Vyhláška č. 501/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011 do31.07.2014
Účinnosť od 01.01.2012 do31.07.2014
Zrušený 124/2006 Z. z.
01.01.201231.07.2014

501

01.01.201231.07.2014

VYHLÁŠKA

01.01.201231.07.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.01.201231.07.2014

z 12. decembra 2011,

01.01.201231.07.2014

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

01.01.201231.07.2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2010 Z. z. ustanovuje:


01.01.201231.07.2014

Čl. I

01.01.201231.07.2014

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania sa dopĺňa takto:

01.01.201231.07.2014

1. § 1 ods. 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.201231.07.2014

h) Národnému inšpektorátu práce.2a)“.

01.01.201231.07.2014

Poznámka pod čiarkou k odkazu 2a znie:

01.01.201231.07.2014

2a) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.201231.07.2014

2. V prílohe sa dopĺňa tabuľka IX, ktorá znie:

01.01.201231.07.2014

„IX. Hlásenie určené Národnému inšpektorátu práce

01.01.201231.07.2014

Obrázok


01.01.201231.07.2014

Čl. II

01.01.201231.07.2014

Účinnosť

01.01.201231.07.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.201231.07.2014

v z. Ján Porubský v. r.