Zákon č. 342/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2011
Platnosť od 20.10.2011
Účinnosť od 01.11.2011
01.11.2011

342

01.11.2011

ZÁKON

01.11.2011

zo 14. septembra 2011,

01.11.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

01.11.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2011

Čl. I

01.11.2011

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z. a zákona č. 391/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2011

1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „živočíšnych vedľajších produktov“ nahrádzajú slovami „vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov2) (ďalej len „živočíšny vedľajší produkt“)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.11.2011

2) Čl. 3 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“.

01.11.2011

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002“ nahrádza citáciou „nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení“.

01.11.2011

3. § 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.11.2011

d) farmovým chovom trvalo ohradené miesto, kde sa chová zver na účely rozmnožovania, získavania ich produktov, chovu jatočných zvierat, ich športového alebo iného využitia a zvyšovania úžitkovosti v sledovaných znakoch a vlastnostiach, vrátane chovu pod šírym nebom,“.

01.11.2011

4. V § 3 písm. b) prvom bode sa slová „ochranu zdravia zvierat“ nahrádzajú slovami „zdravie a ochranu zvierat“.

01.11.2011

5. V § 3 písmená d) a e) znejú:

01.11.2011

d) veterinárne kontroly zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a medikovaných krmív pri obchodoch s členskými štátmi,

01.11.2011

e) veterinárne kontroly pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu,“.

01.11.2011

6. V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“.

01.11.2011

7. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

01.11.2011

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

01.11.2011

8. V § 4 ods. 3 uvádzacej vete sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.

01.11.2011

9. V poznámkach pod čiarou k odkazom 7, 8, 11, 16 až 20, 24, 29, 30, 32, 35, 45, 87, 97, 98, 120, 134, 138, 140 a 150 sa citácia „Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004“ nahrádza citáciou „(ES) č. 882/2004 v platnom znení“.

01.11.2011

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 15a sa citácia „čl. 11, 12 a 13 nariadenia (ES) 1774/2002“ nahrádza citáciou „čl. 23, 24 a 27 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení“.

01.11.2011

11. V § 5 písm. k) sa vypúšťajú slová „a môže poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu zabezpečením jej distribúcie,“.

01.11.2011

12. V § 5 sa vypúšťa písmeno o) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 21 až 23.

01.11.2011

Doterajšie písmená p) až y) sa označujú ako písmená o) až w).

01.11.2011

13. V § 5 písm. v) a w) sa slová „písmena v)“ nahrádzajú slovami „písmena u)“.

01.11.2011

14. § 5 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

01.11.2011

x) poveruje príslušný orgán na plnenie úloh podľa osobitného predpisu,26d)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 26d znie:

01.11.2011

26d) Čl. 39 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29. 10. 2008) v platnom znení.
Čl. 9 ods. 8 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22. 12. 2009).“.

01.11.2011

15. § 6 vrátane nadpisu znie:

01.11.2011

㤠6

01.11.2011

Štátna veterinárna a potravinová správa

01.11.2011

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia,26) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva. Na jej čele je ústredný riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) podľa osobitného predpisu.27) Ústredný riaditeľ plní funkciu hlavného veterinárneho lekára vo veterinárnej oblasti. Za výkon funkcie je hlavný veterinárny lekár zodpovedný priamo ministrovi.

01.11.2011

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa

01.11.2011

a) riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje28) výkon štátnej správy, ktorý uskutočňujú regionálne veterinárne a potravinové správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv, určuje dokumentované postupy veterinárnych kontrol podľa tohto zákona a v súlade s osobitným predpisom29) vykonáva vnútorný audit veterinárnych kontrol, ktoré vykonávajú regionálne veterinárne a potravinové správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv; osobitný predpis28) sa vzťahuje na vykonávanie vnútorného auditu primerane,

01.11.2011

b) riadi, usmerňuje a kontroluje úradné veterinárne laboratóriá a Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, kontroluje, koordinuje a usmerňuje kontrolné subjekty a vykonáva podľa osobitného predpisu29) vnútorný audit činností laboratórií pri plnení ich úloh podľa § 15 ods. 3,

01.11.2011

c) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv,

01.11.2011

d) vykonáva hraničnú veterinárnu kontrolu prostredníctvom schválených hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych inšpektorov,

01.11.2011

e) predkladá ministerstvu národné pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat, národné pohotovostné plány24) vo veterinárnej oblasti a národný plán veterinárnych kontrol podľa tohto zákona; predkladá ministerstvu informácie a údaje pre výročné správy podľa osobitného predpisu19) a vypracúva program dohľadu a program eradikácie chorôb živočíchov hospodárskeho chovu rýb,

01.11.2011

f) vykonáva klasifikáciu chovov, regiónov alebo oblastí z hľadiska výskytu chorôb uvedených v § 17 a v prílohách č. 4 a 5,

01.11.2011

g) prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia podľa osobitného predpisu30) na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti,

01.11.2011

h) vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov veterinárne kontroly

01.11.2011

1. prevádzkarní, zariadení a činností podľa písmen i), j), w), x), y), ab) a an),

01.11.2011

2. prevádzkarní, zariadení a činností, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,31) v prípadoch podľa osobitného predpisu,32)

01.11.2011

i) vydáva rozhodnutie o schválení a zrušuje rozhodnutie o schválení pre

01.11.2011

1. hraničné inšpekčné stanice pri dovoze z tretích krajín,

01.11.2011

2. pokusy vykonávané na zvieratách,

01.11.2011

3. zariadenia fyzických osôb – podnikateľov a právnické osoby, ktoré vykonávajú pokusy na zvieratách, chovajú alebo dodávajú zvieratá na účely takého pokusu alebo chovajú zvieratá na účely zachovania druhov,

01.11.2011

4. prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len „spracovateľský závod“) a nakladanie s nimi pri ich uvádzaní na trh a pri obchode s členskými štátmi, spaľovne živočíšnych vedľajších produktov a zariadenia na predbežné spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov,32a)

01.11.2011

5. dodávateľov priamo zásobujúcich produktmi živočíšneho pôvodu námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu,

01.11.2011

6. slobodné pásma, slobodné sklady a colné sklady,

01.11.2011

7. prevádzkarne pri vývoze do tretích krajín, ak to vyžadujú príslušné orgány tretích krajín podľa príslušných právnych predpisov danej tretej krajiny,

01.11.2011

j) vydáva rozhodnutie o schválení a zrušuje rozhodnutie o schválení pri obchode s inými členskými štátmi alebo pri vývoze do tretích krajín pre

01.11.2011

1. kontrolné miesta pri preprave zvierat,

01.11.2011

2. inseminačné stanice,

01.11.2011

3. tímy na odber a prenos embryí,

01.11.2011

k) vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 2,

01.11.2011

l) vedie aktuálne zoznamy schválených, povolených alebo registrovaných prevádzkarní, zariadení, chovov rýb, kontrolných miest pri preprave zvierat, trhov so zvieratami, zberných stredísk, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb podľa tohto zákona, chovov, regiónov alebo oblastí klasifikovaných z hľadiska výskytu chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5, poverených a schválených veterinárnych lekárov, slobodných pásiem, slobodných skladov, colných skladov, dodávateľov priamo zásobujúcich námorné lode vykonávajúce námornú prepravu a zoznamy karantén, vypracúva, vedie a poskytuje ostatným členským štátom a verejnosti prostredníctvom webového sídla aktuálny prehľad zoznamov schválených potravinárskych prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu s ich schvaľovacími číslami a inými informáciami podľa osobitného predpisu33) a zoznamov podľa osobitných predpisov,15a)

01.11.2011

m) autorizuje referenčné laboratóriá, ktorými môžu byť úradné laboratóriá zriadené podľa § 15 alebo iné akreditované laboratóriá, a zrušuje ich autorizáciu,

01.11.2011

n) uzatvára zmluvy s príslušnými referenčnými laboratóriami Európskej únie a s príslušnými národnými referenčnými laboratóriami členských štátov podľa § 15 ods. 3 písm. e) a f),

01.11.2011

o) vydáva certifikáty o dodržaní veterinárnych požiadaviek podľa § 3 po vykonaní hraničnej veterinárnej kontroly pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín, ktoré sprevádzajú dovezené zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu34) do miest určenia,

01.11.2011

p) kontroluje, odborne usmerňuje a koordinuje zabezpečovanie systému identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat, kontroluje, odborne usmerňuje a koordinuje systém osobitného označovania hovädzieho mäsa a produktov z neho a označovania mäsa z hovädzieho dobytka mladšieho ako 12 mesiacov,

01.11.2011

q) určuje a zabezpečuje prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov a ostatných zamestnancov regionálnych veterinárnych a potravinových správ, kontroluje školenia a pravidelné doškoľovanie zamestnancov vykonávajúcich veterinárnu kontrolu v oblasti ich pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov35) a vypracúva

01.11.2011

1. koncepciu špecializovaného postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych lekárov, iných foriem postgraduálneho vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných laboratórií,

01.11.2011

2. programy odborného školenia a preškoľovania úradných veterinárnych lekárov a iných zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných laboratórií,

01.11.2011

r) uznáva doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti veterinárnych lekárov,

01.11.2011

s) vydáva potvrdenia o výkone odborných veterinárnych činností na území Slovenskej republiky pre príslušný orgán štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, na účely výkonu veterinárnej činnosti v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

