Vyhláška č. 358/2011 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014

(v znení č. 378/2012 Z. z., 410/2013 Z. z.)

Čiastka 115/2011
Platnosť od 27.10.2011
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2015
Zrušený 291/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

01.01.201231.12.2015

358

01.01.201231.12.2015

VYHLÁŠKA

01.01.201231.12.2015

Štatistického úradu Slovenskej republiky

01.01.201231.12.2015

zo 7. októbra 2011,

01.01.201231.12.2015

ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014

01.01.201231.12.2015

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 až 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. ustanovuje:


01.01.201231.12.2015

§ 1

01.01.201231.12.2015

Touto vyhláškou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.

01.01.201231.12.2015

§ 2

01.01.201231.12.2015

(1) Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 určuje spravodajským jednotkám,1) aké údaje budú na príslušných formulároch poskytovať

01.01.201231.12.2015

a) podľa prílohy č. 1 Štatistickému úradu Slovenskej republiky,

01.01.201231.12.2015

b) podľa prílohy č. 2 ministerstvám a štátnym organizáciám.2)

01.01.201231.12.2015

(2) Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov,3) pre potreby štátnej štatistiky, je uvedený v prílohe č. 3.

01.01.201231.12.2015

(3) Údaje a informácie uvedené v Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 poskytujú spravodajské jednotky na príslušných formulároch, v písomnej podobe alebo elektronickej podobe.4)

01.01.201231.12.2015

(4) Štátne štatistické zisťovania sa vykonávajú samostatne, prostredníctvom jedného alebo viacerých formulárov.

01.01.201231.12.2015

(5) Každé štátne štatistické zisťovanie má priradenú značku a názov zisťovania, ktoré sú totožné so značkou a názvom formulára určeného na zber zisťovaných údajov. Ak sa štátne štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom jedného formulára, značka zisťovania a značka formulára, názov zisťovania a názov formulára sú rovnaké. Ak sa štátne štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom viacerých formulárov, značka a názov formulára sú odvodené od značky a názvu zisťovania.

01.01.201231.12.2015

§ 3

01.01.201231.12.2015

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


01.01.201331.12.2015

§ 4

01.01.201331.12.2015

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 v znení vyhlášky č. 540/2009 Z. z. a vyhlášky č. 436/2010 Z. z.

01.01.201231.12.2015

§ 5

01.01.201231.12.2015

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


01.01.201231.12.2015

Ľudmila Benkovičová v. r.


01.01.201231.12.2015

Prílohy

01.01.201231.12.2015

Príloha č. 1 k vyhláške č. 358/2011 Z. z.

01.01.201231.12.2015

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2012 AŽ 2014

01.01.201231.12.2015

Zoznam štatistických zisťovaní

01.01.201431.12.2015
P. č.ZnačkaNázov
I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
Obyvateľstvo
1.Obyv 1-12Hlásenie o uzavretí manželstva
2.Obyv 2-12Hlásenie o narodení
3.Obyv 3-12List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
4.Obyv 4-12Hlásenie o rozvode
5.Obyv 5-12Hlásenie o sťahovaní
6.SILC 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
6a.RÚ 1-12Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
Trh práce
7.VZPS 1-04Výberové zisťovanie pracovných síl
8.Práca 2-04Štvrťročný výkaz o práci
9.Práca 5-99Výkaz o štrajku (výluke)
10.ÚNP 1-01Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
Zdravie
11.EHIS 1-95Zisťovanie o zdraví, (rok zisťovania 2014)
Sociálna ochrana
12.Soc 1-01Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Kriminalita
13.SASU 1-01Zisťovanie o bezpečnosti a kriminalite
II. MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY
Ceny
14.KPESC 1-12Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
15.Ceny Priem 1-12Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
16.Ceny Priem 2-99Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov
17.Ceny Poľ NC 1-12Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
18.Ceny Stav 10-04Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve
19.Ceny VTS 1-04Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb
20.Ceny IKaP 5-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií
21.Ceny FPS 6-04Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb
22.Ceny Dop 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy
23.Ceny Poľ D 1-04Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov a služieb do po¾nohospodárstva
Obchod s tovarmi
25.INTRASTAT 1-12Hlásenie o prijatí tovaru
26.INTRASTAT 2-12Hlásenie o odoslaní tovaru
29.ZO 1-12Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode
Netrhové služby
30.NSNO 1-01Ročný výkaz nezárobkových organizácií
32.NSPO 1-93Ročný výkaz príspevkových organizácií, (rok zisťovania 2014)
33.NSRO 1-93Ročný výkaz rozpočtových organizácií, (rok zisťovania 2014)
34.MO 1-93Ročný výkaz malých obcí, (rok zisťovania 2014)
III. PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY
Štatistika o ekonomickej činnosti podnikov
35.Prod 3-04Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
36.Prod 13-04Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
37.Roč 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví
38.Roč 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
40.Poi 3-04Štvrťročný výkaz v poisťovníctve
41.Pen 3-04Štvrťročný výkaz v peňažníctve
42.Pin 3-04Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách
43.Poi 5-01Ročný výkaz v poisťovníctve
44.Pen 5-01Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
45.GVC 1-01Jednorazové zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty, (rok zisťovania 2012)
Priemysel
46.Priem 1-12Mesačný výkaz v priemysle
47.Priem 6-01Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách
Stavebníctvo
48.Stav 1-12Mesačný výkaz v stavebníctve
49.Stav 3-04Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
Obchod, pohostinstvo a ubytovanie
50.OPU 1-12Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
Vybrané trhové služby
51.VTS 1-12Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
Energetika
52.Energ 7-12Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla
53.Energ 8-12Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách
54.Energ 9-02Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov
55.Energ 10-02Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov
56.Energ 2-01Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy
57.Energ 3-01Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie
58.Energ 4-01Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla
59.Energ 5-01Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami
60.Energ 6-01Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
Doprava
61.Dop 1-12Mesačný výkaz v doprave
62.Dop 4-12Mesačný výkaz o letiskách
63.Dop 5-04Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave
64.Dop VZCD 1-52Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla
65.Dop 2-01Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru
66.Dop 6-01Ročný výkaz v doprave
67.Dop 9-01Ročný výkaz v leteckej doprave
68.Dop 10-01Ročný výkaz v potrubnej doprave
Informácie a komunikácia
69.IKaP 1-12Mesačný výkaz v informáciách a v komunikáciách
Cestovný ruch
71.CR 1-12Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia
72.CR 3-04Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
73.CR 6-01Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu
IV. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Poľnohospodárstvo
74.Poľ 1-04Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov
75.Osev 3-01Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju
76.Poľ 6-01Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu
77.Poľ 8-01Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu
78.Poľ 9-01Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru
79.Poľ 2-02Polročný výkaz o bilancii plodín
80.Poľ 18-01Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat
81.Poľ 20-93Štrukturálne zisťovanie fariem, (rok zisťovania 2013)
Rybolov
82.Ryb 1-01Ročný výkaz o výlove rýb
V. VIACSTRANNÉ ŠTATISTIKY
Životné prostredie
83.ŽP 6-01Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
Veda a technika
85.VV 6-01Ročný výkaz o výskume a vývoji
86.Inov 1-92Zisťovanie o inováciách, (rok zisťovania 2012 a 2014)
Informačná spoločnosť
87.ICT HH 1-01Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov
88.ICT 2-01Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch
VI. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Organizačná štatistika
90.Org 4-99Dotazník na aktualizáciu registra organizácií
91.Org 5-99Hlásenie o základnej územnej jednotke
92.Org 6-99Hlásenie o územno-technickej jednotke
93.Org SP 1-92Ročný výkaz o skupinách podnikov, (rok zisťovania 2012 a 2014)
94.Org UZ 2-93Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu, (rok zisťovania 2014)
01.01.201231.12.2015

Charakteristiky štatistických zisťovaní

01.01.201231.12.2015

1. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o uzavretí manželstva

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia snúbencov, dátum uzavretia manželstva, rodinný stav, poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia, najvyššie vzdelanie, národnosť, štátne občianstvo a trvalý pobyt.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Matričné úrady.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.

01.01.201231.12.2015

2. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 2-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o narodení

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, štátne občianstvo a pohlavie, údaje o pôrode a údaje rodičov (identifikácia, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, najvyššie vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt) a miesto narodenia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Matričné úrady.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický Trnava.

01.01.201231.12.2015

3. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 3-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia zomretého, dátum úmrtia, dátum narodenia, pohlavie, najvyššie vzdelanie, zamestnanie, národnosť, okres, obec, štát a miesto úmrtia, štátne občianstvo, trvalý pobyt, rodinný stav, identifikácia pozostalého manžela (manželky), údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a o príčine smrti.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Matričné úrady.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.

01.01.201231.12.2015

4. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 4-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o rozvode

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie verejnej správy,enie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, údaje o manželoch (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, identifikácia manželov, najvyššie vzdelanie, štátne občianstvo a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Okresné súdy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: posledný kalendárny deň v mesiaci.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický Trnava.

01.01.201231.12.2015

5. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 5-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o sťahovaní

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.6)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia sťahujúceho sa (dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, najvyššie vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu, dôvod sťahovania, miesto narodenia, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Obecné a mestské úrady, útvary Policajného zboru, ktoré rozhodujú o povolení pobytu cudzincom.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.

01.01.201231.12.2015

6. Značka štatistického zisťovania: SILC 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

01.01.201231.12.2015

Značka formulárov a názov formulárov:

01.01.201231.12.2015

SILC/A 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkachdomácností – Zloženie domácnosti

01.01.201231.12.2015

SILC/B 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - Údaje za hospodáriacu domácnosť

01.01.201231.12.2015

SILC/C 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za osoby

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať porovnateľné, včasné prierezové údaje a dlhodobé údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.7)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: životné podmienky, bývanie, príjmy, zadlženosť domácností, sociálne vylúčenie, demografické údaje, vzdelanie, zdravie, informácie o ekonomickom postavení, informácie o práci, materiálna deprivácia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Domácnosti a členovia domácnosti.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

6a. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: RÚ 1-12

01.01.201431.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

01.01.201431.12.2015

Značka formulárov a názov formulárov

01.01.201431.12.2015

RÚ/A 1-12 Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti

01.01.201431.12.2015

RÚ/B 1-12 Pravidelné a veľké výdavky domácnosti

01.01.201431.12.2015

RÚ/C 1-12 Denník bežných výdavkov domácnosti

01.01.201431.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201431.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných a nepeňažných výdavkov a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima podľa osobitného zákona.7a)

01.01.201431.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201431.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201431.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebné výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje, na alkoholické nápoje a tabak, na odievanie a obuv, na bývanie, na nájomné a údržbu obydlia, na vybavenie a prevádzku domácnosti, na starostlivosť o zdravie, na dopravu, poštu a telekomunikácie, na kultúru a rekreáciu, na vzdelávanie, na verejné stravovanie a ubytovacie služby, na osobnú starostlivosť a iné výdavky na spotrebné tovary a služby; ostatné výdavky, peňažné príjmy a naturálna osobná spotreba domácnosti.

01.01.201431.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.

01.01.201431.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201431.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201431.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201431.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

7. Značka štatistického zisťovania: VZPS 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl

01.01.201231.12.2015

Značka formulárov a názov formulárov:

01.01.201231.12.2015

VZPS/A 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť

01.01.201231.12.2015

VZPS/B 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti

01.01.201231.12.2015

VZPS/C 1-01 Výberové zisťovanie pracovných síl – ad hoc modul

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisťovania sa v kombinácii s výsledkami výberového zisťovania pracovných síl pre členov domácnosti využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.8)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sociálne vzťahy medzi členmi domácnosti, demografické ukazovatele (pohlavie, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a podobne); počet osôb zamestnaných aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných hlavné a ďalšie zamestnanie, stála práca alebo dočasná práca, plný alebo kratší pracovný čas, odpracované hodiny, atypické formy práce, zamestnanie v odvetví hospodárstva podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,10) postavenia v zamestnaní podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní,11) u nezamestnaných dôvod skončenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsoby hľadania zamestnania a podobne; u osôb od 15 rokov ekonomické postavenie, formálne a neformálne vzdelávanie, mzda zamestnancov, prechod z práce do dôchodku len za rok 2012, pracovné úrazy a zdravotné problémy spôsobené prácou len za rok 2013 a situácia migrantov a ich priamych potomkov na pracovnom trhu len za rok 2014.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Domácnosti a členovia domácnosti.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne, ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: týždeň nasledujúci po sledovanom

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

8. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Práca 2-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o práci

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, voľných pracovných miestach, o mzdách a súvisiacich finančných ukazovateľoch. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, miezd a voľných pracovných miest v Slovenskej republike, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.12)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanosť v pracovnom pomere a mimo pracovného pomeru, voľné a obsadené pracovné miesta, odpracovaný čas, mzdové ukazovatele a vybrané zložky nákladov práce.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti, občianske združenia, stavovské organizácie – profesijné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický Košice.

01.01.201231.12.2015

9. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Práca 5-99

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o štrajku (výluke)

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu a výsledkoch štrajku (výluky). Výsledky zisťovania sa využijú na vyhodnocovanie vplyvu štrajku (výluky) na ekonomiku, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod, trvanie, výsledky a dopady štrajku (výluky) na zamestnanosť a mzdové prostriedky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa v prípade uskutočnenia štrajku (výluky).

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.

01.01.201231.12.2015

10. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ÚNP 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni a štruktúre miezd a ďalších nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja miezd a ostatných nákladov práce, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované hodiny a platené hodiny, úroveň a štruktúra výdavkov zamestnávateľov vynakladaných v súvislosti so zamestnávaním pracovnej sily.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

01.01.201231.12.2015

11. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: EHIS 1-95

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o zdraví

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdraví na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.15)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdravotný stav, zdravotná starostlivosť, faktory ovplyvňujúce zdravie a základné informácie o respondentovi.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Členovia domácnosti.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov, (rok zisťovania 2014).

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

12. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Soc 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.16)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov v štruktúre podľa pohlavia, veku obyvateľov, povinnosti platiť úhradu za starostlivosť, zdravotného stavu obyvateľov, využívanie zariadenia podľa územných celkov, druhu, zriaďovateľa, formy poskytovanej starostlivosti, výdavky a príjmy zariadenia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, poskytujúce starostlivosť celoročnú, týždennú, dennú alebo prechodne na určitý čas.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.

