Zákon č. 395/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 124/2011
Platnosť od 16.11.2011
Účinnosť od 01.01.2012
01.01.2012

395

01.01.2012

ZÁKON

01.01.2012

z 21. októbra 2011,

01.01.2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 172/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 3 sa vypúšťa odsek 14.

01.01.2012

Doterajšie odseky 15 až 18 sa označujú ako odseky 14 až 17.

01.01.2012

2. V § 3 odsek 14 znie:

01.01.2012

(14) Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti.“.

01.01.2012

3. V § 3b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2012

(3) Príslušný orgán, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu, je povinný bezodkladne odvolať mimoriadnu situáciu po vykonaní úloh a opatrení podľa odseku 2.“.

01.01.2012

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.01.2012

4. V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.

01.01.2012

5. V § 9 odsek 3 znie:

01.01.2012

(3) Ozbrojené sily Slovenskej republiky plnia úlohy na úseku civilnej ochrany v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.11)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

01.01.2012

11) § 4 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.“.

01.01.2012

6. V § 12 ods. 1 písm. h) sa čiarka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany (ďalej len „odborná spôsobilosť“),“.

01.01.2012

7. V § 12 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

01.01.2012

l) určuje členenie ohrozeného územia na účel plánovania úloh a opatrení na ochranu obyvateľstva pred účinkom nebezpečnej látky,“.

01.01.2012

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

01.01.2012

8. V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

01.01.2012

c) radiačnom a chemickom monitorovaní,

01.01.2012

d) poskytovaní a prijímaní humanitárnej pomoci.“.

01.01.2012

9. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

01.01.2012

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).

01.01.2012

10. V § 14 ods. 1 písmeno j) znie:

01.01.2012

j) predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu na schválenie ministerstvu vnútra,“.

01.01.2012

11. V § 14 ods. 1 písm. m) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „jednorazovú peňažnú náhradu možno uplatniť najneskôr do jedného roka po umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na ich nehnuteľnosti,“.

01.01.2012

12. § 14a sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

01.01.2012

(3) Samosprávny kraj a obec v jeho územnom obvode môžu spoločne zriadiť krízový fond územnej samosprávy (ďalej len „fond“), v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky samosprávneho kraja, obce v jeho územnom obvode, prípadne inej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktoré možno poskytnúť na

01.01.2012

a) odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na nehnuteľnosti samosprávneho kraja a obce v jeho územnom obvode,

01.01.2012

b) vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku mimoriadnej udalosti v územnom obvode samosprávneho kraja.

01.01.2012

(4) Fond nie je právnická osoba. Správu fondu vykonáva rada fondu.

01.01.2012

(5) Spôsob ustanovenia rady fondu, podrobnosti o zdrojoch fondu a o správe fondu upravuje štatút fondu, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja a obecné zastupiteľstvo.“.

01.01.2012

13. V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri riadení záchranných prác môže uložiť povinnosti podľa § 21 a 23,“.

01.01.2012

14. V § 15 ods. 1 písm. d) sa za slovami „fyzické osoby – podnikatelia“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „prostriedkami individuálnej ochrany sa rozumejú prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok najmä počas vyhlásenia brannej pohotovosti štátu,“.

01.01.2012

15. V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová „vykonáva hlásnu službu na území obce“ nahrádzajú slovami „zabezpečuje trvale hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, o čom informuje obvodný úrad“.

01.01.2012

16. V § 16 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

01.01.2012

d) oznámiť bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obvodnému úradu a obci, na ktorej území pôsobia,

01.01.2012

e) zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a jeho aktualizáciu v rozsahu určenom obvodným úradom, ak nevypracúvajú havarijné plány podľa osobitných predpisov;16aa) precvičiť tento plán aspoň raz za tri roky,

01.01.2012

f) zriaďovať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo podľa rozhodnutia obvodného úradu, ako aj zabezpečovať akcieschopnosť jednotiek civilnej ochrany a prevádzkyschopnosť zariadení civilnej ochrany,“.

01.01.2012

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená g) až m).

01.01.2012

17. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

01.01.2012

18. V § 16 odsek 2 znie:

01.01.2012

(2) Iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ako v odseku 1 sú povinní plniť úlohy podľa odseku 1 písm. e), f), h), i), k) a l).“.

01.01.2012

19. V § 16 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18b.

01.01.2012

Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 13.

01.01.2012

20. V § 16 odsek 7 znie:

01.01.2012

(7) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia uvedení v odseku 1 sú povinní pred začatím výstavby alebo rekonštrukcie systému varovania a vyrozumenia predložiť ministerstvu vnútra na schválenie projekt jeho výstavby alebo rekonštrukcie.“.

01.01.2012

21. V § 16 sa vypúšťa odsek 11.

01.01.2012

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.