01.11.2011

t) vydáva potvrdenia o uložených alebo vedených disciplinárnych opatreniach na území Slovenskej republiky pre príslušný orgán štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, na účely výkonu veterinárnej činnosti v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

01.11.2011

u) zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat a zabezpečuje jej prevádzku podľa § 19,

01.11.2011

v) overuje súlad pasu spoločenského zvieraťa s osobitným predpisom,37)

01.11.2011

w) prideľuje výrobcom pasov spoločenských zvierat sériové čísla pasov spoločenských zvierat,

01.11.2011

x) vydáva a zrušuje rozhodnutie o povolení prepravcov zvierat,

01.11.2011

y) zasiela hlásenia Európskej komisii podľa osobitných predpisov,15a)

01.11.2011

z) vykonáva veterinárne kontroly ochrany zvierat pri vývoze do tretích krajín,

01.11.2011

aa) povoľuje výnimky podľa osobitného predpisu,39)

01.11.2011

ab) posudzuje vnútroštátne príručky správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) podľa osobitných predpisov,40) ak ide o produkty živočíšneho pôvodu,

01.11.2011

ac) nariaďuje a zrušuje opatrenia pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu, krmivami alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu,

01.11.2011

ad) vykonáva audit alebo inšpekciu kontrolných subjektov a ukladá nápravné opatrenia, ak sa podľa výsledkov auditu alebo inšpekcie zistí, že kontrolný subjekt riadne nevykonáva úlohy a povinnosti, ktorými bol poverený,

01.11.2011

ae) určuje spôsob preukazovania dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu41) a vhodnosti používania alternatívnych materiálov, zariadení, systémov a metód na dosiahnutie cieľov podľa osobitných predpisov,42)

01.11.2011

af) spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 5,

01.11.2011

ag) informuje Európsku komisiu o veciach vyplývajúcich z osobitných predpisov,43) a ak je to potrebné, osobitne aj členské štáty a verejnosť prostredníctvom ich uverejnenia vo vestníku ministerstva alebo na webovom sídle štátnej veterinárnej a potravinovej správy,

01.11.2011

ah) prijíma opatrenia na uskutočnenie koordinovaných výmenných programov,

01.11.2011

ai) koordinuje komunikáciu medzi príslušnými orgánmi veterinárnej správy členských štátov podľa osobitných predpisov,45)

01.11.2011

aj) schvaľuje, pozastavuje a zrušuje rozhodnutia o schválení pre úradné laboratóriá na vyšetrovanie trichinel v mäse,46)

01.11.2011

ak) zriaďuje a odborne usmerňuje systém siete dohľadu,

01.11.2011

al) vydáva povolenia podľa osobitného predpisu,47)

01.11.2011

am) vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutia o schválení špecifikácií dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, ak ide o nepovinné údaje podľa osobitného predpisu,13)

01.11.2011

an) určuje v jednotlivých prípadoch prevádzkovateľom bitúnkov podmienky, za ktorých možno zabíjať zvieratá podľa osobitných schém eradikácie a kontroly špecifických chorôb ustanovených v osobitnom predpise,48)

01.11.2011

ao) organizuje školenia a vykonáva skúšky vyškolených osôb podľa osobitného predpisu49) a na tento účel zriaďuje skúšobnú komisiu a po úspešnom absolvovaní skúšky vydá vyškolenej osobe certifikát o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po usmrtení,

01.11.2011

ap) organizuje prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia školenia osôb zabezpečujúcich odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc,

01.11.2011

aq) vydáva poverenia a zrušuje poverenia na výkon kontroly podľa § 14 ods. 4,

01.11.2011

ar) vykonáva plemenársky dozor v oblasti šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat podľa osobitného predpisu,50)

01.11.2011

as) zabezpečuje prostredníctvom svojho vzdelávacieho zariadenia činnosti podľa osobitného predpisu50a) a školenia osôb, ktoré manipulujú so zvieratami na účely ich využitia v pokuse alebo ich chovajú alebo dodávajú na takéto účely,

01.11.2011

at) posudzuje vypracovanie príručiek osvedčených postupov podľa osobitného predpisu,50b)

01.11.2011

au) určuje spôsob preukazovania osobitných požiadaviek na ochranu zvierat počas ich ustajňovania, manipulácie s nimi, znehybňovania, omračovania, vykrvenia zvierat, kontrol monitorovania postupov podľa osobitného predpisu,50c) pri preukazovaní hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu,50a)

01.11.2011

av) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.36)

01.11.2011

(3) Potvrdenie uvedené v odseku 2 písm. s) osvedčuje, že veterinárny lekár na území Slovenskej republiky vykonával odborné veterinárne činnosti najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia; štátna veterinárna a potravinová správa pre vydanie takého potvrdenia upustí od splnenia podmienky výkonu veterinárneho povolania najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia, ak veterinárny lekár preukáže v pohovore pred komisiou vymenovanou ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy zo zástupcov štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Univerzity veterinárskeho lekárstva dostatočné znalosti na výkon odborných veterinárnych činností a získal celkovú prax pri výkone odborných veterinárnych činností aspoň tri roky.

01.11.2011

(4) Potvrdenie uvedené v odseku 2 písm. t) osvedčuje, že veterinárnemu lekárovi bolo počas výkonu odborných veterinárnych činností uložené disciplinárne opatrenie alebo že je voči nemu vedené disciplinárne konanie.

01.11.2011

(5) Hlavný veterinárny lekár

01.11.2011

a) je oprávnený v naliehavých prípadoch podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 9

01.11.2011

1. priamo riadiť každého veterinárneho lekára, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti na území Slovenskej republiky,

01.11.2011

2. nariadiť núdzové opatrenia, najmä obmedzenie pohybu osôb, zákaz pohybu osôb a ich styku a zhromažďovania alebo iné núdzové opatrenia, ktoré vzhľadom na závažnosť nebezpečenstva pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí považuje za potrebné,

01.11.2011

3. riadiť zamestnancov orgánov verejnej správy a iné osoby, ktorých činnosti sú potrebné na kontrolu alebo eradikáciu choroby zvierat, zoonózy, alebo elimináciu inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo ľudí a pre ktorej výskyt boli nariadené mimoriadne núdzové opatrenia,

01.11.2011

b) zastupuje Slovenskú republiku vo veterinárnej oblasti v medzinárodných organizáciách,

01.11.2011

c) podáva ministrovi informácie o nových vedeckých dôkazoch alebo skutočnostiach, ktoré sa týkajú štátnych veterinárnych činností,

01.11.2011

d) navrhuje ministrovi rozpočet na veterinárnu správu a výkon štátnych veterinárnych činností,

01.11.2011

e) vypracúva a zverejňuje národné pohotovostné plány pre podozrenie na chorobu alebo pre výskyt chorôb zvierat a zoznamy podľa odseku 2 písm. l) a sprístupňuje ich verejnosti a ostatným členským štátom v súlade s požiadavkami Európskej komisie,

01.11.2011

f) poveruje veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat, kontroluje plnenie požiadaviek na vydávanie pasov spoločenských zvierat a zrušuje ich poverenia podľa osobitného predpisu,51)

01.11.2011

g) poveruje úradných veterinárnych lekárov na výkon certifikácie podľa § 36 a zrušuje ich poverenia,

01.11.2011

h) organizuje skúšky a testy úradných veterinárnych lekárov, vymenúva skúšobné komisie a schvaľuje testy na potvrdzovanie znalostí zamestnancov orgánov veterinárnej správy a kontrolných subjektov, ktoré sa vyžadujú pri vykonávaní určitých veterinárnych kontrol a osobitných úloh pri ich výkone podľa osobitných predpisov,35)

01.11.2011

i) nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu, krmivami alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu vrátane opatrení týkajúcich sa individuálne určených právnických osôb a fyzických osôb,

01.11.2011

j) vymenúva a odvoláva riaditeľa Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov,

01.11.2011

k) vydáva povolenie na zabíjanie zvierat rituálnym spôsobom,

01.11.2011

l) podáva hlásenia členským štátom, Európskej komisii, členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu, členským štátom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a iným medzinárodným organizáciám.“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťa.

01.11.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a, 39, 43, 47 až 50c znejú:

01.11.2011

32a) Čl. 24 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.

01.11.2011

39) Čl. 16, 17 a čl. 19 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

01.11.2011

43) Čl. 3 ods. 4 rozhodnutia Rady z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) (2009/470/ES) (Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009).

01.11.2011

47) Čl. 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

01.11.2011

48) Príloha I oddiel II kapitola III bod 7 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.

01.11.2011

49) Príloha III oddiel IV nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

01.11.2011

50) § 4b zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.11.2011

50a) Čl. 21 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303,18. 11. 2009).

01.11.2011

50b) Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1099/2009.

01.11.2011

50c) Nariadenie (ES) č. 1099/2009.“.

01.11.2011

16. V poznámkach pod čiarou k odkazom 40, 41, 42, 125, 127, 128 a 130 sa citácia „Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004“ nahrádza citáciou „(ES) č. 852/2004 v platnom znení“.

01.11.2011

17. § 7 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 52 a 54 až 62.

01.11.2011

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:

01.11.2011

63) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z. z.“.

01.11.2011

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 66 sa citácia „nariadenie (ES) č. 1774/2002“ nahrádza citáciou „nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení“.

