Vyhláška č. 477/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode

Čiastka 143/2011
Platnosť od 17.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012
01.01.2012

477

01.01.2012

VYHLÁŠKA

01.01.2012

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

01.01.2012

z 12. decembra 2011,

01.01.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode

01.01.2012

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. e) až h) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2012

§ 1

01.01.2012

(1) Identifikácia rizík výrobku alebo služby na účely obrany (ďalej len „produkt“) vyhotovená odberateľom produktu podľa § 15 ods. 2 zákona (ďalej len „odberateľ“) obsahuje

01.01.2012

a) informácie o produkte, najmä

01.01.2012

1. názov a označenie produktu,

01.01.2012

2. číslo alebo označenie dokumentácie produktu,

01.01.2012

3. údaj, či ide o konečný produkt,

01.01.2012

4. názov a označenie konečného produktu,

01.01.2012

5. údaj, či bol rovnaký alebo podobný produkt odberateľovi už dodaný,

01.01.2012

6. názov, označenie a množstvo dodaného produktu podľa piateho bodu a čas jeho dodania,

01.01.2012

7. údaj, či na dodaný produkt podľa piateho bodu boli uplatnené reklamácie,

01.01.2012

8. doplňujúce informácie o reklamáciách podľa siedmeho bodu,

01.01.2012

b) identifikáciu vlastností produktu, ktoré môžu byť zdrojom nedostatkov alebo ktoré odberateľ považuje za kritické z hľadiska spoľahlivosti, bezporuchovosti a bezpečnosti produktu,

01.01.2012

c) identifikáciu možných následkov vzniku nežiaducich udalostí počas životného cyklu produktu, a to najmä

01.01.2012

1. ohrozenie života alebo zdravia osôb,

01.01.2012

2. ohrozenie majetku,

01.01.2012

3. ohrozenie životného prostredia,

01.01.2012

4. vyradenie produktu z prevádzky,

01.01.2012

5. zničenie produktu,

01.01.2012

6. nesplnenie úlohy ozbrojených síl.1)

01.01.2012

(2) Identifikácia rizík výrobcu produktu alebo poskytovateľa produktu (ďalej len „výrobca produktu“) alebo rizík dodávateľa produktu vyhotovená odberateľom obsahuje najmä identifikáciu rizík vyplývajúcich z reklamácií dodávok rovnakých alebo podobných produktov z predchádzajúcich zmluvných vzťahov s výrobcom produktu alebo s dodávateľom produktu.

01.01.2012

(3) Vzor identifikácie rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu je uvedený v prílohe č. 1.

01.01.2012

§ 2

01.01.2012

Vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2012

§ 3

01.01.2012

Vzor osvedčenia o zhode je uvedený v prílohe č. 3.


01.01.2012

§ 4

01.01.2012

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 178/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o žiadosti odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality, o osvedčení o kvalite a úplnosti produktu a o certifikáte o zhode.

01.01.2012

§ 5

01.01.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

Iveta Radičová v. r.


01.01.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 477/2011 Z. z.

01.01.2012

IDENTIFIKÁCIA RIZÍK PRODUKTU A RIZÍK VÝROBCU PRODUKTU ALEBO DODÁVATEĽA PRODUKTU

01.01.2012

VZOR 01

01.01.2012

Príloha č. 2 k vyhláške č. 477/2011 Z. z.

01.01.2012

OSVEDČENIE O KVALITE A ÚPLNOSTI PRODUKTU

01.01.2012

VZOR 02

01.01.2012

Príloha č. 3 k vyhláške č. 477/2011 Z. z.

01.01.2012

OSVEDČENIE O ZHODE

01.01.2012

VZOR 03

Poznámky pod čiarou

01.01.2012

1) Napríklad zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, článok 6 Severoatlantickej zmluvy (oznámenie č. 301/2004 Z. z.).