Opatrenie č. 338/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

Čiastka 107/2011
Platnosť od 19.10.2011
Účinnosť od 15.11.2011
15.11.2011

338

15.11.2011

OPATRENIE

15.11.2011

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

15.11.2011

zo 6. októbra 2011,

15.11.2011

ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

15.11.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 3 zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.11.2011

§ 1

15.11.2011

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa § 2 písm. a), b) a c) zákona je uvedený v prílohe.


15.11.2011

§ 2

15.11.2011

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.


15.11.2011

Ján Figeľ v. r.


15.11.2011

Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z.

15.11.2011

Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

15.11.2011

VZOR