01.11.2011

352

01.11.2011

VYHLÁŠKA

01.11.2011

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.11.2011

zo 14. októbra 2011,

01.11.2011

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

01.11.2011

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 písm. b), c), e) a f) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.11.2011

§ 1

01.11.2011

Predmet úpravy

01.11.2011

Táto vyhláška ustanovuje

01.11.2011

a) podrobnosti o harmonizácii a interoperabilite súborov priestorových údajov,

01.11.2011

b) podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov,

01.11.2011

c) podrobnosti o sieťových službách,

01.11.2011

d) podrobnosti o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9 zákona.

01.11.2011

§ 2

01.11.2011

Požiadavky na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov

01.11.2011

(1) Zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje prostredníctvom

01.11.2011

a) údajových špecifikácií uvedených v osobitnom predpise,1)

01.11.2011

b) rozšírenia údajových špecifikácií uvedených v písmene a), ktoré vytvára povinná osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona pri výkone svojej činnosti2) vo vlastnej zdrojovej evidencii súborov priestorových údajov.

01.11.2011

(2) Zabezpečenie interoperability a harmonizácie metaúdajov sa realizuje prostredníctvom

01.11.2011

a) profilu metaúdajov uvedenom v osobitnom predpise,3)

01.11.2011

b) rozšírenia profilu metaúdajov uvedeného v písmene a), ktoré vytvára povinná osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona pri výkone svojej činnosti vo vlastnej zdrojovej evidencii súborov priestorových údajov v súlade s osobitným predpisom3) a v rozsahu podľa osobitného predpisu.4)

01.11.2011

(3) Technické zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje

01.11.2011

a) harmonizáciou súborov priestorových údajov v zdrojovej evidencii povinnej osoby a ich uložením v zdrojovej evidencii povinnej osoby alebo

01.11.2011

b) transformáciou týchto údajov prostredníctvom sieťových služieb podľa § 4.

01.11.2011

§ 3

01.11.2011

Sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov

01.11.2011

Sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov sa realizuje prostredníctvom národného geoportálu. Povinná osoba môže poskytovať prístup k týmto súborom a službám aj prostredníctvom vlastných prístupových miest.

01.11.2011

§ 4

01.11.2011

Sieťové služby

01.11.2011

Sieťové služby sa realizujú podľa štandardov pre webové služby, ktoré ustanovuje osobitný predpis.5)

01.11.2011

§ 5

01.11.2011

Spoločné využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9

01.11.2011

Povinná osoba pri každom využití súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov uvedie na viditeľnom mieste označenie osoby, ktorá tieto súbory alebo služby poskytla; označenie obsahuje názov alebo obchodné meno a sídlo tejto osoby a prípadne označenie práva duševného vlastníctva.


01.11.2011

§ 6

01.11.2011

Účinnosť

01.11.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.


01.11.2011

József Nagy v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2011

1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom znení.

01.11.2011

2) Napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2011

3) Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008).
Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.

01.11.2011

4) STN EN ISO 19115 Geografická informácia. Metadáta (ISO 19115: 2003).
STN P CEN ISO/TS 19139 Geografická informácia. Metadáta. Implementácia XML schémy (ISO/TS 19139: 2007).

01.11.2011

5) § 11 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.