Zákon č. 58/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/2011
Platnosť od 09.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.

OBSAH

01.04.201117.04.2016

58

01.04.201117.04.2016

ZÁKON

01.04.201117.04.2016

z 11. februára 2011,

01.04.201117.04.2016

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.04.201117.04.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.201117.04.2016

Čl. I

01.04.201117.04.2016

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.201117.04.2016

1. V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová „60 000 eur“ nahrádzajú slovami „40 000 eur“.

01.04.201117.04.2016

2. V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „360 000 eur“ nahrádzajú slovami „200 000 eur“.

01.04.201117.04.2016

3. V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „30 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.

01.04.201117.04.2016

4. V § 4 ods. 4 písm. b) sa slová „120 000 eur“ nahrádzajú slovami „20 000 eur“.

01.04.201117.04.2016

5. § 6 znie:

01.04.201117.04.2016

㤠6

01.04.201117.04.2016

(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je

01.04.201117.04.2016

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,

01.04.201117.04.2016

b) obec,

01.04.201117.04.2016

c) vyšší územný celok,

01.04.201117.04.2016

d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 alebo 3,

01.04.201117.04.2016

e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d).

01.04.201117.04.2016

(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba,

01.04.201117.04.2016

a) ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),

01.04.201117.04.2016

b) v ktorej verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu7a) alebo

01.04.201117.04.2016

c) v ktorej verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu.

01.04.201117.04.2016

(3) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je aj osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej kontrolného orgánu.

01.04.201117.04.2016

(4) Právnickou osobou podľa odseku 1 písm. d) nie je obstarávateľ podľa § 8.“.

01.04.201117.04.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:

01.04.201117.04.2016

7a) § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Čl. III oznámenia Komisie o pojme koncentrácia podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 66, 2. 3. 1998, str. 5).“.

01.04.201117.04.2016

6. V § 7 odseky 1 a 2 znejú:

01.04.201117.04.2016

(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ povinná pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako obstarávateľ podľa tohto zákona; predpokladaná hodnota zákazky podľa § 4 sa určuje podľa výšky takto poskytnutých prostriedkov.

01.04.201117.04.2016

(2) Ak verejný obstarávateľ poskytne inému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je iný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.“.

01.04.201117.04.2016

7. V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.04.201117.04.2016

d) preprava ropy a skladovanie ropy; preprava ropy prostredníctvom potrubia a skladovanie ropy v nádržiach.“.

01.04.201117.04.2016

8. § 9 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

01.04.201117.04.2016

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ úradu bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov posiela v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe

01.04.201117.04.2016

a) kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,

01.04.201117.04.2016

b) kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk,

01.04.201117.04.2016

c) kópiu zápisnice z otvárania ponúk,

01.04.201117.04.2016

d) kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk,

01.04.201117.04.2016

e) kópiu zápisnice o zasadnutí poroty,

01.04.201117.04.2016

f) kópiu správy podľa § 21 ods. 2.

01.04.201117.04.2016

(8) Na postup podľa ods. 7 písm. b) sa vzťahuje § 20.“.

01.04.201117.04.2016

9. § 20 znie:

01.04.201117.04.2016

㤠20

01.04.201117.04.2016

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, poroty, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.9aa)“.

01.04.201117.04.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

01.04.201117.04.2016

9aa) § 47a Občianskeho zákonníka.“.

01.04.201117.04.2016

10. V § 21 ods. 3 písmeno e) znie:

01.04.201117.04.2016

e) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,“.

01.04.201117.04.2016

11. V § 22 sa odsek 6 vypúšťa.

01.04.201117.04.2016

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.04.201117.04.2016

12. V § 25 sa vypúšťajú odseky 2 až 4. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.04.201117.04.2016

13. V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odôvodní primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.“.

01.04.201117.04.2016

14. V § 33 odsek 4 znie:

01.04.201117.04.2016

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do

01.04.201117.04.2016

a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo

01.04.201117.04.2016

b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie,

01.04.201117.04.2016

pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.“.

01.04.201117.04.2016

15. V § 33 ods. 5 písmeno c) znie:

01.04.201117.04.2016

c) nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo“.

