Vyhláška č. 373/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

(v znení č. 216/2017 Z. z.)

Čiastka 119/2011
Platnosť od 01.11.2011
Účinnosť od 15.09.2017 do31.12.2019 (za 2 roky)
15.11.2011

373

15.11.2011

VYHLÁŠKA

15.11.2011

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

15.11.2011

z 25. októbra 2011,

15.11.2011

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

15.11.2011

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. i) až k) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.11.2011

§ 1

15.11.2011

Predmet úpravy

15.11.2011

Táto vyhláška upravuje

15.11.2011

a) spôsob výpočtu podielu energie z obnoviteľných zdrojov,

15.11.2011

b) spôsob výpočtu národného cieľa uvedeného v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „národný cieľ“),

15.11.2011

c) obsah oznámenia o spoločnom projekte a podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“); členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

15.11.2011

d) obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „správa o pokroku“).

15.11.2011

§ 2

15.11.2011

Výpočet podielu energie z obnoviteľných zdrojov

15.11.2011

(1) Podiel energie z obnoviteľných zdrojov sa vypočíta ako podiel hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie a hrubej konečnej energetickej spotreby všetkých zdrojov energie.

15.11.2011

(2) Podiel energie z obnoviteľných zdrojov sa vyjadruje v percentách.

15.11.2011

(3) Hrubá konečná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov energie je súčet

15.11.2011

a) hrubej konečnej spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

15.11.2011

b) hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla a chladu,

15.11.2011

c) konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie v doprave.

15.11.2011

(4) Plyn, elektrina a vodík z obnoviteľných zdrojov energie sa na účely výpočtu podľa odseku 3 zohľadňujú len jedenkrát.

15.11.2011

(5) Na účely výpočtu podľa odseku 3 sa zohľadňujú len biopalivá a biokvapaliny, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti.

15.11.2011

(6) Hrubá konečná energetická spotreba všetkých zdrojov energie zahŕňa energetické komodity dodávané na energetické účely pre priemysel, dopravu, domácnosti, služby vrátane verejných služieb, poľnohospodárstvo, ako aj lesné a rybné hospodárstvo, vrátane spotreby elektriny a tepla zo strany energetických odvetví, ktoré sa zaoberajú výrobou elektriny a tepla, a vrátane strát elektriny a tepla počas distribúcie a prenosu.

15.11.2011

(7) Pri výpočte hrubej konečnej energetickej spotreby pre posudzovanie súladu podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie s národným cieľom sa množstvo energie spotrebovanej v leteckej doprave, ako podiel na hrubej konečnej energetickej spotrebe daného členského štátu, považuje za neprevyšujúci 6,18 %.

15.11.2011

(8) Pri výpočte podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie sa použije metodika a vymedzenie pojmov podľa osobitného predpisu.1)

15.11.2011

§ 3

15.11.2011

Výpočet hrubej konečnej spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

15.11.2011

(1) Hrubá konečná spotreba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa vypočíta ako množstvo elektriny vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou výroby elektriny z vody v prečerpávacích vodných elektrárňach, ktorú predtým prečerpali do hornej nádrže.

15.11.2011

(2) Pri výpočte elektriny v zariadení na výrobu elektriny, ktoré využíva obnoviteľné zdroje energie a neobnoviteľné zdroje energie, sa zohľadňuje len tá časť elektriny, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie. Na účely tohto výpočtu sa podiel každého zdroja energie vypočíta na základe jeho energetického obsahu.

15.11.2011

(3) Pri výpočte elektriny vyrobenej z vodnej energie a veternej energie sa na účely výpočtu podľa odseku 1 postupuje podľa normalizačných pravidiel uvedených v prílohe č. 1.

15.11.2011

§ 4

15.11.2011

Výpočet hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla a chladu

15.11.2011

(1) Hrubá konečná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla a chladu sa vypočíta ako súčet množstva energie na diaľkové zásobovanie teplom a chladom z obnoviteľných zdrojov energie a spotreby iných druhov energie z obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, domácnostiach, službách, poľnohospodárstve, lesnom a rybnom hospodárstve, na účely vykurovania, chladenia a prevádzky.

15.11.2011

(2) Aerotermálna energia, geotermálna energia a hydrotermálna energia zachytená tepelnými čerpadlami sa zohľadňuje na účely odseku 1, ak konečný energetický výstup trojnásobne prevyšuje vstup primárnej energie na pohon tepelných čerpadiel. Množstvo tepla považovaného za energiu z obnoviteľných zdrojov energie na účely tejto vyhlášky sa vypočíta podľa metodiky v prílohe č. 2.