01.01.201231.12.2015

13. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: SASU 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o bezpečnosti a kriminalite

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať medzinárodne porovnateľné údaje o mierach viktimácie populácie a o ďalších aspektoch súvisiacich s pocitmi bezpečia občanov pred kriminalitou. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie politiky boja proti kriminalite na medzinárodnej i národnej úrovni, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: skúsenosti s trestnou činnosťou podľa typu trestnej činnosti, údaje o trestnej činnosti, prístup respondenta k presadzovaniu práva a bezpečnostným opatreniam, respondentov pocit bezpečia a jeho obavy z trestnej činnosti, socio-demografické údaje o respondentovi, technické premenné a násilná trestná činnosť.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Domácnosti a osoby vo veku 16 rokov a staršie.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201331.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: v 2. polroku sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

14. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: KPESC 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú republiku. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexu spotrebiteľských cien a životných nákladov ako podklad na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na hodnotenie vývoja vnútornej ekonomiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.17)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebiteľská cena reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Predajne a prevádzky služieb.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

15. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Priem 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov na výpočet indexov cien výrobcov v priemysle pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz a tržby z realizácie za predchádzajúci rok.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

36 – Zber, úprava a dodávka vody,

01.01.201231.12.2015

37– Čistenie a odvod odpadových vôd a

01.01.201231.12.2015

38 – Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.

01.01.201231.12.2015

16. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Priem 2-99

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Výsledky zisťovania sa využijú na porovnanie indexu úžitkových vlastností vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého výrobku a nového výrobku, vylúčenie mimocenových vplyvov z vypočítaných cenových indexov pri náhradách (zámenách) výrobkov a zabezpečenie ich kvality.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobkov, cena a skutočné náklady na mernú jednotku výrobku, tržby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba a

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne – v prípade návrhu zámeny reprezentantov.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po predložení návrhu zámeny reprezentanta.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.

01.01.201231.12.2015

17. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Poľ NC 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať ch druhov poľ sú platené výrobcovi. Výsledky zisťovania sa využijúch cien a cenových indexov poľnohospodárskych výrobkov, na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov poľnohospodárskej produkcie, na prepočty hodnotových ukazovateľov do stálych cien (odvetvová štatistika a národné účty), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a

01.01.201231.12.2015

03 – Rybolov a akvakultúra.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.

01.01.201231.12.2015

18. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Stav 10-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác a o nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).20)

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

41 až 43 – Stavebníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.

01.01.201231.12.2015

19. Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb

01.01.201231.12.2015

Značka formulárov a názov formulárov:

01.01.201231.12.2015

Ceny VTS/A 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností

01.01.201231.12.2015

Ceny VTS/B 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov

01.01.201231.12.2015

Ceny VTS/C 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát

01.01.201231.12.2015

Ceny VTS/D 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách ostatných vybraných trhových služieb

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, spracovania dát a cenách ostatných vybraných trhových služieb na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov vybraných trhových služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovejtatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, spracovania dát a cena ostatných vybraných trhových služieb určených prevažne pre podniky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

52 – Skladové a pomocné činnosti v doprave,

01.01.201231.12.2015

62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,

01.01.201231.12.2015

63 – Informačné služby,

01.01.201231.12.2015

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

01.01.201231.12.2015

69 – Právne a účtovnícke činnosti,

01.01.201231.12.2015

70 – Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia,

01.01.201231.12.2015

71 – Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,

01.01.201231.12.2015

73 – Reklama a prieskum trhu,

01.01.201231.12.2015

74 – Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti,

01.01.201231.12.2015

77 – Prenájom a lízing,

01.01.201231.12.2015

78 – Sprostredkovanie práce,

01.01.201231.12.2015

80 – Bezpečnostné a pátracie služby,

01.01.201231.12.2015

81 – Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou,

01.01.201231.12.2015

82 – Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti a

01.01.201231.12.2015

95.1 – Oprava počítačov a komunikačných zariadení.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.

01.01.201231.12.2015

20. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny IKaP 5-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

53 – Poštové služby a služby kuriérov,

01.01.201231.12.2015

60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie a

01.01.201231.12.2015

61 – Telekomunikácie.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.

01.01.201231.12.2015

21. Značka štatistického zisťovania: Ceny FPS 6-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb

01.01.201231.12.2015

Značka formulárov a názov formulárov:

01.01.201231.12.2015

Ceny FPS/Poi 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva

01.01.201231.12.2015

Ceny FPS/Pen 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva

01.01.201231.12.2015

Ceny FPS/Pin 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančných a poisťovacích služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

64.1 – Peňažné sprostredkovanie,

01.01.201231.12.2015

64.9 – Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

01.01.201231.12.2015

65.12 – Neživotné poistenie.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.

01.01.201231.12.2015

22. Značka štatistického zisťovania: Ceny Dop 9-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy

01.01.201231.12.2015

Značka formulárov a názov formulárov:

01.01.201231.12.2015

Ceny Dop/A 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej železničnej dopravy

01.01.201231.12.2015

Ceny Dop/B 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej cestnej dopravy

01.01.201231.12.2015

Ceny Dop/C 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej nákladnej vodnej dopravy

01.01.201231.12.2015

Ceny Dop/D 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej leteckej dopravy

01.01.201231.12.2015

Ceny Dop/E 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti potrubnej dopravy

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti dopravy na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti dopravy nákladov, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti dopravy nákladov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

49.20.0 – Nákladná železničná doprava,

01.01.201231.12.2015

49.41.0 – Nákladná cestná doprava,

01.01.201231.12.2015

49.50.1 – Potrubná doprava plynu,

01.01.201231.12.2015

49.50.2 – Potrubná doprava ropy,

01.01.201231.12.2015

50.40.0 – Vnútrozemská nákladná vodná doprava a

01.01.201231.12.2015

51.21.0 – Nákladná letecká doprava.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.

01.01.201231.12.2015

23. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Poľ D 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov a služieb do poľnohospodárstva

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe cien vybraných výrobkov a služieb, za ktoré ich výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku výrobu nakupuje na využitie vo výrobnom procese. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien vstupov a slúžia na analytické hodnotenie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov a služieb nakupovaných poľnohospodárskymi výrobcami v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický Trenčín.

01.01.201231.12.2015

25. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: INTRASTAT 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o prijatí tovaru

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.21)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách prijatého tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu zaslania, regiónu určenia (nepovinný údaj), krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201331.12.2015

Zdaniteľné osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka prijali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 200 000 eur.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201331.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

26. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: INTRASTAT 2-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o odoslaní tovaru

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.21)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách odoslaného tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu určenia, regiónu pôvodu (nepovinný údaj), druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201331.12.2015

Zdaniteľné osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka odoslali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 400 000 eur.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201331.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

29. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ZO 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode, pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty dovozu/prijatí a vývozu/odoslaní tovaru do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri subjektov zahraničného obchodu.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

30. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: NSNO 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz nezárobkových organizácií

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií zaradených medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky bezvýznamné. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),20) základné finančné ukazovatele, obstaranie a špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, počet odpracovaných hodín dobrovoľníkmi, dane a informačné technológie; moduly so štruktúrami raz za tri roky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201431.12.2015

Nadácie, združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie – profesijné komory a záujmové združenia právnických osôb.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

32. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: NSPO 1-93

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz príspevkových organizácií

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),20) vybrané finančné ukazovatele, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné technológie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Príspevkové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora štátnej správy a do sektora nezárobkových organizácií slúžiacich domácnostiam.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

33. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: NSRO 1-93

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz rozpočtových organizácií

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činnosti organizácie podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),20) vybrané finančné ukazovatele, počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné technológie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Rozpočtové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora štátnej správy, mestské úrady (vrátane mestských častí), obecné úrady (obce nad 3 000 obyvateľov) a úrady samosprávneho kraja.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

34. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: MO 1-93

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz malých obcí

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľochovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky, príjmy, obstaranie a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov, mzdy a informačné technológie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Obce do 3 000 obyvateľov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

35. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Prod 3-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.24)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o individuálnej účtovnej závierke, finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

01.01.201231.12.2015

41 až 43 – Stavebníctvo,

01.01.201231.12.2015

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

01.01.201231.12.2015

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

01.01.201231.12.2015

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

01.01.201231.12.2015

58 až 63 – Informácie a komunikácia,

01.01.201231.12.2015

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

01.01.201231.12.2015

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

01.01.201231.12.2015

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

01.01.201231.12.2015

85 – Vzdelávanie,

01.01.201231.12.2015

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

01.01.201231.12.2015

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

01.01.201231.12.2015

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

01.01.201231.12.2015

96 – Ostatné osobné služby.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

01.01.201231.12.2015

36. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Prod 13-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, základné ukazovatele o práci.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

01.01.201231.12.2015

41 až 43 – Stavebníctvo,

01.01.201231.12.2015

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

01.01.201231.12.2015

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

01.01.201231.12.2015

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

01.01.201231.12.2015

58 až 63 – Informácie a komunikácia,

01.01.201231.12.2015

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

01.01.201231.12.2015

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

01.01.201231.12.2015

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

01.01.201231.12.2015

85 – Vzdelávanie,

01.01.201231.12.2015

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

01.01.201231.12.2015

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

01.01.201231.12.2015

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

01.01.201231.12.2015

96 – Ostatné osobné služby.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201331.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

01.01.201231.12.2015

37. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Roč 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz produkčných odvetví

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201331.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti, o špecifikácii pre potreby prepočsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, pre potreby koncepčných prác a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok podľa druhového členenia, služby do/zo zahraničia, časť medzispotreby, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, vyradenie dlhodobého majetku, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre len za rok 2013; prierezové ukazovatele – vybrané vodohospodárske ukazovatele, dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele a základné ukazovatele miestnej jednotky; závodné ukazovatele – hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby sob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia dlhodobého majetku, špecifikácia naturálnych príjmov zamestnancov, aktívne zušľachtenie, zamestnanci a mzdy; v odvetví poľnohospodárstva – výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu; odvetvové ukazovatele – v poľnohospodárstve – zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve; v priemysle – vybrané ukazovatele v priemysle; v stavebníctve - stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,26) zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky vlastnými zamestnancami v tuzemsku podľa miesta realizácie; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní – sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania); vo vybraných trhových službách – štruktúra tržieb podľa sídla.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

01.01.201231.12.2015

41 až 43 – Stavebníctvo,

01.01.201231.12.2015

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

01.01.201231.12.2015

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

01.01.201231.12.2015

55 až 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

01.01.201231.12.2015

58 až 63 – Informácie a komunikácia,

01.01.201231.12.2015

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

01.01.201231.12.2015

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

01.01.201231.12.2015

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

01.01.201231.12.2015

85 – Vzdelávanie,

01.01.201231.12.2015

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

01.01.201231.12.2015

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

01.01.201231.12.2015

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

01.01.201231.12.2015

96 – Ostatné osobné služby.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

01.01.201231.12.2015

38. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Roč 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201331.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a o špecifikácii ekonomických činností pre potreby prepočtu časových radov. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, časť medzispotreby, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, služby do/zo zahraničia, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane a poplatky, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, zamestnanci a mzdy, prierezové ukazovatele – dopravné ukazovatele a ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele; odvetvové ukazovatele v lesnom hospodárstve – výkony a pôda; v stavebníctve – stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,26) zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní – sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania); vo ch službách – štruktúra tržieba sídla odberateľa.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

01.01.201231.12.2015

41 až 43 – Stavebníctvo,

01.01.201231.12.2015

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

01.01.201231.12.2015

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

01.01.201231.12.2015

55 až 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

01.01.201231.12.2015

58 až 63 – Informácie a komunikácia,

01.01.201231.12.2015

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

01.01.201231.12.2015

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

01.01.201231.12.2015

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

01.01.201231.12.2015

85 – Vzdelávanie,

01.01.201231.12.2015

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

01.01.201231.12.2015

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

01.01.201231.12.2015

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

01.01.201231.12.2015

96 – Ostatné osobné služby.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201331.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

01.01.201231.12.2015

40. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poi 3-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a formulára: Štvrťročný výkaz v poisťovníctve

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: intovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v poisťovníctve, finančné ukazovatele v poisťovníctve.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

65 – Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a

01.01.201231.12.2015

66.2 – Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

41. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Pen 3-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a formulára: Štvrťročný výkaz v peňažníctve

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby potrieb úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v peňažníctve, finančné ukazovatele v peňažníctve.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

64.1 – Peňažné sprostredkovanie.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

42. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Pin 3-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a formulára: Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o individuálnej účtovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva nebankových finančných inštitúcií, finančné ukazovatele nebankových finančných inštitúcií.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

64.2 – Činnosti holdingových spoločností,

01.01.201231.12.2015

64.3 – Trusty, fondy a podobné finančné subjekty,

01.01.201231.12.2015

64.9 – Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,

01.01.201231.12.2015

66.1 – Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

01.01.201231.12.2015

66.3 – Činnosti investičných manažérov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

43. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poi 5-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a formulára: Ročný výkaz v poisťovníctve

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.30)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, zamestnanci a mzdy, finančné ukazovatele, predpísané poistné a náklady na poistné plnenie v sektorovej štruktúre, finančný lízing, vyradenie dlhodobého majetku, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, základné ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, obstaranie dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

65 – Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a

01.01.201231.12.2015

66.2 – Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

44. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Pen 5-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a formulára: Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie ho úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.30)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, finančné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, bankomaty, finančný lízing, vyradenie dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek produkcie, medzispotreby, obstaranie dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

64 – Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,

01.01.201231.12.2015

66.1 – Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

01.01.201231.12.2015

66.3 – Činnosti investičných manažérov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

45. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: GVC 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Jednorazové zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu a typoch podnikových činností obstarávaných zo zahraničia od vlastných zahraničných afilácií alebo od externých zahraničných subjektov. Štatistické zisťovanie sa vykonáva Európa 2020 v súvislosti s potrebou vybudovania údajovej základne na účely merania podnikania podmienkach ekonomickej globalizácie.ovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvalitatívne otázky týkajúce sa príslušnosti k skupine podnikov, externého obstarávania ch činností od vlastných alebo cudzích

01.01.201231.12.2015

zahraničných dodávateľov podľa krajiny voja zamestnanosti vo vlastných zahraničných afiláciách podľa krajiny a typu podnikovej činnosti,r spojených s medzinárodnými subdodávkami; odhad počtu zamestnancov vo vlastných zahraničných afiláciách podľa krajiny a typu podnikovej činnosti.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Nefinančné podniky zapísané v obchodnom registri, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo, (rok zisťovania 2012).

