Vyhláška č. 424/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

Čiastka 130/2011
Platnosť od 30.11.2011
Účinnosť od 01.12.2011

OBSAH

01.12.2011

424

01.12.2011

VYHLÁŠKA

01.12.2011

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.12.2011

z 25. novembra 2011

01.12.2011

o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

01.12.2011

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 60 ods. 5 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.12.2011

§ 1

01.12.2011

(1) Medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny obsahuje

01.12.2011

a) tieto epidemiologické údaje:

01.12.2011

1. incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike, pri ktorej je dietetická potravina používaná,

01.12.2011

2. opis cieľovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika,

01.12.2011

3. predpokladaný počet pacientov používajúcich dietetickú potravinu v roku, v ktorom sa medicínsko-ekonomický rozbor predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch,

01.12.2011

b) klinický prínos používania dietetickej potraviny preukázaný významným upravením merateľných parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby,

01.12.2011

c) porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia pri použití dietetickej potraviny s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu pri používaní

01.12.2011

1. dietetických potravín, ktoré majú rovnaký účel určenia a rovnaké alebo porovnateľné kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie, a to za jeden liečebný cyklus alebo za jeden mesiac používania dietetickej potraviny,

01.12.2011

2. dietetických potravín, ktoré majú rovnaký účel určenia a rozdielne kvalitatívne zloženie alebo kvantitatívne zloženie, a to za jeden liečebný cyklus alebo za jeden mesiac používania dietetickej potraviny, alebo

01.12.2011

3. iných medicínskych intervencií, pri ktorých sa nepoužívajú dietetické potraviny, a to za jeden liečebný cyklus alebo za jeden mesiac používania dietetickej potraviny,

01.12.2011

d) typ medicínsko-ekonomickej analýzy, odôvodnenie výberu analýzy a jej výsledky,

01.12.2011

e) výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa medicínsko-ekonomický rozbor predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch,

01.12.2011

f) predpokladanú spotrebu dietetickej potraviny v roku, v ktorom sa medicínsko-ekonomický rozbor predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch vyjadrenú počtom a veľkosťou balení dietetickej potraviny,

01.12.2011

g) diskontáciu; diskontná sadzba pre náklady verejného zdravotného poistenia aj prínosy spojené s použitím dietetickej potraviny je 5 % ročne,

01.12.2011

h) analýzu citlivosti,

01.12.2011

i) zdroje použitých údajov podľa písmen a) až h) vrátane metodiky, v prípade extrapolácie aj jej odôvodnenie,

01.12.2011

j) výšku úhrady dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia v iných členských štátoch Európskej únie vyjadrenú v percentách.

01.12.2011

(2) Pri porovnaní odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia podľa odseku 1 písm. c) sa zvolí dietetická potravina, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia, ktorá je štandardne používaná v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, môže byť plne alebo čiastočne nahradená použitím posudzovanej dietetickej potraviny a vo vzťahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo najefektívnejšia. Rozdiely v dĺžke používania a dávkovaní dietetických potravín sa zohľadnia primerane.

01.12.2011

(3) Pri výbere medicínsko-ekonomickej analýzy podľa odseku 1 písm. d) sa vyžaduje niektorý z týchto typov analýz:

01.12.2011

a) analýza minimalizácie nákladov,

01.12.2011

b) analýza efektívnosti nákladov alebo

01.12.2011

c) analýza užitočnosti nákladov.

01.12.2011

(4) Pri výpočte odhadovaných nákladov a vplyvov na rozpočet verejného zdravotného poistenia sa vychádza z cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, zdravotných výkonov a služieb, ktoré sú regulované vecne príslušným orgánom, inak z objektívne overiteľných cien; vychádza sa z cien platných v deň podania medicínsko-ekonomického rozboru ministerstvu.

01.12.2011

(5) Analýza citlivosti podľa odseku 1 písm. h) pozostáva z modelov vychádzajúcich z

01.12.2011

a) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov,

01.12.2011

b) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov znížených najmenej o 30 % a

01.12.2011

c) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov zvýšených najmenej o 30 %.


01.12.2011

§ 2

01.12.2011

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 149/2009 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny.

01.12.2011

§ 3

01.12.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.


01.12.2011

v z. Ján Porubský v. r.