Zákon č. 331/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 107/2011
Platnosť od 19.10.2011
Účinnosť od 31.12.2016 doEurostat - zverejnenie dlhu verejnej správy
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 2, 3, 9 až 12, 15, 16, 18, 20 až 24, 26 a 28, čl. VI až VIII a čl. IX bodov 1 až 9 a 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012, a okrem čl. V bodov 1, 4 až 8, 13, 14, 17, 19, 25 a 27...

01.11.2011

331

01.11.2011

ZÁKON

01.11.2011

zo 14. septembra 2011,

01.11.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.11.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 3 odsek 2 znie:

01.01.2012

(2) Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a poskytuje im poučenie o ich procesných právach a povinnostiach, ak tak ustanoví tento zákon. Správca dane je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane.“.

01.01.2012

2. V § 3 ods. 8 sa za slovo „subjektov“ vkladajú slová „a iných osôb podľa § 4 ods. 2 písm. d)“.

01.01.2012

3. V § 3 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

01.01.2012

(9) Správca dane dbá na to, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“.

01.01.2012

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

01.01.2012

4. V § 3 ods. 10 sa slová „1 až 8“ nahrádzajú slovami „1 až 9“ a slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“), Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“)“ sa nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.

01.01.2012

5. V § 4 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

01.01.2012

a) zamestnanec, ktorého zamestnávateľom alebo služobným úradom je finančné riaditeľstvo alebo obec (ďalej len „zamestnanec správcu dane“),

01.01.2012

b) druhostupňový orgán, ktorým je

01.01.2012

1. finančné riaditeľstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje správca dane,

01.01.2012

2. ministerstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje finančné riaditeľstvo,“.

01.01.2012

6. V § 6 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „finančné riaditeľstvo“.

01.01.2012

7. V § 7 odsek 4 znie:

01.01.2012

(4) Ak vzniknú pochybnosti o určení miestnej príslušnosti medzi daňovými úradmi alebo ak vzniknú pochybnosti o určení miestnej príslušnosti medzi colnými úradmi, rozhoduje o miestnej príslušnosti finančné riaditeľstvo.“.

01.01.2012

8. V § 9 ods. 3 druhej vete sa za slovo „zástupcu“ vkladá čiarka a slová „ktorým je daňový poradca alebo advokát“.

01.01.2012

9. V § 9 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností do zápisnice u správcu dane“.

01.01.2012

10. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je možné takto ustanoviť zástupcu, môže správca dane požiadať Slovenskú komoru daňových poradcov, aby do 30 dní od doručenia žiadosti navrhla zástupcu zo zoznamu daňových poradcov; predchádzajúci súhlas sa u zástupcu navrhnutého Slovenskou komorou daňových poradcov nevyžaduje.“.

01.01.2012

11. V § 9 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.01.2012

(7) Správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie je možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správcovi dane známa, alebo ktorá nemá osobu spôsobilú konať v jej mene, alebo ak je sporné, kto je oprávnený za právnickú osobu konať. Ustanovenie odseku 6 sa použije primerane.“.

01.01.2012

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

01.01.2012

12. § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2012

(3) Zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt u jedného správcu dane, ak nejde o blízke osoby; to neplatí, ak je zástupcom daňový poradca, advokát, ak ide o spoločného zástupcu alebo ak ide o zástupcu na doručovanie písomností.“.

01.01.2012

13. V § 11 ods. 6 písm. c) sa slovo „orgánom“ nahrádza slovom „úradom“.

01.01.2012

14. V § 11 ods. 6 písm. o) sa slová „Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.

01.01.2012

15. V § 11 ods. 6 písm. y) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „zdravotnej poisťovni“ sa vkladajú slová „a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“.

01.01.2012

16. V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami ai) až al), ktoré znejú:

01.01.2012

„ai) správe katastra na účely katastrálneho konania,

01.01.2012

aj) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,19b)

01.01.2012

ak) Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,19c)

01.01.2012

al) Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu.19d)“.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 19b až 19d znejú:

01.01.2012

19b) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

19c) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

19d) Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z.“.

01.01.2012

17. V § 11 ods. 8 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2012

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

01.01.2012

18. V § 13 odsek 3 znie:

01.01.2012

(3) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, v akej veci, čo sa navrhuje, a ak to z povahy podania vyplýva, dôvody podania.“.

01.01.2012

19. V § 13 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia.“.

01.01.2012

20. V § 14 ods. 1 sa za slovo „prostriedkami“ vkladajú slová „podľa § 13 ods. 5“ a vypúšťajú sa slová „a ministerstvu“.

01.01.2012

21. V § 16 ods. 4 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak daňový subjekt podá takéto dodatočné daňové priznanie v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. 1 poslednej vety, táto lehota sa predĺži o jeden rok odo dňa doručenia dodatočného daňového priznania, pričom v tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznanie.“.

