Vyhláška č. 541/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Čiastka 152/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012
01.01.2012

541

01.01.2012

VYHLÁŠKA

01.01.2012

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2012

z 23. decembra 2011,

01.01.2012

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

01.01.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.01.2012

§ 1

01.01.2012

(1) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny (ďalej len „daň z elektriny“) je uvedený v prílohe č. 1.

01.01.2012

(2) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia (ďalej len „daň z uhlia“) je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2012

(3) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu (ďalej len „daň zo zemného plynu“) je uvedený v prílohe č. 3.

01.01.2012

§ 2

01.01.2012

Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa § 1 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2012.


01.01.2012

§ 3

01.01.2012

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 535/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu.

01.01.2012

§ 4

01.01.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

v z. Vladimír Tvaroška v. r.


01.01.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 541/2011 Z. z.

01.01.2012

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY

01.01.2012

Vzor 01

01.01.2012

Príloha č. 2 k vyhláške č. 541/2011 Z. z.

01.01.2012

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z UHLIA

01.01.2012

Vzor 02

01.01.2012

Príloha č. 3 k vyhláške č. 541/2011 Z. z.

01.01.2012

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU

01.01.2012

Vzor 03