01.11.2011

20. V § 8 odsek 3 znie:

01.11.2011

(3) Regionálna veterinárna a potravinová správa

01.11.2011

a) vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov a iných úradných veterinárnych lekárov veterinárne kontroly nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek podľa § 3 a požiadaviek podľa osobitných predpisov66)

01.11.2011

1. na všetkých stupňoch chovu, spracúvania a distribúcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb a maloobchodných prevádzkarní uvedených v § 41 ods. 5 písm. u) a v) a odseku 6 písm. d), ktoré nevykonávajú výrobné činnosti a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín podľa osobitného predpisu,67) medikovaných krmív a ostatných produktov podľa tohto zákona,

01.11.2011

2. pri uvádzaní krmív na trh, pri premiestňovaní a preprave, uvádzaní na trh, obchode s členskými štátmi a vývoze do tretích krajín zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu a ostatných produktov podľa tohto zákona; vykonáva veterinárne prehliadky a inšpekcie,

01.11.2011

3. kontrolu zdravia zvierat a ochrany zvierat aj vtedy, ak nejde o ich uvádzanie na trh,

01.11.2011

4. pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu do slobodných pásiem, slobodných skladov a colných skladov, dodávateľov priamo zásobujúcich produktmi živočíšneho pôvodu námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu a pri dovoze zvierat a násadových vajec do karantén,

01.11.2011

b) vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 1,

01.11.2011

c) vypracúva a pravidelne aktualizuje regionálne pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat, regionálne pohotovostné plány24) vo veterinárnej oblasti a regionálny plán veterinárnych kontrol podľa tohto zákona,

01.11.2011

d) prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia podľa osobitného predpisu30) na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti,

01.11.2011

e) nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu chorobami uvedenými v prílohách č. 1, 3 až 5 a chorobami podľa osobitného predpisu,67a) krmivami alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu, ak sa týkajú individuálne určených právnických osôb a fyzických osôb v jej územnej pôsobnosti,

01.11.2011

f) uzatvára zmluvy podľa § 13 ods. 2 písm. a),

01.11.2011

g) vydáva úradným veterinárnym lekárom a držiteľom zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu výsledky vyšetrení, laboratórne diagnózy a výsledky analýz a testov,

01.11.2011

h) schvaľuje, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení

01.11.2011

1. prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu podľa § 41,

01.11.2011

2. inseminačných staníc a tímov na odber a prenos embryí na domáci trh,

01.11.2011

3. cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určených na cesty, ktoré trvajú viac ako osem hodín,

01.11.2011

4. veterinárnych lekárov podľa osobitného predpisu,68)

01.11.2011

i) vydáva rozhodnutie o schválení a zrušuje rozhodnutie o schválení pre

01.11.2011

1. prevádzkarne podľa osobitného predpisu,69)

01.11.2011

2. karanténne stanice a útulky pre zvieratá,

01.11.2011

j) vydáva povolenia na zapracúvanie živočíšnych bielkovín do krmív podľa osobitného predpisu,71)

01.11.2011

k) kontroluje zabezpečovanie systému identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat,

01.11.2011

l) vykonáva zber základných údajov, vyhodnotenie výsledkov, zabezpečuje ich prenos a hlásenie podľa pokynov štátnej veterinárnej a potravinovej správy,

01.11.2011

m) plní úlohy na úseku veterinárnej farmácie podľa osobitného predpisu,6)

01.11.2011

n) vykonáva kontrolu nakladania s veterinárnymi liekmi podľa § 12 ods. 2 písm. e),

01.11.2011

o) vykonáva prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov certifikáciu podľa § 36 pri obchode s členskými štátmi a pri vývoze do tretích krajín,

01.11.2011

p) vydáva certifikát o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie zvierat,

01.11.2011

q) povoľuje a zrušuje výnimky na prepravu a použitie vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely podľa osobitného predpisu,72)

01.11.2011

r) povoľuje osobitne zberné strediská a garbiarne na dodávanie surovín na výrobu želatíny alebo na výrobu kolagénu určeného na ľudskú spotrebu,73)

01.11.2011

s) spolupracuje s príslušnými regionálnymi orgánmi verejného zdravotníctva podľa § 16 ods. 5,

01.11.2011

t) vydáva povolenia podľa osobitných predpisov,74)

01.11.2011

u) povoľuje zber, prepravu, spracúvanie a skladovanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka podľa osobitného predpisu,75)

01.11.2011

v) povoľuje v jednotlivých prípadoch vykosťovanie zmrazeného mäsa alebo hlbokozmrazeného mäsa na prípravu mletého mäsa alebo mäsových prípravkov bezprostredne pred jeho mletím,77)

01.11.2011

w) vykonáva na základe analýzy rizika odhad počtu úradných veterinárnych lekárov, ktorých prítomnosť je potrebná na každom bitúnku v jej územnej pôsobnosti, a rozhoduje o ich počte podľa osobitného predpisu,78)

01.11.2011

x) vydáva a zrušuje povolenia na použitie krmív so zapracovanou živočíšnou bielkovinou na farme, kde sa spolu s prežúvavcami chovajú aj neprežúvavé zvieratá podľa osobitného predpisu,78a)

01.11.2011

y) poveruje odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti podľa § 10 ods. 12,

01.11.2011

z) vydáva rozhodnutie o schválení, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pre

01.11.2011

1. zariadenia na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a na prepravu produktov živočíšneho pôvodu, ak nie sú súčasťou schválenej prevádzkarne,

01.11.2011

2. strediská na zhromažďovanie zvierat, trhy so zvieratami a zberné strediská zvierat pri obchode, priestory sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a iných príjemcov zvierat a násadových vajec,

01.11.2011

3. vykonávanie činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja zvierat právnickými osobami a fyzickými osobami pri obchode,

01.11.2011

4. prevádzkarne určené na produkciu násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny,

01.11.2011

5. rozrábkarne na odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu, ktorý sa týka kostí chrbtice u hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov a pre odoberanie mäsa z hláv hovädzieho dobytka,

01.11.2011

6. zariadenia na chov zvierat na účely zachovania druhov a na záchranu chránených živočíchov,

01.11.2011

7. zariadenia fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré chovajú alebo držia zvieratá na účely ich vystavovania verejnosti,

01.11.2011

8. karanténne stanice pre druhy zvierat podľa osobitných predpisov,78b)

01.11.2011

9. chovné zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov,

01.11.2011

aa) plní úlohy v oblasti civilnej ochrany, prevencie pred požiarmi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

01.11.2011

ab) pravidelne vykonáva vyhodnocovanie rizika, od ktorého závisí povaha a intenzita úloh auditu jednotlivých prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu,8)

01.11.2011

ac) povoľuje a zrušuje výnimky pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov podľa osobitného predpisu,78c)

01.11.2011

ad) pravidelne vykonáva kontrolu čistenia a dezinfekcie dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a na prepravu produktov živočíšneho pôvodu,

01.11.2011

ae) kontroluje zabezpečovanie systému označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, označovania mäsa z hovädzieho dobytka mladšieho ako 12 mesiacov a ukladá opatrenia podľa osobitných predpisov,13)

01.11.2011

af) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.63)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa.

01.11.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 66, 69, 71, 72, 78a až 78c znejú:

01.11.2011

66) Napríklad nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 853/2004 v platnom znení, čl. 4 až 8 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení a nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.

01.11.2011

69) Čl. 24 ods. 1 písm. d) až j) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.

01.11.2011

71) Čl. 7 nariadenia (ES) č. 999/2001.

01.11.2011

72) Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.

01.11.2011

78a) Príloha č. 10 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2011).

01.11.2011

78b) Napríklad nariadenie (ES) č. 998/2003, nariadenie Komisie č. 318/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (Ú. v. EÚ L 84, 24. 3. 2007) v platnom znení,

01.11.2011

78c) Čl. 18 a 19 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.

01.11.2011

21. V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach podľa osobitného predpisu79a) prostredníctvom jej zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,79b)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 79a.

01.11.2011

22. V § 10 ods. 2 sa odkaz 79a nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 79b a vypúšťajú sa slová „a iné osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu80)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 80.

01.11.2011

23. V § 10 sa vypúšťa odsek 9 a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 81.

01.11.2011

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.

01.11.2011

24. V § 10 ods. 12 sa slovo „môže“ nahrádza slovom „môžu“ a slová „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ sa nahrádzajú slovami „vedecké a vzdelávacie inštitúcie“.

01.11.2011

25. V poznámke pod čiarou k odkazu 82 sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.

01.11.2011

26. V poznámke pod čiarou k odkazu 92 sa citácia „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002“ nahrádza citáciou „Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení“.

01.11.2011

27. V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.11.2011

i) ukladať opatrenia na odstránenie zistených porušení tohto zákona, vrátane zákazu premiestňovania zvierat, a kontrolovať ich plnenie.“.

01.11.2011

28. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.11.2011

g) oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na porušenie tohto zákona.“.

01.11.2011

29. V § 13 ods. 4 a 5 sa v celom texte vypúšťajú slová „podľa § 6 ods. 5 písm. g)“.

01.11.2011

30. V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:

01.11.2011

b) kontroly identifikácie a registrácie zvierat, kontroly vydávania pasov spoločenských zvierat a označovania zvierat transpondérom podľa § 19 ods. 9,“.

