Vyhláška č. 482/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zverejňovaní súdnych rozhodnutí

Čiastka 144/2011
Platnosť od 17.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012
01.01.2012

482

01.01.2012

VYHLÁŠKA

01.01.2012

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.01.2012

z 9. decembra 2011

01.01.2012

o zverejňovaní súdnych rozhodnutí

01.01.2012

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 92 ods. 2 písm. f) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:


01.01.2012

§ 1

01.01.2012

Táto vyhláška upravuje postup súdov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí a kategórie údajov, ktoré sa zo súdnych rozhodnutí pred zverejnením vylúčia.

01.01.2012

§ 2

01.01.2012

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

01.01.2012

a) zverejnením publikovanie rozhodnutia na verejnosti dostupnom webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačných systémov, ktorých správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo,

01.01.2012

b) anonymizáciou postup, ktorým sa vylúčia z rozhodnutia údaje, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť alebo porušiť práva a právom chránené záujmy,

01.01.2012

c) rozhodnutím rozhodnutie vo veci samej, rozhodnutie, ktorým sa končí konanie, rozhodnutie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, rozhodnutie o predbežnom opatrení, opravné uznesenie týkajúce sa zverejňovaného rozhodnutia, rozhodnutie vo veci samej vydané počas súdneho konania, ktoré bolo zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa, a rozhodnutie, ktoré zrušuje rozhodnutie súdu nižšieho stupňa,1)

01.01.2012

d) právoplatným rozhodnutím rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť vo všetkých výrokoch.

01.01.2012

(2) Ak súd rozhodol, že o náhrade trov konania sa rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutie o náhrade trov konania sa nezverejňuje.

01.01.2012

(3) Rovnako ako rozhodnutie sa zverejní aj dopĺňacie rozhodnutie.

01.01.2012

§ 3

01.01.2012

(1) Pri vyhotovení prvopisu rozhodnutia sa používa modul Podateľňa-registre aplikácie Súdny manažment (ďalej len „aplikácia“) a príslušná elektronická šablóna;2) rozhodnutie vyhotovené iným spôsobom sa vloží do aplikácie.

01.01.2012

(2) V aplikácii sa podľa odseku 1 vyplnia údaje v rozsahu dátum vydania rozhodnutia, forma rozhodnutia, povaha rozhodnutia, oblasti právnej úpravy a použité ustanovenia zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

01.01.2012

(3) Ak bolo rozhodnutie súdu nižšieho stupňa potvrdené alebo zmenené rozhodnutím súdu vyššieho stupňa, vyplní sa podľa odseku 1 v aplikácii tiež príslušné pole spisovou značkou, pod ktorou bola vec zaevidovaná na súde vyššieho stupňa.

01.01.2012

§ 4

01.01.2012

(1) Súd anonymizuje len tie rozhodnutia, ktoré vydal.

01.01.2012

(2) Na vykonanie anonymizácie sa používa príslušný modul aplikácie.

01.01.2012

(3) Anonymizácia sa vykoná tak, že

01.01.2012

a) slová, najmä mená a priezviská, sa nahradia zamenenými začiatočnými písmenami,

01.01.2012

b) číslica sa nahradí znakom „X“.

01.01.2012

(4) Anonymizáciu rozhodnutia vykonáva osoba, ktorá vyhotovuje prvopis rozhodnutia, alebo predsedom súdu poverený zamestnanec pre konkrétne súdne oddelenie s prístupovým oprávnením k súdnym spisom tohto súdneho oddelenia, a to bezprostredne po vyhotovení prvopisu rozhodnutia. Anonymizované rozhodnutie sa následne uloží v aplikácii.

01.01.2012

§ 5

01.01.2012

(1) Údajmi, ktoré podliehajú anonymizácii, sú:

01.01.2012

a) rodné číslo,

01.01.2012

b) dátum narodenia,

01.01.2012

c) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby,

01.01.2012

d) bydlisko,

01.01.2012

e) telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, adresa internetového protokolu (IP), URL adresa,

01.01.2012

f) názov a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo bankového účtu, názov účtu, IBAN, číslo klienta,

01.01.2012

g) označenie katastrálneho územia,

01.01.2012

h) číslo listu vlastníctva,

01.01.2012

i) utajované skutočnosti a obchodné tajomstvo,

01.01.2012

j) meno a priezvisko fyzickej osoby, ak nejde o fyzické osoby uvedené v odseku 2,

01.01.2012

k) mená a priezviská zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a opatrovníkov účastníkov konania, strán v konaní, iných osôb zúčastnených na konaní.

