Vyhláška č. 540/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Čiastka 152/2011
Platnosť od 30.12.2011 do11.12.2013
Účinnosť od 01.01.2012 do11.12.2013
Zrušený 420/2013 Z. z.
01.01.201211.12.2013

540

01.01.201211.12.2013

VYHLÁŠKA

01.01.201211.12.2013

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.201211.12.2013

z 23. decembra 2011,

01.01.201211.12.2013

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

01.01.201211.12.2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.01.201211.12.2013

§ 1

01.01.201211.12.2013

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „daň“) vrátane údajov na účel poplatku na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len „poplatok“) je uvedený v prílohe.

01.01.201211.12.2013

§ 2

01.01.201211.12.2013

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2012.


01.01.201211.12.2013

§ 3

01.01.201211.12.2013

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 277/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.

01.01.201211.12.2013

§ 4

01.01.201211.12.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.201211.12.2013

v z. Branislav Ďurajka v. r.


01.01.201211.12.2013

Príloha k vyhláške č. 540/2011 Z. z.

01.01.201211.12.2013

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z MINERÁLNEHO OLEJA

01.01.201211.12.2013

Vzor