01.11.2011

31. § 14 ods. 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.11.2011

l) kontroly dodržiavania požiadaviek počas prepravy zvierat a záznamových zariadení pre cestnú dopravu.“.

01.11.2011

32. V § 14 ods. 2 písm. c) sa za slová „potravín živočíšneho pôvodu“ vkladá čiarka a slová „vedľajších živočíšnych produktov“.

01.11.2011

33. V § 14 ods. 2 písm. d) sa za slová „produktov živočíšneho pôvodu“ vkladá čiarka a slová „vedľajších živočíšnych produktov“.

01.11.2011

34. V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:

01.11.2011

f) povolenie výnimiek pri zbere, preprave a odstraňovaní živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu.92a)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 92ab sa vypúšťa.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 92a znie:

01.11.2011

92a) Čl. 19 ods. 1 písm. b), c), e) a f) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.

01.11.2011

35. § 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.11.2011

(4) Veterinárny inšpektor regionálnej veterinárnej a potravinovej správy je oprávnený na základe poverenia, ktoré vydáva štátna veterinárna a potravinová správa, vykonávať veterinárnu kontrolu aj v územnom obvode inej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.“.

01.11.2011

36. V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.11.2011

c) vezikulárna choroba ošípaných,“.

01.11.2011

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

01.11.2011

37. V § 17 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „zhubná“.

01.11.2011

38. V § 17 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „krajské pohotovostné plány“.

01.11.2011

39. V § 17 odsek 5 znie:

01.11.2011

(5) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.”.

01.11.2011

40. § 17 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.11.2011

(6) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka.”.

01.11.2011

41. V § 18 ods. 1 sa za slová „Európskej komisii” vkladá čiarka a slová „Svetovej organizácii pre zdravie zvierat (OIE)”.

01.11.2011

42. § 19 vrátane nadpisu znie:

01.11.2011

㤠19

01.11.2011

Identifikácia a registrácia zvierat

01.11.2011

(1) Hospodárske zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat vedie fyzická osoba alebo právnická osoba poverená ministerstvom.

01.11.2011

(2) Centrálny register hospodárskych zvierat obsahuje

01.11.2011

a) systém identifikácie zvierat,

01.11.2011

b) počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat,

01.11.2011

c) pasy hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat,

01.11.2011

d) individuálny register vedený v každom chove.

01.11.2011

(3) Spoločenské zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v centrálnom registri spoločenských zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

01.11.2011

(4) Systém identifikácie a registrácie spoločenských zvierat obsahuje

01.11.2011

a) individuálnu identifikáciu spoločenského zvieraťa,

01.11.2011

b) počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat, pre ktoré sú vystavené pasy spoločenských zvierat,

01.11.2011

c) pasy spoločenských zvierat,

01.11.2011

d) evidenciu vedenú povereným veterinárnym lekárom.

01.11.2011

(5) Ku všetkým údajom z centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat musí byť umožnený trvalý prístup všetkým orgánom veterinárnej správy.

01.11.2011

(6) Vlastníkovi zvierat osoba poverená ministerstvom na základe jeho žiadosti vydá výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorým sa preukazuje aktuálny stav zvierat v centrálnom registri zvierat, ktoré sú v jeho vlastníctve.

01.11.2011

(7) Ku všetkým údajom a informáciám, ktoré sa týkajú systému identifikácie a registrácie zvierat, musí byť umožnený prístup Európskej komisii.

01.11.2011

(8) Označovať psy, mačky a fretky schváleným transpondérom môže len veterinárny lekár.

01.11.2011

(9) Psy, mačky a fretky musia byť nezameniteľne označené101) a ich identifikačné údaje sa vedú v centrálnom registri spoločenských zvierat.“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:

01.11.2011

101) Čl. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39).“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 102 sa vypúšťa.“.

01.11.2011

43. V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 7 ods. 2 písm. d) štvrtom bode“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3 písm. z) siedmom bode“.

01.11.2011

44. § 20 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.11.2011

(7) Pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov musia byť dodržané požiadavky na šľachtenie a plemenitbu podľa osobitného predpisu.104a)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 104a znie:

01.11.2011

104a) Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2011

45. V § 22 ods. 2 písm. b) sa na začiatku vkladajú slová „bez použitia anestetík, ak je to potrebné,“ a za slová „kastrácie samcov,“ sa dopĺňajú slová „brúsenia zobákov a kastrácie kohútikov,105a)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 105a znie:

01.11.2011

105) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa.“.

01.11.2011

46. V § 22 ods. 3 písm. j) sa slovo „odborné“ nahrádza slovom „štátne“ a slová „ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3“.

01.11.2011

47. V § 22 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:

01.11.2011

k) chovať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie,

01.11.2011

l) používať elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín alebo znehybnenia zvieraťa okrem použitia elektrických ohradníkov alebo prístrojov pre elektrické omračovanie a usmrcovanie zvierat,

01.11.2011

m) zbavovať ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými rybami alebo im vtláčať oči do očníc,

01.11.2011

n) zabíjať gravidné zvieratá okrem prípadov, u ktorých je na základe odborného posúdenia veterinárnym lekárom zrejmé, že je bezprostredne ohrozené zdravie matky alebo plodu.“.

01.11.2011

48. V § 22 ods. 4 písm. f) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú slová „neplatí pre služobné zvieratá“.

01.11.2011

49. V § 22 ods. 7 sa slová „môžu zriaďovať, prevádzkovať a podieľať“ nahrádzajú slovom „zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú“ a vypúšťajú sa slová „vhodného počtu“.

01.11.2011

50. § 22 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

01.11.2011

(8) Obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce.

01.11.2011

(9) Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap).“.

01.11.2011

51. § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.11.2011

(3) Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb107a).“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 107a znie:

01.11.2011

107a) § 116 Občianskeho zákonníka.“.

01.11.2011

52. V poznámke pod čiarou k odkazu 108 sa citácia „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002“ nahrádza citáciou „nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení“.

01.11.2011

53. Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.11.2011

(2) Ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu, ktorých zdravotné požiadavky nie sú harmonizované, hlavný veterinárny lekár vydá vzory certifikátov a zoznam tretích krajín, ich častí a fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, z ktorých je povolený dovoz.“.

01.11.2011

54. V poznámke pod čiarou k odkazu 109 sa citácia „nariadenie (ES) č. 1774/2002“ nahrádza citáciou „nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení“.

01.11.2011

55. V § 29 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a postupovať podľa osobitného predpisu.110a)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 110a znie:

01.11.2011

110a) Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 142/2011.“.

01.11.2011

56. V § 29 ods. 3 sa vypúšťa slovo „neškodné“ a za slovo „schválené“ sa vkladajú slová „alebo registrované“.

01.11.2011

57. V § 29 sa vypúšťa odsek 5.

01.11.2011

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.

01.11.2011

58. V § 29 ods. 5 sa vypúšťa slovo „neškodné“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v osobitnom predpise.115)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 115 znie:

01.11.2011

115) Príloha III nariadenia (EÚ) č. 142/2011.“.

01.11.2011

59. V § 29 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

01.11.2011

60. V § 29 ods. 6 písm. b) sa za slová „doby ich“ vkladajú slová „zberu a“ a vypúšťa sa slovo „neškodné“.

01.11.2011

61. V § 29 ods. 6 písm. c) sa vypúšťa slovo „neškodné“.

01.11.2011

62. Poznámka pod čiarou k odkazu 113 znie:

01.11.2011

113) Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.

01.11.2011

63. § 30 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

01.11.2011

(6) Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný použitie medikovaných krmív u hospodárskych zvierat zaznamenávať do registra.116a)

01.11.2011

(7) Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný poskytovať údaje o spotrebe medikovaných krmív príslušnému orgánu veterinárnej správy.“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 116a znie:

01.11.2011

116a) § 10 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2011

64. V § 32 ods. 3 sa za slovo „musia“ vkladajú slová „vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo a“.

01.11.2011

65. V § 33 ods. 3 sa za slovo „musia“ vkladajú slová „vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky produktov živočíšneho pôvodu, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo a“.

01.11.2011

66. V § 37 ods. 1 sa za slová „medikovanými krmivami“ vkladá čiarka a slová „osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, najmä predávajú zvieratá, strihajú alebo inak ošetrujú zvieratá“.

01.11.2011

67. V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.11.2011

c) ohlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé začatie, prerušenie alebo skončenie chovu nebezpečných živočíchov.“.

01.11.2011

68. V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nakladá so živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo ich spracúva alebo uvádza na trh,“.

01.11.2011

69. V poznámke pod čiarou k odkazu 126 sa vypúšťajú slová „nariadenie (ES) č. 1774/2002,“.

01.11.2011

70. V § 39 ods. 6 sa slová „v § 7 ods. 2 písm. d) v štvrtom bode“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3 písm. z) siedmom bode“ slová „písm. u).“ sa nahrádzajú slovami „písm. t) a pripájajú sa slová „chovné zariadenia na chov alebo udržanie nebezpečných zvierat.“.

01.11.2011

71. V § 39 ods. 12 sa za slovo „prepravcovia“ dopĺňa čiarka a slovo „dovozcovia“.

01.11.2011

72. Za § 39 sa vkladá nadpis a § 39a až 39c, ktoré znejú:

01.11.2011

„Registrácia a schvaľovanie prevádzkovateľov, prevádzkarní a závodov pre živočíšne vedľajšie produkty

01.11.2011

§ 39a

01.11.2011

(1) Prevádzkovateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie podľa osobitného predpisu,126a) je povinný pred začatím činnosti v akomkoľvek štádiu výroby, prepravy, nakladania, spracovania, skladovania, uvádzania na trh, distribúcie, používania a odstraňovania živočíšnych vedľajších produktov, požiadať štátnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu každej prevádzkarne, ktorá je pod ich kontrolou.