01.04.201117.04.2016

16. V § 42 odseky 3 až 5 znejú:

01.04.201117.04.2016

(3) Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia musí písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:

01.04.201117.04.2016

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,

01.04.201117.04.2016

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,

01.04.201117.04.2016

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,

01.04.201117.04.2016

d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby,

01.04.201117.04.2016

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

01.04.201117.04.2016

(4) Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade, ak

01.04.201117.04.2016

a) nezašle písomné odôvodnenie podľa ods. 3 v určenej lehote,

01.04.201117.04.2016

b) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo

01.04.201117.04.2016

c) predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2 alebo odseku 3.

01.04.201117.04.2016

(5) Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.“.

01.04.201117.04.2016

17. V § 42 ods. 8 písmeno d) znie:

01.04.201117.04.2016

d) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,“.

01.04.201117.04.2016

18. V § 43 odsek 3 znie:

01.04.201117.04.2016

(3) Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru použiť elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky a pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Pri použití elektronickej aukcie sa § 41 nepoužije.“.

01.04.201117.04.2016

19. V § 43 ods. 7 písm. d) sa za slová „odseku 4“ vkladajú slová „druhej vety“.

01.04.201117.04.2016

20. V § 45 ods. 8 sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 6“.

01.04.201117.04.2016

21. V § 48 odsek 1 znie:

01.04.201117.04.2016

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať Európskej komisii správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3, ak vylúči mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 5.“.

01.04.201117.04.2016

22. § 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.04.201117.04.2016

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu

01.04.201117.04.2016

a) informáciu o uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich zverejnenia podľa osobitného predpisu,11aa) alebo

01.04.201117.04.2016

b) kópiu uzavretej zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody a dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia, ak sa na verejného obstarávateľa a obstarávateľa nevzťahuje povinnosť zverejnenia podľa osobitného predpisu.11aa)“.

01.04.201117.04.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa) znie:

01.04.201117.04.2016

11aa) § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).“.

01.04.201117.04.2016

23. V § 52 odsek 1 znie:

01.04.201117.04.2016

(1) Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na 10 a najviac na 20 tak, aby umožnil hospodársku súťaž.“.

01.04.201117.04.2016

24. V § 66 ods. 1 prvá veta znie: „Pri zadávaní koncesie je verejný obstarávateľ povinný postupovať podľa odsekov 2 až 4 a § 67 a 68.“.

01.04.201117.04.2016

25. § 95 sa vypúšťa.

01.04.201117.04.2016

26. V § 99 ods. 1 písmeno j) znie:

01.04.201117.04.2016

j) určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a ponúk. Lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu,“.

01.04.201117.04.2016

27. V § 99 odsek 2 znie:

01.04.201117.04.2016

(2) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje

01.04.201117.04.2016

a) údaje o verejnom obstarávateľovi a ďalšie kontaktné údaje najmä adresu a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie,

01.04.201117.04.2016

b) informácie o predmete zákazky najmä názov a druh zákazky, miesto dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby, stručný opis predmetu zákazky,

01.04.201117.04.2016

c) predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,

01.04.201117.04.2016

d) miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom,

01.04.201117.04.2016

e) podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,

01.04.201117.04.2016

f) kritériá na vyhodnotenie ponúk,

01.04.201117.04.2016

g) označenie, či sa použije elektronická aukcia,

01.04.201117.04.2016

h) lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,

01.04.201117.04.2016

i) informáciu, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská,

01.04.201117.04.2016

j) dátum, čas a miesto otvárania ponúk,

01.04.201117.04.2016

k) trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,

01.04.201117.04.2016

l) doplňujúce informácie, ak sú potrebné,

01.04.201117.04.2016

m) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.“.

01.04.201117.04.2016

28. V § 99 odsek 3 znie:

01.04.201117.04.2016

(3) Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní podprahovej zákazky použiť elektronickú aukciu.“.

01.04.201117.04.2016

29. § 99 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.04.201117.04.2016

(5) Výzvu na predkladanie ponúk vypracovanú a poslanú podľa odseku 2 uverejní úrad vo vestníku do piatich dní odo dňa odoslania výzvy. Výzva na predkladanie ponúk sa po takom uverejnení posiela najmenej trom vybraným záujemcom. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.“.

