01.11.2011

352

01.11.2011

VYHLÁŠKA

01.11.2011

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.11.2011

zo 14. októbra 2011,

01.11.2011

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

01.11.2011

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 písm. b), c), e) a f) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.11.2011

§ 1

01.11.2011

Predmet úpravy

01.11.2011

Táto vyhláška ustanovuje

01.11.2011

a) podrobnosti o harmonizácii a interoperabilite súborov priestorových údajov,

01.11.2011

b) podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov,

01.11.2011

c) podrobnosti o sieťových službách,

01.02.2017

d) podrobnosti o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9 zákona,

01.02.2017

e) podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“),

01.02.2017

f) podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe,

01.02.2017

g) podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,

01.02.2017

h) podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.

01.11.2011

§ 2

01.11.2011

Požiadavky na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov

01.11.2011

(1) Zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje prostredníctvom

01.11.2011

a) údajových špecifikácií uvedených v osobitnom predpise,1)

01.11.2011

b) rozšírenia údajových špecifikácií uvedených v písmene a), ktoré vytvára povinná osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona pri výkone svojej činnosti2) vo vlastnej zdrojovej evidencii súborov priestorových údajov.

01.11.2011

(2) Zabezpečenie interoperability a harmonizácie metaúdajov sa realizuje prostredníctvom

01.11.2011

a) profilu metaúdajov uvedenom v osobitnom predpise,3)

01.11.2011

b) rozšírenia profilu metaúdajov uvedeného v písmene a), ktoré vytvára povinná osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona pri výkone svojej činnosti vo vlastnej zdrojovej evidencii súborov priestorových údajov v súlade s osobitným predpisom3) a v rozsahu podľa osobitného predpisu.4)

01.11.2011

(3) Technické zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje

01.11.2011

a) harmonizáciou súborov priestorových údajov v zdrojovej evidencii povinnej osoby a ich uložením v zdrojovej evidencii povinnej osoby alebo

01.11.2011

b) transformáciou týchto údajov prostredníctvom sieťových služieb podľa § 4.

01.02.2017

§ 2a

01.02.2017

Podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu

01.02.2017

(1) Metaúdaje na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu obsahujú okrem prvkov metaúdajov podľa osobitných predpisov4a) tieto prvky metaúdajov:

01.02.2017

a) identifikátor súboru; predstavuje jedinečný identifikátor metaúdajového súboru, ktorého doména hodnôt je definovaná registrom priestorových informácií podľa osobitného predpisu,4b)

01.02.2017

b) úroveň hodnotenia kvality; určuje identifikáciu hierarchickej úrovne, pre ktorú sú poskytované informácie o kvalite,

01.02.2017

c) typ väzby; určuje, ako úzko sú spolu previazané priestorové údaje a služba pracujúca nad týmito údajmi,

01.02.2017

d) údaje o oblasti; ide o údaje o pokrytej oblasti monitorovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

01.02.2017

(2) Pri prvkoch metaúdajov platia požiadavky uvedené v Slovenskom národnom metaúdajovom profile, ktorý je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

01.02.2017

§ 3

01.02.2017

Podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií

01.02.2017

(1) Správu registra priestorových informácií predstavuje

01.02.2017

a) zabezpečenie prístupových práv a ochrana autentifikačných prostriedkov,

01.02.2017

b) riadenie zmien vo funkcionalitách a konfiguráciách registra priestorových informácií,

01.02.2017

c) plnenie povinností správcu a registrátora referenčného registra a zdrojového registra.4c)

01.02.2017

(2) Za prevádzku registra priestorových informácií sa považuje

01.02.2017

a) zabezpečenie plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky registra priestorových informácií vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,

01.02.2017

b) vypracovanie prevádzkového poriadku registra priestorových informácií,

01.02.2017

c) zabezpečenie pravidelnej údržby registra priestorových informácií; pravidelnou údržbou registra priestorových informácii je kontrola funkčnosti hardvérových častí, aktualizácia softvéru vrátane kvality a aktuálnosti údajov a služieb registra priestorových informácií,

01.02.2017

d) ochrana údajov pred poškodením, zničením, stratou, nedovoleným prístupom a sprístupnením,

01.02.2017

e) zálohovanie a archivovanie údajov v registri priestorových informácií.

