Vyhláška č. 378/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane

(v znení č. 443/2013 Z. z., 266/2014 Z. z.)

Čiastka 121/2011
Platnosť od 08.11.2011
Účinnosť od 01.01.2015
01.01.2012

378

01.01.2012

VYHLÁŠKA

01.01.2012

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2012

z 28. októbra 2011

01.01.2012

o spôsobe označovania platby dane

01.01.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.01.2012

§ 1

01.01.2012

(1) Platba dane1) bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, sa označí

01.01.2012

a) číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,

01.01.2012

b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu príslušným správcom dane podľa osobitného predpisu,2)

01.01.2012

c) variabilným symbolom,

01.01.2012

d) sumou platby dane v eurách a eurocentoch,

01.01.2012

e) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.

01.01.2012

(2) Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.

01.01.2012

(3) Číslo účtu3) správcu dane podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

01.01.2012

a) 16 číslic, z ktorých

01.01.2012

1. predčíslie obsahuje šesť číslic označujúcich druh dane,

01.01.2012

2. základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt,

01.01.2012

b) identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180.

01.02.2014

(4) Platba dane sa označuje číslom účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) podľa osobitného predpisu,4) ak § 2a neustanovuje inak.

01.01.2012

§ 2

01.01.2012

Pri platbe dane

01.01.2012

a) sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo

01.01.2012

b) bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je daňový úrad, sa uvádza variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 1 alebo bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je colný úrad, variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 2.

01.02.2014

§ 2a

01.02.2014

Platba dane sa do 1. februára 2016 môže označovať číslom účtu vo formáte podľa osobitného predpisu,5) ak ju vykonávajú fyzické osoby podľa osobitného predpisu.6)


01.01.2012

§ 3

01.01.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


01.01.2012

v z. Vladimír Tvaroška v. r.


01.01.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 378/2011 Z. z.

01.01.2012

TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA VYDANÉHO DAŇOVÝM ÚRADOM

01.01.2012

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom

01.01.2012

a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane

01.01.2012

1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,

01.01.2012

1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,

01.01.2012

8100 – iná platba dane,

01.01.2012

b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare

01.01.2012

1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:

01.01.2012

01 – január,

01.01.2012

02 – február,

01.01.2012

03 – marec,

01.01.2012

04 – apríl,

01.01.2012

05 – máj,

01.01.2012

06 – jún,

01.01.2012

07 – júl,

01.01.2012

08 – august,

01.01.2012

09 – september,

01.01.2012

10 – október,

01.01.2012

11 – november,

01.01.2012

12 – december,

01.01.2012

2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

01.01.2012

41 – 1. štvrťrok,

01.01.2012

42 – 2. štvrťrok,

01.01.2012

43 – 3. štvrťrok,

01.01.2012

44 – 4. štvrťrok,

01.01.2012

3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

01.01.2012

21 – 1. polrok,

01.01.2012

22 – 2. polrok,

01.01.2012

4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,

01.01.2012

5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

01.01.2015

6. 00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

01.01.2012

Príloha č. 2 k vyhláške č. 378/2011 Z. z.

01.01.2012

TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA VYDANÉHO COLNÝM ÚRADOM

01.01.2012

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD, kde

01.01.2012

a) SD označuje druh spotrebnej dane

01.01.2012

10 – minerálny olej,

01.01.2012

20 – tabakové výrobky,

01.01.2012

30 – lieh,

01.01.2012

40 – víno,

01.01.2012

50 – pivo,

01.01.2012

60 – elektrina,

01.01.2012

70 – uhlie,

01.01.2012

80 – zemný plyn,

01.01.2015

90 – tabaková surovina,

01.01.2012

b) DS označuje druh daňového subjektu

01.01.2012

01 – prevádzkovateľ daňového skladu,

01.01.2012

02 – oprávnený príjemca,

01.01.2012

03 – odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,

01.01.2012

04 – malý samostatný pivovar,

01.01.2012

05 – liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia,

01.01.2012

06 – registrovaný odosielateľ,

01.01.2012

07 – malý výrobca vína,

01.01.2012

08 – užívateľský podnik,

01.01.2012

09 – zásielkový obchod,

01.01.2012

10 – platiteľ dane z elektriny,

01.01.2012

11 – platiteľ dane z uhlia,

01.01.2012

12 – platiteľ dane zo zemného plynu,

01.01.2012

13 – platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,

01.01.2015

13 – platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,

01.01.2012

88 – zahraničná osoba,

01.01.2012

99 – iný,

01.01.2012

c) RR označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti,

01.01.2012

d) MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:

01.01.2012

01 – január,

01.01.2012

02 – február,

01.01.2012

03 – marec,

01.01.2012

04 – apríl,

01.01.2012

05 – máj,

01.01.2012

06 – jún,

01.01.2012

07 – júl,

01.01.2012

08 – august,

01.01.2012

09 – september,

01.01.2012

10 – október,

01.01.2012

11 – november,

01.01.2012

12 – december,

01.01.2012

e) DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje na prvom mieste nula.

Poznámky pod čiarou

01.01.2012

1) § 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2012

2) § 2 ods. 18 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2012

3) § 1 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).

01.02.2014

4) § 2 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012) v platnom znení.

01.02.2014

5) § 1 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).
Čl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012.

01.02.2014

6) Čl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012.