Vyhláška č. 491/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení

Čiastka 145/2011
Platnosť od 20.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012
01.01.2012

491

01.01.2012

VYHLÁŠKA

01.01.2012

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01.01.2012

z 12. decembra 2011

01.01.2012

o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení

01.01.2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. h) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2012

§ 1

01.01.2012

Záznamy o prípravkoch a nahlasovanie údajov

01.01.2012

(1) Evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „prípravok“) možno viesť aj v elektronickej podobe, pričom počas kontroly vykonávanej zamestnancom právnickej osoby určenej podľa § 3 písm. j) zákona (ďalej len „fytoinšpektor“) profesionálny používateľ podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona zabezpečí aj listinnú podobu aktualizovanú k termínu kontroly.

01.01.2012

(2) Evidencia spotreby prípravkov (ďalej len „evidencia“) sa uchováva najmenej tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli prípravky aplikované. Vzor evidencie je uvedený v prílohe č. 1.

01.01.2012

(3) Profesionálny používateľ podľa § 35 ods. 2 zákona okrem osoby podnikajúcej v oblasti aplikácie prípravkov predkladá právnickej osobe určenej podľa § 3 písm. j) zákona (ďalej len „kontrolný ústav“) prostredníctvom fytoinšpektora súhrnné údaje o spotrebe prípravkov rozdelené podľa plodín a škodlivých organizmov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2012

(4) V súhrnných údajoch podľa odseku 3, ktoré predkladá profesionálny používateľ zaoberajúci sa morením osiva, sa oddeľujú údaje o spotrebe moridiel použitých na morenie osiva vysiateho na užívaných pozemkoch od údajov o spotrebe moridiel použitých na morenie osiva určeného na uvádzanie na trh.

01.01.2012

(5) Profesionálny používateľ podľa § 35 ods. 3 zákona predkladá súhrnné údaje o spotrebe prípravkov právnickej osobe poverenej podľa § 3 písm. d) a § 5 zákona na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

01.01.2012

(6) Držiteľ autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod prípravkov podľa § 35 ods. 4 zákona predkladá kontrolnému ústavu údaje o prípravkoch uvedených na trh na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.

01.01.2012

§ 2

01.01.2012

Skladovanie prípravkov

01.01.2012

(1) Prípravok sa skladuje v originálnom neporušenom obale v samostatnom sklade.

01.01.2012

(2) Skladovací priestor používaný na skladovanie prípravkov spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu1) a

01.01.2012

a) zabezpečuje

01.01.2012

1. prípravky pred poveternostnými vplyvmi, ktoré by mohli ohroziť ich chemické vlastnosti a fyzikálne vlastnosti, ich biologickú účinnosť a použitie,

01.01.2012

2. okolité životné prostredie pred vplyvmi skladovaných prípravkov, a to aj pri havárii, požiari alebo záplavách,

01.01.2012

3. prípravky pred preniknutím skladovaných prípravkov do podložia a verejnej kanalizácie,

01.01.2012

4. bezpečnú manipuláciu s prípravkami tak, aby nedošlo k porušeniu ich obalov, uzáverov a označení a poškodeniu života a zdravia ľudí a zvierat,

01.01.2012

5. očistu predmetov a plôch v skladovacom priestore, ak došlo k ich kontaminácii prípravkami,

01.01.2012

b) je vybavený

01.01.2012

1. podľa stupňa nebezpečenstva vyznačeným ochranným pásmom,

01.01.2012

2. dostupným zdrojom vody a osvetlením všetkých priestorov,

01.01.2012

3. lekárničkou na poskytnutie prvej pomoci pri náhodnom požití alebo vdýchnutí prípravku alebo zasiahnutí očí a pokožky,

01.01.2012

4. hasiacimi prostriedkami,

01.01.2012

5. prostriedkami na odstraňovanie havárií,

01.01.2012

6. prostriedkami na asanáciu skladovacích priestorov,

01.01.2012

7. dostatočným množstvom náhradných obalov,

01.01.2012

8. krytým skladovacím priestorom s nepriepustnou podlahou alebo kontajnerom na zhromažďovanie prázdnych obalov prípravkov,

01.01.2012

9. osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami v množstve zodpovedajúcom počtu osôb prichádzajúcich do priameho styku so skladovanými prípravkami,

01.01.2012

10. technickými prostriedkami určenými na odoberanie a navažovanie čiastkových množstiev z obalov skladovaných prípravkov,

01.01.2012

11. zariadením zabezpečujúcim ventiláciu a priebežné meranie teploty a relatívnej vlhkosti.