01.02.2017

(3) Prevádzka registra priestorových informácií umožňuje

01.02.2017

a) registrovať sa do registra priestorových informácií ako povinná osoba alebo ako iná ako povinná osoba,

01.02.2017

b) registrovať súbor priestorových údajov,

01.02.2017

c) registrovať službu priestorových údajov,

01.02.2017

d) vytvárať metaúdajový záznam pre súbor priestorových údajov,

01.02.2017

e) vytvárať metaúdajový záznam pre službu priestorových údajov.

01.02.2017

(4) Prístup k elektronickým službám registra priestorových informácií je možný prostredníctvom prístupového miesta podľa osobitného predpisu.4d)

01.11.2011

§ 4

01.11.2011

Sieťové služby

01.11.2011

Sieťové služby sa realizujú podľa štandardov pre webové služby, ktoré ustanovuje osobitný predpis.5)

01.02.2017

§ 4a

01.02.2017

Podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe

01.02.2017

(1) Národná vyhľadávacia služba zhromažďuje metaúdaje od povinných osôb vrátane metaúdajov z existujúcich vyhľadávacích služieb.

01.02.2017

(2) Národná vyhľadávacia služba podporuje okrem údajov podľa osobitného predpisu4b) dopytovateľné položky:

01.02.2017

a) názov organizácie

01.02.2017

1. zodpovednej za metaúdaje,

01.02.2017

2. poskytujúcej zdroj,

01.02.2017

3. spravujúcej zdroj,

01.02.2017

4. vlastniacej zdroj,

01.02.2017

5. používajúcej zdroj,

01.02.2017

6. distribujúcej zdroj,

01.02.2017

7. pôvodkyne zdroja,

01.02.2017

8. zisťujúcej informácie o zdroji alebo o spôsobe získania zdroja,

01.02.2017

9. kľúčovej vo vedení výskumu,

01.02.2017

10. spracúvajúcej údaje,

01.02.2017

11. publikujúcej zdroj,

01.02.2017

12. tvoriacej zdroj,

01.02.2017

b) podmienky uplatňované pre prístup a využívanie obmedzenia prístupu verejnosti.

01.11.2011

§ 5

01.11.2011

Spoločné využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9

01.11.2011

Povinná osoba pri každom využití súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov uvedie na viditeľnom mieste označenie osoby, ktorá tieto súbory alebo služby poskytla; označenie obsahuje názov alebo obchodné meno a sídlo tejto osoby a prípadne označenie práva duševného vlastníctva.

01.02.2017

§ 5a

01.02.2017

Podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov

01.02.2017

Na prípravu dohôd o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov6) možno použiť vzory zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.


01.11.2011

§ 6

01.11.2011

Účinnosť

01.11.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.


01.11.2011

József Nagy v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2011

1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom znení.

01.11.2011

2) Napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2011

3) Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008).
Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.

01.11.2011

4) STN EN ISO 19115 Geografická informácia. Metadáta (ISO 19115: 2003).
STN P CEN ISO/TS 19139 Geografická informácia. Metadáta. Implementácia XML schémy (ISO/TS 19139: 2007).

01.02.2017

4a) Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.
Rozhodnutie Komisie 2009/442/ES z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (Ú. v. EÚ L 148, 11. 6. 2009).

01.02.2017

4b) § 46 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 137/2015 Z. z.

01.02.2017

4c) § 54 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

01.02.2017

4d) § 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.11.2011

5) § 11 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.

01.02.2017

6) Čl. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30. 3. 2010).