01.01.2012

22. V § 16 ods. 9 písm. b) sa slová „začatí daňovej kontroly“ nahrádzajú slovami „daňovej kontrole“.

01.01.2012

23. V § 18 odsek 1 znie:

01.01.2012

(1) Ak nie je daňový úrad alebo colný úrad, ktorému bolo podanie doručené, príslušný na prerokovanie veci alebo na rozhodnutie, je povinný podanie bezodkladne postúpiť príslušnému správcovi dane a upovedomiť o tom toho, kto podanie podal. Ak bolo podanie urobené v lehote, lehota sa považuje za zachovanú aj u správcu dane, ktorému bolo podanie postúpené.“.

01.01.2012

24. V § 24 odsek 3 znie:

01.01.2012

(3) Správca dane preukazuje skutočnosti o úkonoch vykonaných voči daňovému subjektu, ktoré sú rozhodné pre správne určenie dane. Nie je potrebné dokazovať skutočnosti všeobecne známe alebo známe správcovi dane z jeho činnosti.“.

01.01.2012

25. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠25a

01.01.2012

Znalec

01.01.2012

(1) Pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre správne určenie dane môže správca dane požiadať znalca o vypracovanie znaleckého posudku alebo odborného stanoviska.

01.01.2012

(2) Ak vypovedá znalec, daňový subjekt má právo byť prítomný pri jeho vypočutí a klásť znalcovi otázky. Správca dane je povinný o výpovedi znalca daňový subjekt včas vyrozumieť.“.

01.01.2012

26. § 26 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

01.01.2012

(15) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný oznámiť na účely správy daní správcovi dane na jeho výzvu údaje, ktoré je povinný uchovávať podľa osobitného predpisu.27a)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

01.01.2012

27a) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.“.

01.01.2012

27. V § 27 ods. 5 sa slová „podpísané zaručeným elektronickým podpisom na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre colné úrady“ nahrádzajú slovami „urobené v súlade s § 13 ods. 5 na adresu elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo“.

01.01.2012

28. V § 30 ods. 5 sa slová „§ 9 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 11“.

01.01.2012

29. V § 33 odsek 2 znie:

01.01.2012

(2) Elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo, je spoločná pre finančnú správu.29a) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

01.01.2012

29a) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.

01.01.2012

30.V § 34 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 11“.

01.01.2012

31. V § 37 ods. 1 sa slová „v obvode“ nahrádzajú slovami „aj mimo obvodu“.

01.01.2012

32. V § 37 sa vypúšťa odsek 2.

01.01.2012

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

01.01.2012

33. V § 38 ods. 5 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Odobraté vzorky alebo časť vzorky sa po expertíze alebo obhliadke vrátia, ak to pripúšťa ich povaha alebo osobitný predpis.9)“.

01.01.2012

34. V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Daňový úrad alebo colný úrad môže zabezpečiť tovar podnikateľovi, ktorý predáva tovar na území Slovenskej republiky a nemá na predajnom mieste elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu.32)“.

01.01.2012

35. V § 41 ods. 1 druhej vete sa slovo „orgán“ nahrádza slovom „úrad“.

01.01.2012

36. V § 43 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „veci“ vkladajú slová „a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. 4“.

01.01.2012

37. V § 43 ods. 2 sa za slovo „veci“ vkladajú slová „a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. 4“.

01.01.2012

38. V § 45 ods. 1 písm. c) sa za slová „jeho tvrdenia“ vkladajú slová „a navrhovať dôkazy dostupné správcovi dane, ktoré sám nemôže predložiť“.

01.01.2012

39. V § 45 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2012

h) umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový subjekt používa na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti, a k výstupným dátam z týchto softvérov.“.

01.01.2012

40. V § 46 odsek 3 znie:

01.01.2012

(3) Správca dane je oprávnený začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia podľa odseku 1, ak to ustanovuje osobitný predpis,33) alebo ak o vykonanie daňovej kontroly požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo ak je dôvodné podozrenie, že účtovné alebo iné doklady budú pozmenené, znehodnotené alebo zničené. V týchto prípadoch v deň začatia daňovej kontroly zamestnanec správcu dane spíše zápisnicu o začatí daňovej kontroly; v zápisnici o začatí daňovej kontroly musí byť uvedený deň začatia daňovej kontroly, miesto vykonávania daňovej kontroly, dôvod začatia daňovej kontroly, predmet daňovej kontroly a kontrolované zdaňovacie obdobie alebo kontrolované účtovné obdobie.“.

01.01.2012

41. V § 46 ods. 6 druhej vete sa slová „od predloženia posledného dokladu alebo inej veci“ nahrádzajú slovami „od ukončenia daňovej kontroly“.