01.01.2012

(3) Uzavretý sklad má

01.01.2012

a) stavebné riešenie vyhovujúce objemu a druhu skladovaných prípravkov,

01.01.2012

b) účinné vetranie,

01.01.2012

c) zabezpečenú optimálnu teplotu skladovania,

01.01.2012

d) zabezpečenie pred vniknutím nepovolaných osôb,

01.01.2012

e) zreteľne označené vchody a východy,

01.01.2012

f) vyhovujúce protipožiarne opatrenia,

01.01.2012

g) umývateľnú a nepriepustnú podlahu, hladké steny a stropy,

01.01.2012

h) police označené údajom o maximálnej nosnosti,

01.01.2012

i) podlahu opatrenú žľabom ústiacim do záchytnej nádrže.

01.01.2012

(4) Prípravok označený ako veľmi toxický2) sa skladuje v samostatnej časti skladu zabezpečenej proti prístupu nepovolaných osôb alebo v pevných uzamykateľných skriniach v sklade prípravkov.

01.01.2012

(5) O množstve skladovaných zásob prípravkov, ich príjme a výdaji a likvidácii prázdnych obalov a odpadov z prípravkov sa vedie samostatná evidencia.

01.01.2012

§ 3

01.01.2012

Riedenie a miešanie prípravkov

01.01.2012

(1) Pri riedení prípravku v aplikačnom zariadení sa odmerané množstvo prípravku vlieva za stáleho miešania do nádrže naplnenej do polovice vodou a následne sa doplní na požadovaný objem.

01.01.2012

(2) Miešanie prípravkov vo forme tank-mix kombinácie ako zmes dvoch alebo viacerých prípravkov pripravená na okamžitú aplikáciu sa vykonáva na základe platného zoznamu autorizovaných a povolených prípravkov alebo podľa obmedzení a pokynov uvedených na etiketách miešaných prípravkov.

01.01.2012

§ 4

01.01.2012

Manipulácia s obalmi a zvyškami prípravkov

01.01.2012

(1) Prázdne obaly z prípravkov sa vyplachujú najmenej trikrát po sebe vodou ručne alebo vo vyplachovacom zariadení. Výplachová kvapalina sa vylieva do nádrže aplikačného zariadenia počas miešania pred aplikáciou prípravku.

01.01.2012

(2) Nespotrebované zvyšky prípravkov sa skladujú v pôvodných obaloch.

01.01.2012

§ 5

01.01.2012

Čistenie použitých aplikačných zariadení

01.01.2012

(1) Po aplikácii prípravkov sa minimalizujú zvyšky nespotrebovaných zmesí v nádržiach aplikačných zariadení až na úroveň technologického zvyšku.

01.01.2012

(2) Čistenie aplikačných zariadení sa vykonáva po ukončení aplikácie prípravku priamo na ošetrovanom pozemku čistou vodou a vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku tak, aby koncentrácia účinnej látky prípravku v oplachovej zmesi dosahovala najviac 0,01 %. Oplachová voda sa vystrieka na ošetrovanom pozemku tak, aby neboli zasiahnuté zdroje podzemných vôd ani recipienty povrchových vôd.

01.01.2012

§ 6

01.01.2012

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.


01.01.2012

§ 7

01.01.2012

Účinnosť

01.01.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

Zsolt Simon v. r.


01.01.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 491/2011 Z. z.

01.01.2012

EVIDENCIA SPOTREBY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

01.01.2012

Vzor 01

01.01.2012

Príloha č. 2 k vyhláške č. 491/2011 Z. z.

01.01.2012

SÚHRNNÉ ÚDAJE O SPOTREBE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN ROZDELENÉ PODĽA PLODÍN A ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV ZA ROK .....................

01.01.2012

Vzor 02

01.01.2012

Príloha č. 3 k vyhláške č. 491/2011 Z. z.

01.01.2012

SÚHRNNÉ ÚDAJE O SPOTREBE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN ZA ROK .....................

01.01.2012

Vzor 03

01.01.2012

Príloha č. 4 k vyhláške č. 491/2011 Z. z.

01.01.2012

SÚHRNNÉ ÚDAJE O PRÍPRAVKOCH NA OCHRANU RASTLÍN UVEDENÝCH NA TRH ZA ROK ........

01.01.2012

Vzor 04

01.01.2012

Príloha č. 5 k vyhláške č. 491/2011 Z. z.

01.01.2012

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2012

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).

Poznámky pod čiarou

01.01.2012

1) STN 465891 z 1. 10. 1981, Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín.

01.01.2012

2) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.