Zákon č. 470/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 142/2011
Platnosť od 15.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012
01.01.2012

470

01.01.2012

ZÁKON

01.01.2012

z 29. novembra 2011,

01.01.2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.01.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:

01.01.2012

a) ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnicu pre obvinených a odsúdených, právnickú osobu pri zaradení obvineného a odsúdeného do práce a na obvineného a odsúdeného, ktorý je zaradený do práce,“.

01.01.2012

2. V § 2 ods. 5 sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „a príslušníkmi Slovenskej informačnej služby“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.01.2012

3a) § 77a a 77b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 490/2001 Z. z.
§ 2 ods. 1 až 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

3. V § 6 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1,“.

01.01.2012

4. V § 6 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „tento zákon alebo“.

01.01.2012

5. V § 6 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa vnútorného predpisu“.

01.01.2012

6. V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a ostatné predpisy“.

01.01.2012

7. V § 8 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „vyškoliť a pravidelne školiť“ nahrádzajú slovami „vzdelať a pravidelne vzdelávať“.

01.01.2012

8. V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „kontrolu“ vkladajú slová „tohto stavu“.

01.01.2012

9. V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2012

g) hluku.“.

01.01.2012

10. V § 11 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.

01.01.2012

11. V § 11 ods. 11 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „šiestich“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza slovom „piatich“.

01.01.2012

12. V § 11 ods. 12 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“, slová „najmenej 600“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 800“ a slová „najmenej 400“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 500“.

01.01.2012

13. V § 11 ods. 15 sa slová „dva týždne“ nahrádzajú slovami „sedem dní“.

01.01.2012

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

01.01.2012

18) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 49 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 a 5 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
§ 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z.
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

15. V § 14 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.01.2012

(7) Oprávnená právnická osoba je povinná bezodkladne zverejniť na svojom webovom sídle zoznam vydaných

01.01.2012

a) oprávnení podľa odseku 1 písm. a), v ktorom uvedie

01.01.2012

1. názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom, ktorým bolo vydané oprávnenie,

01.01.2012

2. druh a rozsah činnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie,

01.01.2012

3. dátum vydania oprávnenia,

01.01.2012

b) osvedčení a preukazov podľa odseku 1 písm. c), v ktorom uvedie

01.01.2012

1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej bolo vydané osvedčenie alebo preukaz,

01.01.2012

2. činnosť, na ktorú bolo vydané osvedčenie alebo preukaz vrátane rozsahu činnosti,

01.01.2012

3. dátum vydania osvedčenia alebo preukazu.“.

01.01.2012

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

01.01.2012

16. V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ostatnými predpismi“.

01.01.2012

17. V § 17 ods. 4 písm. a) sa za slovom „smrti“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo ak predpokladaná alebo skutočná dĺžka pracovnej neschopnosti je najmenej 42 dní“.

01.01.2012

18. V § 17 ods. 5 písmeno b) znie:

01.01.2012

b) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a vznik závažnej priemyselnej havárie príslušnému inšpektorátu práce.“.

01.01.2012

19. V § 17 ods. 10 sa slová „Ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie sú povinní“ nahrádzajú slovami „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti23a) je povinný“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

01.01.2012

23a) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

20. V § 17 ods. 11 sa vypúšťajú slová „chorobu z povolania, ohrozenie chorobou z povolania,“.

01.01.2012

21. V § 17 odsek 12 znie:

01.01.2012

(12) Na účely odsekov 5, 7, 10 a 11 príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru je ten, v ktorého územnom obvode pracovný úraz, bezprostredná hrozba závažnej priemyselnej havárie alebo závažná priemyselná havária vznikli.“.

01.01.2012

22. V § 21 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.27)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

01.01.2012

27) § 31 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

01.01.2012

23. V § 21 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2012

24. § 21 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

01.01.2012

(13) Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 12, môžu opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí tohto oprávnenia; to sa nevzťahuje na odobratie oprávnenia za porušenie podmienky uvedenej v odseku 9 písm. a).“.

01.01.2012

25. V § 24 ods. 7 prvej vete sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „do 30 dní po“.

01.01.2012

26. V § 24 ods. 7 písm. g) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 12“.

01.01.2012

27. V § 24 ods. 8 sa slová „nové vykonanie požiadať“ nahrádzajú slovami „opakovanie požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od neúspešne vykonanej skúšky“.

01.01.2012

28. V § 24 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

01.01.2012

(9) Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ na skúšku alebo opakovanú skúšku bez ospravedlnenia nedostavil, nepožiadal o opakovanie skúšky podľa odseku 8 alebo ju nevykonal úspešne.“.

01.01.2012

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.

01.01.2012

29. V § 24 ods. 10 sa za slovo „vzdelávanie“ vkladajú slová „bezpečnostných technikov“.

01.01.2012

30. V § 24 ods. 13 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

01.01.2012

31. V § 26 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

01.01.2012

5. na zabezpečovaní rekondičného pobytu,“.

01.01.2012

32. V § 26 ods. 1 písm. f) sa slovo „školí“ nahrádza slovom „vzdeláva“.

01.01.2012

33. V § 26 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu6aa)“.

01.01.2012

34. V § 26 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b sa vypúšťajú.

01.01.2012

35. V § 27 ods. 4 písm. a) prvom bode sa za slovo „prax“ vkladajú slová „v tejto činnosti“.

01.01.2012

36. V § 27 ods. 4 písm. a) druhom bode sa slová „spôsobilosťou, s odbornou praxou“ nahrádzajú slovami „spôsobilosťou na činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, s odbornou praxou v tejto činnosti“.

01.01.2012

37. V § 27 ods. 9 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického vybavenia,“.

01.01.2012

38. V § 27 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

01.01.2012

(15) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výchovu a vzdelávanie podľa odseku 14, môžu opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v rozsahu tej istej činnosti najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie; to sa nevzťahuje na odobratie oprávnenia podľa odseku 14 písm. d).“.

01.01.2012

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.

01.01.2012

39. V § 28 ods. 1 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1 a 3“.

01.01.2012

40. Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠39d

01.01.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

01.01.2012

Žiadateľ podľa § 24 ods. 3, ktorý do 31. decembra 2011 nevykonal úspešne skúšku, môže o jej opakované vykonanie písomne požiadať Národný inšpektorát práce najneskôr do 30. júna 2012, inak Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.“.

01.01.2012

41. § 40 znie:

01.01.2012

㤠40

01.01.2012

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

01.01.2012

42. V prílohe č. 2 v skupine 07.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky“.

01.01.2012

43. Nadpis prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 172/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 30 ods. 14 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.

01.01.2012

2. § 30 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

01.01.2012

(15) Ak zamestnávateľ odstúpil od pracovnej zmluvy z dôvodu, že zamestnanec nenastúpil do práce po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, zamestnanec je povinný uhradiť zamestnávateľovi náklady, ktoré mu vznikli pri posudzovaní jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu lekárskou preventívnou prehliadkou vo vzťahu k práci.“.

01.01.2012

3. Za § 63a sa vkladá § 63b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠63b

01.01.2012

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012

01.01.2012

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 môžu vykonávať do 31. decembra 2014 aj lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a služby zdravia pri práci.“.


01.01.2012

Čl. III

01.01.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2012

Iveta Radičová v. r.