01.01.2012

42. V § 46 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.01.2012

(7) Ak daňový subjekt neumožní správcovi dane vrátiť zapožičané doklady v lehote ustanovenej v odseku 6, zašle správca dane daňovému subjektu výzvu na prevzatie dokladov. Ak si daňový subjekt neprevezme doklady do 30 dní od doručenia tejto výzvy, po uplynutí lehoty na vyrubenie dane alebo rozdielu dane, pri účtovnej dokumentácii po uplynutí doby na uchovanie dokladov ustanovenej osobitným predpisom,2) je správca dane zapožičané doklady oprávnený zničiť.“.

01.01.2012

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

01.01.2012

43. V § 46 odsek 8 znie:

01.01.2012

(8) Zamestnanec správcu dane z daňovej kontroly vyhotoví protokol, ktorý obsahuje výsledok daňovej kontroly vrátane vyhodnotenia dôkazov; protokol sa nevyhotovuje, ak je daňová kontrola ukončená podľa odseku 9 písm. b) a c). Ak sa daňovou kontrolou zistil rozdiel v sume, ktorú mal kontrolovaný daňový subjekt podľa osobitných predpisov1) zaplatiť alebo vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov,1) zašle správca dane spolu s protokolom kontrolovanému daňovému subjektu aj výzvu na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole, ak tento zákon neustanovuje inak. Vo výzve správca dane určí lehotu, nie kratšiu ako 15 pracovných dní od jej doručenia, v ktorej sa má kontrolovaný daňový subjekt vyjadriť k zisteniam uvedeným v protokole a označiť dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, ktoré nemohol predložiť v priebehu daňovej kontroly. Ak je to možné, daňový subjekt predloží aj listinné dôkazy. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Ak sa daňovou kontrolou rozdiel v sume, ktorú mal kontrolovaný daňový subjekt podľa osobitných predpisov1) zaplatiť alebo vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov1) nezistí, výzva na vyjadrenie k protokolu sa nezasiela. Rovnako sa výzva nezašle, ak daňový subjekt neumožní vykonanie daňovej kontroly, v dôsledku čoho mu zanikne nárok na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu.36a)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

01.01.2012

36a) § 79 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

44. V § 46 odsek 9 znie:

01.01.2012

(9) Daňová kontrola je ukončená dňom

01.01.2012

a) doručenia protokolu podľa odseku 8,

01.01.2012

b) doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok podľa § 48 ods. 2, alebo

01.01.2012

c) zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného prepisu.36a)“.

01.01.2012

45. § 46 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.01.2012

(10) Lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Na prerušenie daňovej kontroly sa primerane použije § 61.“.

01.01.2012

46. V § 48 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 2.“.

01.01.2012

47. V § 48 ods. 3 druhá veta znie: „Pomôckami môžu byť najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných zoznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké posudky, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, správy a vyjadrenia iných správcov dane, štátnych orgánov a obcí, záujmových združení, výpisy z účtov vedených v bankách a vlastné poznatky správcu dane zo zdaňovania dotknutého daňového subjektu, alebo podobných daňových subjektov.“.

01.01.2012

48. V § 50 ods.1 sa za slovo „kontroly“ vkladá čiarka a slová „počas určovania dane podľa pomôcok“.

01.01.2012

49. V § 50 odseky 2 a 3 znejú:

01.01.2012

(2) Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia týkajúceho sa nehnuteľnosti správca dane doručí daňovému subjektu a katastru nehnuteľností; právne úkony urobené po zapísaní poznámky do katastra nehnuteľností, ktoré sú v rozpore s uloženým predbežným opatrením, sú neplatné. Správca dane oznámi katastru nehnuteľností, kedy nadobudlo rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia právoplatnosť.

01.01.2012

(3) Proti rozhodnutiu o uložení predbežného opatrenia možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.“.

01.01.2012

50. § 50 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.01.2012

(7) Ak správca dane predbežné opatrenie zrušil alebo predbežné opatrenie stratilo účinnosť, správca dane bezodkladne vráti daňovému subjektu zloženú peňažnú sumu podľa odseku 1 písm. a) alebo jej časť, ktorá nebola použitá na úhradu dane alebo daňového nedoplatku, na ktorú bola zložená.“.

01.01.2012

51. V § 52 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo vypracúvajú“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo vypracúva“.

01.01.2012

52. V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovo „bol“ vkladajú slová „v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá“.

01.01.2012

53. V § 52 ods. 2 písmeno b) znie:

01.01.2012

b) daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá,“.

01.01.2012

54. V § 52 ods. 2 písm. c) sa za slovo „bola“ vkladajú slová „v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať“.

01.01.2012

55. V § 52 odsek 4 znie:

01.01.2012

(4) V prvom polroku bežného roka sa zverejňujú zoznamy podľa odseku 1 na webovom sídle finančného riaditeľstva a zoznamy podľa odseku 2 na webovom sídle príslušnej obce alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií obcou.“.

