Zákon č. 389/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 123/2011
Platnosť od 12.11.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

01.01.2012

389

01.01.2012

ZÁKON

01.01.2012

z 19. októbra 2011,

01.01.2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

01.01.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 48/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 2 ods. 1 sa slová „v služobnom úrade“ nahrádzajú slovami „na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, Kriminálnom úrade finančnej správy alebo colných úradoch (ďalej len „orgán štátnej správy v oblasti colníctva“)“.

01.01.2012

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2012

1) Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.

01.01.2012

3. § 4 znie:

01.01.2012

㤠4

01.01.2012

(1) Služobným úradom na účely tohto zákona je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“).

01.01.2012

(2) Nadriadeným podľa tohto zákona je colník, ktorý je zaradený v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe; to neplatí, ak ide o ministra, prezidenta finančného riaditeľstva (ďalej len „prezident“) alebo o nadriadeného colníkov zaradených mimo priameho výkonu štátnej služby uvedeného v § 86 ods. 5, ktorého právne postavenie ustanovuje osobitný predpis.1aa) Nadriadený v ustanovenom rozsahu riadi, organizuje, kontroluje a hodnotí výkon štátnej služby podriadených colníkov.“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

01.01.2012

1aa) § 11 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.“.

01.01.2012

4. V § 5 odsek 4 znie:

01.01.2012

(4) Minister na návrh prezidenta určí v rámci systemizácie počet miest colníkov zaradených do platových tried. Prezident určí počet miest colníkov zaradených do platových tried v jednotlivých orgánoch štátnej správy v oblasti colníctva v nadväznosti na ich pôsobnosť a organizačnú štruktúru.“.

01.01.2012

5. V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

01.01.2012

6. V § 9 ods. 3 sa slová „k colnej správe“ nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona“.

01.01.2012

7. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2012

(2) Dočasná štátna služba je určená aj na dočasné obsadenie funkcie colníčky alebo colníka, ktorí sú na rodičovskej dovolenke podľa § 143 ods. 2.“.

01.01.2012

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.01.2012

8. V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

01.01.2012

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

01.01.2012

9. V § 15 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. g) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až h)“.

01.01.2012

10. V § 16 ods. 2 písm. f) sa slovo „evidenčné“ nahrádza slovom „osobné“.

01.01.2012

11. V § 28 odsek 2 znie:

01.01.2012

(2) Ak bezprostredne nadriadený nepozná činnosť hodnoteného colníka aspoň šesť mesiacov, spracuje služobné hodnotenie komisia zriadená nadriadeným, ktorý hodnoteného colníka vymenúva alebo ustanovuje do funkcie.“.

01.01.2012

12. V § 28 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2012

13. V § 33 sa vypúšťa odsek 5.

01.01.2012

14. V § 34 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „do iného služobného úradu“ nahrádzajú slovami „na iný orgán štátnej správy v oblasti colníctva“.

01.01.2012

15. V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

01.01.2012

j) sa do tejto funkcie ustanoví alebo vymenuje podľa § 143 ods. 8 prvej vety colníčka alebo colník, ktorým sa skončila rodičovská dovolenka podľa § 143 ods. 2.“.

01.01.2012

16. V § 34 ods. 2 písm. c) sa slová „v inom služobnom úrade“ nahrádzajú slovami „na inom orgáne štátnej správy v oblasti colníctva“.

01.01.2012

17. V § 34 odsek 4 znie:

01.01.2012

(4) Colníka, ktorý vykonáva daňový dozor podľa osobitného predpisu,11b) možno aj bez jeho súhlasu preložiť do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný colný úrad, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom colného úradu, v ktorom colník vykonáva štátnu službu, na základe dohody medzi riaditeľmi príslušných colných úradov a pri jeho opätovnom preložení ho možno preložiť na colný úrad, v ktorom colník pôvodne vykonával štátnu službu, alebo na iný colný úrad, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom colného úradu, v ktorom colník pôvodne vykonával štátnu službu. Colníkovi, ktorý bol preložený do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný colný úrad, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom colného úradu, v ktorom colník vykonáva štátnu službu, patrí náhrada cestovných výdavkov.11c)“.