01.11.2011

(2) V žiadosti o registráciu musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3 písm. a) až c).

01.11.2011

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu, pridelí každej registrovanej prevádzkarni, závodu alebo prevádzkovateľovi úradné číslo a zapíše ich do zoznamu registrovaných prevádzkarní, prevádzkovateľov alebo závodov. Štátna veterinárna a potravinová správa vypracuje a vedie v určenej forme aktuálny zoznam registrovaných prevádzkarní, prevádzkovateľov alebo závodov.

01.11.2011

§ 39b

01.11.2011

(1) Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,126b) je povinný pred začatím činnosti požiadať príslušný orgán veterinárnej správy o schválenie prevádzkarne alebo závodu.

01.11.2011

(2) V žiadosti o schválenie musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3.

01.11.2011

(3) Na schvaľovanie prevádzkarne podľa tohto ustanovenia sa primerane vzťahuje § 41 ods. 13 a 20.

01.11.2011

§ 39c

01.11.2011

Pozastavenie a zrušenie schválenia

01.11.2011

(1) Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení schválenia alebo zrušení schválenia prevádzkarne pre živočíšne vedľajšie produkty nemá odkladný účinok.

01.11.2011

(2) Po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení schválenia odníme štátna veterinárna a potravinová správa prevádzkarni pridelené úradné číslo a vyčiarkne ju zo zoznamu vedeného podľa § 39 ods. 11.

01.11.2011

(3) Na zrušenie schválenia sa použije § 43 ods. 5.“.

01.11.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 126a a 126b znejú:

01.11.2011

126a) Čl. 23 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.

01.11.2011

126b) Čl. 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.

01.11.2011

73. V § 40 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o registráciu farmového chovu zveri upraví osobitý predpis.127a)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu127a znie:

01.11.2011

127a) Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

01.11.2011

74. V § 40 ods. 4 písm. g) celom texte sa slovo „zverinou“ nahrádza slovom „zverou“.

01.11.2011

75. V § 40 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.11.2011

i) produkcia, chov alebo odchov zveri vo farmových chovoch.“.

01.11.2011

76. Poznámka pod čiarou k odkazu 128 znie:

01.11.2011

128) Nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1099/2009.“.

01.11.2011

77. V § 41 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „meno a priezvisko osoby zodpovednej za dobré podmienky zvierat a údaje podľa osobitného predpisu.134a)“ a slová „§ 6 ods. 2 písm. ag)“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. ae)“.

01.11.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 134a znie:

01.11.2011

134a) Čl. 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1099/2009.“.

01.11.2011

78. V § 41 odsek 13 znie:

01.11.2011

(13) Ak po vydaní rozhodnutia o schválení prevádzkarne dôjde k zmene prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, prevádzkarne, je nový prevádzkovateľ potravinárskeho podniku povinný podať žiadosť o schválenie podľa odseku 4 a podrobiť sa novému schvaľovaniu podľa odsekov 7 až 10. Pri zmenách posudzovaných hygienických podmienok schválenej prevádzkarne alebo pri zmene rozsahu a druhu vykonávanej činnosti je prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa odseku 2 povinný podať žiadosť podľa odseku 4 a podrobiť sa novému schvaľovaniu prevádzkarne alebo jej časti dotknutej zmenami hygienických podmienok prevádzkarne alebo zmenami v rozsahu a druhu vykonávanej činnosti.“.

01.11.2011

79. V § 41 ods. 14 sa slová „§ 6 ods. 5 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 5 písm. e)“.

01.11.2011

80. V § 41 ods. 15 sa za slovo „14“ dopĺňajú slová „a 20“.

01.11.2011

81. § 41 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

01.11.2011

(20) Ak po vydaní rozhodnutia o schválení prevádzkarne dôjde k zmene obchodného mena prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, pre ktorého bolo vydané rozhodnutie o schválení prevádzkarne alebo dôjde k zmene jeho sídla, prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy, ktorý rozhodol o schválení prevádzkarne. V oznámení je prevádzkovateľ potravinárskeho podniku povinný uviesť údaje podľa § 39 ods. 8. Príslušný orgán veterinárnej správy po kontrole na mieste, ktorou sa preukáže splnenie požiadaviek podľa § 39 ods. 8, vydá prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku rozhodnutie o schválení prevádzkarne.“.

01.11.2011

82. V § 42 sa vypúšťa odsek 3.

01.11.2011

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.11.2011

83. V § 44 ods. 1 písm. a) sa za slovo „chov“ vkladajú slová „alebo držanie“.

01.11.2011

84. V § 44 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

01.11.2011

85. V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.11.2011

(2) Záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať pri uvedení do užívania priestorov maloobchodných prevádzkarní, ktoré podliehajú registrácii podľa § 40 a pri zmene v ich prevádzkovaní.“.

01.11.2011

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.11.2011

86. V § 44 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

01.11.2011

87. V § 44 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

01.11.2011

88. V poznámke pod čiarou k odkazu 149 sa citácia „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002“ nahrádza citáciou „nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení“.

01.11.2011

89. V § 45 odsek 1 znie:

01.11.2011

(1) Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne niektorá z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1 alebo choroba včiel a rýb uvedená v prílohe č. 4, chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu145a) na úhradu nákladov a strát spôsobených nariadenými opatreniami. Úhradu nákladov a strát pre jedného chovateľa zvierat je možné poskytnúť do 100 % nákladov a strát, najviac do 1 000 000 eur.“.

01.11.2011

90. V § 47 ods. 5 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“ a vypúšťajú sa slová „§ 7 ods. 2 písm. h) a l)“.

01.11.2011

91. § 48 vrátane nadpisu znie:

01.11.2011

㤠48

01.11.2011

Priestupky

01.11.2011

(1) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do 300 eur, ak

01.11.2011

a) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu zvierat, neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi registra hospodárskych zvierat a neohlási premiestňovanie zvierat, nevedie individuálny register chovu zvierat, na ktorý sa vzťahujú požiadavky na identifikáciu a registráciu,

01.11.2011

b) vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy pri obchode so zvieratami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi a násadovými vajciami predpokladaný dátum príchodu zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, alebo vedľajších živočíšnych produktov z členského štátu, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo,

01.11.2011

c) neuchováva pri obchode so zvieratami, násadovými vajciami a živočíšnymi vedľajšími produktmi najmenej šesť mesiacov alebo po dobu určenú orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a nepredloží ich príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak o to požiada,

01.11.2011

d) sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií alebo iných úradných úkonov v rámci veterinárnej správy alebo nevykoná v určenej lehote nariadené opatrenia, alebo nevykoná opatrenie príslušného orgánu veterinárnej správy na odstránenie zistených nedostatkov,

01.11.2011

e) neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy.

01.11.2011

(2) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 300 eur do 800 eur, ak

01.11.2011

a) nepredloží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo živočíšnych vedľajších produktov orgánu veterinárnej správy certifikáty a doklady, neohlási príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu podľa prílohy č. 4, alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie podľa prílohy č. 5,

01.11.2011

b) nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy, ak ide o výskyt choroby podľa prílohy č. 4 alebo pri podozrení na túto chorobu alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie podľa prílohy č. 5,

01.11.2011

c) nezdrží sa konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat, ich utrpenie, a preukázateľne nepoučí osoby, ktoré konajú na jeho zodpovednosť, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,

01.11.2011

d) nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, ich uvádzanie na trh, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,

01.11.2011

e) umiestni pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá alebo násadové vajcia bez záruky splnenia požiadavky na základe klasifikácie chovu vyžadovanej kupujúcim,

01.11.2011

f) prijme pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami do chovu, strediska alebo pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu, alebo na trh so zvieratami, ktorý je klasifikovaný ako chov, stredisko alebo fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba alebo trh bez niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 4 alebo v prílohe č. 5, také zvieratá, ktoré neposkytujú zdravotné záruky v súlade s touto klasifikáciou,

01.11.2011

g) nestrpí pri obchode umiestnenie zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým neprijme príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona,

01.11.2011

h) neplní povinnosť súvisiacu s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3,

01.11.2011

i) uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu určené na súkromnú domácu spotrebu bez splnenia podmienok podľa § 37,

01.11.2011

j) pri identifikácii a registrácii spoločenských zvierat nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, pre ktoré bol vydaný pas spoločenského zvieraťa,

01.11.2011

k) prijme z priamej dodávky alebo od sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej republiky po 1. januári 2003, ak nie sú splnené požiadavky na ochranu zvierat podľa § 22,

01.11.2011

l) nepredloží príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu zvierat a reálne vyplnený plán prepravy,

01.11.2011

m) nenahlási vopred príslušnému orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov živočíšneho pôvodu, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo,

01.11.2011

n) nepredloží pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretej krajiny zahraničnému prevádzkovateľovi príslušný vzor certifikátu na daný druh produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu,

01.11.2011

o) nepredloží orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín.

