Vyhláška č. 407/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie

Čiastka 126/2011
Platnosť od 22.11.2011
Účinnosť od 22.11.2011 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.

OBSAH

22.11.201117.04.2016

407

22.11.201117.04.2016

VYHLÁŠKA

22.11.201117.04.2016

Úradu pre verejné obstarávanie

22.11.201117.04.2016

z 9. novembra 2011

22.11.201117.04.2016

o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie

22.11.201117.04.2016

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z. z. ustanovuje:


22.11.201117.04.2016

§ 1

22.11.201117.04.2016

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa zverejňujú vo Vestníku verejného obstarávania vo formáte XML.


22.11.201117.04.2016

§ 2

22.11.201117.04.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


22.11.201117.04.2016

Marek Vladár v. r.