01.01.2012

56. V § 52 ods. 5 sa slová „Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo zverejňujú“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo zverejňuje“.

01.01.2012

57. V § 53 ods. 4 sa slová „Správca dane“ nahrádzajú slovami „Miestne príslušný správca dane“.

01.01.2012

58. V § 54 sa za slová „daňový nedoplatok“ vkladajú slová „alebo ak u daňového subjektu neprebieha výkon daňovej kontroly alebo vyrubovacie konanie podľa § 68“.

01.01.2012

59. V § 55 ods. 3 sa slová „v banke mimo územia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „v zahraničnej banke“.

01.01.2012

60. V § 55 ods. 7 sa slová „použije sa“ nahrádzajú slovami „možno túto platbu použiť“.

01.01.2012

61. V § 55 sa odsek 12 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2012

e) pri použití nadmerného odpočtu a spotrebnej dane podľa § 79 ods. 7 prvý deň lehoty na ich vrátenie alebo ak nedoplatok vznikne počas plynutia lehoty na ich vrátenie, dňom vzniku nedoplatku.“.

01.01.2012

62. V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Daňový subjekt spolu so žiadosťou o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach predloží aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie; povinnosť predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.“.

01.01.2012

63. V § 60 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „a generálnemu riaditeľovi colného riaditeľstva“.

01.01.2012

64. V § 61 odsek 1 znie:

01.01.2012

(1) Správca dane daňové konanie

01.01.2012

a) preruší, ak má vedomosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke,

01.01.2012

b) môže prerušiť, ak sa začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia alebo je potrebné získať informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.41)“.

01.01.2012

65. V § 62 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a skutkový stav sa podstatne nezmenil“.

01.01.2012

66. V § 63 ods. 3 písmeno c) znie:

01.01.2012

c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo daňového subjektu, ak mu bolo pridelené pri registrácii, alebo iný identifikátor pridelený správcom dane, ak fyzická osoba nemá povinnosť registrácie alebo nemá povinnosť evidencie podľa osobitného predpisu;33) ak ide o zahraničnú fyzickú osobu dátum narodenia alebo iný údaj identifikujúci túto osobu a ak ide o zahraničnú právnickú osobu, ktorá nemá identifikačné číslo organizácie, použije sa iný údaj identifikujúci túto právnickú osobu,“.

01.01.2012

67. V § 67 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 11“.

01.01.2012

68. V § 67 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorý znie: „Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a aj identifikačné číslo, ak sa registruje na daň podľa osobitného predpisu;41a) tieto čísla je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane.“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

01.01.2012

41a) Napríklad § 19 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

69. V § 67 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.“.

01.01.2012

70. V § 68 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňovú kontrolu vykonalo finančné riaditeľstvo, vyrubovacie konanie vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá miestne príslušný správca dane.“.

01.01.2012

71. V § 68 ods. 3 sa slová „§ 46 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 8“.

01.01.2012

72. V § 74 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2012

(3) Odvolací orgán je oprávnený vykonávať v rámci odvolacieho konania dokazovanie, ak to považuje za potrebné. Ak odvolací orgán vykonáva dokazovanie, je povinný pred vydaním rozhodnutia o odvolaní umožniť účastníkovi konania oboznámiť sa s výsledkami vykonaného dokazovania.“.

01.01.2012

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

01.01.2012

73. V § 74 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

01.01.2012

74. V § 79 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správca dane písomne upovedomí daňový subjekt o použití preplatku podľa § 55 ods. 6 a 7.“.

01.01.2012

75. V § 79 ods. 2 sa za slová „správca dane“ vkladajú slová „na žiadosť daňového subjektu,“ slová „jeho vzniku“ sa nahrádzajú slovami „doručenia žiadosti o jeho vrátenie“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak správca dane žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva.“.

01.01.2012

76. V § 79 ods. 3 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Ak správca dane eviduje voči daňovému subjektu daňový nedoplatok, použije tento úrok alebo jeho časť v lehote na jeho zaplatenie podľa § 55 ods. 6 a 7.“.

01.01.2012

77. § 79 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.01.2012

(8) Nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty uplatnený skupinou44a) možno použiť na kompenzáciu daňových nedoplatkov na iných daniach u jednotlivých členov skupiny; na kompenzáciu daňových nedoplatkov sa primerane vzťahuje § 55 ods. 6.“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

01.01.2012

44a) § 4a a 4b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.“.

01.01.2012

78. V § 84 ods. 1 písm. g) sa slová „zverejnenia uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu súdom“ nahrádzajú slovami „nasledujúcim po úplnom splnení pohľadávok správcu dane vyplývajúcich z potvrdeného reštrukturalizačného plánu“.

