Zákon č. 382/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Čiastka 122/2011
Platnosť od 10.11.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

01.01.2012

382

01.01.2012

ZÁKON

01.01.2012

z 19. októbra 2011,

01.01.2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

01.01.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.01.2012

2) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
§ 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2012

2. V § 5a ods. 1 sa slová „verejné prostriedky,7a)“ nahrádzajú slovami „finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy7aa) vrátane neštátnych účelových fondov,“, slovo „verejných“ sa nahrádza slovami „týchto finančných“ a slová „zákonom, na základe zákona“ sa nahrádzajú slovami „zákonom alebo na základe zákona“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

01.01.2012

7aa) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 199/2007 Z. z.“.

01.01.2012

3. V § 5a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

01.01.2012

(2) Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii.

01.01.2012

(3) Namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii povinnej osoby podľa odseku 2 a namiesto zmluvy podľa § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s) sa zverejňuje informácia o uzatvorení takejto zmluvy; to neplatí, ak sa zmluva uzavrela s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom. Na zverejňovanie informácie podľa prvej vety sa použijú odseky 6, 7, 9 a 14 rovnako.“.

01.01.2012

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 10.

01.01.2012

4. V § 5a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rovnako sa nemusia zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) alebo na webovom sídle odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť.“.

01.01.2012

5. V § 5a ods. 5 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povinne zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva,“.

01.01.2012

6. V § 5a ods. 5 písmeno d) znie:

01.01.2012

d) zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,“.

01.01.2012

7. V § 5a sa odsek 5 dopĺňa písmenami h) až s), ktoré znejú:

01.01.2012

h) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb,

01.01.2012

i) zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania platobných služieb,

01.01.2012

j) zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu,7ca)

01.01.2012

k) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,7cb)

01.01.2012

l) zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie,7cc)

01.01.2012

m) zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby,7cd)

01.01.2012

n) zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu7ce) okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,7cf)

01.01.2012

o) zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,

01.01.2012

p) zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu, činnosťou služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, so zaisťovaním osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou objektov a so zabezpečením ochrany štátnej hranice,

01.01.2012

q) zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa osobitného zákona,7cg)

01.01.2012

r) zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu7ch) a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie,7ci)

01.01.2012

s) zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov.“.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 7ca až 7ci znejú:

01.01.2012

7ca) Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

7cb) Napríklad § 7 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

7cc) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

7cd) § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 551/2010 Z. z.

01.01.2012

7ce) Napríklad § 2, 48, § 53 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

7cf) § 71 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 305/2005 Z. z.

01.01.2012

7cg) Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

7ch) § 5 ods. 13 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

01.01.2012

7ci) § 9 ods. 2 zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.“.

01.01.2012

8. V § 5a odsek 6 znie:

01.01.2012

(6) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť.“.

01.01.2012

9. V § 5a sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

01.01.2012

(7) Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Úrad vlády Slovenskej republiky zodpovedá za súlad zverejnenej zmluvy s jej zaslaným znením podľa prvej vety.

01.01.2012

(8) Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informačný systém verejnej správy.7d)“.

01.01.2012

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 12.

01.01.2012

10. V § 5a odsek 9 znie:

01.01.2012

(9) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.7e)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 7e znie:

01.01.2012

7e) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2012

11. V § 5a ods. 11 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky môžu vydať potvrdenie v elektronickej podobe podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.7f)“ a posledná veta sa vypúšťa.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 7f znie:

01.01.2012

7f) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

12. V § 5a sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

01.01.2012

(12) Písomné potvrdenie podľa odseku 11 obsahuje najmä tieto údaje:

01.01.2012

a) názov zmluvy,

01.01.2012

b) identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby, uvedú sa osobné údaje podľa odseku 13,

01.01.2012

c) popis predmetu zmluvy,

01.01.2012

d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,

01.01.2012

e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,

01.01.2012

f) dátum zverejnenia zmluvy,

01.01.2012

g) označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,7fa) ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.7fb)“.

01.01.2012

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 7fa a 7fb znejú:

01.01.2012

7fa) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

7fb) § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

13. V § 5a odsek 13 znie:

01.01.2012

(13) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie podľa odseku 10 sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o označení nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,7fa) ak ide o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.7fb)“.

01.01.2012

14. § 5a sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

01.01.2012

(14) Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.7g)

01.01.2012

(15) Podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v registri a náležitosti informácie podľa § 5a ods. 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.

01.01.2012

15. § 5b znie:

01.01.2012

㤠5b

01.01.2012

(1) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

01.01.2012

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

01.01.2012

1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,

01.01.2012

2. popis objednaného plnenia,

01.01.2012

3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

01.01.2012

4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

01.01.2012

5. dátum vyhotovenia objednávky,

01.01.2012

6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:

01.01.2012

6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

01.01.2012

6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

01.01.2012

6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,

01.01.2012

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,
7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,

01.01.2012

b) o faktúre za tovary, služby a práce

01.01.2012

1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,

01.01.2012

2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,

01.01.2012

3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

01.01.2012

4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

01.01.2012

5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,

01.01.2012

6. dátum doručenia faktúry,

01.01.2012

7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

01.01.2012

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

01.01.2012

7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

01.01.2012

7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.

01.01.2012

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g) Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.

01.01.2012

(3) Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou.

01.01.2012

(4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.“.

01.01.2012

16. Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2012

(2) Porušením alebo ohrozením bankového tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a.“.

01.01.2012

17. V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

01.01.2012

18. V § 11 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

01.01.2012

e) sa týka zmierovacieho konania, arbitrážneho konania alebo rozhodcovského konania okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,“.

01.01.2012

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

01.01.2012

19. Za § 22c sa vkladá § 22d, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠22d

01.01.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

01.01.2012

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.“.

01.01.2012

20. Doterajší text § 23 sa označuje ako 1. bod a dopĺňa sa 2. bodom, ktorý znie:

01.01.2012

2. Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.“.


01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2012

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2012

Iveta Radičová v. r.