15.11.2011

(3) Tepelná energia vyrobená pasívnymi energetickými systémami, v ktorých sa nižšia energetická spotreba dosahuje pasívne prostredníctvom projektovania budov alebo z tepla vyrobeného z energie z neobnoviteľných zdrojov energie, sa na účely odseku 1 nezohľadňuje.

15.11.2011

§ 5

15.11.2011

Výpočet konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov v doprave

15.11.2011

Pri výpočte konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie v doprave sa zohľadňuje energetický obsah motorových palív uvedený v prílohe č. 3.

15.11.2011

§ 6

15.11.2011

Výpočet národného cieľa

15.11.2011

(1) Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie pre výpočet národného cieľa je najmenej 14 % v roku 2020.

15.11.2011

(2) Pri výpočte národného cieľa sa zohľadňuje vplyv štatistických prenosov a spoločných projektov.

15.11.2011

(3) Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave pre výpočet národného cieľa je najmenej 10 % v roku 2020.

15.11.2011

§ 7

15.11.2011

Vplyv štatistických prenosov a spoločných projektov na výpočet národného cieľa

15.11.2011

(1) Pri štatistickom prenose sa prenesené množstvo energie

15.11.2011

a) odpočíta od množstva energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa zohľadňuje pri výpočte národného cieľa, ak sa uskutočňuje prenos energie z obnoviteľných zdrojov energie do iného členského štátu,

15.11.2011

b) pripočíta k množstvu energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa zohľadňuje pri výpočte národného cieľa, ak sa prijíma prenos energie z obnoviteľných zdrojov energie z iného členského štátu.

15.11.2011

(2) Pri spoločnom projekte medzi členskými štátmi sa oznámené množstvo elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie

15.11.2011

a) odpočíta od množstva elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie zohľadňovaného pri výpočte národného cieľa, ak sa podalo oznámenie podľa § 9a ods. 4 zákona,

15.11.2011

b) pripočíta k množstvu elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie zohľadňovaného pri výpočte národného cieľa, ak sa prijalo oznámenie podľa § 9a ods. 4 zákona.

15.11.2011

(3) Pri spoločnom projekte medzi členskými štátmi a tretím štátom sa množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pripočíta k množstvu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zohľadňovanému pri výpočte národného cieľa, ak sú splnené podmienky podľa § 10.

15.11.2011

§ 8

15.11.2011

Výpočet podielu energie z obnoviteľných zdrojov v doprave

15.11.2011

(1) Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave sa vypočíta ako podiel množstva energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v doprave a celkového množstva energie spotrebovanej v doprave.

15.11.2011

(2) Pri výpočte množstva energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v doprave sa na účely výpočtu podľa odseku 1 zohľadňujú všetky druhy energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej vo všetkých formách dopravy.

15.09.2017

(3) Pri výpočte celkového množstva energie spotrebovanej v doprave podľa odseku 1 sa zohľadňuje

15.09.2017

a) automobilový benzín, motorová nafta a biopalivá spotrebované v cestnej doprave a železničnej doprave a

15.09.2017

b) elektrina v doprave vrátane elektriny použitej na výrobu kvapalných alebo plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu.

15.09.2017

(4) Pri výpočte príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej vo všetkých typoch vozidiel na elektrický pohon alebo na výrobu kvapalných alebo plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu sa použije

15.09.2017

a) priemerný podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v rámci Európskej únie alebo

15.09.2017

b) podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike dosiahnutý dva roky pred rokom výpočtu, ak je vyšší ako priemerný podiel elektriny podľa písmena a).

15.09.2017

(5) Pri výpočte podľa odseku 2 sa množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie počíta ako

15.09.2017

a) 2,5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej elektrifikovanou železničnou dopravou,

15.09.2017

b) 5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej cestnými vozidlami na elektrický pohon.

15.09.2017

(6) Pri výpočte podľa odseku 2 sa príspevok biopalív vyrobených z použitého kuchynského oleja, živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu2) a pokročilých biopalív podľa § 14f ods. 1 zákona započíta dvojnásobne.

15.11.2011

(7) Na účely výpočtu podielu energie z obnoviteľných zdrojov v doprave sa zohľadňuje energetický obsah motorových palív uvedený v prílohe č. 3.