01.01.2012

79. V § 86 odsek 5 znie:

01.01.2012

(5) Právo nakladať s postúpeným nedoplatkom daňového dlžníka prechádza na právnickú osobu podľa odseku 1 dňom platnosti zmluvy o postúpení daňového nedoplatku alebo dňom uvedeným v zmluve.“.

01.01.2012

80. V § 87 ods. 4 druhá veta znie: „Ak daňový dlžník nepredloží daňovému úradu alebo colnému úradu úplnú žiadosť, daňový úrad alebo colný úrad postupuje podľa § 13 ods. 8 a 9.“.

01.01.2012

81. V § 88 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa osobitného predpisu.51a)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

01.01.2012

51a) § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

82. V § 89 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2012

c) jednotný exekučný titul podľa osobitného predpisu.93)“.

01.01.2012

83. V § 95 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak tak ustanovuje osobitný predpis93)“.

01.01.2012

84. V § 126 ods. 1 sa slová „§ 117 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 119 ods. 1 a 2“.

01.01.2012

85. V § 130 ods. 1 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

01.01.2012

86. V § 149 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ a to aj v prípade, ak sa daňová exekúcia zastaví z dôvodu, že na majetok dlžníka bol vyhlásený konkurz.“.

01.01.2012

87. V § 155 ods. 1 písm. a) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur,“.

01.01.2012

88. V § 155 ods. 1 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10 eur, najviac však do 6 000 eur,“.

01.01.2012

89. V § 155 ods. 1 písm. d) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur,“.

01.01.2012

90. V § 155 ods. 1 písm. e) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 1 500 eur,“.

01.01.2012

91. V § 155 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

01.01.2012

4. súčtu vlastnej daňovej povinnosti92a) zistenej správcom dane a nadmerného odpočtu92b) uvedeného v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní,“.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 92a a 92b znejú:

01.01.2012

92a) § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

92b) § 79 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

92. V § 155 ods. 4 sa slová „zo sumy podľa odseku 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní podľa odseku 1 písm. g)“.

01.01.2012

93. V § 156 ods. 2 tretej vete sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

01.01.2012

94. V § 156 sa vypúšťa odsek 9.

01.01.2012

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

01.01.2012

95. § 160 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.2012

(5) Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo podľa osobitného predpisu29a) a ktoré podľa tohto zákona patria do pôsobnosti správcu dane, sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú rovnako.“.

01.01.2012

96. Za § 165 sa vkladá § 165a, ktorý znie:

01.01.2012

„165a

01.01.2012

Podľa § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od 1. januára 2013.“.

01.01.2012

97. V § 167 sa za slovami „zákona č. 466/2009 Z. z.“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č.136/2010 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z. a zákona č.133/2011 Z. z.“.

01.01.2012

98. V prílohe prvý bod znie:

01.01.2012

1. Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, 31. 03. 2010).“.

01.01.2012

99. Slová „daňové riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Slová „daňové riaditeľstvo, colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Slová „daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Slová „daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Slová „daňový orgán, colný orgán“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančná správa“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Slová „generálny riaditeľ daňového riaditeľstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „prezident finančnej správy“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z. a zákona č. 250/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. § 2 sa dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:

01.01.2012

u) preddavkom na daň povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa,

01.01.2012

v) platiteľom dane fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.“.

01.01.2012

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 55 znejú:

01.01.2012

34) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2012

55) § 79 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

3. V § 17b ods. 2 a 7 sa vypúšťa posledná veta.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 80d sa vypúšťa.

01.01.2012

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 81 a 82 znejú:

01.01.2012

81) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.

01.01.2012

82) § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

5. V § 18 odsek 6 znie:

01.01.2012

(6) Správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu podľa § 17 ods. 5 preveruje správca dane alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky81) (ďalej len „finančné riaditeľstvo) pri daňovej kontrole,82) pričom vychádzajú z princípu nezávislého vzťahu, z použitej metódy a z analýzy porovnateľnosti ocenenia. Pri daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie dokumentácie podľa odseku 1. Lehota na predloženie dokumentácie daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je 60 dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi. Dokumentáciu daňovník predkladá v štátnom jazyku,82a) pričom správca dane alebo finančné riaditeľstvo môže na základe žiadosti daňovníka povoliť predloženie dokumentácie aj v inom ako štátnom jazyku.“.

01.01.2012

6. V § 18 ods. 8 sa slová „daňovému orgánu“ nahrádzajú slovami „správcovi dane, finančnému riaditeľstvu“.

01.01.2012

7. V § 32 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „dane“ vypúšťa odkaz 122. Poznámka pod čiarou k odkazu 122 sa vypúšťa.