01.01.2012

22. V § 16 ods. 12 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

01.01.2012

23. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠18a

01.01.2012

Odborná spôsobilosť

01.01.2012

(1) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na

01.01.2012

a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

01.01.2012

b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

01.01.2012

c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

01.01.2012

(2) Odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou a vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky.

01.01.2012

(3) Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky sa predkladá ministerstvu vnútra a obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, činnosť, na ktorú sa žiada odborná spôsobilosť, a podpis žiadateľa.

01.01.2012

(4) Opravnú skúšku možno vykonať len raz. Ak žiadateľ nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať skúšku až po opakovanom vykonaní odbornej prípravy.

01.01.2012

(5) Ministerstvo vnútra vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) žiadateľovi, ktorý vykonal skúšku. Osvedčenie obsahuje

01.01.2012

a) meno, priezvisko a akademický titul,

01.01.2012

b) dátum narodenia,

01.01.2012

c) dátum vykonania skúšky,

01.01.2012

d) činnosť, na ktorú sa vydáva osvedčenie,

01.01.2012

e) evidenčné číslo osvedčenia, dátum jeho vydania, odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, meno, priezvisko, akademický titul a podpis predsedu skúšobnej komisie.

01.01.2012

(6) Odborne spôsobilá osoba je povinná každých päť rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať osvedčenie ministerstvu vnútra.

01.01.2012

(7) Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva za úhradu; to sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho orgánu, obvodného úradu, samosprávneho kraja a obce. Úhrada zodpovedá rozsahu nevyhnutných nákladov a je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2012

(8) Ministerstvo vnútra vedie v elektronickej forme evidenciu osvedčení.

01.01.2012

(9) Podrobnosti o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.“.

01.01.2012

24. V § 21 odsek 1 znie:

01.01.2012

(1) Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe možno po vyhlásení mimoriadnej situácie uložiť písomným príkazom povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti.“.

01.01.2012

25. V § 21 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 21.

01.01.2012

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

01.01.2012

26. V § 22 ods. 3 sa slová „rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy“ nahrádzajú slovami „písomného príkazu podľa § 21 ods. 1“.

01.01.2012

27. V § 24 ods. 1 písmeno c) znie:

01.01.2012

c) osoby, ktoré vykonávajú štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky, mimoriadnu službu a alternatívnu službu, ako aj príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak by vykonaním osobných úkonov bol ohrozený výkon ich služobných povinností.“.

01.01.2012

28. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠28a

01.01.2012

Jednorazová finančná výpomoc

01.01.2012

(1) Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu,31) bytu31a) alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

01.01.2012

(2) Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Žiadateľom o poskytnutie výpomoci je osoba uvedená v odseku 1. Prílohou žiadosti je výpis z listu vlastníctva, kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu. Žiadosť spolu s prílohou sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

01.01.2012

(3) Obec na základe žiadosti posúdi v súčinnosti s

01.01.2012

a) obvodným úradom rozsah poškodenia obydlia,

01.01.2012

b) úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnu situáciu žiadateľa.

01.01.2012

(4) Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je

01.01.2012

a) v hmotnej núdzi31b) a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

01.01.2012

b) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,31c)

01.01.2012

c) osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,31d)

01.01.2012

d) osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.31e)

01.01.2012

(5) Obec predloží zoznam žiadostí obvodnému úradu. Zoznam obsahuje najmä

01.01.2012

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,

01.01.2012

b) popis rozsahu poškodenia obydlia,

01.01.2012

c) popis sociálnej situácie žiadateľa.

01.01.2012

(6) Obvodný úrad vypracuje zoznam žiadostí, ktoré predložili obce v jeho územnom obvode, ktorý predloží so svojím stanoviskom ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra vypracuje návrh na poskytnutie výpomoci, ktorý predloží na schválenie vláde; ak sa výpomoc má poskytnúť z rozpočtovej rezervy vlády, Ministerstvu financií Slovenskej republiky na zabezpečenie postupu podľa osobitného zákona.31f)

01.01.2012

(7) Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok.

01.01.2012

(8) Výpomoc je nenávratná a poskytuje sa zo štátneho rozpočtu.

01.01.2012

(9) Výpomoc vypláca obec.

01.01.2012

(10) Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, na účel informovania verejnosti zoznam osôb s údajmi podľa odseku 5 písm. a), ktorým bola poskytnutá výpomoc.“.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 31f znejú:

01.01.2012

31) § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

01.01.2012

31a) § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

01.01.2012

31b) § 2 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2012

31c) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2012

31d) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.

01.01.2012

31e) § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z.

01.01.2012

31f) § 10 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.“.

