Vyhláška č. 378/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane

(v znení č. 443/2013 Z. z., 266/2014 Z. z.)

Čiastka 121/2011
Platnosť od 08.11.2011
Účinnosť od 01.01.2015