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

01.01.201231.12.2015

46. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Priem 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v priemysle

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie trendov vývoja ďalších indikátorov v rozsahu zisťovaných ukazovateľov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba priemyselných výrobkov a priemyselných služieb podľa jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

01.01.201231.12.2015

a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

01.01.201231.12.2015

47. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Priem 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.32)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj podľa jednotlivých priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

01.01.201231.12.2015

a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

01.01.201231.12.2015

48. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Stav 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v stavebníctve

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, odpracované hodiny zamestnancov spolu, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa druhu realizovaných prác a smerov výstavby podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,26) mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a v zahraničí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, tržby za vlastné výkony

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

41 až 43 – Stavebníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.

01.01.201231.12.2015

49. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Stav 3-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva a na rozhodovanie o prijímaní opatrení v oblasti bývania. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o bytoch, veľkosť dokončených bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových budov podľa Štatistickej klasifikácie stavieb26).

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.

01.01.201231.12.2015

50. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: OPU 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a v ubytovaní. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, daň z pridanej hodnoty, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

45 až 47– Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a

01.01.201231.12.2015

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.

01.01.201231.12.2015

51. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: VTS 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví vybraných trhových služieb. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a daň z pridanej hodnoty.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

01.01.201231.12.2015

69 až 74 (okrem 72) – Odborné, vedecké a technické činnosti,

01.01.201231.12.2015

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

01.01.201231.12.2015

85.5 – Ostatné vzdelávanie,

01.01.201231.12.2015

85.6 – Pomocné vzdelávacie činnosti,

01.01.201231.12.2015

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

01.01.201231.12.2015

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

01.01.201231.12.2015

96 – Ostatné osobné služby.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

52. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 7-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz a vlastná spotreba elektriny a tepla.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň a vyšším, výrobcovia elektriny a jednotky, ktoré sa zaoberajú rozvodom elektriny a tepla.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

53. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 8-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch a dodávkach tuhých palív a vybraných plynných palív. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

24 (okrem 24.4) – Výroba a spracovanie kovov a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

05 a 08.92 – Ťažba uhlia a lignitu a ťažba rašeliny,

01.01.201231.12.2015

46.71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

54. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 9-02

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov, spotrebe elektriny, počte spotrebiteľov a ukazovateľoch zaťaženia podľa kategórií. Výsledky zisťovania sa využijú enie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena elektriny, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

01.01.201231.12.2015

Ceny elektrickej energie účtované koncovým priemyselným odberateľom sa zisťujú a spracúvajú takto:

01.01.201231.12.2015

a) ceny, ktoré sa majú vykazovať, sú ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi, ktorí nakupujú elektrickú energiu pre vlastnú potrebu,

01.01.201231.12.2015

b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia elektrickej energie,

01.01.201231.12.2015

c) zaznamenané ceny sú založené na systéme štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby elektrickej energie,

01.01.201231.12.2015

d) t ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za elektrickú energiu odobratú v predchádzajúcich šiestich mesiacoch,

01.01.201231.12.2015

e) ceny sa vyjadria v eurách za kWh,

01.01.201231.12.2015

f) ceny budú zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (kapacitné poplatky, uvádzanie na trh, prenájom merača a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,

01.01.201231.12.2015

g) ceny sa zaznamenávajú ako priemerné ceny,

01.01.201231.12.2015

h) vypracujú a zavedú sa nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:

01.01.201231.12.2015

1. priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich elektrickú energiu; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,

01.01.201231.12.2015

2. trhové podiely by sa mali zakladať na množstve elektrickej energie, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom; trhové podiely sa vypočítajú podľa možnosti oddelene pre každé pásmo a informácie používané na výpočet váženého priemeru budú podliehať správe, pričom sa budú dodržiavať pravidlá dôvernosti údajov,

01.01.201231.12.2015

3. v záujme zachovania dôvernosti ochrany údajov sa údaje týkajúce sa cien budú môcť oznamovať len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),

01.01.201231.12.2015

i) ustanovia sa tri cenové úrovne:

01.01.201231.12.2015

1. ceny bez daní a odvodov,

01.01.201231.12.2015

2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,

01.01.201231.12.2015

3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

01.01.201231.12.2015

j) štatistické zisťovanie cien elektrickej energie sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:

01.01.201231.12.2015
Koncový priemyselný odberateľRočná spotreba elektriny v MWh
najnižšianajvyššia
Pásmo IA < 20
Pásmo IB20< 500
Pásmo IC500< 2 000
Pásmo ID2 000< 20 000
Pásmo IE20 000 < 70 000
Pásmo IF70 000<= 150 000
01.01.201231.12.2015

k) mia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne), a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo,

01.01.201231.12.2015

l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:

01.01.201231.12.2015

1. enia pri koncových priemyselných odberateľoch pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,

01.01.201231.12.2015

2. tabuľku s uvedením rozmedzia napätia,

01.01.201231.12.2015

3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača a ostatných poplatkov,

01.01.201231.12.2015

m) raz ročne sa spolu s januárovou správou budú vykazovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja elektriny koncovým priemyselným odberateľom; opis bude zahŕňať všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a záväzky služby vo verejnom záujme,

01.01.201231.12.2015

n) opis daní bude obsahovať tri časti:

01.01.201231.12.2015

1. vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,

01.01.201231.12.2015

2. dane a odvody uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,

01.01.201231.12.2015

3. daň z pridanej hodnoty a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

01.01.201231.12.2015

o) medzi dane, odvody a poplatky, ktoré možno uplatniť, patrí:

01.01.201231.12.2015

1. daň z pridanej hodnoty,

01.01.201231.12.2015

2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí alebo iných zariadení,

01.01.201231.12.2015

3. ce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo na poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,

01.01.201231.12.2015

4. dane za jadrovú energiu a iné dane za inšpekciu, ako sú poplatky za vyradenie jadrových zariadení z prevádzky, poplatky za inšpekciu a poplatky za jadrové zariadenia a podobne,

01.01.201231.12.2015

5. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky, ako sú záväzky a poplatky za služby vo verejnom záujme, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,

01.01.201231.12.2015

6. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky, ako sú vnútroštátne, miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu elektriny a podobne,

01.01.201231.12.2015

p) ce sa majetku, spotrebné dane za ropné produkty a palivá na iné účely, ako je výroba elektriny, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sa nebudú zohľadňovať,

01.01.201231.12.2015

r) raz ročne sa Eurostatu oznámi spoločne s januárovou správou o cenách aj rozpis cien za elektrinu s uvedením ich hlavných prvkov; rozpis cien elektriny na hlavné prvky sa bude vykonávať takto:

01.01.201231.12.2015

1. plnou cenou za elektrinu v spotrebiteľskom pásme je celková suma sieťových cien a cien za energiu a dodávku (od výroby po uvedenie na trh s výnimkou sietí) a všetkých daní a odvodov:

01.01.201231.12.2015

1a. sieťová cena predstavuje pomer medzi výnosom súvisiacim so sadzbami za prenos a rozvod, zodpovedajúci objemom v kWh v spotrebiteľskom pásme; ak nie sú dostupné údaje o individuálnych objemoch v kWh na pásmo, budú poskytnuté odhady,

01.01.201231.12.2015

1b. cena za energiu a dodávku je celková cena po odpočítaní sieťovej ceny a všetkých daní a odvodov,

01.01.201231.12.2015

1c. dane a odvody pri sieťových cenách,

01.01.201231.12.2015

1d. dane a odvody pri cenách za energiu a dodávku,

01.01.201231.12.2015

1e. DPH a iné dane s nárokom na odpočet,

01.01.201231.12.2015

2. ak sú doplnkové služby označené oddelene, možno ich pripojiť k jednému z dvoch hlavných prvkov takto:

01.01.201231.12.2015

2a. sieťová cena bude zahŕňať náklady, sadzby za prenos a rozvod, straty pri prenose a rozvode, sieťové náklady, služby po predaji, náklady na systémové služby a prenájom merača,

01.01.201231.12.2015

2b. cena za energiu a dodávku bude zahŕňať náklady, výrobu, akumuláciu, vyrovnávajúcu energiu, náklady na dodanú energiu, služby zákazníkom, riadenie služieb po predaji, meranie a iné náklady na dodávku,

01.01.201231.12.2015

2c. klady, ako sú náklady, ktoré nie sú ani sieťovými nákladmi, ani nákladmi na energiu a dodávku, ani daňami, sa budú vykazovať oddelene,

01.01.201231.12.2015

s) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak tieto predaje pokrýva viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,

01.01.201231.12.2015

t) ch odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Vybraní dodávatelia elektriny pre konečnú spotrebu.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

55. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 10-02

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov, spotrebe, počte spotrebiteľov a zaťažení podľa kategórií. Výsledky zisťovania sa využijú enie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena zemného plynu, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

01.01.201231.12.2015

Ceny plynu pre koncových priemyselných odberateľov sa zisťujú a spracúvajú takto:

01.01.201231.12.2015

a) ceny, ktoré treba oznámiť, sú ceny platené priemyselnými koncovými odberateľmi, ktorí nakupujú zemný plyn distribuovaný prostredníctvom sietí na vlastnú potrebu,

01.01.201231.12.2015

b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia plynu; z tohto systému sú vyňatí spotrebitelia, ktorí používajú plyn:

01.01.201231.12.2015

1. na výrobu elektriny v elektrárňach alebo v kogeneračných zariadeniach,

01.01.201231.12.2015

2. na neenergetické účely, napríklad v chemickom priemysle,

01.01.201231.12.2015

3. v množstve vyššom ako 4 000 000 gigajoulov ročne,

01.01.201231.12.2015

c) zaznamenané ceny budú vychádzať zo systému štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby plynu,

01.01.201231.12.2015

d) ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za plyn odobratý v predchádzajúcich šiestich mesiacoch;

01.01.201231.12.2015

e) ceny sa musia vyjadriť v eurách za gigajoul; jednotka spotrebovanej energie sa meria na základe spaľovacieho tepla,

01.01.201231.12.2015

f) etky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (prenájom merača, stále poplatky a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,

01.01.201231.12.2015

g) ceny sa zaznamenávajú ako vnútroštátne priemerné ceny,

01.01.201231.12.2015

h) členské štáty vypracujú a zavedú nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:

01.01.201231.12.2015

1. ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich plyn; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,

01.01.201231.12.2015

2. trhové podiely sa zakladajú na množstve plynu, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom, a budú sa vypočítavať oddelene pre každé pásmo; na informácie používané na výpočet váženého priemeru sa vzťahujú pravidlá o dôvernosti údajov,

01.01.201231.12.2015

3. vernosti sa údaje o cenách oznámia len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),

01.01.201231.12.2015

i) ustanovia sa tri cenové úrovne:

01.01.201231.12.2015

1. ceny bez daní a odvodov,

01.01.201231.12.2015

2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,

01.01.201231.12.2015

3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

01.01.201231.12.2015

j) štatistické zisťovanie cien plynu sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:

01.01.201231.12.2015
Koncový priemyselný odberateľRočná spotreba plynu
v gigajouloch
najnižšianajvyššia
Pásmo I1 < 1 000
Pásmo I21 000< 10 000
Pásmo I310 000< 100 000
Pásmo I4100 000 000 000
Pásmo I51 000 000 <= 4 000 000
01.01.201231.12.2015

k) raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne) a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo,

01.01.201231.12.2015

l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:

01.01.201231.12.2015

1. priemerné faktory zaťaženia koncových priemyselných odberateľov pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,

01.01.201231.12.2015

2. opis zliav poskytovaných, ak ide o prerušiteľné dodávky,

01.01.201231.12.2015

3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača alebo všetkých ostatných poplatkov s významom na vnútroštátnej úrovni,

01.01.201231.12.2015

m) raz ročne sa spolu s januárovou správou o cenách budú oznamovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja plynu koncovým priemyselným odberateľom; opis zahŕňa všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a služby vo verejnom záujme; opis daní bude obsahovať tri časti:

01.01.201231.12.2015

1. ovej povahy, poplatky a všetky ostatné fiškálne poplatky, ktoré nie sú uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky uvedené v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,

01.01.201231.12.2015

2. dane a odvody uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú preto zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,

01.01.201231.12.2015

3. DPH a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

01.01.201231.12.2015

n) medzi dane, odvody a poplatky patrí:

01.01.201231.12.2015

1. daň z pridanej hodnoty,

01.01.201231.12.2015

2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí či iných zariadení,

01.01.201231.12.2015

3. environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo ak ide o poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,

01.01.201231.12.2015

4. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky sú služby vo verejnom záujme a poplatky za ne, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,

01.01.201231.12.2015

5. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky sú miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu plynu a podobne,

01.01.201231.12.2015

o) dane z príjmu, majetku, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sú z tohto opisu vyňaté, pretože sú súčasťou prevádzkových nákladov a vzťahujú sa aj na iné odvetvia alebo činnosti,

01.01.201231.12.2015

p) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak pokrýva tieto predaje viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,

01.01.201231.12.2015

r) medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Vybraní dodávatelia zemného plynu pre konečnú spotrebu.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

56. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vsádzka, prevádzková spotreba, výťažky, reklasifikácia a toky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Výrobcovia kvapalných palív z ropy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

57. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 3-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a spotreba obnoviteľných druhov palív, výroba tepla a elektriny.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Producenti a používatelia obnoviteľných zdrojov energie.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

58. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 4-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz, straty a vlastná spotreba pri výrobe elektriny a tepla.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosových sietí elektriny a tepla.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

59. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 5-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj a zásoby základných druhov tuhých palív.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

47.78 – Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

60. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív a energie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív a energie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

01.01.201231.12.2015

41 až 43 – Stavebníctvo,

01.01.201231.12.2015

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

01.01.201231.12.2015

49 až 52 – Doprava a skladovanie

01.01.201231.12.2015

a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

46.12 – Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami,

01.01.201231.12.2015

46.71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

01.01.201231.12.2015

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

61. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v doprave

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví doprava a skladovanie, okrem poštových služieb a služieb kuriérov. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.34)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, hmotnosť prepraveného tovaru, z toho medzinárodná preprava, tonokilometre, z toho medzinárodná preprava, počet prepravených osôb, z toho medzinárodná preprava, osobokilometre, z toho medzinárodná preprava.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

49 – Pozemná doprava a doprava potrubím,

01.01.201231.12.2015

50 – Vodná doprava,

01.01.201231.12.2015

51 – Letecká doprava,

01.01.201231.12.2015

52 – Skladové a pomocné činnosti v doprave;

01.01.201231.12.2015

podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

49.10 – Osobná železničná doprava, medzimestská,

01.01.201231.12.2015

49.20 – Nákladná železničná doprava,

01.01.201231.12.2015

49.50 – Potrubná doprava,

01.01.201231.12.2015

50 – Vodná doprava,

01.01.201231.12.2015

51 – Letecká doprava,

01.01.201231.12.2015

52.22 – Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave,

01.01.201231.12.2015

52.23 – Vedľajšie činnosti v leteckej doprave

01.01.201231.12.2015

a vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

49.31– Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava,

01.01.201231.12.2015

49.32 – Taxislužba,

01.01.201231.12.2015

49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i. n.,

01.01.201231.12.2015

49.41– Nákladná cestná doprava,

01.01.201231.12.2015

49.42 – Sťahovacie služby,

01.01.201231.12.2015

52.10 – Skladovanie a uskladňovanie,

01.01.201231.12.2015

52.21 – Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,

01.01.201231.12.2015

52.24 – Manipulácia s nákladom a

01.01.201231.12.2015

52.29 – Ostatné pomocné činnosti v doprave.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.