01.01.2012

8. V § 32 ods. 8, 11 a 12 a § 49 ods. 3 písm. b) sa odkaz 146a nahrádza odkazom 132a.

01.01.2012

Poznámka po čiarou k odkazu 132a znie:

01.01.2012

132a) § 155 a 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

9. V § 32a sa vypúšťa odsek 9.

01.01.2012

10. V § 33 sa vypúšťa odsek 11.

01.01.2012

11. Poznámky pod čiarou k odkazom 126 až 128 znejú:

01.01.2012

126) § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2012

127) §155 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2012

128) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

12. V § 34 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

01.01.2012

13. V § 34 odsek 4 znie:

01.01.2012

(4) V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak.“.

01.01.2012

14. V § 34 ods. 8 sa nad slovami „správcovi dane“ vypúšťa odkaz 129. Poznámka pod čiarou k odkazu 129 sa vypúšťa.

01.01.2012

15. § 34 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.01.2012

(11) Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa tohto zákona, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa tohto zákona. Na postup správcu dane sa pri vrátení takto zaplatených preddavkov alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)“.

01.01.2012

16. V § 35 ods. 7 sa slová „v lehote podľa § 49 ods. 2“ nahrádzajú slovami „po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné kalendárne mesiace tohto štvrťroka“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak správca dane v tejto lehote začne daňovú kontrolu a suma zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od sumy uvedenej v žiadosti, vráti túto sumu do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly, pričom na tieto účely správca dane nevydáva rozhodnutie podľa osobitného predpisu.128) Ak správca dane zistí, že suma rozdielu zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od sumy rozdielu uvedenej v žiadosti, postupuje podľa osobitného predpisu128) a sumu rozdielu vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“.

01.01.2012

17. V § 38 ods. 4 sa slová „vyhlásenie, ktorého vzor určí ministerstvo“ nahrádzajú slovami „žiadosť, ktorej vzor určí finančné riaditeľstvo, pričom tlačivo obsahuje osobné údaje uvedené v § 32 ods. 6. Tieto osobné údaje sa neuvádzajú u osôb, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.132)“.

01.01.2012

18. § 38 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

01.01.2012

(9) Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý požiadal platiteľa dane o vykonanie ročného zúčtovania a zamestnanec splnil na jeho vykonanie všetky podmienky podľa tohto zákona, uloží mu pokutu najmenej 15 eur za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 eur za všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania, splnili na jeho vykonanie všetky podmienky podľa tohto zákona, ale zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, týmto zamestnancom ročné zúčtovanie nevykonal.

01.01.2012

(10) Ročné zúčtovanie sa vykoná na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo, pričom tlačivo obsahuje osobné údaje uvedené v § 32 ods. 6. Tieto osobné údaje sa neuvádzajú u osôb, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.132)“.

01.01.2012

19. V § 39 ods. 7 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „finančné riaditeľstvo“.

01.01.2012

20. V § 39 odsek 9 znie:

01.01.2012

(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podávať miestne príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 49

01.01.2012

a) prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“); v prehľade sa uvádzajú aj osobné údaje zamestnanca uvedené v § 32 ods. 6 písm. a) až c), ktorému bol príjem poskytnutý, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu,132)

01.01.2012

b) hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“), poskytnutých zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie.“.

01.01.2012

21. V § 39 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

01.01.2012

(11) Na hlásenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce sa na daňové priznanie,128) pričom hlásenie sa považuje za daňové priznanie, opravné hlásenie sa považuje za opravné daňové priznanie a dodatočné hlásenie sa považuje za dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu.128)“.

01.01.2012

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

01.01.2012

22. § 39 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:

01.01.2012

(13) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, podá opravný prehľad v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že podaný prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie. Na podaný prehľad alebo na podané predchádzajúce opravné prehľady sa v tomto prípade neprihliada.

01.01.2012

(14) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného prehľadu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi správca dane tieto pochybnosti zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Vo výzve správca dane určí zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, primeranú lehotu na vyjadrenie a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty, ktoré vyplývajú z osobitného predpisu.128)

01.01.2012

(15) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zistí po lehote na podanie hlásenia, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, je povinný za príslušné zdaňovacie obdobie podať správcovi dane dodatočné hlásenie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, môže zvýšiť alebo znížiť nárok na daňový bonus alebo zvýšiť alebo znížiť nárok na zamestnaneckú prémiu na základe dodatočného hlásenia, len ak uplatní skutočnosti, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly.“.

01.01.2012

23. § 40 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

01.01.2012

(10) Na kontrolu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o daňovej kontrole.128) Kontrola na zistenie oprávnenosti poukázania daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie alebo ich časti je začatá v deň spísania zápisnice o začatí kontroly alebo v deň uvedený v oznámení o kontrole.