01.01.2012

18. V § 36a sa slová „iného služobného úradu“ nahrádzajú slovami „na iný orgán štátnej správy v oblasti colníctva“.

01.01.2012

19. V § 37 ods. 1 písm. a) a § 85 ods. 1 sa vypúšťajú slová „iného colníka vo funkcii“.

01.01.2012

20. V § 38 odsek 2 znie:

01.01.2012

(2) Zaradenie do zálohy je organizačné opatrenie vzťahujúce sa na colníkov, ktorí z dôvodov uvedených v § 39 až 41 nemôžu dočasne vykonávať doterajšiu funkciu ani inú funkciu.“.

01.01.2012

21. V § 38 odsek 6 znie:

01.01.2012

(6) Ak pominú dôvody, pre ktoré bol colník zaradený do zálohy, ustanoví sa alebo vymenuje do funkcie v súlade s § 33 ods. 1 alebo § 143 ods. 8.“.

01.01.2012

22. V § 40 ods. 1 písm. a) a § 183 ods. 1 písm. a) sa slová „početných stavov colnej správy“ nahrádzajú slovami „počtu miest colníkov“.

01.01.2012

23. V § 40 ods. 5 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

01.01.2012

24. V § 41 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 143 ods. 2“.

01.01.2012

25. V § 44 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažností sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.14aaa)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 14aaa znie:

01.01.2012

14aaa) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.“.

01.01.2012

26. § 60 sa dopĺňa odsekmi 8 až 13, ktoré znejú:

01.01.2012

(8) Nadriadený môže colníkom, ktorých základný čas služby v týždni je rovnomerne rozvrhnutý, určiť pružný čas služby.

01.01.2012

(9) Pružný čas služby môže byť určený všetkým colníkom na pracovisku alebo jednotlivým colníkom.

01.01.2012

(10) Pružný čas služby možno upraviť ako

01.01.2012

a) pružný denný čas, pri ktorom si colník volí začiatok času služby v jednotlivých dňoch a je povinný vykonávať celú službu pripadajúcu na tento deň,

01.01.2012

b) pružný týždenný čas, pri ktorom si colník volí začiatok a koniec služby v jednotlivých dňoch; v príslušnom týždni je povinný vykonať službu v rozsahu stanoveného základného času služby v týždni.

01.01.2012

(11) Nadriadený, ktorý určil pružný čas služby, určí povinný čas služby v týždni v rozsahu najmenej päť hodín v každom dni služby. Voliteľný čas služby rozvrhne na začiatok a koniec služby tak, aby voliteľný úsek služby nezačínal skôr ako o 6. hodine a neskončil neskôr ako o 19. hodine.

01.01.2012

(12) Nadriadený môže, ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo o zrušení pružného času služby.

01.01.2012

(13) Prekážky v štátnej službe na strane colníka sa pri uplatnení pružného času služby posudzujú ako výkon služby iba v rozsahu, v akom nevyhnutne zasiahli do povinného času služby.“.

01.01.2012

27. V § 67 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je colník zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov zo zdravotných dôvodov,“.

01.01.2012

28. V § 83 ods. 1 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

01.01.2012

29. V § 115 sa slová „Nadriadený poskytne“ nahrádzajú slovami „Služobný úrad môže poskytnúť“.

01.01.2012

30. V § 119 ods. 2 sa slová „nadriadený poskytne“ nahrádzajú slovami „služobný úrad môže poskytnúť“.

01.01.2012

31. V § 121 odsek 8 znie:

01.01.2012

(8) Výplata peňažného príspevku na zaobstaranie a obnovu priznaných naturálnych náležitostí sa vykonáva po vzniku nároku v najbližšom výplatnom termíne služobného príjmu.“.