01.01.201231.12.2015

62. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 4-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o letiskách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti letísk. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.35)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: uskutočnené lety podľa úsekov letov – prepravené osoby, náklad a pošta, uskutočnené lety podľa východiskového letiska a cieľového letiska – prepravené osoby, náklad a pošta, údaje za letisko – prepravené osoby, tovar a pošta, pohyby lietadiel.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Letiská.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

63. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 5-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovarov uskutočnenej plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na krajinu registrácie plavidla. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.36)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druh dopravy, prístav a krajina naloženia/vyloženia tovaru, prepravený tovar, druh tovaru, druh nebezpečného tovaru a spôsob balenia tovaru, kilometre/tkm spolu, z toho na území Slovenskej republiky, druh plavidla, krajina registrácie plavidla, preprava tovaru v kontajneroch – balenie kontajnera, typ kontajnera, tony a počet kontajnerov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, ktoré majú platnú licenciu na vykonávanie dopravy na vnútrozemských vodných cestách, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

64. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop VZCD 1-52

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti všetkých organizácií v cestnej doprave vykonávajúcich prepravu tovaru pre cudzie potreby za úplatu a pre vlastné potreby na zabezpečenie vlastnej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.37)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o dopravnom prostriedku, miesto naloženia a vyloženia tovaru, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, preprava nebezpečného tovaru, spôsob balenia tovaru, najazdené kilometre, počet jázd, typ jazdy, krajiny tranzitu, počet náprav vozidla.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a živnostenskom registri podľa typu dopravného prostriedku, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.

01.01.201231.12.2015

65. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.38)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava nebezpečného tovaru členená na vnútroštátnu dopravu a medzinárodnú dopravu a z toho pre cudzie potreby.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, bez ohľadu na hlavnú činnosť, ak vykonávajú prepravu nebezpečného tovaru.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. júla nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.

01.01.201231.12.2015

66. Značka štatistického zisťovania: Dop 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v doprave

01.01.201231.12.2015

Značka formulárov a názov formulárov:

01.01.201231.12.2015

Dop/D 6-01 Ročný výkaz v doprave

01.01.201231.12.2015

Dop/ŽD 6-01 Ročný výkaz v železničnej doprave

01.01.201231.12.2015

Dop/VD 6-01 Ročný výkaz vo vodnej doprave

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o doprave. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.39)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv podľa tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, tranzit, výkony a tržby za prepravu tovaru; preprava osôb podľa cestovného; cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi; mestská hromadná doprava – počet prepravených osôb; mestská hromadná doprava podľa miest; cestná verejná a neverejná nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok; preprava nebezpečného tovaru; zamestnanci v doprave, z toho ženy; informácia o vykonávaní kombinovanej dopravy; medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia; dopravné prostriedky v osobnej doprave – počet, obsaditeľnosť.

01.01.201231.12.2015

Železničná doprava – rušne, motorové vozne, nákladné vozne a osobné vozne v triedení podľa druhov; nakládka tovarov podľa tovarových skupín v tonách a vo vozových jednotkách; prevádzkové ukazovatele; preprava tovaru podľa druhu zásielky; vnútroštátna a medzinárodná preprava tovaru a osôb, preprava tovaru a osôb podľa regiónov; bezpečnosť prevádzky v železničnej doprave.

01.01.201231.12.2015

Vodná doprava – základné informácie o podniku, plavidlá podľa registrovanej tonáže, podľa veku, podľa roku výroby, podľa výkonu, osobná doprava – počet a obsaditeľnosť lodí, vnútroštátne a medzinárodné linky v triedení pravidelné a nepravidelné, počet prepravených osôb v triedení podľa liniek tržby bez DPH, kilometre plavby spolu, z toho na území Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

49 až 52 – Doprava a skladovanie

01.01.201231.12.2015

a organizácie vykonávajúce železničnú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu na základe európskej licencie a licencie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky,

01.01.201231.12.2015

Dop/D 6-01 Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina

01.01.201231.12.2015

Dop/ŽD 6-01 Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Dop/VD 6-01 Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

67. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 9-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz v leteckej doprave

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o leteckom parku a výkonoch leteckej dopravy. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park, prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy – pravidelné a nepravidelné obchodné lety, neobchodné lety, tržby za pravidelné lety a nepravidelné lety. Letecká doprava, letecké práce a výkony všeobecného letectva – počet letov, nalietané hodiny. Všeobecné letectvo, letecká doprava, letecké práce – podľa druhov lietadiel.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a v Registri lietadiel, ktoré vykonávali leteckú dopravu, letecké práce a všeobecné letectvo; fyzické osoby vykonávajúce leteckú činnosť na súkromné účely alebo pre vlastnú potrebu.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.

01.01.201231.12.2015

68. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 10-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz v potrubnej doprave

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu. Zisťovanie sa vykonáva podľa požiadaviek medzinárodných organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, dovoz, vývoz, stav k 31. decembru, prepravený objem spolu, ukazovatele dopravnej infraštruktúry.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a vykonávali prepravu ropy a zemného plynu.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.

01.01.201231.12.2015

69. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: IKaP 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v informáciách a v komunikáciách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví informácií, komunikácií a poštových služieb a služieb kuriérov. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

53 – Poštové služby a služby kuriérov,

01.01.201231.12.2015

58 – Nakladateľské činnosti,

01.01.201231.12.2015

59 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

01.01.201231.12.2015

60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,

01.01.201231.12.2015

61 – Telekomunikácie,

01.01.201231.12.2015

62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a

01.01.201231.12.2015

63 – Informačné služby;
podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

53 – Poštové služby a služby kuriérov,

01.01.201231.12.2015

61 – Telekomunikácie;

01.01.201231.12.2015

a vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

58 – Nakladateľské činnosti,

01.01.201231.12.2015

59 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

01.01.201231.12.2015

60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,

01.01.201231.12.2015

62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a

01.01.201231.12.2015

63 – Informačné služby.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.

01.01.201231.12.2015

71. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CR 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201331.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho zariadenia. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.39a)

01.01.201331.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201331.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201431.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet domácich a zahraničných návštevníkov, počet prenocovaní, prevádzkové dni ubytovacieho zariadenia, kapacitné ukazovatele týkajúce sa počtu izieb, lôžok a miest na voľnej ploche, tržby za ubytovanie, zamestnanci a mzdy za ubytovacie zariadenie, počet súkromných podnikateľov a ich spoločníkov, informácie o usporiadaní akcií kongresového cestovného ruchu (kapacita ubytovacieho zariadenia pre usporiadanie akcií, počet a dĺžka realizovaných akcií a počet účastníkov akcií).

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

72. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CR 3-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201331.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovolenkových pobytoch, služobných cestách a jednodňových návštevách občanov Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.39a)

01.01.201331.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201331.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: návštevníci v triedení podľa dĺžky cesty, cieľového miesta pobytu (Slovenská republika, zahraničie) a socio-demografických charakteristík; cesty s prenocovaním v triedení podľa mesiaca odchodu, počtu prenocovaní, hlavného cieľového miesta, druhu cieľového miesta, hlavného účelu, účasti detí na dovolenkovej ceste, hlavného druhu dopravného prostriedku, hlavného druhu ubytovacieho zariadenia, spôsobu rezervácie ubytovacích služieb, dopravných služieb a zájazdu, socio-demografických charakteristík a kategórií výdavkov; jednodňové cesty v triedení podľa hlavného účelu, hlavného cieľového miesta, hlavného spôsobu dopravy, socio-demografických charakteristík a kategórií výdavkov.

01.01.201431.12.2015

c) Domácnosti a členovia domácnosti

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho Spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej Republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

73. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CR 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie tabuliek satelitného účtu cestovného ruchu, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.40)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pricestovania zahraničných návštevníkov a vycestovania slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby zo zájazdov, provízie z predaja zájazdov, ostatné tržby, tržby za vlastné dopravné služby), evidenčný počet zamestnancov a údaje o mzdách.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

74. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov, počte zabitých zvierat z vlastného chovu a o zdrojoch a využití mlieka. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby, na regionálnej úrovni (územná jednotka NUTS 2), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.41)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy hospodárskych zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, počet zabitých zvierat z vlastného chovu, produkcia mlieka a jeho využitie na poľnohospodárskych farmách.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.4 – Chov zvierat a

01.01.201231.12.2015

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

1.Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

2. Termíny predkladania orgánom Európskej únie Štatistickým úradom Slovenskej republiky v septembri roka, ktorý nasleduje po referenčnom roku.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.

01.01.201231.12.2015

75. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Osev 3-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín k 20. máju. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie časových radov, správ o vývoji národného hospodárstva, na spracovanie odhadov úrod, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.42)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osiate plochy podľa druhov plodín v hektároch, výmera poľnohospodárskej pôdy podľa druhov pozemkov v hektároch.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.1– Pestovanie netrvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.01.201231.12.2015

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.

01.01.201231.12.2015

76. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu. Výsledky zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.42)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.1– Pestovanie netrvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.01.201231.12.2015

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 23. júna sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.

01.01.201231.12.2015

77. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 8-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu. Výsledky zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.42)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.01.201231.12.2015

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. augusta sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.

01.01.201231.12.2015

78. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 9-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru. Výsledky zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.42)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.01.201231.12.2015

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.

01.01.201231.12.2015

79. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 2-02

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o bilancii plodín

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii plodín v poľnohospodárskych podnikoch s podrobným rozpisom úbytkov plodín vrátane osív a sadív a informácie o tržbách za vlastné výrobky. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe celoštátnej bilancie vybraných plodín, na prognózovanie zásobovania, vedenie dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohody členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín a na základe dokumentu Doc.E/V/002EN rev.1.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav počiatočných a konečných zásob, stav prírastkov a úbytkov plodín a tržby za vlastné výkony.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom adu na

01.01.201231.12.2015

počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.3 – Rozmnožovanie rastlín

01.01.201231.12.2015

01.4 – Chov zvierat a

01.01.201231.12.2015

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. júla sledovaného roka a 12. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.

01.01.201231.12.2015

80. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 18-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, oseve ozimín a o stavoch hospodárskych zvierat. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.43)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy a úroda jednotlivých druhov plodín, plocha a vek vinohradov, výmera plôch osiatych oziminami, zámer jarného osevu vybraných plodín, využitie pôdy, počet strojov a zariadení a počet a kapacita ustajňovacích a skladovacích objektov k 30. novembru. Stavy hospodárskych zvierat k 30. novembru podľa druhov (ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy, hydina a kone), pohlavia, veku a hmotnosti na regionálnej úrovni.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.3 – Rozmnožovanie rastlín

01.01.201231.12.2015

01.4 – Chov zvierat a

01.01.201231.12.2015

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. decembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.

01.01.201231.12.2015

81. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 20-93

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štrukturálne zisťovanie fariem

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre poľnohospodárskych fariem z hľadiska personálneho, vekového a produkčného. Výsledky zisťovania sa využijú na spresnenie poľnohospodárskeho registra, na uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva, giu fariem, na zabezpečeniemu Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.44)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: organizačná štruktúra podnikov, osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve a zamestnaných v poľnohospodárstve, ich vekové a vzdelanostné zloženie, počet odpracovaných hodín, výmera obhospodarovanej pôdy, výmera jednotlivých druhov pestovaných plodín, počet chovaných hospodárskych zvierat, počet strojov a zariadení, ekologické hospodárenie, výroba obnoviteľných zdrojov energie a iné zárobkové činnosti, metódy poľnohospodárskej výroby ako ochrana pôdy, pasenie, použitie hnojív, skladovanie exkrementov, zavlažovanie podľa druhov plodín a metódy a zdroje vody na zavlažovanie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a domácnosti s hlavnou a vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.01.201231.12.2015

01.3 – Rozmnožovanie rastlín,

01.01.201231.12.2015

01.4 – Chov zvierat a

01.01.201231.12.2015

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2013).

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. decembra 2013 spravodajské jednotky oslovené poštou, do 31. januára 2014 spravodajské jednotky navštívené opytovateľom.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

01.01.201231.12.2015

82. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ryb 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výlove rýb

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výlove rýb určených na trhové účely a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.45)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výlov rýb podľa druhov a spôsobu výlovu, produkcia násad a zarybnenie vlastných revírov podľa druhu rýb a násad, počet a výmera rybárskych revírov a rybochovných zariadení, tržby za predaj rýb na trhové účely podľa druhov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnomadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

03 – Rybolov a akvakultúra a Slovenský rybársky zväz – RADA.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.

01.01.201231.12.2015

83. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ŽP 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných prostriedkoch vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.46)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov a vybrané finančné ukazovatele vynaložené na ochranu životného prostredia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Obce.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.

01.01.201231.12.2015

85. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: VV 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výskume a vývoji

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskume a vývoji v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja stavu a štruktúry zamestnancov a výdavkov na výskum a vývoj, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.48)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činností právnických osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra podľa zdrojov financovania, sociálno-ekonomických cieľov a kódu produkcie výskumu a vývoja, financovanie projektov výskumu a vývoja.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, finančné inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ak majú zamestnancov výskumu a vývoja.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.

