Vyhláška č. 487/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní

Čiastka 145/2011
Platnosť od 20.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012
01.01.2012

487

01.01.2012

VYHLÁŠKA

01.01.2012

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01.01.2012

z 12. decembra 2011

01.01.2012

o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní

01.01.2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. d) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.01.2012

§ 1

01.01.2012

Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom zahŕňa

01.01.2012

a) opatrenia na prevenciu alebo potláčanie škodlivých organizmov podľa § 2 písm. f), ktorými sú:

01.01.2012

1. dodržiavanie osevného postupu s plodinami s rozdielnymi agrotechnickými požiadavkami,

01.01.2012

2. používanie primeraných agrotechnických opatrení, najmä orba, podmietka, termín a hustota sejby alebo podsev,

01.01.2012

3. používanie rezistentných alebo tolerantných odrôd, štandardného alebo certifikovaného osiva alebo množiteľského materiálu,

01.01.2012

4. používanie vyvážených postupov hnojenia, vápnenia a zavlažovania, prípadne odvodňovania,

01.01.2012

5. prevencia šírenia škodlivých organizmov prostredníctvom hygienických opatrení, napríklad pravidelným čistením strojov a zariadení,

01.01.2012

6. ochrana a podpora dôležitých užitočných organizmov najmä primeranými opatreniami na ochranu rastlín alebo využívaním ekologickej infraštruktúry na miestach výroby a mimo nich,

01.01.2012

b) monitorovanie škodlivých organizmov dostupnými primeranými metódami a nástrojmi, ktoré zahŕňajú pozorovania v teréne, vedecky podložené varovania, predpovede a prípadne systémy včasného diagnostikovania vrátane využívania poradenstva od odborne spôsobilých poradcov,

01.01.2012

c) zabezpečenie odbornej informovanosti na základe výsledkov monitorovania škodlivých organizmov, ktoré prispejú k tomu, aby sa používateľ rozhodol, či uplatní opatrenia na ochranu rastlín, kedy a v akom rozsahu ich uplatní, pričom sa zohľadnia prahové hodnoty hospodárskej škodlivosti určené pre daný región, špecifické oblasti, plodiny a konkrétne klimatické podmienky.

01.01.2012

§ 2

01.01.2012

Pri používaní prípravkov na ochranu rastlín v systéme integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom sa kladie dôraz na

01.01.2012

a) uprednostňovanie trvalo udržateľných biologických, fyzikálnych a iných nechemických metód namiesto chemických metód, ak poskytujú uspokojivú ochranu pred škodlivými organizmami,

01.01.2012

b) uprednostňovanie takých prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú čo najviac špecifické pre cieľový druh a majú čo najmenej vedľajších účinkov na ľudské zdravie, necieľové organizmy a životné prostredie,

01.01.2012

c) používanie prípravkov na ochranu rastlín a iných foriem zásahov tak, aby sa nezvyšovalo riziko vytvorenia rezistencie populácií škodlivých organizmov s tým, aby riziko pre vegetáciu bolo prijateľné, a to znížením dávok, znížením frekvencie aplikácie prípravkov na ochranu rastlín alebo čiastočnou aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín,

01.01.2012

d) využitie dostupnej protirezistentnej stratégie, aby sa zachovala účinnosť prípravkov na ochranu rastlín, ak je známe riziko rezistencie voči opatreniu na ochranu rastlín a ak si množstvo škodlivých organizmov vyžaduje opakovanú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín na plodiny; protirezistentné stratégie zahŕňajú používanie viacerých prípravkov na ochranu rastlín s rozličnými spôsobmi účinku.

01.01.2012

§ 3

01.01.2012

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.01.2012

§ 4

01.01.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

Zsolt Simon v. r.


01.01.2012

Príloha k vyhláške č. 487/2011 Z. z.

01.01.2012

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2012

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).