01.01.2012

32. V § 134b ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2012

33. V § 135 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem odmeny podľa § 79 ods. 1 písm. r),“.

01.01.2012

34. V § 140 ods. 1 a 2 sa slová „služobný úrad“ nahrádzajú slovom „nadriadený“.

01.01.2012

35. V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová „staršie ako jeden rok“.

01.01.2012

36. § 143 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

01.01.2012

(8) Colníčka alebo colník sa po skončení rodičovskej dovolenky podľa odseku 2 ustanovia alebo vymenujú do funkcie, ktorú vykonávali pred nástupom na túto rodičovskú dovolenku. Ak ustanovenie alebo vymenovanie do tejto funkcie nie je možné z dôvodu organizačnej zmeny, ustanovia sa alebo sa vymenujú do inej funkcie za podmienok, ktoré pre colníčku alebo colníka nie sú menej priaznivé ako podmienky pred nástupom na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2. Práva colníčky a colníka, ktoré mali alebo ktoré im vznikli v čase nástupu na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2, zostávajú zachované v pôvodnom rozsahu aj po skončení rodičovskej dovolenky; tieto práva im patria vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov služobného úradu.

01.01.2012

(9) Colníčka a colník sú povinní písomne oznámiť služobnému úradu najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

01.01.2012

(10) Colníčka alebo colník v stálej štátnej službe sa po skončení ich rodičovskej dovolenky podľa odseku 2 ustanovia alebo vymenujú do funkcie podľa § 33 ods. 1, ak pred nástupom na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2 vykonávali funkciu, z ktorej bola predtým odvolaná iná colníčka alebo iný colník z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2.“.

01.01.2012

37. V § 155 odsek 3 znie:

01.01.2012

(3) Ak je colník prevelený do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný orgán štátnej správy v oblasti colníctva alebo preložený, je povinný vyúčtovať hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu a iné hodnoty orgánu štátnej správy v oblasti colníctva, ktorý mu ich zveril; orgán štátnej správy v oblasti colníctva prevzatie hotovosti, cenín, tovaru, zásob materiálu a iných hodnôt písomne potvrdí.“.

01.01.2012

38. V § 183 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „colnej správe“ nahrádzajú slovami „štátnej službe“.

01.01.2012

39. V § 183 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky“.

01.01.2012

40. V § 224 ods. 1 sa slová „služobného úradu“ nahrádzajú slovami „oprávneného orgánu“.

01.01.2012

41. V § 224 ods. 3 sa slová „ministra alebo služobného úradu“ nahrádzajú slovami „oprávneného orgánu“.

01.01.2012

42. V § 232 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o odvolaní proti rozhodnutiu prezidenta vydanému v prvom stupni rozhoduje prezident na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.“.

01.01.2012

43. V § 235 ods. 1 sa slová „služobný úrad“ nahrádzajú slovami „príslušný nadriadený“.

01.01.2012

44. V § 254 ods. 3 sa slová „v služobnom úrade“ nahrádzajú slovami „na orgáne štátnej správy v oblasti colníctva, v ktorom colník vykonáva štátnu službu“.

01.01.2012

45. Za § 268l sa vkladá § 268m, ktorý znie:

01.01.2012

㤠268m

01.01.2012

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2012

01.01.2012

Ustanovenia § 143 ods. 8 až 10 sa použijú na colníčku alebo colníka, ktorí nastúpia na rodičovskú dovolenku podľa § 143 ods. 2 od 1. januára 2012.“.

01.01.2012

46. V prílohe č. 1 v 8. platovej triede sa slová „colnej správy“ nahrádzajú slovami „štátnej správy v oblasti colníctva“.

01.01.2012

47. V prílohe č. 2 časti 1. sa slová „Colné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“ a slová „Námestník generálneho riaditeľa“ sa nahrádzajú slovami „Generálny riaditeľ sekcie“.

01.01.2012

48. V prílohe č. 2 časti 3. sa slová „Colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Kriminálny úrad finančnej správy“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

49. Príloha č. 4 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

01.01.2012

7. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18. 3. 2010).“.

01.01.2012

50. Slová „služobný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v § 2 ods. 2, § 2a ods. 2, § 3, § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 2 písm. d), § 80 ods. 2, § 155 ods. 1 a v prílohe č. 1 v 2. až 5. platovej triede nahrádzajú slovami „orgán štátnej správy v oblasti colníctva“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

51. Slová „colná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančná správa“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

52. Slová „generálny riaditeľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „prezident“ v príslušnom tvare.


01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2012

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2012

Iveta Radičová v. r.