01.01.201231.12.2015

86. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Inov 1-92

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o inováciách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o inovačných aktivitách podnikov, t. z. o nových alebo významne zdokonalených produktoch a výrobných procesoch, organizačných inováciách a marketingových inováciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.49)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné informácie o podniku a inovačných aktivitách podniku, výdavky na inovácie, financovanie inovácií z verejných zdrojov, zdroje informácií a spolupráca pri inovačných aktivitách, vplyvy inovácií, faktory obmedzujúce inovačné aktivity, organizačné a marketingové inovácie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

01.01.201231.12.2015

41 až 43 – Stavebníctvo,

01.01.201231.12.2015

46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,

01.01.201231.12.2015

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

01.01.201231.12.2015

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

01.01.201231.12.2015

64 až 66 – Finančné a poisťovacie činnosti,

01.01.201231.12.2015

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti a

01.01.201231.12.2015

77 až 82 – Administratívne a podporné činnosti.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky, (rok zisťovania 2012 a 2014).

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.

01.01.201231.12.2015

87. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ICT HH 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v domácnostiach a u jednotlivcov. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prístup k vybraným informačným a komunikačným technológiám v domácnostiach a u jednotlivcov, využívanie osobných počítačov, používanie internetu, nákup a predaj tovaru cez internet, bezpečnostné problémy pri využívaní internetu, dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup a predaj tovaru cez internet, bariéry, schopnosť pracovať s osobným počítačom, používanie moderných rozvinutých služieb.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Domácnosti.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

88. Značka štatistického zisťovania: ICT 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch

01.01.201231.12.2015

Značka formulárov a názov formulárov:

01.01.201231.12.2015

2-01 informačných a komunikačných technológií v podnikoch

01.01.201231.12.2015

2-01 ch a nák technológií v podnikoch

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informačné technológie a komunikačné technológie v podnikoch – využívanie osobných počítačov, používanie internetu, prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie webovej stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, elektronický obchod cez internet a cez EDI alebo iné siete ako internet, nákup a predaj tovaru cez internet, spôsoby budujúce dôveru k internetovému obchodu a prekážky pri predaji cez internet, výmena informácií v rámci podniku; INV – investície a výdavky do informačných a komunikačných technológií.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

10 až 33 – Priemyselná výroba,

01.01.201231.12.2015

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

01.01.201231.12.2015

36 až 39 – Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

01.01.201231.12.2015

41 až 43 – Stavebníctvo,

01.01.201231.12.2015

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

01.01.201231.12.2015

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

01.01.201231.12.2015

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

01.01.201231.12.2015

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

01.01.201231.12.2015

64 až 66 – Finančné a poisťovacie činnosti,

01.01.201231.12.2015

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

01.01.201231.12.2015

69 až 74 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

01.01.201231.12.2015

77 až 82 – Administratívne a podporné služby a

01.01.201231.12.2015

95.1 – Oprava počítačov a komunikačných zariadení.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. apríla sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.

01.01.201231.12.2015

90. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org 4-99

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Dotazník na aktualizáciu registra organizácií

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o právnickej osobe a fyzickej osobe zapísanej v obchodnom registri. Výsledky zisťovania sa využijú na aktualizáciu registra organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.51)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obchodné meno, adresa sídla, poštová adresa, telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, hlavná ekonomická činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,10) evidenčný počet zamestnancov, stav ekonomickej aktivity a podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

01.01.201231.12.2015

91. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org 5-99

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o základnej územnej jednotke

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej územnej jednotke na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201431.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, do ktorej sa základné územné jednotky zlučujú, identifikačné číslo základnej územnej jednotky a názvy obcí v prípade ich rozdelenia, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikačné čísla územno-technických jednotiek.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Správy katastra.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

92. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org 6-99

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o územno-technickej jednotke

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o územno-technickej jednotke na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201431.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov územno-technickej jednotky, identifikačné číslo územno-technickej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, názov územno-technickej jednotky, ktorý sa zmenou alebo zánikom územno-technickej jednotky mení.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Správy katastra.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

93. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org SP 1-92

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o skupinách podnikov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzájomnej previazanosti jednotlivých podnikov na účely vyčlenenia nového typu štatistickej jednotky – skupiny podnikov, o koordinácii spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe Európskeho registra skupín podnikov a pri zostavovaní štatistík súvisiacich s globalizáciou v rámci členských štátov Európskej únie.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.51)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné informácie o hlavných akcionároch/spoločníkoch charakterizujúce vlastnícku štruktúru spoločnosti, údaje o dcérskych spoločnostiach a pridružených spoločnostiach na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí (rezidentoch a nerezidentoch).

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky, (rok zisťovania 2012 a 2014).

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

94. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org UZ 2-93

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Výsledky zisťovania sa využijú pri zabezpečovaní kapacitných ukazovateľov a výkonových ukazovateľov ubytovacieho zariadenia.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné číslo organizácie, názov (meno) prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, adresa sídla prevádzkovateľa (ulica, súpisné a orientačné číslo, názov obce, poštové smerové číslo), názov ubytovacieho zariadenia, adresa sídla ubytovacieho zariadenia (ulica, súpisné a orientačné číslo, názov obce, poštové smerové číslo), kategória, trieda a zóna ubytovacieho zariadenia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Obce.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201431.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.

01.01.201231.12.2015

Príloha č. 2 k vyhláške č. 358/2011 Z. z.

01.01.201231.12.2015

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI V ROKOCH 2012 AŽ 2014

01.01.201231.12.2015

Zoznam štatistických zisťovaní

01.01.201431.12.2015
P. č.ZnačkaNázov
I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.ISCP (MPSVR SR) 1-04Štvrťročný výkaz o cene práce
2.PM (MPSVR SR) 1-04Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb
3. Platy (MPSVR SR) 1-02Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
4. V (MPSVR SR) 5-01Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu
5.V (MPSVR SR) 6-01Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
6.V (MPSVR SR) 7-01Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb
7.V (MPSVR SR) 10-01Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb
8.V (MPSVR SR) 11-01Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce
9.V (MPSVR SR) 13-01Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
10.Škol (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o materskej škole
11.Škol (MŠVVŠ SR) 2-01Výkaz o strednej škole
12.Škol (MŠVVŠ SR) 3-01Výkaz o základnej škole
13.Škol (MŠVVŠ SR) 4-01Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
14.Škol (MŠVVŠ SR) 5-01Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
14a.Škol (MŠVVŠ SR) 5-95Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania (rok zisťovania 2014)
15.Škol (MŠVVŠ SR) 10-01Výkaz o školskej a akademickej knižnici
16.Škol (MŠVVŠ SR) 11-01Výkaz o vysokej škole
17.Škol (MŠVVŠ SR) 12-01Výkaz o absolventoch vysokých škôl
18.Škol (MŠVVŠ SR) 14-01Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach
19.Škol (MŠVVŠ SR) 15-01Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí
20.Škol (MŠVVŠ SR) 18-01Výkaz o jazykovej škole
21.Škol (MŠVVŠ SR) 19-01Výkaz o školskom internáte
22.Škol (MŠVVŠ SR) 20-01Výkaz o vysokoškolskom internáte
23.Škol (MŠVVŠ SR) 24-01Výkaz o základnej umeleckej škole
24.Škol (MŠVVŠ SR) 26-01Výkaz o športovej škole a športovej triede
25.Škol (MŠVVŠ SR) 31-92Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou, (rok zisťovania 2012 a 2014)
26.Sport (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o centrách talentovanej mládeže
27.Dalv (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o ďalšom vzdelávaní
28.IKT (MŠVVŠ SR) 1-01Ročný výkaz o informačných technológiách v škole
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
29.A (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie
30.A (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie
31.A (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie
32.A (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie
33.A (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast
34.A (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky
35.A (MZ SR) 7-01Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie
36.A (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára
37.A (MZ SR) 9-01Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie
38.A (MZ SR) 11-01Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva
39.A (MZ SR) 12-01Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie
40.A (MZ SR) 13-01Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie
41.A (MZ SR) 15-01Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie
42.A (MZ SR) 17-01Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie
43.A (MZ SR) 18-01Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie
44.A (MZ SR) 20-01Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
45.A (MZ SR) 21-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej biochémie
46.A (MZ SR) 22-01Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie
47.A (MZ SR) 25-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
48.A (MZ SR) 26-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej protetiky
49.A (MZ SR) 27-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie
50.C (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny
51.C (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
52.C (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie
53.C (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie
54.J (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti
55.K (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie
56.K (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
57.K (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti rádiológie
58.K (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
59.K (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok
60.K (MZ SR) 7-01Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie
61.K (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie
62.P (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
63.P (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach
64.P (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch
65.T (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti stacionára
66.T (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
67.Kult (MK SR) 1-01Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
68.Kult (MK SR) 2-01Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva
69.Kult (MK SR) 3-01Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
70.Kult (MK SR) 4-01Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
71.Kult (MK SR) 5-01Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore
72.Kult (MK SR) 6-01Ročný výkaz o galérii
73.Kult (MK SR) 7-01Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby
74.Kult (MK SR) 8-01Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby
75.Kult (MK SR) 9-01Ročný výkaz o múzeu
76.Kult (MK SR) 10-01Ročný výkaz o knižnici
77.Kult (MK SR) 11-01Ročný výkaz o audiovízii
78.Kult (MK SR) 12-01Ročný výkaz o profesionálnom divadle
79.Kult (MK SR) 14-01Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku
80.Kult (MK SR) 15-01Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
81.Kult (MK SR) 16-01Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
82.Kult (MK SR) 17-01Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83.PO (MV SR) 1-01Ročný výkaz o hasičskej jednotke
III. PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
84.PPH (SŠHR SR) 1-52Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív
85.Ropa (SŠHR SR) 1-12Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
86.V (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách
87.ZF (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách
88.CI (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o cestách a ich objektoch
89.CI (MDVRR SR) 2-01Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch
90.CI (MDVRR SR) 3-01Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry
91.KD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy
92.KD (MDVRR SR) 2-01Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou
93.VD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave
94.ŽD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave
95.INVD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej dopravy
96.MPO (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky
97.MK (MDVRR SR) 1-93 Ročný výkaz o miestnych komunikáciách, (rok zisťovania 2012)
98.FET (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch
99.EKSS (MDVRR SR) 1-02Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách
POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD
100.PO (PRÚ) 1-01Ročný výkaz o poštovej sieti
101.PO (PRÚ) 2-02Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku
102.PO (PRÚ) 3-02Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov
IV. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
103.BM (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried
104.RM (MPRV SR) 2-12Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa
106.ML (MPRV SR) 6-12Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov
107.OB (MPRV SR) 9-12Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
108.FCMIZ (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy
109.LIAH (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine
110.VOH (MPRV SR) 7-12Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec
112.Sklad (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade
113.LB (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
114.LB (MPRV SR) 2-04Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
115.LB (MPRV SR) 3-04Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
116.LB (MPRV SR) 4-04Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov
117.KRMZ (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe
118.Les (MPRV SR) 2-04Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
119.Ryby (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry
120.ODV (MPRV SR) 7-02Polročný výkaz o pohybe výrobkov
121.ML (MPRV SR) 6-01Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarniach
122.Les (MPRV SR) 5-01Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa
123.Sad (MPRV SR) 11-01Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín
124.Poľov (MPRV SR) 12-01Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu
125.Odh (MPRV SR) 1-03Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k 15. septembru a produkcia ovocia k 31. decembru
126.Usk (MPRV SR) 3-03Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru
127.Drevo (MPRV SR) 1-01Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva
V. VIACSTRANNÉ ŠTATISTIKY
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
128.Geo (MŽP SR) 3-01Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk
129.Geo (MŽP SR) 3a-01Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov
01.01.201231.12.2015

Charakteristiky štatistických zisťovaní

01.01.201231.12.2015

1. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cene práce

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o priemerných hodinových zárobkoch zamestnancov, o cene práce a diferenciácii miezd zamestnancov v jednotlivých triedeniach podľa tarifných tried, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.52)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201431.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, základné tarifné mzdy, mzdové zvýhodnenie, príplatky, doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, poskytnuté plnenia zo zisku, náhrady za pracovnú pohotovosť, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní,53) tarifné triedy, dosiahnutý stupeň a odbor vzdelania, týždenný fond pracovného času, odpracovaný čas, pracovný úväzok, priemerný hodinový zárobok, okres výkonu práce, priemerné počty voľných a obsadených pracovných miest.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, obce a iné neziskové organizácie bez ohľadu na hlavnú činnosť do 100 zamestnancov výberovo, nad 100 zamestnancov vyčerpávajúco.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

01.01.201231.12.2015

2. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PM (MPSVR SR) 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzniknutých, zaniknutých, voľných a obsadených pracovných miestach. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe politiky v oblasti trhu práce a pre potreby štátnej štatistiky v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.54)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vzniknutých a zaniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku, počet voľných a obsadených pracovných miest k poslednému dňu sledovaného štvrťroka podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní53) a charakteristika voľného pracovného miesta.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a v živnostenskom registri.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

01.01.201231.12.2015

3. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Platy (MPSVR SR) 1-02

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyplatených platoch zamestnancom v štátnej službe a výkone prác vo verejnom záujme, o ich podrobnej štruktúre a diferenciácii v jednotlivých triedeniach podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní,53) platových taríf, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a iných medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.55)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené platy podľa jednotlivých zložiek – celkový plat, funkčný (osobný) plat, tarifný plat, príplatky, odmeny, náhrada za pracovnú pohotovosť, číselný kód druhu funkcie, pohlavie a vek zamestnanca, kód zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní,53) platová tarifa, dosiahnuté vzdelanie a miesto bydliska.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne a verejné vysoké školy, obce, samosprávne kraje a zariadenia sociálnych služieb.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

01.01.201231.12.2015

4. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 5-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu. Výsledky zisťovania sa využijú na analytickú a legislatívnu činnosť.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná dĺžka pobytu dieťaťa, počet detí podľa veku, pohlavia a diagnostiky, výchovná činnosť, počet detí do zahájenia základnej školskej dochádzky, počet detí v stredných školách, počet detí v nadstavbových a vysokých školách, štruktúra zamestnancov podľa profesií a vzdelania, ukončenie poskytovania starostlivosti.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Detské domovy a detské domovy pre maloletých bez sprievodu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

87.9 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.201231.12.2015

5. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovných a mzdových podmienkach zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie životných a pracovných podmienok v Slovenskej republike pre Európske služby zamestnanosti (EURES). Súčasne bude zisťovanie slúžiť aj na účely kolektívnych vyjednávaní, analýz a prognóz.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.56)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnávateľ, evidenčný počet zamestnancov, zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráca, mzdové nároky, minimálne mzdy, mzdové tarify, mzdové príplatky, zvýhodnenia a odmeny, pracovný čas, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, sociálny fond, stravovanie a ďalšie formy podnikovej sociálnej politiky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júla sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