01.11.2011

(3) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak

01.11.2011

a) neohlási bezodkladne orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby podľa príloh č. 4 a 5 alebo úhyn zvieraťa a neumožní jeho vyšetrenie,

01.11.2011

b) nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy, ak ide o výskyt alebo podozrenie na výskyt choroby uvedenej v § 17 a 18 a chorôb podľa príloh č. 4 a 5,

01.11.2011

c) nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka,

01.11.2011

d) prijme pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa také zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a ktorých dodávateľ nie je schopný zaručiť, že tieto zvieratá nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,

01.11.2011

e) nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace vakcináciu a revakcináciu proti besnote, ako aj vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb,

01.11.2011

f) použije podnet, predmet alebo pomôcku vyvolávajúcu bolesť tak, že spôsobí klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa, zasahuje do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,

01.11.2011

g) štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom zvierati alebo usmrtí zviera bez primeraného dôvodu,

01.11.2011

h) opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho, nezabezpečí opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania,

01.11.2011

i) dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje nefyziologický stav, alebo podá zvieraťu potravu obsahujúcu látku alebo predmet, ktorý mu spôsobí bolesť, utrpenie alebo inak ho poškodí,

01.11.2011

j) falšuje alebo pozmeňuje doklady, certifikáty a iné listiny, ktoré vydávajú orgány veterinárnej správy alebo úradní veterinárni lekári, a falšuje alebo neoprávnene používa úradné pečiatky orgánov veterinárnej správy alebo zdravotné značky,

01.11.2011

k) nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46 alebo nepredloží výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy,

01.11.2011

l) uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné alebo ktoré neboli vyrobené v prevádzkarni podľa § 41 alebo poruší povinnosti ustanovené v § 23, a nestiahne takéto výrobky z trhu alebo neinformuje podľa osobitného predpisu,151)

01.11.2011

m) neohlási zabíjanie hovädzieho dobytka na súkromnú domácu spotrebu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,

01.11.2011

n) neplní povinnosti podľa § 29,

01.11.2011

o) falšuje identitu zvierat alebo falšuje doklady, ktoré sa týkajú identifikácie a registrácie zvierat,

01.11.2011

p) poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 3,

01.11.2011

q) nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov požiadavky na šľachtenie a plemenitbu podľa osobitného predpisu.82)

01.11.2011

(4) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 500 eur do 1200 eur, ak

01.11.2011

a) nedodrží opatrenia na zamedzenie obchodu so zakázanými alebo nepovolenými látkami a produktmi, nedodržiava pozastavenie platnosti alebo zrušenie platnosti všetkých povolení alebo úradných schválení orgánmi veterinárnej správy, ktoré boli uložené v dôsledku použitia alebo výroby látok alebo liekov zakázaných alebo nepovolených na základe tohto zákona,

01.11.2011

b) nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie naň,

01.11.2011

c) nestrpí pri dovoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov z tretích krajín umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona,

01.11.2011

d) dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje nefyziologický stav, alebo podá zvieraťu potravu obsahujúcu látku alebo predmet, ktorý mu spôsobí bolesť, utrpenie alebo ho inak poškodí.

01.11.2011

(5) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 4, orgán veterinárnej správy uloží pokutu až do dvojnásobku súm uvedených v odsekoch 1 až 4.

01.11.2011

(6) Orgán veterinárnej správy môže tomu, kto opakovane poruší povinnosť podľa § 22 opatrením nariadiť obmedzenie chovu alebo zakázať chov až na dva roky.

01.11.2011

(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.152)

01.11.2011

(8) V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 200 eur, za priestupok podľa odseku 2 do 250 eur, za priestupok podľa odseku 3 do 300 eur a za priestupok podľa odseku 4 do 400 eur.

01.11.2011

(9) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.

01.11.2011

92. V § 49 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a slová „do 331,94“ sa nahrádzajú slovami „od 100 eur do 400 eur“.

01.11.2011

93. § 49 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

01.11.2011

(2) Orgán veterinárnej správy môže tomu, kto sa dopustí konania podľa odseku 1 okrem poriadkovej pokuty nariadiť opatrením, na nevyhnutnú dobu, zákaz premiestňovania zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo zákaz uvádzania na trh vedľajších živočíšnych produktov, produktov živočíšneho pôvodu alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu.“.

01.11.2011

94. § 50 vrátane nadpisu a § 51 znejú:

01.11.2011

㤠50

01.11.2011

Iné správne delikty

01.11.2011

(1) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 eur do 3500 eur, ak

01.11.2011

a) neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,

01.11.2011

b) prevádzkovateľ potravinárskeho podniku neoznámi orgánu veterinárnej správy podľa § 6 a 8 spôsobom určeným štátnou veterinárnou a potravinovou správou začatie, prerušenie a skončenie svojej činnosti a každú prevádzkareň pod jeho kontrolou, ktorá vykonáva akýkoľvek stupeň výroby, spracúvania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb a maloobchodných prevádzkarní uvedených v § 41 ods. 5 písm. u) a v) a odseku 6 písm. d), ktoré nevykonávajú výrobné činnosti a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín podľa osobitného predpisu,67)

01.11.2011

c) neposkytne orgánu veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že nepredvedie, neprepraví alebo nemanipuluje so zvieratami v rámci identifikačných kontrol, vyšetrenia zvierat, preventívnych vakcinácií alebo pri eradikácii chorôb zvierat,

01.11.2011

d) neposkytne potrebnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas výkonu veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov, ktorú orgán veterinárnej správy považuje za nevyhnutnú,

01.11.2011

e) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu zvierat, neohlási to prevádzkovateľovi registra hospodárskych zvierat a neohlási premiestňovanie zvierat, nevedie individuálny register chovu zvierat, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na identifikáciu a registráciu,

01.11.2011

f) neoznačí hovädzie mäso a výrobky z neho na vlastné náklady,

01.11.2011

g) nepredloží zahraničnému prevádzkovateľovi vzory certifikátov na daný druh zvierat, násadových vajec alebo zárodočných produktov pri dovoze zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny,

01.11.2011

h) nepredloží pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu z tretej krajiny zahraničnému prevádzkovateľovi príslušný vzor certifikátu na daný druh produktov živočíšneho pôvodu,

01.11.2011

i) uvedie na trh zvieratá, z ktorých produkty sú určené na výživu ľudí, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi a pri ktorých nebola dodržaná ustanovená ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získavanie produktov živočíšneho pôvodu na účely výživy ľudí,

01.11.2011

j) nepredloží na požiadanie orgánu veterinárnej správy príslušné certifikáty alebo doklady, ktoré sa týkajú živočíšnych vedľajších produktov,

01.11.2011

k) nezabezpečí na základe certifikátu alebo sprievodného dokladu, aby na obchod alebo na zabitie boli určené zvieratá, ktoré zodpovedajú požiadavkám podľa § 37 ods. 3 písm. a) až d),

01.11.2011

l) neoznámi vopred orgánu veterinárnej správy predpokladaný dátum príchodu zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo vedľajších živočíšnych produktov z členského štátu, miesto ich určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a ich množstvo,

01.11.2011

m) neuchováva po čas určený orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a nepredloží ich príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak o to požiada,

01.11.2011

n) nezabezpečí, aby boli produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod získané, skontrolované, osobitne označené zdravotnými alebo identifikačnými značkami a označené etiketami podľa tohto zákona a aby k nim boli až po konečného príjemcu priložené certifikáty alebo iné predpísané doklady,

01.11.2011

o) nezabezpečí rovnakú veterinárnu kontrolu produktov získaných podľa tohto zákona určených na obchod s členskými štátmi alebo na domáci trh,

01.11.2011

p) nepredloží pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín orgánom veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady,

01.11.2011

q) nepredvedie zvieratá dovezené z tretích krajín priamo na inšpekčné stanovište alebo do karantény, ak tak požiada veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice,

01.11.2011

r) nepredloží vopred pri dovoze zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu informácie o prepravovaných produktoch a podľa druhu týchto produktov, ako aj podrobný písomný opis alebo opis prepravovaných produktov v elektronickej forme,

01.11.2011

s) nerešpektuje pozastavenie alebo zrušenie všetkých povolení alebo schválení, ktoré sa týkajú veterinárnych liekov, orgánom, ktorý je príslušný na ich vydanie,

01.11.2011

t) sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií, nevykoná v určenej lehote nariadené opatrenie orgánu veterinárnej správy alebo opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov,

01.11.2011

u) neplní povinnosť vo veterinárnej oblasti súvisiacu s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3,

01.11.2011

v) nestrpí ako prevádzkovateľ schváleného zberného strediska na zhromažďovanie zvierat alebo zberného strediska pri obchode umiestnenie zvierat nariadené veterinárnym inšpektorom podľa § 14 ods. 2 písm. a),

01.11.2011

w) neplní povinnosti podľa § 29,

01.11.2011

x) neposkytne príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu zvierat a reálne vyplnený plán prepravy,

01.11.2011

y) neoznámi vopred príslušnému orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov živočíšneho pôvodu, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo,

01.11.2011

z) neplní povinnosti podľa § 39a.