01.01.2012

(11) Pri určení daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie podľa pomôcok správca dane uplatní rovnaký postup ako pri určení dane podľa pomôcok podľa osobitného predpisu.128)

01.01.2012

(12) Správca dane určí daňový bonus alebo zamestnaneckú prémiu podľa pomôcok, ak

01.01.2012

a) zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,

01.01.2012

1. nepodá hlásenie ani na výzvu správcu dane,

01.01.2012

2. nesplní povinnosť v lehote určenej správcom dane vo výzve na odstránenie nedostatkov hlásenia a správca dane nezačal kontrolu podľa odseku 10,

01.01.2012

3. nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nemožno daňový bonus alebo zamestnaneckú prémiu správne zistiť, alebo

01.01.2012

4. neumožní vykonať kontrolu podľa odseku 10,

01.01.2012

b) daňovník, ktorý v podanom daňovom priznaní uplatňuje nárok na daňový bonus alebo na zamestnaneckú prémiu

01.01.2012

1. nesplní povinnosť v lehote určenej správcom dane vo výzve na odstránenie nedostatkov daňového priznania a správca dane nezačal kontrolu podľa odseku 10,

01.01.2012

2. nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nemožno daňový bonus alebo zamestnaneckú prémiu správne zistiť, alebo

01.01.2012

3. neumožní vykonať kontrolu podľa odseku 10.“.

01.01.2012

24. V § 42 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň podľa odseku 11, ak správca dane v rozhodnutí vydanom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania neuvedie inak.“.

01.01.2012

25. V § 42 ods. 11 posledná veta znie: „V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak.“.

01.01.2012

26. § 42 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

01.01.2012

(13) Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa tohto zákona, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa tohto zákona. Na postup správcu dane sa pri vrátení takto zaplatených preddavkov alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)“.

01.01.2012

27. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

01.01.2012

㤠43a

01.01.2012

(1) Ak má daňovník pochybnosti o správnosti zrazenej dane alebo preddavku na daň, môže požiadať o vysvetlenie platiteľa dane v lehote do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa, keď k zrážke dane alebo preddavku na daň došlo. V žiadosti uvedie dôvody preukazujúce jeho pochybnosti. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť daňovníkovi požadované údaje v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a v tej istej lehote prípadnú chybu opraviť. Ak platiteľ dane nesplní túto povinnosť, daňovník je oprávnený podať sťažnosť správcovi dane v lehote do 60 dní odo dňa, keď mal platiteľ dane doručiť daňovníkovi písomné vysvetlenie a prípadnú chybu opraviť.

01.01.2012

(2) Ak po doručení písomného vysvetlenia platiteľa dane podľa odseku 1 daňovník nesúhlasí s postupom platiteľa dane, môže podať sťažnosť na postup platiteľa dane správcovi dane, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného vysvetlenia platiteľa dane daňovníkovi.

01.01.2012

(3) Správca dane, ktorý je miestne príslušný platiteľovi dane podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,136ab) o sťažnosti uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 rozhodne tak, že sťažnosti vyhovie v plnom rozsahu alebo vyhovie čiastočne a súčasne uloží platiteľovi dane povinnosť vykonať nápravu v určenej lehote, alebo sťažnosť zamietne. Rozhodnutie o sťažnosti sa doručí daňovníkovi aj platiteľovi dane, pričom daňovník a platiteľ dane sa môžu proti nemu odvolať v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie má odkladný účinok. Ak platiteľ dane nevykoná nápravu v lehote určenej v rozhodnutí, správca dane uloží platiteľovi dane pokutu podľa osobitného predpisu.136ac)“.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 136ab a 136ac znejú:

01.01.2012

136ab) § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2012

136ac) § 154 ods. 1 písm. d) a § 155 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

28. V § 45 ods. 4 sa za slová „úrokový príjem“ vkladajú slová „(§ 49a ods. 7)“ a vypúšťa sa odkaz 136b.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 136b sa vypúšťa.

01.01.2012

29. V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, môže byť za zamestnancov, ktorí nepožívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, aj zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky alebo jeho podriadená organizácia, ak týmto zamestnancom vypláca, poukazuje alebo pripisuje k dobru príjem podľa § 5 a zahraničný zastupiteľský úrad sa rozhodne požiadať o registráciu ako platiteľ dane.“.

01.01.2012

30. V § 49 odsek 2 znie:

01.01.2012

(2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu122aa) daň aj zaplatiť. Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku alebo do lehoty podľa odseku 3 správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Rovnaký postup sa použije, ak za osobu, ktorá nemá do termínu na podanie daňového priznania správcom dane oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, podáva daňové priznanie dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu.122aa)“.

01.01.2012

31. V § 49 ods. 4 a 5 sa na konci pripája táto veta: „V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka osoba podľa osobitného predpisu.122aa)“.

01.01.2012

32. V § 49 ods. 9 sa za slovo „Daňovník“ vkladá čiarka a slová „dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu122aa)“.

01.01.2012

33. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠49a

01.01.2012

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

01.01.2012

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

01.01.2012

(2) Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.

01.01.2012

(3) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane.