01.01.201231.12.2015

6. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 7-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb u vybraných neverejných poskytovateľoch. Výsledky zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet poskytovateľov a poberateľov sociálnych služieb, štruktúra príjmov a výdavkov a štruktúra zamestnancov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby, samosprávne kraje, obce poskytujúce sociálne služby podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

87. 3 – Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach a

01.01.201231.12.2015

88. 9 – Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

7. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 10-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy a o poskytovaní odľahčovacej služby. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných zariadení sociálnych služieb, počet občanov, ktorým sa poskytli vybrané sociálne služby spolu s bežnými výdavkami, príjmami, priemerným počtom zamestnancov a dobrovoľníkov, počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

87. 3 – Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach,

01.01.201231.12.2015

87. 9 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a

01.01.201231.12.2015

88. 9 – Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.201231.12.2015

8. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 11-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy a o poskytovaní odľahčovacej služby. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, prepravná služba a odľahčovacia služba, štruktúra a počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu a prepravnú službu, bežné výdavky na opatrovateľskú službu a prepravnú službu, príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu a prepravnú službu, počet automobilov používaných na účely poskytovania sociálnych služieb, počet fyzických osôb, ktorým sa poskytla prepravná služba, pohľadávky z úhrad za opatrovateľskú a prepravnú službu.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Obce, ktoré vykonávajú činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

88.9 – Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.201231.12.2015

9. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 13-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výsledky zisťovania sa využijú na koncepčnú, legislatívnu a analytickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dôvody vykonávania týchto opatrení, metódy, techniky a postupy práce, personálne zabezpečenie a náklady na vykonávanie opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, počet prípadov a spôsoby realizácie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Krízové strediská, resocializačné strediská, obce, ktoré zriadili zariadenia ako organizačné jednotky obce, samosprávne kraje, akreditované subjekty podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

87.20 – Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach,

01.01.201231.12.2015

87.90 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a

01.01.201231.12.2015

88.99 – Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.201231.12.2015

10. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o materskej škole

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materských školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried a detí, formy výchovy a vzdelávania, národnosť detí, veková štruktúra a individuálna integrácia detí, evidenčný počet zamestnancov v materských školách a školách v prírode.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Materské školy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

11. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o strednej škole

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o gymnáziách, stredných odborných školách a konzervatóriách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: evidenčný počet zamestnancov, počet žiakov podľa vekovej štruktúry a národnosti, počet tried podľa ročníkov, počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk, počet žiakov študujúcich v študijných a učebných odboroch a zameraniach, počet žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie u iných fyzických a právnických osôb, počet žiakov, ktorí majú uzavretú pracovnú zmluvu podľa § 53 Zákonníka práce, individuálna integrácia žiakov, kapacita školy a štipendiá (vrátane motivačných) za predchádzajúci školský rok; prospech a dochádzka žiakov podľa jednotlivých ročníkov.

01.01.201331.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201331.12.2015

Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, praktické školy a odborné učilištia.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

12. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 3-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o základnej škole

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: triedy a žiaci podľa ročníkov, odchody žiakov zo základných škôl, organizácia vyučovania, školské kluby, žiaci podľa národnosti, individuálne integrovaní žiaci podľa druhu postihnutia, veková štruktúra žiakov, počet pedagogických zamestnancov; prospech a dochádzka žiakov v jednotlivých ročníkoch za predchádzajúci školský rok.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Základné školy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

13. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 4-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o materských školách a základných školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzde- lávacími potrebami podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu zdravotného znevýhodnenia, vekovej štruktúry, počet žiakov za predchádzajúci rok, ktorí skončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti a evidenčný počet zamestnancov; prospech žiakov v jednotlivých ročníkoch za predchádzajúci školský rok, neklasifikovanosť a žiaci opakujúci ročník.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Materské školy a základné školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

14. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 5-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, počet klientov podľa druhu školy, podľa veku, druhu zdravotného znevýhodnenia a narušenia a spôsobu výchovy a vzdelávania, výkony centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201431.12.2015

14a. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 5-95

01.01.201431.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania

01.01.201431.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201431.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania, ktoré budú slúžiť na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie.

01.01.201431.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201431.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201431.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pedagogických zamestnancov, posúdenia ich vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne, jazykových znalostí, vekovej štruktúry a odbornosti vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov.

01.01.201431.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201431.12.2015

Materské školy, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, strediská praktického vyučovania, pracoviská praktického vyučovania a špeciálne školy.

01.01.201431.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201431.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2014).

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 2014.

01.01.201431.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201431.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201431.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.“.

01.01.201231.12.2015

15. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 10-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o školskej a akademickej knižnici

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských a akademických knižniciach potrebné na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: knižničný fond, používatelia, výpožičky a služby, aktivity knižníc, informačné technológie, počet zamestnancov, finančné náklady a sieť knižníc.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Základné školy a stredné školy, v ktorých pôsobnosti sú zriadené školské knižnice, akademické knižnice a vysoké školy, ktorých sú knižnice súčasťou.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

16. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 11-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o vysokej škole

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokých školách a o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zapísaných študentov podľa študijných odborov, ročníkov, foriem štúdia a národnosti, počet učiteľov, veková štruktúra študentov, doktorandov a učiteľov, počet štipendistov a vyplatená suma na štipendiá.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Vysoké školy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. novembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

17. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 12-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o absolventoch vysokých škôl

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl a ich vekovej štruktúre podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: absolventi vysokých škôl členení podľa študijných odborov Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania56a) a podľa druhu štúdia, veková štruktúra absolventov I. a II. stupňa štúdia a absolventov doktorandského štúdia podľa druhu štúdia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Vysoké školy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

18. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 14-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnych výchovných zariadeniach podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet detí podľa veku, umiestnenia, druhu navštevovanej školy, vybavenie zariadení a počet zamestnancov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Reedukačné centrá, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

19. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 15-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o navštevovaných druhoch športu v športových krúžkoch a športových oddieloch pri škole a školskom zariadení, o kvalifikovanosti trénerov v športových strediskách pri školách a informácie slúžiace o využívaní voľného času a záujmovej činnosti detí k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty žiakov v športových krúžkov a v športových oddieloch pri školách a školských zariadeniach podľa druhu športu a počet trénerov podľa druhu športu, kvalifikovanosti a druhu vykonávania pracovnej činnosti, záujmová činnosť žiakov v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti podľa sledovaných oblastí, počet záujmových útvarov a podujatí, metodická činnosť, letné tábory a evidenčný počet zamestnancov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Základné školy a stredné školy, pri ktorých pôsobia športové krúžky, centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

20. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 18-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o jazykovej škole

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jazykových školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: poslucháči podľa cudzieho jazyka a stupňa náročnosti jazykového vzdelávania.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Jazykové školy, stredné školy a základné školy, ktorých sú súčasťou.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

21. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 19-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o školskom internáte

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školskom internáte podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných detí a žiakov, vybavenie školského internátu a evidenčný počet zamestnancov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Školské internáty.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

22. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 20-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o vysokoškolskom internáte

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných študentov v internáte, kapacita a zamestnanci internátu.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Vysoké školy, v ktorých pôsobnosti je správa vysokoškolských internátov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

23. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 24-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o základnej umeleckej škole

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základných umeleckých školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov a absolventov študujúcich na základných umeleckých školách podľa ročníkov, stupňa štúdia a umeleckého odboru a počet učiteľov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Základné umelecké školy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

24. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 26-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o športovej škole a športovej triede

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športových školách a športových triedach, ako aj o kvalifikovanosti trénerov v športových školách a športových triedach na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov v športových školách a v športových triedach podľa druhu športu, počet trénerov podľa druhu športu, kvalifikovanosti a druhu vykonávania pracovnej činnosti.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Športové školy a školy, ktorých súčasťou sú športové triedy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

25. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 31-92

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach využívaných školou na potreby štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: telovýchovné zariadenia využívané školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny a iné.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Základné školy, stredné školy a vysoké školy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky, (rok zisťovania 2012 a 2014).

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

26. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Sport (MŠVVŠ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o centrách talentovanej mládeže

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní športovej prípravy mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo vekovej kategórii žiactva a dorastu (kadeti, juniori) na potreby štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odborná úroveň a vzdelanie zamestnancov, počet športovcov podľa vekových kategórií, dôvody príchodu a odchodu športovcov a ekonomické ukazovatele.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Centrá talentovanej mládeže.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

27. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dalv (MŠVVŠ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o ďalšom vzdelávaní

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzdelávacích subjektoch, účastníkoch, absolventoch, zdrojoch financovania, realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania obyvateľstva na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia vzdelávacej inštitúcie, evidenčný počet zamestnancov, zdroje financovania, vzdelávacia činnosť, veková a vzdelanostná štruktúra účastníkov vzdelávania.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Školy, školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie fyzických osôb a právnických osôb, ktoré uskutočňujú ďalšie vzdelávanie.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

28. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: IKT (MŠVVŠ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o informačných technológiách v škole

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách v školách podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť škôl osobnými počítačmi, zdroje ich získavania a pedagogickí zamestnanci.

01.01.201431.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201431.12.2015

Materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.201231.12.2015

29. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte návštev pacienta v ambulancii, počte návštev lekára a sestry u pacienta podľa veku na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet návštev lekára a sestry u pacienta podľa veku.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

30. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti diabetologických ambulancií, liečbe a počte dispenzarizovaných pacientov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, liečby diabetikov podľa veku a pohlavia, počtu dispenzarizovaných osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

31. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 3-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie, výskyt tuberkulózy a respiračných chorôb, počet vyšetrení, odberov, počet dispenzarizovaných a sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

32. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 4-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychiatrických pacientoch podľa diagnóz na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť psychiatrických ambulancií, počet vyšetrení a vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a psychiatrických diagnóz a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

33. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 5-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti a dorast a o ich zdravotnom stave na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet sledovaných detí a dorastu podľa diagnózy, veku a pohlavia, druhu vyšetrení a počet návštev podľa veku a pohlavia a plne dojčené deti.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

34. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť lekárskej genetiky, chromozómové vyšetrenia a analýzy DNA, počet návštev pacienta a počet vyšetrených rodín.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

35. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 7-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií a o zdravotnom stave žien na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: používanie antikoncepcie, evidencia tehotných, vyšetrenia a ochorenia osôb, počet návštev vzhľadom na druh gynekologických vyšetrení podľa veku a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

36. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 8-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancie zubného lekára na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet preventívnych komplexných zubnolekárskych prehliadok, zubnolekárska starostlivosť o deti, dorast a dospelých, index orálneho zdravia a výkony zubného lekára.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

37. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 9-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti dermatovenerologickej ambulancie, o kožných ochoreniach na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku a pohlavia, počet vyšetrených osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

38. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 11-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti telovýchovného lekárstva na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii a počet odborných vyšetrení (výkonov) podľa druhu a veku pacienta.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

39. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 12-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných výkonoch ambulantných chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané chirurgické výkony v ambulanciách, počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

40. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 13-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií, počte návštev pacientov, počte sledovaných osôb podľa diagnózy a veku na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacientov v ambulancii podľa veku, počet sledovaných osôb podľa vybraných diagnóz a veku a starostlivosť o pacientov pred zaradením do pravidelnej dialyzačnej liečby s chronickou obličkovou chorobou.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

41. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 15-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oftalmologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť oftalmologických ambulancií, počet návštev pacienta a počet sledovaných osôb podľa veku a vybraných diagnóz.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

42. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 17-01

01.01.201431.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti kardiologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť kardiologických ambulancií, počet návštev pacientov, počet sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnóz.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

43. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 18-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť neurologických ambulancií, počet návštev pacientov, evidovaných a vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

44. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 20-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pracovníkov Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), počet ošetrených osôb podľa veku a postihnutia osôb podľa diagnózy.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

45. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 21-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej biochémie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancie klinickej biochémie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii a počet sledovaných osôb podľa vekových skupín.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

46. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 22-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hematologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet dispenzarizovaných a evidovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy a počet výkonov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

47. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 25-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet vstupných, kontrolných a terapeutických vyšetrení podľa veku a pohlavia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

48. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 26-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej protetiky

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií ortopedickej protetiky na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet vyšetrení vykonaných lekármi a fyzioterapeutmi a počet evidovaných osôb podľa veku, pohlavia a ortopedickej pomôcky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

49. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 27-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií klinickej imunológie a alergiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, počet evidovaných osôb a počet pacientov so špecifickou imunoterapiou podľa veku a pohlavia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

50. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: C (MZ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nukleárnej medicíny na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacientov podľa veku, terapeutické aplikácie, počet rádionuklidových vyšetrení a prístrojové vybavenie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

51. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: C (MZ SR) 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny na preventívne, diagnostické a liečebné účely na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev a vyšetrení pacientov podľa veku, podľa Klasifikácie Americkej spoločnosti anestéziológov a anestéziologická starostlivosť podľa vekových skupín.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

52. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: C (MZ SR) 3-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a prístrojovom vybavení radiačnej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev a vyšetrení pacienta podľa veku, terapeutických výkonov, počet pacientov podľa charakteru poskytnutej liečby a prístrojové vybavenie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

53. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: C (MZ SR) 4-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti, liečbe a prístrojovom vybavení klinickej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii a vyšetrení podľa veku, počet pacientov, cyklov a podaní podľa charakteru liečby, prístrojové vybavenie a náklady na liečivá.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

54. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: J (MZ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednodňovej zdravotnej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet denných miest pre pacientov, počet osôb podľa uskutočnených výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

55. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratórií klinickej biochémie na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet biochemických, kontrolných a ostatných vyšetrení materiálu.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

56. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracoviska hematológie a transfúziológie, o darcoch krvi a o krvných prípravkoch pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia a na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet darcov krvi, vyšetrení osôb súvisiacich s odberom krvi, odbery krvi podľa typu odberov, diagnostické a liečebné výkony, výroba a spotreba krvných a špeciálnych krvných prípravkov a laboratórne vyšetrenia pre hematológiu a transfúziológiu.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

57. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 4-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti rádiológie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a o prístrojovom vybavení rádiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet druhov rádiologických vyšetrení u ambulantných a hospitalizovaných pacientov podľa vekových skupín, prístrojové vybavenie a spotreba filmového materiálu a chemikálií.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

58. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 5-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek pracovísk fyziatrie a rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet liečených pacientov podľa veku a pohlavia, výkony a liečené osoby podľa jednotlivých diagnóz.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

59. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti výdajní ortopedicko-protetických pomôcok na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet výdajní a počet poskytnutých ortopedicko-protetických pomôcok.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

60. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 7-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vyšetrení u pacientov a počet vyšetrení vzoriek biologického materiálu podľa typov vyšetrení.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

61. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 8-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracovísk patologickej anatómie. Zisťovanie slúži na štatistické účely.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vyšetrení bioptického, cytologického, elektrónmikroskopického, histochemického, imunohistochemického a iného materiálu.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

62. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: P (MZ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie posteľovej kapacity ústavných zdravotníckych zariadení a ich posteľových útvarov a na štatistické účely.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond a jeho využitie v odborných útvaroch, počet postelí, ošetrovacích dní, pacientov a pracovné úväzky zdravotníckych pracovníkov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

63. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: P (MZ SR) 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chirurgických výkonoch vykonaných na posteľových oddeleniach jednotlivých chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných chirurgických výkonov jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, počet pacientov neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných ochoreniach.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

64. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: P (MZ SR) 3-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti kúpeľných liečební na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond a jeho využitie v jednotlivých kúpeľných liečebniach a výkony kúpeľnej starostlivosti.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

65. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: T (MZ SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti stacionárov na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet denných miest pre pacientov a počet odliečených osôb podľa veku a pohlavia.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

66. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: T (MZ SR) 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti nefrologických stacionárov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kapacita nefrologického stacionára, počet transplantácií z nefrologického stacionára, počet pacientov podľa veku, diagnózy, pohyb pacientov a dĺžka liečby v pravidelnej dialyzačnej liečbe, akútne otravy a spôsoby liečby v nefrologickom stacionári, počet pacientov liečených peritoneálnou dialýzou.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

86 – Zdravotníctvo.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201431.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

01.01.201231.12.2015

67. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ochrane pamiatkového fondu, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnania vo výbore pre kultúrne dedičstvo Rady Európy.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy z 3. 10. 1985 prijatého v Grenade a Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (revidovaného 16. 1. 1992) prijatého vo Vallete.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk a zamestnancov subjektov ochrany pamiatkového fondu podľa odborností, príjmy a výdavky na hlavnú činnosť, počet národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, pamiatkových predmetov a pamiatkových území, financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok z verejných zdrojov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Orgány verejnej moci (ústredné štátne orgány, ústredné orgány štátnej správy, iné orgány štátnej správy a iné štátne a verejnoprávne inštitúcie, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami, samosprávne kraje, obce) a všetky organizácie rezortu kultúry, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

84.11 – Všeobecná verejná správa a

01.01.201231.12.2015

91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

68. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva. Podklady a prehľady sa periodicky vykazujú pri monitorovaní úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z vládnych strategických dokumentov a tiež zo záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

01.01.201231.12.2015

Európskej sociálnej charty, Dohovoru o právach dieťaťa, Dohovoru na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím a podobne.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: aktivity podľa typu znevýhodnenia (osoby so zdravotným postihnutím, seniori, marginalizované rómske komunity), aktivity podľa typu podujatia (živá a písaná kultúra), aktivity podľa dosahu (regionálny, celoslovenský a podobne), financovanie kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva zo štátnych aj neštátnych zdrojov, subjekty kultúrnych aktivít pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva podľa krajov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Organizácie rozvíjajúce kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva, občianske združenia, nadácie, právnické osoby, fyzické osoby, ktoré zabezpečujú aktivity a vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva v Slovenskej republike podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

94.99 – Činnosti ostatných členských organizácií i. n.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

69. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 3-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o verejných kultúrno-osvetových aktivitách a o finančnom a personálnom zabezpečení miestnej kultúry na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet subjektov, zariadení a zamestnancov kultúrno-osvetovej činnosti, uskutočňované aktivity podľa subjektov a druhu aktivity, financovanie kultúrno-osvetovej činnosti z verejných zdrojov, záujmová vzdelávacia činnosť podľa druhu a formy, počty kolektívov, členov a realizovaných aktivít záujmovej umeleckej činnosti podľa jej druhov, počty kolektívov, členov a realizovaných aktivít mimo umeleckej činnosti podľa druhov, počty aktivít, účastníkov a návštevníkov súťaží, prehliadok a festivalov podľa druhov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Obce, regionálne osvetové strediská, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Matica slovenská, vykonávajúce činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

84.12 – Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia,

01.01.201231.12.2015

85.59 – Ostatné vzdelávanie i. n.,

01.01.201231.12.2015

90.03 – Umelecká tvorba,

01.01.201231.12.2015

93.29 – Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity a

01.01.201231.12.2015

99.00 – Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

01.01.201231.12.2015

70. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 4-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách a výtlačkoch podľa tematických skupín a jazyka vydania. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet titulov a výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Vydavatelia neperiodických publikácií, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

58.11 – Vydávanie kníh a

01.01.201231.12.2015

58.19 – Ostatné vydavateľské činnosti.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

01.01.201231.12.2015

71. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 5-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty a aktivity profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov na Slovensku i v zahraničí, ponúkané miesta a návštevníci podujatí, priemerný evidenčný počet zamestnancov a financovanie činnosti profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov z verejných zdrojov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a iné právnické osoby a subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

90.03 – Umelecká tvorba.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.

01.01.201231.12.2015

72. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 6-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o galérii

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. Výsledky zisťovania sa využijú v medzinárodnom meradle pre UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí – ICOM.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť galérií a ich expozícií, aktivity a návštevnosť galérií, vybavenosť prostriedkami informačných technológií, priemerný evidenčný počet zamestnancov, financovanie galérií z verejných zdrojov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Galérie zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

91.02 – Činnosti múzeí a

01.01.201231.12.2015

91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej galérie.

01.01.201231.12.2015

73. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 7-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozhlasová programová služba podľa typu programovej služby, územného rozsahu vysielania,

01.01.201231.12.2015

celkového rozsahu vysielania a rozsahu vysielania jednotlivých typov programov, vysielania do zahraničia, vysielania v jazykoch národnostných menšín, personálneho zabezpečenia, typu prenosu signálu a formy vysielania.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Držitelia licencie na rozhlasové vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

59.20 – Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok a

01.01.201231.12.2015

60.10 – Rozhlasové vysielanie.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

74. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 8-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: televízna programová služba podľa typu programovej služby, územného rozsahu vysielania, celkového rozsahu vysielania, rozsahu a pôvodu jednotlivých typov programov,

01.01.201231.12.2015

vysielania v jazykoch národnostných menšín a pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, rozsahu programov označených podľa jednotného systému označovania, personálneho zabezpečenia, typu prenosu signálu a formy vysielania.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Držitelia licencie na televízne vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

60.20 – Vysielanie televízie a predplatené programy televízie.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

75. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 9-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o múzeu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. Výsledky zisťovania sa využijú v medzinárodnom meradle pre UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí – ICOM.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť múzeí a ich expozícií, aktivity a návštevnosť múzeí, vybavenosť prostriedkami informačných technológií, priemerný evidenčný počet zamestnancov, financovanie múzeí z verejných zdrojov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Múzeá zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

91.02 – Činnosti múzeí a

01.01.201231.12.2015

91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského národného múzea.

01.01.201231.12.2015

76. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 10-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o knižnici

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti verejných knižníc, vedeckých knižníc a špeciálnych knižníc. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a ako podklady na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť knižníc, knižničný fond, výpožičky a služby, používatelia, informačné technológie, zamestnanci a financovanie knižničných činností z verejných zdrojov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby verejnosti a vlastníci alebo správcovia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

91.01 – Činnosti knižníc a archívov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

01.01.201231.12.2015

77. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 11-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o audiovízii

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe slovenských audiovizuálnych diel a nákladoch na ich výrobu, o podieloch slovenských producentov na koprodukcii, distribúcii zahraničných kinematografických diel ako aj o činnosti a návštevnosti kín a filmových klubov. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania, využívajú ich aj medzinárodné inštitúcie z oblasti audiovízie.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť producentov, distributérov a prevádzkovateľov, počet vyrobených slovenských audiovizuálnych diel a náklady na ich výrobu, podiel slovenských producentov na koprodukcii, distribúcia kinematografických diel podľa krajiny pôvodu, sieť kín a filmových klubov, ich návštevnosť (počet členov), cena vstupného (výpožičného) a údaje o ich celkových tržbách.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

18.20 – Reprodukcia záznamových médií,

01.01.201231.12.2015

59.11 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

01.01.201231.12.2015

59.13 – Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov,

01.01.201231.12.2015

59.14 – Premietanie filmov,

01.01.201231.12.2015

77.22 – Prenájom videopások a diskov a

01.01.201231.12.2015

94.99 – Činnosti ostatných členských organizácií i. n.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského filmového ústavu.

01.01.201231.12.2015

78. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 12-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o profesionálnom divadle

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych štátnych i neštátnych divadiel na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet divadelných subjektov, scén a súborov, výkony divadelných súborov na domácich aj zahraničných scénach, počty ponúkaných miest a návštevníkov, personálne obsadenie a financovanie divadelných aktivít z verejných zdrojov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Profesionálne divadlá, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, samosprávnych krajov, obcí a iných právnických osôb a ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

90.01 – Scénické umenie a

01.01.201231.12.2015

90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.

01.01.201231.12.2015

79. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 14-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet astronomických zariadení, kultúrno-výchovné aktivity a ich návštevníci, vybavenosť informačnými technológiami, personálne zabezpečenie a financovanie astronomických zariadení.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

72.19 – Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied a

01.01.201231.12.2015

85.59 – Ostatné vzdelávanie i. n.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

01.01.201231.12.2015

80. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 15-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví, materiálno-technickej základni a aktivitách registrovaných cirkví a náboženských spoločností na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie, počty evidovaných veriacich, druh a počty cirkevných činností, materiálno-technická základňa registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Ústredia cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

94.91 – Činnosti cirkevných organizácií.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

81. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 16-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o aktivitách organizátorov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet podujatí, ponúknutých miest a návštevníkov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry podľa druhu, regiónu, periodicity a typu, financovanie podujatí z verejných zdrojov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Hudobné agentúry, nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obce, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné hudobné podujatia profesionálnych hudobných telies a umelcov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

90.02 – Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením a

01.01.201231.12.2015

90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.

01.01.201231.12.2015

82. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 17-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizovaní divadelných festivalov, prehliadok, pracovných a tvorivých dielní v oblasti profesionálneho divadelníctva v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: podujatia podľa periodicity a územného členenia, účinkujúci, program a návštevníci podľa typu podujatí, ponúknuté miesta a návštevnosť podľa miesta konania podujatí, financovanie podujatí z verejných zdrojov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Občianske združenia, profesionálne divadlá a ďalšie subjekty, ktoré organizujú profesionálne divadelné podujatia, orgány štátnej správy, samosprávneho kraja a miestnej samosprávy, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

90.01 – Scénické umenie,

01.01.201231.12.2015

90.02 – Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením,

01.01.201231.12.2015

90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení,

01.01.201231.12.2015

93.29 – Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity,

01.01.201231.12.2015

94.11 – Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií a

01.01.201231.12.2015

94.12 – Činnosti profesijných členských organizácií.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.

01.01.201231.12.2015

83. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PO (MV SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o hasičskej jednotke

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení hasičskej jednotky hasičskou technikou, zásahovej činnosti, výdavkoch vynaložených na činnosť, penidlách a iných hasiacich látkach. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pre Medzinárodnú asociáciu hasičských a záchranných služieb (CTIF) na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov a členov hasičskej jednotky, výdavky vynaložené na činnosť, prostriedky strojnej, protiplynovej a spojovacej služby, zásahová činnosť, penidlá a iné hasiace látky.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Obce (obecné, mestské úrady), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú zriadenú hasičskú jednotku.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných a krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.

01.01.201231.12.2015

84. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PPH (SŠHR SR) 1-52

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o spotrebiteľských cenách vybraných ropných výrobkov pre Európsku komisiu.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný zákon.57)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj a priemerná cena pohonných látok a palív.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

47.30.0 – Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

85. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ropa (SŠHR SR) 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre Medzinárodnú energetickú agentúru a pre Európsku komisiu.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný zákon.57)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba, výroba, nákup a predaj z domácich a zahraničných zdrojov a zásoby ropy, ropných výrobkov a zemného plynu.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

19.20.0 – Výroba rafinovaných ropných produktov,

01.01.201231.12.2015

06.10.0 – Ťažba ropy,

01.01.201231.12.2015

06.20.0 – Ťažba zemného plynu,

01.01.201231.12.2015

46.71.0 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi,

01.01.201231.12.2015

49.50.1 – Potrubná doprava plynu,

01.01.201231.12.2015

49.50.2 – Potrubná doprava ropy a

01.01.201231.12.2015

52.10.0 – Skladovanie a uskladňovanie.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

86. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MDVRR SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia činnosti a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne riadenie a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy – dozoru nad pozemnými komunikáciami.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony a náklady získané z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady na prevádzku a správu, údržbu a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno – súkromného partnerstva (PPP).

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

87. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ZF (MDVRR SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia v oblasti rozdeľovania finančných prostriedkov, reprodukcie základných fondov správcov komunikácií a technologickej kontroly výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prevádzkové zariadenia, spotreba vybraných materiálov a výrobkov, príjmy, kapitálové aktíva, počet strojov a ich obstarávacia cena.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno – súkromného partnerstva (PPP).

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

88. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CI (MDVRR SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave ciest I. – III. triedy a ich objektov podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a správcov cestných komunikácií. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka ciest I. – III. triedy v členení podľa jednotlivých krajov, trás a kategórií ciest, povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky, cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia a dĺžky a druhy cestných komunikácií podľa krajov a správcov cestných komunikácií.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Slovenská správa ciest.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

89. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CI (MDVRR SR) 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o dĺžke a stave diaľničnej siete, rýchlostných cestách a ich objektoch podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka diaľnic, dĺžka diaľničných privádzačov a dĺžka rýchlostných ciest v členení podľa povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky a podľa krajov, dĺžky úsekov zaradené do „E“, „TEM“ a „TEN – T“ kategórie a cestné objekty v členení na mosty,

01.01.201231.12.2015

podcestia a železničné priecestia podľa stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách a podľa krajov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Slovenská správa ciest a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno – súkromného partnerstva (PPP).

