Nariadenie vlády č. 496/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

01.01.2012

496

01.01.2012

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2012

Slovenskej republiky

01.01.2012

zo 14. decembra 2011,

01.01.2012

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

01.01.2012

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:


01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z. sa mení takto:

01.01.2012

Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

01.01.2012

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

01.01.2012

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

01.01.2012

(v eurách mesačne)

01.01.2012
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
  1234
1do 5 rokov149,10161,80175,00286,40
2od 5 do 10 rokov155,80168,40182,80299,20
3nad 10 rokov162,30175,60190,40311,20
01.01.2012

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

01.01.2012

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

01.01.2012

(v eurách za hodinu)

01.01.2012
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
  1234
1do 5 rokov0,8570,9301,0061,646
2od 5 do 10 rokov0,8950,9681,0511,720
3nad 10 rokov0,9331,0091,0941,789
01.01.2012

.“.


01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

Iveta Radičová v. r.