01.04.201117.04.2016

30. V § 102 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

01.04.201117.04.2016

(3) Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou použiť elektronickú aukciu.

01.04.201117.04.2016

(4) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

01.04.201117.04.2016

a) hodnotu zákazky,

01.04.201117.04.2016

b) predmet zákazky,

01.04.201117.04.2016

c) identifikáciu úspešného uchádzača.“.

01.04.201117.04.2016

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.04.201117.04.2016

31. V § 110 ods. 1 sa slová „vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ nahrádzajú slovami „na návrh vlády Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky“.

01.04.201117.04.2016

32. V § 111 ods. 2 úvodná veta znie: „Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak“

01.04.201117.04.2016

33. V § 111 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.04.201117.04.2016

e) úrad neplní úlohy podľa tohto zákona.“.

01.04.201117.04.2016

34. V § 111 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.04.201117.04.2016

(3) Vláda Slovenskej republiky odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2.“.

01.04.201117.04.2016

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.04.201117.04.2016

35. V § 111 ods. 4 sa slová „Vláda môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a podpredsedovi úradu“ nahrádzajú slovami „Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda Slovenskej republiky podpredsedovi úradu“.

01.04.201117.04.2016

36. V § 112 sa za písmeno p) vkladajú nové písmená q) a r), ktoré znejú:

01.04.201117.04.2016

q) vedie evidenciu uzavretých zmlúv, koncesných zmlúv, rámcových dohôd a dodatkov k zmluvám, koncesným zmluvám a rámcovým dohodám podľa § 49 ods. 5 a zverejňuje ich,

01.04.201117.04.2016

r) zverejňuje informácie podľa § 9 ods. 7 bezodkladne po ich doručení,“.

01.04.201117.04.2016

Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno s).

01.04.201117.04.2016

37. V § 113 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Úrad sprístupňuje vestník aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie automatizované spracovanie.“.

01.04.201117.04.2016

38. V § 136 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 6“.

01.04.201117.04.2016

39. V § 136 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „§ 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 6“.

01.04.201117.04.2016

40. V § 138 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 6“.

01.04.201117.04.2016

41. § 138 ods. 19 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.04.201117.04.2016

d) je 600 eur pri vylúčení uchádzača pre mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 4.“.

01.04.201117.04.2016

42. Za § 147 sa vkladá § 147a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.201117.04.2016

㤠147a

01.04.201117.04.2016

Návrh na určenie neplatnosti zmluvy

01.04.201117.04.2016

Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode úrad alebo prokurátor v lehote jedného roka od ich uzavretia podá návrh na určenie ich neplatnosti súdom.“.

01.04.201117.04.2016

43. V § 148a ods. 6 písm. a) sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 6“.

01.04.201117.04.2016

44. V § 148a ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „podlimitnej zákazky,“.

01.04.201117.04.2016

45. § 154 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.04.201117.04.2016

(3) Podrobnosti o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.

01.04.201117.04.2016

46. Za § 155g sa vkladá § 155h, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.201117.04.2016

㤠155h

01.04.201117.04.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011

01.04.201117.04.2016

(1) Postupy zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2011.

01.04.201117.04.2016

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní do 1. januára 2012 pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu.

01.04.201117.04.2016

(3) Úrad nie je povinný sprístupňovať vestník v podobe štruktúrovaných údajov podľa § 113 ods. 1 druhej vety do 30. septembra 2011.“.

01.04.201117.04.2016

47. Suma „133 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „125 000 eur“.

01.04.201117.04.2016

48. Suma „206 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „193 000 eur“.

01.04.201117.04.2016

49. Suma „412 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „387 000 eur“.

01.04.201117.04.2016

50. Suma „5 150 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „4 845 000 eur“.


01.04.201117.04.2016

Čl. II

01.04.201117.04.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.


01.04.201117.04.2016

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.201117.04.2016

Richard Sulík v. r.

01.04.201117.04.2016

Iveta Radičová v. r.