01.01.2012

29. § 31 vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠31

01.01.2012

Správne delikty

01.01.2012

(1) Správneho deliktu na úseku civilnej ochrany sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá

01.01.2012

a) svojou činnosťou môže ohroziť život, zdravie alebo majetok, ak poruší niektorú z povinností podľa § 16 ods. 1,

01.01.2012

b) poruší § 16 ods. 1 písm. e), f), h), i), k) alebo písm. l), ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa podľa § 16 ods. 2,

01.01.2012

c) prevádzkuje dopravný prostriedok, zdravotnícke zariadenie, vývarovňu, zásobovacie zariadenie alebo stravovacie zariadenie, ak poruší § 16 ods. 3,

01.01.2012

d) prevádzkuje rozhlasové a televízne vysielanie, ak poruší § 16 ods. 4,

01.01.2012

e) prevádzkuje vodnú stavbu, ak poruší § 16 ods. 5 alebo ods. 7,

01.01.2012

f) vyrába, skladuje alebo manipuluje s nebezpečnou látkou, a tým ohrozuje život, zdravie alebo majetok, ak poruší § 16 ods. 6 alebo ods. 7,

01.01.2012

g) vlastní alebo prevádzkuje energetickú, tepelnú, vodárenskú, kanalizačnú sieť alebo sústavu, ak poruší § 16 ods. 8,

01.01.2012

h) vlastní alebo prevádzkuje zariadenie určené na ubytovanie alebo zariadenie, ktoré umožňuje dočasný pobyt osôb, ak poruší § 16 ods. 9,

01.01.2012

i) poruší § 16 ods. 10,

01.01.2012

j) poruší § 19 ods. 1 alebo ods. 2,

01.01.2012

k) poruší § 21 ods. 1.

01.01.2012

(2) Správneho deliktu na úseku civilnej ochrany sa dopustí obec, ak poruší § 15 ods. 1 písm. a), f), g) alebo písm. j).

01.01.2012

(3) Obvodný úrad uloží pokutu do 10 000 eur

01.01.2012

a) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správny delikt podľa odseku 1 okrem písmena h),

01.01.2012

b) obci za správny delikt podľa odseku 2.

01.01.2012

(4) Obvodný úrad uloží pokutu od 500 eur do 33 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správny delikt podľa odseku 1 okrem písmena h), ktorého sa dopustí počas mimoriadnej situácie.

01.01.2012

(5) Obec uloží pokutu do 10 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), c), d), g) alebo písm. i), ktorého sa dopustí voči obci alebo za správny delikt podľa odseku 1 písm. h).

01.01.2012

(6) Obvodný úrad a obec zohľadňujú pri určení výšky pokuty závažnosť, okolnosti, spôsob, čas trvania, následky a opakovanie porušenia povinnosti.

01.01.2012

(7) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad alebo obec dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.“.

01.01.2012

30. V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2012

h) neodovzdá bezodkladne ministerstvu vnútra osvedčenie, ak stratí odbornú spôsobilosť.“.

01.01.2012

31. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠36b

01.01.2012

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

01.01.2012

(1) Zamestnanec ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho orgánu, obvodného úradu, samosprávneho kraja, obce, inej právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý k 1. januáru 2012 vykonával činnosť, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, je povinný získať odbornú spôsobilosť do 31. decembra 2013.

01.01.2012

(2) Zamestnanec uvedený v odseku 1, ktorý k 1. januáru 2012 vykonával aspoň sedem rokov činnosť, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, sa považuje za zamestnanca, ktorý získal odbornú spôsobilosť 1. januára 2012. Ministerstvo vnútra vydá tomuto zamestnancovi osvedčenie, a to na jeho žiadosť, ktorej prílohou je doklad o splnení podmienok podľa prvej vety.“.

01.01.2012

32. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠37a

01.01.2012

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2012

Zrušujú sa:

01.01.2012

1. zákon č. 27/1950 Zb. o štátnej podpore pri živelných pohromách,

01.01.2012

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2004 Z. z.,

01.01.2012

3. vyhláška ministrov financií a poľnohospodárstva č. 167/1954 Ú. l. o štátnej podpore pri živelných pohromách.“.

01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 249/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 65b ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

01.01.2012

2. V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné sa dopĺňajú živnosti s poradovými číslami 87 a 88, ktoré znejú:

01.01.2012
„87.Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva

Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva§ 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z.
88.Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstvaOsvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva§ 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z.
01.01.2012

Čl. III

01.01.2012

Zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení zákona č. 460/2008 Z. z. a zákona č. 500/2010 Z. z. sa mení takto:

01.01.2012

V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

01.01.2012

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 sa vypúšťajú.


01.01.2012

Čl. IV

01.01.2012

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 117/1998 Z. z., zákonom č. 252/2001 Z. z., zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z., zákonom č. 568/2005 Z. z., zákonom č. 335/2007 Z. z., zákonom č. 445/2008 Z. z., zákonom č. 514/2008 Z. z., zákonom č. 172/2011 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2012

Čl. V

01.01.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2012

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2012

Iveta Radičová v. r.