15.11.2011

§ 9

15.11.2011

Obsah oznámenia o spoločnom projekte

15.11.2011

(1) Oznámenie o spoločnom projekte medzi členskými štátmi obsahuje

15.11.2011

a) popis navrhovaného zariadenia alebo názov rekonštruovaného zariadenia,

15.11.2011

b) podiel alebo množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného v tomto zariadení, ktoré sa má započítať do národného cieľa iného členského štátu,

15.11.2011

c) členský štát, v ktorého prospech sa oznámenie podáva,

15.11.2011

d) obdobie v celých kalendárnych rokoch, počas ktorého sa má elektrina, teplo alebo chlad vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie v tomto zariadení započítať do národného cieľa iného členského štátu.

15.11.2011

(2) Oznámenie o spoločnom projekte medzi členskými štátmi a tretím štátom obsahuje

15.11.2011

a) popis navrhovaného zariadenia alebo názov rekonštruovaného zariadenia,

15.11.2011

b) podiel alebo množstvo elektriny vyrobenej v tomto zariadení, ktoré sa má započítať do národného cieľa členského štátu, a pri dodržaní požiadaviek na zachovanie dôvernosti sa uvedú aj súvisiace finančné dojednania,

15.11.2011

c) obdobie v celých kalendárnych rokoch, počas ktorého sa má elektrina započítavať do národného cieľa členského štátu,

15.11.2011

d) písomný súhlas tretieho štátu, na ktorého území sa má zariadenie prevádzkovať, so skutočnosťami uvedenými v písmenách b) a c) a a vyhlásenie o podiele alebo množstve elektriny vyrobenej v zariadení, ktorá sa použije v tomto treťom štáte.

15.11.2011

(3) Ak je zvýšený výkon zariadenia, ktoré je obsahom oznámenia podľa odsekov 1 a 2, množstvo energie, ktoré sa vzťahuje na zvýšený výkon, sa považuje za množstvo energie vyrobené iným zariadením.

15.11.2011

§ 10

15.11.2011

Podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v tretích štátoch

15.11.2011

(1) Podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v tretích štátoch pri výpočte národného cieľa sú tieto:

15.11.2011

a) elektrina sa spotrebúva v Európskej únii,

15.11.2011

b) elektrina sa vyrába v zariadení, ktoré bolo uvedené do prevádzky po 25. júni 2009 alebo sa vyrába zo zvýšenej kapacity zariadenia, ktoré bolo rekonštruované po 25. júni 2009 v rámci spoločného projektu,

15.11.2011

c) množstvo vyrobenej a vyvezenej elektriny nezískalo podporu zo systému podpory tretieho štátu s výnimkou investičnej pomoci udelenej zariadeniu.

15.11.2011

(2) Požiadavka podľa odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú, ak

15.11.2011

a) všetci príslušní prevádzkovatelia prenosovej sústavy v krajine pôvodu, krajine určenia a v prípade potreby aj v každom treťom štáte tranzitu pevne určili množstvo elektriny, ktoré zodpovedá započítanej elektrine, do pridelenej kapacity spojenia,

15.11.2011

b) príslušný prevádzkovateľ prenosovej sústavy na strane členské štátu v rámci spojovacieho vedenia pevne zaregistroval do plánovaného stavu ekvivalent množstva elektriny, ktoré zodpovedá započítanej elektrine,

15.11.2011

c) určená kapacita a výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení uvedenom v odseku 1 písm. b) sa týkajú rovnakého časového obdobia.

15.11.2011

§ 11

15.11.2011

Obsah správy o pokroku

15.11.2011

(1) Správa o pokroku zasielaná Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18c ods. 4 zákona obsahuje informácie o

15.11.2011

a) odvetvových podieloch a celkových podieloch energie z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúce dva kalendárne roky a o opatreniach prijatých alebo plánovaných na vnútroštátnej úrovni a zameraných na podporu rastu využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na orientačnú trajektóriu,

15.11.2011

b) zavedení a fungovaní systémov podpory a iných opatrení zameraných na podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o akomkoľvek vývoji týkajúcom sa opatrení, ktoré boli použité so zreteľom na opatrenia stanovené v národných akčných plánoch členských štátov pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie, a informácie o prideľovaní podporovanej elektriny koncovým spotrebiteľom,

15.11.2011

c) tom, ako v uplatniteľných prípadoch v štruktúre svojich systémov podpory sa zohľadňuje spôsob využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré poskytujú dodatočný prínos vo vzťahu k iným, porovnateľným spôsobom, ale môžu byť aj nákladnejšie, vrátane biopalív vyrobených z odpadov, zvyškov, nepotravinárskych celulózových materiálov a z lignocelulózových materiálov,