01.11.2011

(2) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur, ak

01.11.2011

a) neposkytne orgánu veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že neumožní vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív a medikovaných krmív a liekov alebo im neumožní v každom čase vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a patogény, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty alebo vybrané produkty rastlinného pôvodu, krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky,

01.11.2011

b) nepredloží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo živočíšnych vedľajších produktov orgánu veterinárnej správy certifikáty a doklady, neohlási príslušnému orgánu veterinárnej správy podozrenie na chorobu podľa prílohy č. 4 alebo, ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie podľa prílohy č. 5,

01.11.2011

c) nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a živočíšnych vedľajších produktov povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy pri výskyte alebo pri podozrení na chorobu uvedenú v prílohe č. 4 alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie podľa prílohy č. 5,

01.11.2011

d) nezdrží sa konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat, ich utrpenie a neuloží osobám, ktoré konajú na jeho zodpovednosť, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,

01.11.2011

e) nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, ich uvádzania na trh, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,

01.11.2011

f) umiestni v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá alebo násadové vajcia bez toho, aby bolo zaručené splnenie požiadavky na klasifikáciu chovu, ktorú vyžaduje kupujúci,

01.11.2011

g) prijme do chovu, strediska alebo pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, alebo na trh so zvieratami, ktorý je klasifikovaný ako chov, stredisko alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, alebo trh bez niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 4 alebo v prílohe č. 5, zvieratá, ktoré neposkytujú zdravotné záruky v súlade s touto klasifikáciou,

01.11.2011

h) nestrpí umiestnenie veterinárnych liekov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým sa neprijmú príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie veterinárnych liekov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona a osobitného predpisu,6)

01.11.2011

i) použije zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži, použije zviera v umeleckej produkcii alebo v reklame bez oznámenia miestne príslušnému orgánu veterinárnej správy alebo propaguje týranie zvierat,

01.11.2011

j) neoznámi zmeny, uzavretie alebo skončenie činnosti prevádzkarne podľa § 37 ods. 1 písm. a), § 39 ods. 12, § 40 ods. 6 a § 41 ods. 13,

01.11.2011

k) vydá pas spoločenského zvieraťa, ak nie je súkromným veterinárnym lekárom povereným na vydávanie pasov spoločenských zvierat podľa § 6 ods. 5 písm. f),

01.11.2011

l) poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 3,

01.11.2011

m) ako súkromný veterinárny lekár neplní povinnosti podľa § 13,

01.11.2011

n) falšuje alebo pozmeňuje obchodné doklady alebo úradné doklady alebo zdravotné certifikáty pri spracúvaní alebo nakladaní so živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo krmivami,

01.11.2011

o) neohlási začatie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy; ak ide o prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, neoznámi príslušným orgánom veterinárnej správy podľa § 6 a 8 spôsobom určeným štátnou veterinárnou a potravinovou správou začatie svojej činnosti a každú prevádzkareň pod jeho kontrolou, ktorá vykonáva akýkoľvek stupeň produkcie, spracúvania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb a maloobchodných prevádzkarní, ktoré nevykonávajú výrobné činnosti uvedené v § 41 ods. 5 písm. u) a v) a ods. 6 písm. d) a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín podľa osobitného predpisu67) alebo nepodá žiadosť o registráciu prevádzkarne podľa § 40,

01.11.2011

p) nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov požiadavky na šľachtenie a plemenitbu.127a)

01.11.2011

(3) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 2 500 eur do 40 000 eur, ak

01.11.2011

a) nedodrží opatrenia na zamedzenie obchodu so zakázanými alebo nepovolenými látkami a liekmi, nedodržiava pozastavenie platnosti alebo zrušenie platnosti všetkých povolení alebo úradných schválení orgánmi veterinárnej správy, ktoré boli uložené v dôsledku použitia alebo výroby látok alebo liekov zakázaných alebo nepovolených na základe tohto zákona,

01.11.2011

b) uvádza na trh zvieratá, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami osobitného predpisu6) alebo pri ktorých nebola dodržaná ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu,

01.11.2011

c) prijme v prevádzkarni alebo v zariadení z priamej dodávky alebo cez sprostredkovateľa zvieratá alebo suroviny živočíšneho pôvodu, pri ktorých ich dodávateľ nie je schopný zaručiť, že bola dodržaná ochranná lehota,

01.11.2011

d) podáva zvieratám medikované krmivá, ktoré nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a osobitným predpisom,6)

01.11.2011

e) uvádza na trh medikované krmivá, ktoré neboli pripravené v súlade s požiadavkami podľa § 30 a podľa osobitného predpisu,6)

01.11.2011

f) nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok alebo liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie z držania pri príprave a používaní medikovaných krmív,

01.11.2011

g) prijme z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a ktorých dodávateľ nie je schopný zaručiť, že tieto zvieratá nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,

01.11.2011

h) neskontroluje pred uvedením na trh predpísané identifikačné značky zvierat, certifikáty alebo doklady a neoznámi orgánu veterinárnej správy všetky nezrovnalosti alebo odchýlky, a ak ide o zmeny zdravotného stavu zvierat, neizoluje podozrivé zvieratá, kým o nich nerozhodne orgán veterinárnej správy,

01.11.2011

i) neoznámi hraničnej inšpekčnej stanici, kde sa majú zvieratá pri dovoze z tretích krajín predviesť, jeden pracovný deň vopred počet, druh a približný čas príchodu zvierat,

01.11.2011

j) nezabezpečí nepretržitými vlastnými kontrolami, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod a uvádzanie na trh zodpovedali ustanoveniam tohto zákona,

01.11.2011

k) nezabezpečí, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod a uvádzanie na trh vyhovovali veterinárnym požiadavkám podľa tohto zákona na všetkých stupňoch výroby, skladovania, uvádzania na trh a prepravy produktov živočíšneho pôvodu,

01.11.2011

l) nestrpí umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým sa neprijmú príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona,

01.11.2011

m) nestrpí pri dovoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov z tretích krajín umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona,

01.11.2011

n) falšuje alebo pozmeňuje doklady, certifikáty a iné listiny, ktoré vydáva orgán veterinárnej správy alebo úradný veterinárny lekár,

01.11.2011

o) falšuje alebo neoprávnene používa úradné pečiatky orgánov veterinárnej správy alebo zdravotné značky a identifikačné značky,

01.11.2011

p) štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom zvierati alebo usmrtí zviera bez primeraného dôvodu,

01.11.2011

q) opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho, nezabezpečí opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania,

01.11.2011

r) dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje nefyziologický stav, alebo podá zvieraťu potravu obsahujúcu látku alebo predmet, ktorý mu spôsobí bolesť, utrpenie alebo inak ho poškodí,

01.11.2011

s) použije podnet, predmet alebo pomôcku vyvolávajúcu bolesť tak, že spôsobí klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa, zasahuje do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,

01.11.2011

t) uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu získané, spracúvané a vyrobené zo zvierat alebo surovín, ktoré nespĺňajú zdravotné a hygienické požiadavky a neboli veterinárne kontrolované,

01.11.2011

u) uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú označené zdravotnou značkou alebo identifikačnou značkou,

01.11.2011

v) neposkytne orgánu veterinárnej správy vhodné materiálne a technické podmienky na vykonávanie auditu správnej hygienickej praxe a iných veterinárnych kontrol a ak ide o bitúnky neposkytne na výhradné používanie orgánom veterinárnej správy primerane vybavené uzamykateľné zariadenia alebo, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah a druh veterinárnych kontrol, primerané a vhodne vybavené miestnosti na vykonávanie ich štátnych veterinárnych činností vrátane miestností na vykonávanie vyšetrení na trichinely,

01.11.2011

w) nezabezpečí pri identifikácii a registrácii spoločenských zvierat na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, pre ktoré bol vydaný pas spoločenského zvieraťa,

01.11.2011

x) prijme z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej republiky po 1. januári 2003 alebo umožní vstup takého zvieraťa do svojho zariadenia alebo prevádzkarne, ak nie sú splnené požiadavky na ochranu zvierat podľa § 22,

01.11.2011

y) neumožní orgánom veterinárnej správy v každom čase vstupovať do všetkých budov, objektov, priestorov, k zariadeniam alebo inej infraštruktúre, na pozemky a do iných priestorov prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktoré súvisia s predmetom veterinárnej kontroly,

01.11.2011

z) nesprístupní všetku dokumentáciu a záznamy podľa tohto zákona a osobitných predpisov5) alebo ktoré príslušný orgán veterinárnej správy považuje za potrebné na posúdenie predmetu veterinárnej kontroly,

01.11.2011

aa) neumožní príslušnému orgánu veterinárnej správy prístup ku všetkým informáciám vrátane počítačových systémov a technických nosičov údajov, záznamových zariadení a navigačných systémov pre cestnú dopravu, ktoré sú potrebné na výkon veterinárnych kontrol,

01.11.2011

ab) neposkytne príslušným orgánom veterinárnej správy všetky doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné na účely veterinárnych kontrol,

01.11.2011

ac) neoznámi príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie zo zoonózy alebo inej choroby alebo každý iný jav, alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí a neposkytne príslušnému orgánu veterinárnej správy všetky závažné informácie o skutočnostiach alebo okolnostiach súvisiacich s bezpečnosťou potravín živočíšneho pôvodu a ich vysledovateľnosťou a hygienou,

01.11.2011

ad) nedodrží opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu a ich hygieny a neprijme nápravné opatrenia podľa výsledkov vlastných kontrol, ako aj výsledkov veterinárnych kontrol,

01.11.2011

ae) nezastaví prevádzku, ak príslušný orgán veterinárnej správy zrušil alebo pozastavil schválenie alebo v prípade podmienečného schválenia nepredĺžil jeho platnosť alebo nevydal bezpodmienečné schválenie,

01.11.2011

af) nesplní ostatné povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku v záujme ochrany zdravia zvierat, zdravia ľudí a dodržiavania hygienických požiadaviek na produkty živočíšneho pôvodu podľa § 3,

01.11.2011

ag) nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46 alebo nepredloží výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy,

01.11.2011

ah) falšuje identitu zvierat alebo falšuje doklady, ktoré sa týkajú identifikácie a registrácie zvierat.

