 8 okrem bodov 8.3.2.4, 8.3.2.5, 8.3.3, 8.4 a v dodatku 1 prílohy II smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch v platnom znení (ďalej len „smernica“),“.

31.03.2011

4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

31.03.2011

(3) Výrobca preukáže technickej službe v čase schvaľovacej skúšky elektronicky riadených motorov, že použitie akejkoľvek pomocnej emisnej stratégie je v súlade s požiadavkami ustanovenými v bode 8.3.2 prílohy I smernice. Toto preukázanie pozostáva z hodnotenia dokumentácie uvedenej v bode 8.3.3. prílohy I smernice.

31.03.2011

(4) Použitie inej pomocnej stratégie regulovania emisií, ktorá nie je v súlade s bodom 8.3.2 prílohy I smernice, je zakázané.

31.03.2011

(5) Požiadavky na dokumentáciu podľa odseku 3 sú ustanovené v bodoch 8.3.3.1 a 8.3.3.2 prílohy I smernice. Dokumentáciu podľa bodu 8.3.3.1 prílohy I smernice výrobca poskytne technickej službe.

31.03.2011

(6) Pri elektronicky riadených motoroch výrobca poskytne informácie a preukáže technickej službe splnenie technických požiadaviek ustanovených v bode 8.4 prílohy I smernice.“.

31.03.2011

5. V § 4 ods. 4 písm. b) druhom bode sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“.

31.03.2011

6. V § 4 ods. 4 písm. b) treťom bode sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 5“.

31.03.2011

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

31.03.2011

7) § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) ôsmy bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
§ 102 ods. 1 písm. s) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

31.03.2011

8. V § 6 odsek 4 znie:

31.03.2011

(4) Pôvodný výrobca zariadenia poskytne schvaľovaciemu orgánu na jeho vyžiadanie všetky informácie potrebné na overenie, či požiadavka na uvedenie motora na trh podľa pružného systému je oprávnená, alebo ak je motor takto označený, či je toto označenie správne.“.

31.03.2011

9. V § 6 sa vypúšťa odsek 5.

31.03.2011

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

31.03.2011

10. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

31.03.2011

(3) Na účely odseku 2 pri elektronicky riadených motoroch výrobca poskytuje informácie na používanie a údržbu podľa požiadaviek ustanovených v bodoch 8.4.6 a 8.4.7 prílohy I smernice a zabezpečí ich splnenie.“.

31.03.2011

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

31.03.2011

11. V § 9 ods. 5 sa doterajší odkaz 9 označuje ako odkaz 3.

31.03.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

31.03.2011

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

31.03.2011

10) § 39 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

31.03.2011

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „STN EN ISO 8178-4 (09 0868) Piestové spaľovacie motory. Meranie emisií výfukových plynov. Časť 4: Skúšobné cykly na rôzne použitie motora.“ nahrádza citáciou „ISO 8178-4 Piestové spaľovacie motory. Meranie emisií výfukových plynov. Časť 4: Skúšobné cykly na rôzne použitie motora.“.

31.03.2011

14. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „STN EN ISO 11806+AC (47 9049) Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Prenosné krovinorezy a vyžínače trávy so spaľovacím motorom. Bezpečnosť.“ nahrádza citáciou „STN EN ISO 11806 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Prenosné krovinorezy a vyžínače trávy so spaľovacím motorom. Bezpečnosť.“.

31.03.2011

15. Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

31.03.2011

15) STN EN ISO 10517 Ručné motorové nožnice na živý plot. Bezpečnosť.

31.03.2011

16) STN EN ISO 19432 Stavebné stroje a ich výbava. Prenosné, rukou vedené rozbrusovačky so spaľovacím motorom. Bezpečnostné požiadavky a skúšky.“.

31.03.2011

16. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

31.03.2011

㤠17a

31.03.2011

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. marca 2011

31.03.2011

Do 31. júla 2013 sa emisné limitné hodnoty podľa § 12 ods. 4 neuplatňujú na pracovné stroje s horným uchopením, prenosné krovinorezy so spaľovacím motorom a prenosné nožnice na živý plot, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 12 ods. 3 a v týchto strojoch je inštalovaný motor triedy SH:2 alebo SH:3.“.

31.03.2011

17. § 19 znie:

31.03.2011

㤠19

31.03.2011

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

31.03.2011

18. Nadpis prílohy znie:

31.03.2011

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

31.03.2011

19. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

31.03.2011

3. Smernica Komisie 2010/26/EÚ z 31. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch. (Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2010).“.


31.03.2011

Čl. II

31.03.2011

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. marca 2011.


31.03.2011

Iveta Radičová v. r.