15.11.2011

d) fungovaní systému záruk o pôvode pre elektrinu, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov energie a o opatreniach prijatých na zaistenie spoľahlivosti systému a jeho ochrany proti podvodom,

15.11.2011

e) pokroku vykonanom v hodnotení a zlepšovaní administratívnych postupov s cieľom odstrániť regulačné a neregulačné prekážky rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov energie,

15.11.2011

f) opatreniach prijatých na zaistenie prenosu a distribúcie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a na zlepšenie rámca alebo pravidiel znášania a rozdelenia nákladov medzi výrobcom elektriny a prevádzkovateľa distribučnou spoločnosťou,

15.11.2011

g) vývoji v oblasti dostupnosti a využitia zdrojov biomasy na energetické účely,

15.11.2011

h) zmenách cien komodít a využitia pôdy, ktoré sú spojené so zvýšeným využitím biomasy a iných foriem energie z obnoviteľných zdrojov energie,

15.11.2011

i) vývoji a podiele biopalív vyrobených z odpadov, zvyškov, nepotravinárskych celulózových materiálov a lignocelulózových materiálov,

15.09.2017

i) vývoji a podiele biopalív vyrobených z použitého kuchynského oleja, živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu2) a zo surovín uvedených v prílohe č. 1a zákona vrátane posúdenia zdrojov, ktoré je zamerané na aspekty trvalej udržateľnosti účinkov nahradenia potravinových produktov a krmivových produktov výrobou biopalív, a to s náležitým ohľadom na zásady hierarchie odpadového hospodárstva a zásadu kaskádového využívania biomasy, pričom sa prihliada na miestne hospodárske podmienky, miestne technologické podmienky a zachovanie potrebnej zásoby uhlíka v pôde a kvality pôdy a ekosystémov,

15.11.2011

k) odhadovaných úsporách emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie,

15.11.2011

l) odhadovanom množstve energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa vyrobí navyše oproti množstvu uvedenému v orientačnej trajektórii, ktoré by sa mohlo preniesť do iných členských štátov, ako aj o odhadovanom potenciáli pre spoločné projekty do roku 2020,

15.11.2011

m) odhadovanom dopyte po energii z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý sa do roku 2020 pokryje inak ako domácou produkciou,

15.09.2017

n) tom ako sa odhadoval podiel biologicky odbúrateľného odpadu v odpade využívanom na výrobu energie a o tom aké kroky sa podnikli na zlepšenie a overenie týchto odhadov,

15.09.2017

o) množstve biopalív a biokvapalín zohľadnenom pri výpočte podielu podľa § 8 ods. 1, vyjadrenom v energetických jednotkách, v členení podľa surovín:

15.09.2017

1. obilniny a iné plodiny bohaté na škrob,

15.09.2017

2. cukornaté plodiny,

15.09.2017

3. olejniny.

15.11.2011

(2) V správe o pokroku, ktorá sa predloží do 31. decembra 2011, sa okrem informácií v odseku 1 uvedie, či sa

15.11.2011

a) vytvorí jeden správny orgán zodpovedný za spracovanie žiadostí o schválenie, udelenia osvedčení a povolení týkajúcich sa zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie a poskytujúci pomoc žiadateľom,

15.11.2011

b) zavedie automatické schvaľovanie žiadostí týkajúcich sa plánovania a povolenia pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie, ak schvaľovací orgán nereagoval na žiadosť v stanovenej lehote, alebo

15.11.2011

c) určia zemepisné oblasti vhodné na využitie energie z obnoviteľných zdrojov energie pri plánovaní využitia pôdy a pri vytváraní systémov diaľkového zásobovania teplom a chladom.


15.11.2011

Záverečné ustanovenia

15.11.2011

§ 12

15.11.2011

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

15.11.2011

§ 13

15.11.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.


15.11.2011

Juraj Miškov v. r.


15.11.2011

Príloha č. 1 k vyhláške č. 373/2011 Z. z.