01.01.2012

(2) Údaje, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, anonymizácii nepodliehajú. Ide najmä o tieto údaje:

01.01.2012

a) označenie súdu, ktorý rozhodnutie vydal, označenie iných súdov, titul, meno a priezvisko sudcu a súdneho úradníka vrátane titulu, mena a priezviska osoby, ktorá zodpovedá za správnosť vyhotovenia rozhodnutia,

01.01.2012

b) označenie rozhodcovského súdu,

01.01.2012

c) údaje o orgánoch verejnej moci, mená a priezviská ich štatutárnych zástupcov vrátane notárov, súdnych exekútorov, mediátorov, správcov, rozhodcov,

01.01.2012

d) údaje o právnických osobách, mená a priezviská štatutárnych orgánov a ich členov,

01.01.2012

e) mená a priezviská fyzických osôb podnikateľov vrátane miesta podnikania, ak sa vec týka ich podnikania,

01.01.2012

f) mená a priezviská zástupcov účastníkov konania a strán v konaní a zástupcov osôb zúčastnených na konaní a strán v konaní, ak zastupujú na základe plnomocenstva alebo ich ustanovenia súdom,

01.01.2012

g) identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ),

01.01.2012

h) peňažné sumy vrátane spôsobu ich určenia,

01.01.2012

i) čísla faktúr, zmlúv a poistiek a iných podobných dokladov,

01.01.2012

j) vymedzenie času, dátum vrátane dátumu rozhodnutia,

01.01.2012

k) spisová značka, číslo konania a identifikačné číslo spisu vrátane spisových značiek a číslo konania iných súdov alebo iných orgánov verejnej moci; anonymizuje sa však tá ich časť, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a),

01.01.2012

l) mená a priezviská osôb, ktoré sú uvedené v citáciách rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov, ak rozhodnutie na také rozhodnutia poukazuje.

01.01.2012

(3) Iné údaje o fyzickej osobe, ako sú uvedené v odseku 1, možno anonymizovať, len ak ide o údaje súkromnej povahy a len na písomný pokyn sudcu alebo súdneho úradníka, ktorý rozhodnutie vydal; je pritom potrebné dbať na to, aby obsah rozhodnutia zostal zrozumiteľný.

01.01.2012

(4) Pokynom predsedu krajského súdu sa určí zamestnanec tohto súdu pre obvod krajského súdu, s ktorým, ak je to potrebné, osoba vykonávajúca anonymizáciu konzultuje postup pri anonymizácii.

01.01.2012

§ 6

01.01.2012

(1) Bezodkladne po vyznačení právoplatnosti v príslušnom module aplikácie,3) najneskôr však v lehote ustanovenej zákonom,1) vykoná zamestnanec podľa § 4 ods. 4 prostredníctvom voľby „Publikuj“ odoslanie anonymizovaného rozhodnutia na zverejnenie. Súdne rozhodnutie sa postupom podľa prvej vety zverejní aj vtedy, ak uplynula lehota ustanovená zákonom.1)

01.01.2012

(2) Ak podľa predpisov o konaní pred súdmi súd nižšieho stupňa doručuje rozhodnutie súdu vyššieho stupňa, súd nižšieho stupňa vykoná odoslaním anonymizovaného rozhodnutia podľa odseku 1 aj odoslanie anonymizovaného rozhodnutia súdu vyššieho stupňa; ustanovenie § 4 ods. 1 tým nie je dotknuté.

01.01.2012

§ 7

01.01.2012

(1) Ak sa zverejní rozhodnutie, ktoré sa nemalo zverejniť, súd, ktorý rozhodnutie vydal, zruší prostredníctvom aplikácie zverejnenie rozhodnutia.

01.01.2012

(2) Ak sa zverejní rozhodnutie, ktoré je anonymizované v rozpore s § 5, súd, ktorý rozhodnutie vydal, zruší prostredníctvom aplikácie zverejnenie rozhodnutia, vykoná anonymizáciu rozhodnutia a opätovne zverejní toto rozhodnutie.

01.01.2012

§ 8

01.01.2012

Pracovný postup pri používaní modulov aplikácie Súdny manažment podľa § 3, 4, 6 a 7 sa uvádza v používateľskej príručke aplikácie Súdny manažment.4)

01.01.2012

§ 9

01.01.2012

(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje v prípade rozhodnutí vydaných súdmi prvého stupňa po 1. januári 2012.

01.01.2012

(2) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje v prípade rozhodnutí vydaných odvolacím súdom po 1. januári 2012, ak sa týkajú rozhodnutí podľa odseku 1.


01.01.2012

§ 10

01.01.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

Lucia Žitňanská v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2012

1) § 82a ods. 1 a 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z.

01.01.2012

2) § 3 ods. 10 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
§ 58 ods. 1 a § 255 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z.

01.01.2012

3) § 62 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z.

01.01.2012

4) § 255 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z.