Oznámenie č. 567/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

Čiastka 155/2011
Platnosť od 31.12.2011
Účinnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

31.12.2011

567

31.12.2011

OZNÁMENIE

31.12.2011

Ministerstva financií Slovenskej republiky

31.12.2011

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

31.12.2011

opatrenie zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

31.12.2011

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

31.12.2011

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

31.12.2011

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

31.12.2011

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

31.12.2011

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

31.12.2011

Čl. I

31.12.2011

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.) a opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

31.12.2011

1. V § 1 sa za slová „podielové fondy1)“ vkladajú slová „a podfondy strešných podielových fondov1a).“

31.12.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

31.12.2011

„1a) § 6 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.

31.12.2011

2. V § 37 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

31.12.2011

3. V § 37 odsek 7 znie:

31.12.2011

„(7) Kúpená opcia sa účtuje ako majetok na účtoch Kúpené call opcie/Kúpené put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne v prospech záväzku za opčnú prémiu. Vypísaná opcia sa účtuje ako záväzok na účtoch Vypísané call opcie/Vypísané put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne na ťarchu pohľadávky na opčnú prémiu. Hodnota opčnej prémie je hodnotou opcie ku dňu jej dohodnutia. V deň expirácie opcie sa zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja ocenená reálnou hodnotou podkladového nástroja alebo pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a súvzťažne sa zaúčtuje záväzok za odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo záväzok na dodanie podkladového nástroja ocenený jeho reálnou hodnotou a odúčtuje sa opcia z účtu Opcie, čim sa vyrovná debetná strana a kreditná strana účtovania operácie kúpy podkladového nástroja v rámci opčného obchodu.“.

31.12.2011

4. V § 46 ods. 1 sa slová „podielových fondoch“ nahrádzajú slovami „podielovom fonde a podfonde strešného podielového fondu“.

31.12.2011

5. V § 46 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

31.12.2011

„(2) O emisiách podielových listov toho istého podielového fondu alebo podfondu strešného podielového fondu sa účtuje oddelene, ak sa navzájom odlišujú

31.12.2011

a) výškou poplatku za vydanie podielového listu alebo poplatku za vyplatenie podielového listu,

31.12.2011

b) výškou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcu na príslušnú emisiu,

31.12.2011

c) menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená,

31.12.2011

d) spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo

31.12.2011

e) kombináciou skutočností podľa písmen a) až d).“.

31.12.2011

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

31.12.2011

Čl. II

31.12.2011

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

31.12.2011

Ivan Mikloš, v. r.

31.12.2011

podpredseda vlády a minister financií