Oznámenie č. 509/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie

Čiastka 147/2011
Platnosť od 22.12.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012.