01.11.2011

(4) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 10 000 eur do 160 000 eur, ak

01.11.2011

a) neohlási bez meškania orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby uvedené v prílohách č. 4 a 5 alebo úhyn zvieraťa a neumožní jeho vyšetrenie, nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa vakcináciu a revakcináciu proti besnote alebo nezabezpečí vyšetrovanie alebo vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb alebo nezabezpečí bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka,

01.11.2011

b) nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt choroby uvedenej v § 17 a 18 a chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5,

01.11.2011

c) nepredloží pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh orgánu veterinárnej správy príslušné certifikáty alebo doklady, neoznámi mu každé podozrenie zo zoonózy alebo z inej choroby alebo každý iný jav alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí, alebo ohrozenie bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu,

01.11.2011

d) nedodrží pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, najmä obmedzenie uvádzania produktov na trh alebo obmedzenie obchodu s produktmi posúdenými ako nepožívateľné alebo nevhodné na ľudskú spotrebu alebo nariadenie zničenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí, alebo sú nevhodné na ľudskú spotrebu,

01.11.2011

e) nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie z držania zakázaných látok podľa § 26,

01.11.2011

f) uvádza na trh zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce zo zvierat, ktorým boli podané zakázané látky alebo lieky alebo ktoré boli ošetrené v rozpore s § 26,

01.11.2011

g) nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok a liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov a podozrenie z držania pri monitorovaní určitých látok podľa § 27,

01.11.2011

h) nedodrží opatrenia na obmedzenie obchodu s produktmi posúdenými ako nevhodné na ľudskú spotrebu alebo nevhodné na kŕmenie zvierat alebo nariadenie zničenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí,

01.11.2011

i) uvádza na trh zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a pri ktorých nariadil orgán veterinárnej správy obmedzenie premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,

01.11.2011

j) uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú alebo boli vyrobené, spracúvané, balené a skladované alebo sa s nimi manipulovalo v prevádzkarni, ktorá nie je na takúto činnosť schválená, podmienečne schválená alebo povolená.

01.11.2011

§ 51

01.11.2011

(1) V rozhodnutí o uložení pokuty orgán veterinárnej správy určí aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak nie sú v tejto lehote nedostatky odstránené, orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 850 eur do 170 000 eur.

01.11.2011

(2) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa § 50 ods. 1 až 4, orgán veterinárnej správy uloží pokutu do dvojnásobku súm uvedených v § 50 ods. 1 až 4.

01.11.2011

(3) Orgán veterinárnej správy môže tomu, kto opakovane poruší povinnosť podľa § 22 opatrením nariadiť obmedzenie chovu alebo zakázať chov až na dva roky.

01.11.2011

(4) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania. Pri posudzovaní závažnosti protiprávneho konania orgán veterinárnej správy berie do úvahy jeho povahu, možný vplyv na zdravie zvierat, zdravie ľudí alebo ochranu zvierat, ako aj iné faktory, najmä opakované porušovanie tohto zákona.

01.11.2011

(5) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď príslušný orgán veterinárnej správy zistil porušenie alebo nesplnenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo ku konaniu zakladajúcemu právo na uloženie pokuty.

01.11.2011

(6) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.

01.11.2011

95. V § 52 písm. b) sa slová „§ 6 ods. 2 písm. ad)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. ac)“, slová „§ 6 ods. 5 písm. j)“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 5 písm. i)“ a vypúšťajú sa slová „§ 7 ods. 2 písm. l)“.

01.11.2011

96. V § 52 písm. o) sa slová „§ 6 ods. 2 písm. ac)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. ab)“, slová „§ 6 ods. 2 písm. ag)“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. ae)“ a slová „§ 6 ods. 2 písm. aj)“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. ah)“.

01.11.2011

97. § 53 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:

01.11.2011

d) výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely,

01.11.2011

e) skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach,

01.11.2011

f) chove nebezpečných živočíchov,

01.11.2011

g) identifikácii a registrácii hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat podľa § 19.“.

01.11.2011

98. Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2011

㤠54b

01.11.2011

Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2011

01.11.2011

(1) Rozhodnutia vydané do 31. októbra 2011 podľa § 6 ods. 2 písm. ao) až aq), § 7 ods. 2 písm. m) až o) a r), § 8 ods. 3 písm. v) a § 40 strácajú platnosť 31. decembra 2011.

01.11.2011

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa dokončí konania začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra 2011 podľa § 7 ods. 2 písm. d) štvrtého bodu, piateho bodu a šiesteho bodu, písm. o) štvrtého bodu a písm. q).

01.11.2011

(3) Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa v sídle kraja dokončí konania začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra 2011 podľa § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu až tretieho bodu a siedmeho bodu, písm.) m), n), o) prvého bodu až tretieho bodu.

01.11.2011

(4) Povinnosť podľa § 41 ods. 2 sa vzťahuje aj na vlastníkov a užívateľov prevádzkarní schválených do 31. októbra 2011.

01.11.2011

(5) Označenie podľa § 19 sa nevzťahuje na psov, mačky a fretky narodené do 31. októbra 2011, ktoré sa označia do 30. septembra 2013. Táto výnimka sa nevzťahuje na psy, mačky a fretky narodené do 31. októbra 2011, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo do držby inej osoby.

01.11.2011

(6) Majetok v správe krajskej veterinárnej a potravinovej správy vrátane súvisiacich práv a záväzkov prechádza k 1. novembru 2011 na štátnu veterinárnu a potravinovú správu.

01.11.2011

(7) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajskej veterinárnej a potravinovej správy prechádzajú k 1. novembru 2011 na štátnu veterinárnu a potravinovú správu.“.

01.11.2011

99. V § 55 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.

01.11.2011

100. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2011

㤠56a

01.11.2011

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. novembra 2011

01.11.2011

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.“.

01.11.2011

101. Príloha č. 3 znie:

01.11.2011

„Príloha č. 3 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

01.11.2011

A. Choroby suchozemských zvierat

01.11.2011

slintačka a krívačka

01.11.2011

mor hovädzieho dobytka

01.11.2011

pľúcna nákaza hovädzieho dobytka

01.11.2011

bovinná spongiformná encefalopatia (BSE)

01.11.2011

katarálna horúčka oviec (Blue tongue)

01.11.2011

nodulárna dermatitída

01.11.2011

kiahne oviec a kôz

01.11.2011

mor malých prežúvavcov

01.11.2011

vezikulárna choroba ošípaných

01.11.2011

klasický mor ošípaných

01.11.2011

africký mor ošípaných

01.11.2011

vezikulárna stomatitída

01.11.2011

horúčka údolia Rift

01.11.2011

mor hydiny (aviárna influenza)

01.11.2011

pseudomor hydiny

01.11.2011

žrebčia nákaza

01.11.2011

africký mor koní

01.11.2011

infekčná anémia koní

01.11.2011

sopľavka

01.11.2011

encefalomyelitídy koní všetkých druhov

01.11.2011

malý úľový chrobák Tumida (Aethina tumida)

01.11.2011

roztoč tropilaelaps

01.11.2011

B. Choroby vodných živočíchov

01.11.2011

epizootická hematopoetická nekróza

01.11.2011

epizootický ulcerózny syndróm

01.11.2011

vírusová hemoragická septikémia

01.11.2011

ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn kôrovcov)

01.11.2011

choroba žltých hláv

01.11.2011

syndróm Taura

01.11.2011

infekčná hematopoetická nekróza

01.11.2011

infekčná anémia lososov (ISA)

01.11.2011

perkinsóza (Perkinsus marinus)

01.11.2011

mikrocytóza (Microcytos mackini)

01.11.2011

marteilióza (Marteilia refringens)

01.11.2011

bonamióza (Bonamia ostreae)

01.11.2011

bonamióza (Bonamia exitiosa)

01.11.2011

herpesviróza kaprov koi (KHV)“.

01.11.2011

102. Príloha č. 8 znie:

01.11.2011

„Príloha č. 8 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

01.11.2011

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.11.2011

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení

01.11.2011

– smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),

01.11.2011

– nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007),

01.11.2011

– nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008),

01.11.2011

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008),

01.11.2011

– nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009),

01.11.2011

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011).“.

01.11.2011

Čl. II

01.11.2011

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa mení takto:

01.11.2011

1. V sadzobníku správnych poplatkov časti IV Veterinárna správa sa vypúšťa položka č. 53.

01.11.2011

2. V sadzobníku správnych poplatkov časti IV Veterinárna správa sa v položke č. 56 slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

01.11.2011

3. V sadzobníku správnych poplatkov časti IV Veterinárna správa sa vypúšťa položka č. 57.


01.11.2011

Čl. III

01.11.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.


01.11.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2011

Richard Sulík v. r.

01.11.2011

Iveta Radičová v. r.