Zákon č. 512/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 148/2011
Platnosť od 23.12.2011
Účinnosť od 01.07.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2011, a okrem čl. I § 80a, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

30.12.2011

512

30.12.2011

ZÁKON

30.12.2011

zo 14. decembra 2011,

30.12.2011

ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

30.12.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 390/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 1 ods. 1 sa písmeno h) vypúšťa.

01.01.2012

2. Za § 80 sa vkladajú § 80a a 80b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

01.01.2012

„Osobitné ustanovenia o minimálnej výške základnej zložky mzdy niektorých zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti

01.07.2012

§ 80a

01.07.2012

(1) Základná zložka mzdy60a) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania, je najmenej 1,20-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.07.2012

(2) Základná zložka mzdy60a) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore, je najmenej 1,90-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2012

§ 80b

01.01.2012

(1) Ak má lekár a zubný lekár dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas,60b) základná zložka mzdy podľa § 80a zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

01.01.2012

(2) Základná zložka mzdy lekára a zubného lekára nezahŕňa príplatky, iné nárokovateľné zložky mzdy, nenárokovateľné zložky mzdy, mzdu za prácu nadčas a mzdu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa osobitného predpisu.60c)

01.01.2012

(3) Základná zložka mzdy lekára a zubného lekára sa dojednáva ako mesačná mzda.

01.01.2012

(4) Základná zložka mzdy lekára a zubného lekára sa upravuje podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky každoročne vždy k 1. januáru kalendárneho roka.“.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 60a až 60c znejú:

01.07.2012

60a) § 119 ods. 3 Zákonníka práce.

01.01.2012

60b) § 85 Zákonníka práce.

01.01.2012

60c) Zákonník práce.“.

01.01.2012

3. Ôsma časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 66 až 71c sa vypúšťajú.

01.01.2012

4. § 102i znie:

01.01.2012

㤠102i

01.01.2012

Ak ku dňu účinnosti tohto zákona nevznikla akciová spoločnosť založená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti transformáciou štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie zriadenej podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ďalej len „štátna organizácia“) podľa doterajších predpisov (ďalej len „akciová spoločnosť“), štátna organizácia nezaniká. Právne úkony smerujúce k vzniku akciovej spoločnosti transformáciou doterajšej štátnej organizácie sa stávajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neúčinnými a zriaďovateľ štátnej organizácie je povinný ich do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zrušiť. Konania o zápis akciových spoločností do Obchodného registra sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zastavujú.“.

01.01.2012

5. Za § 102j sa vkladá § 102k, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠102k

01.01.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

01.01.2012

(1) Základná zložka mzdy60a) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania, je najmenej 1,05-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2012

(2) Základná zložka mzdy60a) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore, je najmenej 1,60-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“.

01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z. a zákona č. 406/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 3 ods. 2 sa za slová „v doprave,“ vkladajú slová „zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie,“.

01.01.2012

2. § 140 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

01.01.2012

(6) Za prácu nadčas, ktorá presahuje rozsah práce nadčas podľa § 97, patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, náhradné voľno. Náhradné voľno sa poskytuje najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po vykonaní práce nadčas.

01.01.2012

(7) Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, náhradné voľno podľa odseku 6, a ak z tohto dôvodu rozsah práce nadčas tohto zamestnanca presahuje rozsah určený podľa § 97 alebo takýto zamestnanec vykonáva zdravotnícke povolanie v rozpore s požiadavkami na personálne zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu, zamestnávateľ poskytne takému zamestnancovi pracovné voľno na ďalšie vzdelávanie v rozsahu práce nadčas, ktorá presahuje rozsah určený podľa § 97, alebo náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku; ustanovenia § 121 sa nepoužijú.

01.01.2012

(8) Do pracovného voľna podľa odseku 6 sa nezapočítava pracovné voľno na sústavné vzdelávanie podľa odseku 4.“.

01.01.2012

3. V § 150 ods. 2 sa za slová „pracovnoprávnych vzťahov,“ vkladajú slová „ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov,“.

01.01.2012

4. V § 155 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2012

e) zamestnávateľ porušil ustanovenia tohto zákona vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, a toto porušenie bolo zistené príslušným inšpektorátom práce a právoplatne o ňom rozhodol súd.“.

01.01.2012

Čl. III

01.01.2012

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z. a zákona č. 469/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2012

V § 7 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2012

c) vykonať inšpekciu práce podľa § 2 ods. 1 písm. a) do 30 dní od doručenia podnetu18ca) a o výsledku inšpekcie práce bezodkladne informovať osobu, ktorá podala podnet.“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ca znie:

01.01.2012

18ca) § 150 ods. 2 Zákonníka práce.“.

30.12.2011

Čl. IV

30.12.2011

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z. a zákona č. 223/2011 sa mení takto:

30.12.2011

1. V § 37 ods. 6 sa slová „do 31. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2014“.

30.12.2011

2. V § 37 ods. 10 sa slová „do 31. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2014“.


30.12.2011

Čl. V

30.12.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2011, a okrem čl. I § 80a, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2012.


30.12.2011

Ivan Gašparovič v. r.

30.12.2011

Pavol Hrušovský v. r.

30.12.2011

Iveta Radičová v. r.