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

90. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CI (MDVRR SR) 3-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch príjmov na financovanie cestnej infraštruktúry, o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na dopravnú cestu a o zúčtovaní nákladov vynakladaných na cestnú infraštruktúru. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.58)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmy a výdavky cestnej infraštruktúry podľa jednotlivých zdrojov a rozdeľovanie prostriedkov podľa účelu použitia, obstaranie

01.01.201231.12.2015

dlhodobého hmotného majetku podľa účelu, dlhodobý majetok dopravnej cesty v cestnej infraštruktúre, zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu na diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. – III. triedy.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno – súkromného partnerstva (PPP).

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

91. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: KD (MDVRR SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o technických a prevádzkových parametroch, o obstaraní dlhodobého majetku a o zdrojoch financovania terminálu kombinovanej dopravy. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: technické a prevádzkové parametre, manipulačné prostriedky, obstarávanie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania a štruktúry nákladov v termináli kombinovanej dopravy a ich zúčtovaní.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Vlastníci a užívatelia terminálov kombinovanej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

49.20 – Nákladná železničná doprava,

01.01.201231.12.2015

50.40 – Vnútrozemská nákladná vodná doprava,

01.01.201231.12.2015

52.21 – Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,

01.01.201231.12.2015

52.22 – Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave a

01.01.201231.12.2015

52.24 – Manipulácia s nákladom.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

92. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: KD (MDVRR SR) 2-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.59)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201331.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava intermodálnych nákladových jednotiek kombinovanej dopravy železničnými vozňami, ucelenými vlakmi a plavidlami v členení na vnútroštátnu prepravu a medzinárodnú prepravu a kombinovaná doprava zvozu a rozvozu z terminálov do terminálov cesta – železnica a cesta – voda, tovar v intermodálnych prepravných jednotkách kombinovanej dopravy prepravovaný na železničných vozňoch prevzatých alebo odovzdaných terminálom kombinovanej dopravy.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Prevádzkovatelia železničnej, vodnej a cestnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

49.20 – Nákladná železničná doprava,

01.01.201231.12.2015

49.41 – Nákladná cestná doprava a

01.01.201231.12.2015

50.40 – Vnútrozemská nákladná vodná doprava.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka prevádzkovatelia železničnej dopravy a vodnej dopravy a do 30. júna nasledujúceho roka prevádzkovatelia cestnej dopravy.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

93. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: VD (MDVRR SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa samosprávnych krajov, o obstarávaní dlhodobého

01.01.201231.12.2015

hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.58)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, obstarávanie dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Slovenský vodohospodársky podnik – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Bodrogu, Štátna plavebná správa, Verejné prístavy, a. s., a prevádzkovatelia vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

50.4 – Vnútrozemská vodná doprava.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

94. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ŽD (MDVRR SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o železničnej infraštruktúre v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.58)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka železničných tratí podľa tried a rozchodu koľají, dĺžka elektrifikovaných železničných tratí podľa tried a prúdovej sústavy v členení podľa krajov, objekty na železničných tratiach, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu a podľa zdrojov financovania a nákladov na dopravnú cestu a ich zúčtovaní, vybrané ukazovatele podľa vlakových úsekov, resp. úsekov dopravnej cesty, dopravné výkony prevádzkovateľov dopravy na dráhe a informácia o uplatnenej zníženej sadzbe pri poplatku za dopravnú cestu z titulu prevádzkovania ucelených vlakov kombinovanej dopravy.

01.01.201331.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201331.12.2015

Subjekty vykonávajúce správu a údržbu železničnej infraštruktúry.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

95. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: INVD (MDVRR SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej dopravy

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu infraštruktúry dopravnej cesty v leteckej a potrubnej doprave a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet verejných letísk a neverejných letísk vnútroštátneho významu a medzinárodného významu na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, dlhodobý majetok, obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania a nákladov na infraštruktúru dopravnej cesty v leteckej doprave, potrubnej doprave a v mestskej hromadnej doprave, vybrané dopravné a prepravné ukazovatele mestskej dopravy a integrovaných dopravných systémov operačného programu Doprava (IDS OPD), sieť liniek mestskej dopravy a IDS OPD a spotreba pohonných látok vozidiel mestskej dopravy a IDS OPD.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Prevádzkovatelia leteckej dopravy, pozemnej dopravy a potrubnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

49.10 – Osobná železničná doprava, medzimestská,

01.01.201231.12.2015

52.23 – Vedľajšie činnosti v leteckej doprave,

01.01.201231.12.2015

49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava,

01.01.201231.12.2015

49.31 – Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava,

01.01.201231.12.2015

49.50 – Potrubná doprava a

01.01.201231.12.2015

84.11 – Všeobecná verejná správa.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

96. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: MPO (MDVRR SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie podkladov pre výpočet kompenzácie k Výkazu DPH za domáci úsek v medzinárodnej osobnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnávania.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.60)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

01.01.201231.12.2015

v cestnej doprave – počet prepravených osôb, osobokilometre, ubehnuté kilometre a tržby bez DPH, tržby bez DPH za Slovenskú republiku spolu a podľa jednotlivých liniek v pravidelnej a nepravidelnej vnútroštátnej a medzinárodnej preprave osôb, autobusy podľa veku;

01.01.201231.12.2015

v železničnej doprave – počet prepravených osôb, tržby bez DPH za slovenský úsek v železničnej doprave v členení podľa druhov taríf a druhov vybavenia cestujúcich, výsledky ankety „Cestujúci v medzinárodných vlakoch“ počet vlakov, celkový počet oslovených cestujúcich, počet cestujúcich v medzinárodnej preprave, počet cestujúcich súkromných podnikateľov, počet cestujúcich súkromných podnikateľov na zahraničnej služobnej ceste.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Prevádzkovatelia verejnej a neverejnej autobusovej dopravy, ktorí sú držiteľmi dopravnej licencie a licencie spoločenstva bez ohľadu na počet zamestnancov a bez ohľadu na hlavnú činnosť.

01.01.201231.12.2015

Prevádzkovatelia dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

49.1 – Osobná železničná doprava.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

97. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: MK (MDVRR SR) 1-93

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o miestnych komunikáciách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o miestnych komunikáciách pre potreby dopravnej štatistiky, operatívneho a koncepčného riadenia. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely a v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a plocha miestnych komunikácií podľa tried a druhu krytu, chodníky, námestia, parkoviská, detské dopravné ihriská, stav mostov, lávok, priepusty, priecestia so svetelnými zariadeniami, svetelne riadené križovatky, múry a protihlukové steny k 31. decembru, výdavky na miestne komunikácie a ich objekty.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Obce, v Bratislave hlavné mesto a mestské časti, v Košiciach mestské časti a samosprávne kraje.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2012).

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.201231.12.2015

98. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: FET (MDVRR SR) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách a sieťach. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, pre štátnu štatistiku, na zostavovanie štatistických prehľadov, pre potreby medzinárodných inštitúcií a subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu, výskumné pracoviská a verejnosť.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby z poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb, zamestnanci, obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia

01.01.201231.12.2015

na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201331.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

01.01.201231.12.2015

99. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: EKSS (MDVRR SR) 1-02

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách a sieťach. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, pre štátnu štatistiku, na zostavovanie štatistických prehľadov, pre potreby medzinárodných inštitúcií a subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu, výskumné pracoviská a verejnosť.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: služby a prevádzka v pevnej a mobilnej sieti, pripojenie na internet, vybrané ukazovatele v členení podľa samosprávnych krajov.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

01.01.201231.12.2015

100. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PO (PRÚ) 1-01

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o poštovej sieti

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o poštovej sieti a zamestnancoch poskytujúcich poštové služby. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prevádzkarne poštovej siete v členení na poštovú sieť držiteľa poštovej licencie, poštovú sieť ostatných registrovaných poštových podnikov a zamestnanci poskytujúci poštové služby.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

53 – Poštové služby a služby kuriérov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára po skončení sledovaného obdobia.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.201231.12.2015

101. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PO (PRÚ) 2-02

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky zisťovania sa využijú na štatistické a analytické účely a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných a dodaných poštových zásielok, vstup do verejnej poštovej siete, vklady a výplaty v rámci poštového platobného styku, zásielky stratené, poškodené, s úbytkom obsahu, počet reklamácií v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

53 – Poštové služby a služby kuriérov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 28. februára po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.201231.12.2015

102. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PO (PRÚ) 3-02

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku. Výsledky zisťovania sa využijú na štátnu poštovú politiku, štatistické a analytické účely a na medzinárodné porovnania.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady, výnosy, hospodársky výsledok v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk a investície do poštových služieb.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

53 – Poštové služby a služby kuriérov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 30. apríla po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.201231.12.2015

103. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: BM (MPRV SR) 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie prognóz ponuky ošípaných, teliat, jalovíc, kráv, býkov, volov, oviec a kôz na sledovanie porážok a hodnoty nákupu jatočných zvierat podľa akostných tried na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.61)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia zvierat v tonách jatočnej a živej hmotnosti, v kusoch zabitia, v hodnote nákupu, podľa akostných tried a jednotlivých druhov jatočných zvierat.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

10.1 – Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

104. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: RM (MPRV SR) 2-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie bilancie mäsa na kosti a bilancie mäsových výrobkov pre potreby trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba mäsa, nákup a predaj mäsa, ostatné zdroje a ostatné použitie, zdroje a rozdelenie výrobkov z mäsa.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

10.1 – Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

106. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ML (MPRV SR) 6-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom, nakúpenom a predanom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj mlieka a vybraných mliečnych výrobkov, nákup a predaj surového kravského mlieka a smotany, výroba, predaj, konečná zásoba a tržby z predaja mlieka a mliečnych výrobkov, množstvo a obsah tuku v nakúpenom mlieku a smotane, ako aj obsah tuku v nakúpenom kravskom mlieku, tepelne upravené a ošetrené mlieko.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

10.5 – Výroba mliečnych výrobkov.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

107. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: OB (MPRV SR) 9-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje a použitie potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné účely a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

10.6 – Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov,

01.01.201231.12.2015

46.11 – Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi a

01.01.201231.12.2015

46.21 – Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

108. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: FCMIZ (MPRV SR) 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru, melasy a izoglukózy v Slovenskej republike a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tvorba zdrojov cukru, melasy a izoglukózy a ich zásoby, výroba, nákup v tuzemsku, dovoz z nečlenských krajín, prijatie z členských krajín Európskej únie, rozdelenie fondov na vlastnú spotrebu, dodávky pre obyvateľstvo a na výrobu nealkoholických nápojov, vlastná spotreba, vývoz do nečlenských krajín, odoslanie do členských krajín Európskej únie, iné dodávky a nákup a dodávky pre intervencie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

10.62 – Výroba škrobu a škrobových výrobkov a

01.01.201231.12.2015

10.81 – Výroba cukru.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

109. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LIAH (MPRV SR) 1-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liahnutí, násadových vajciach a o jednodňovej hydine. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.62)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný stav nosníc, výroba, ponuka, nákup a odbyt násadových vajec, odbyt jednodňovej hydiny a liahnutie jednotlivých druhov hydiny a obchodovanie s jednodňovou hydinou.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.47 – Chov hydiny.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

110. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: VOH (MPRV SR) 7-12

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.63)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, ponuka, nákup a odbyt jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

10.12 – Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

112. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: SKLAD (MPRV SR) 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o príjme, výdaji a zásobách obilnín, olejnín a strukovín uložených vo verejnom sklade ako základ na prípravu ročných bilancií a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjem, výdaj a zásoby obilnín, olejnín a strukovín na potravinárske, priemyselné a kŕmne účely.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Právnické osoby a fyzické osoby vlastniace osvedčenie o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

113. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LB (MPRV SR) 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov surového liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa

01.01.201231.12.2015

využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.64)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, jeho výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, rozdelenie zdrojov na vlastnú spotrebu surového liehu, predaj liehu v tuzemsku, odoslanie do členských krajín Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a straty.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Výrobcovia surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú so surovým liehom alebo ho používajú na vlastnú spotrebu, a rafinérie liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,

01.01.201231.12.2015

20.14 – Výroba ostatných základných organických chemikálií a

01.01.201231.12.2015

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

114. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LB (MPRV SR) 2-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov rafinovaného liehu v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.64)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín, vlastná spotreba, predaj v tuzemsku a ostatné zdroje a straty.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Výrobcovia rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú s rafinovaným liehom alebo ho použijú na vlastnú spotrebu, a výrobcovia liehovín bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,

01.01.201231.12.2015

20.14 – Výroba ostatných základných organických chemikálií a

01.01.201231.12.2015

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

115. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LB (MPRV SR) 3-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.64)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj liehovín, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie a odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a použitie.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Výrobcovia liehovín a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s liehovinami obchodujú (spotrebiteľské balenie) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a

01.01.201231.12.2015

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

116. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LB (MPRV SR) 4-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe a predaji destilátov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.64)

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba destilátov, nákup a predaj v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Výrobcovia destilátov a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s destilátmi obchodujú (okrem spotrebiteľského balenia) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a

01.01.201231.12.2015

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

117. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: KRMZ (MPRV SR) 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe kŕmnych zmesí, o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí u registrovaných výrobcov kŕmnych zmesí a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, zloženie, použitie a ceny kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat a spotreba kŕmnych surovín pri ich výrobe.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Registrovaní výrobcovia a samovýrobcovia kŕmnych zmesí bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

01.5 – Zmiešané hospodárstvo a

01.01.201231.12.2015

10.9 – Výroba a príprava krmív pre zvieratá.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.

01.01.201231.12.2015

118. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Les (MPRV SR) 2-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.201431.12.2015

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach surového dreva, lesnej štiepky a reziva na domáci trh a na celkový vývoz realizovaný organizáciami lesného hospodárstva a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému. Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pre potreby integrovaného účtu.

01.01.201231.12.2015

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.201231.12.2015

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.201231.12.2015

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky na domáci trh a na vývoz, vlastná spotreba a zásoby surového dreva podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín, lesnej štiepky a reziva.

01.01.201231.12.2015

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.201231.12.2015

Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)

01.01.201231.12.2015

02 – Lesníctvo a ťažba dreva.

01.01.201231.12.2015

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.201231.12.2015

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

01.01.201231.12.2015

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.201231.12.2015

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.201231.12.2015

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.201231.12.2015

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.

01.01.201231.12.2015

119. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ryby (MPRV SR) 1-04

01.01.201231.12.2015

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry

01.01.201231.12.2015

a) Účel a využitie výsledkov štatistic