15.11.2011

NORMALIZAČNÉ VZORCE NA ZAPOČÍTANIE ELEKTRINY VYRÁBANEJ Z VODNEJ A VETERNEJ ENERGIE

15.11.2011

(1) Na účely započítania elektriny vyrábanej vo vodných elektrárňach sa uplatňuje vzorec

15.11.2011

Vzorec 01

15.11.2011

kde

15.11.2011

N – referenčný rok,

15.11.2011

QN(norm) – normalizované množstvo elektriny na účely započítania vyrobenej vo všetkých vodných elektrárňach členského štátu za rok N,

15.11.2011

Qi – množstvo elektriny skutočne vyrobenej vo všetkých vodných elektrárňach členského štátu za rok i, merané v GWh, okrem výroby prostredníctvom prečerpávacích vodných elektrární z vody, ktorú predtým prečerpali do hornej nádrže,

15.11.2011

Ci – celková inštalovaná kapacita všetkých vodných elektrární členského štátu na konci roku i bez prečerpania, meraná v MW.

15.11.2011

(2) Na účely započítania elektriny vyrábanej z veternej energie sa uplatňuje vzorec

15.11.2011

Vzorec 02

15.11.2011

kde

15.11.2011

N – referenčný rok,

15.11.2011

QN(norm) – normalizované množstvo elektriny na účely započítania vyrobenej vo všetkých veterných elektrárňach členského štátu v roku N,

15.11.2011

Qi – množstvo elektriny skutočne vyrobenej vo všetkých veterných elektrárňach členského štátu v roku i, merané v GWh,

15.11.2011

Cj – celková inštalovaná kapacita všetkých veterných elektrární členského štátu na konci roku j, meraná v MW,

15.11.2011

n – 4 alebo počet rokov, ktoré predchádzali roku N, za ktorý sú k dispozícii údaje o kapacite a výrobe pre daný členský štát, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

15.11.2011

Príloha č. 2 k vyhláške č. 373/2011 Z. z.

15.11.2011

METODIKA PRE ZAPOČÍTANIE ENERGIE Z TEPELNÝCH ČERPADIEL

15.11.2011

Množstvo aerotermálnej energie, geotermálnej energie a hydrotermálnej energie zachytenej tepelnými čerpadlami, ktorá sa považuje za energiu z obnoviteľných zdrojov energie na účely tejto vyhlášky, ERES, sa vypočíta podľa vzorca

15.11.2011

ERES = Qvyužiteľné (1 – 1/SPF),

15.11.2011

kde

15.11.2011

Qvyužiteľné – odhadované celkové využiteľné teplo dodané tepelným čerpadlom pri splnení kritérií uvedených v § 4 ods. 2 uplatňované takto: zohľadnia sa len tepelné čerpadlá, pri ktorých SPF > 1,15 1/η,

15.11.2011

SPF – odhadovaný priemerný sezónny výkonnostný faktor pre tieto tepelné čerpadlá,

15.11.2011

η – pomer medzi celkovou hrubou výrobou elektriny a primárnou energiou spotrebovanou na výrobu elektriny a vypočíta sa ako priemer Európskej únie založený na zverejnených údajoch štatistických výkazov Eurostat.

15.11.2011

Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2011 Z. z.

15.11.2011

ENERGETICKÝ OBSAH MOTOROVÝCH PALÍV V DOPRAVE

15.11.2011
PalivoEnergetický obsah na základe hmotnosti
(dolná výhrevnosť, MJ/kg)
Energetický obsah na základe objemu
(dolná výhrevnosť, MJ/l)
bioetanol (etanol vyrobený z biomasy)2721
bio-ETBE (etyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze bioetanolu)36 (z čoho 37 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
27 (z čoho 37 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
biometanol (metanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo)2016
bio-MTBE (metyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze biometanolu)35 (z čoho 22 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
26 (z čoho 22 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
bio-DME (dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo)2819
bio-TAEE (terciárny amyl-etyl-éter vyrobený na báze bioetanolu)38 (z čoho 29 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
29 (z čoho 29 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
biobutanol (butanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo)3327
bionafta (metyl-ester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty, používaný ako biopalivo)3733
nafta vyrobená technológiou Fischer-Tropsch (syntetický uhľovodík alebo zmes syntetických uhľovodíkov vyrobených z biomasy)4434
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (rastlinný olej termochemicky spracovaný vodíkom)4434
čistý rastlinný olej (olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný, ak je jeho použitie zlučiteľné s typom príslušného motora a zodpovedajúcimi emisnými požiadavkami)3734
bioplyn (palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu, používaný ako biopalivo alebo drevný plyn)50
automobilový benzín4332
motorová nafta4336
15.11.2011

Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2011 Z. z.

15.11.2011

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

15.11.2011

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

15.11.2011

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

15.09.2017

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 28. 12. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).

Poznámky pod čiarou

15.11.2011

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 1. 2008) v platnom znení.

15.09.2017

2) Čl. 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.