01.01.2012

(4) Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5, § 7 alebo § 8 alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43), alebo kombináciu týchto príjmov.

01.01.2012

(5) Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba už je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo, a uverejní ho na svojom webovom sídle.

01.01.2012

(6) Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa tohto zákona, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu.128) Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa osobitného predpisu,136c) daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

01.01.2012

(7) Fyzická osoba alebo právnická osoba vrátane stálej prevádzkarne, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem (ďalej len „vyplácajúci zástupca“) fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia uvedeného v prílohe č. 4 alebo územia tretieho štátu uvedeného v prílohe č. 5 a ktorá je konečným príjemcom tohto príjmu, je povinná oznámiť každoročne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka správcovi dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo, meno, priezvisko, trvalý pobyt tejto fyzickej osoby a jej daňové identifikačné číslo pridelené v štáte, v ktorom je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo ak jej daňové identifikačné číslo nebolo pridelené, dátum, miesto narodenia a sumu tohto príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Ak vyplácajúci zástupca vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem osobe, ktorá nie je právnickou osobou, osobou podliehajúcou zdaneniu príjmov z podnikateľskej činnosti a ani subjektom kolektívneho investovania, pričom je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia uvedeného v prílohe č. 4 alebo územia tretieho štátu uvedeného v prílohe č. 5 a nie je konečným príjemcom úrokového príjmu, je povinný oznámiť každoročne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka správcovi dane adresu tejto osoby a sumu úrokového príjmu. Ak bol úrokový príjem pripísaný na účet fyzickej osoby zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,94) v oznámení sa uvedie aj číslo tohto účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky;94) ak úrokový príjem nebol pripísaný na účet fyzickej osoby, v oznámení sa uvedie spôsob jeho poukázania alebo pripísania. Úrokovým príjmom sa rozumie

01.01.2012

a) úrok alebo iný výnos plynúci z poskytnutých úverov a pôžičiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtoch a vkladových účtoch,

01.01.2012

b) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), výnos plynúci z majetku v podielovom fonde,74b) dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a z iných cenných papierov obdobného charakteru počas doby ich vlastníctva alebo pri ich scudzení, splatení alebo spätnom odkúpení.

01.01.2012

(8) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti,136d) z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila. Oznámenie obsahuje okrem výšky úhrady v hotovosti, dátumu a dôvodu takejto úhrady, aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady. Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, sídlo organizácie.

01.01.2012

(9) Daňovník s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky a daňovník, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do pätnástich dní po uzatvorení takej zmluvy.“.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 74b, 136c a 136d znejú:

01.01.2012

74b) Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

01.01.2012

136c) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

136d) § 2 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.“.

01.01.2012

34. V § 50 ods. 6 písm. a) sa slová „v lehote na podanie daňového priznania“ nahrádzajú slovami „v lehote podľa § 49 ods. 2“.

01.01.2012

35. V § 50 ods. 7 a 12 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

36. Poznámka k odkazu146ab znie:

01.01.2012

146ab) § 37 a 38 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

37. V § 51b sa vypúšťa odsek 13.

01.01.2012

38. Za § 51b sa vkladá § 51c, ktorý znie:

01.01.2012

㤠51c

01.01.2012

(1) Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

01.01.2012

(2) Na správu dane z príjmov a na správu dane z emisných kvót sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.128)“.

01.01.2012

39. Za § 52l sa vkladá § 52m, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠52m

01.01.2012

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

01.01.2012

(1) Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla registračná povinnosť alebo oznamovacia povinnosť pred 1. januárom 2012, a táto registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť nebola do 31. decembra 2011 splnená, na postup pri registrácii sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2012 a ustanovenia osobitného predpisu128) prvýkrát od 1. januára 2012.

01.01.2012

(2) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň do 31. decembra 2011, nie je registrovaná, je povinná sa zaregistrovať podľa tohto zákona do 31. marca 2012.

01.01.2012

(3) Organizačná jednotka fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá bola registrovaná ako platiteľ dane podľa osobitného predpisu účinného do 31. decembra 2011, sa považuje za platiteľa dane podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2012, pričom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá túto organizačnú jednotku zriadila, je povinná v lehote do 30. júna 2012 zrušiť registráciu organizačnej jednotky ako platiteľa dane. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba nezruší registráciu organizačnej jednotky ako platiteľa dane v určenej lehote ani na výzvu správcu dane, správca dane túto registráciu organizačnej jednotky zruší z úradnej moci najneskôr do 31. decembra 2012.

01.01.2012

(4) Na zrušenie registrácie organizačnej jednotky ako platiteľa dane sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2012 a ustanovenia osobitného predpisu128) prvýkrát od 1. januára 2012, pričom odo dňa zrušenia registrácie práva a povinnosti tejto organizačnej jednotky ako platiteľa dane vyplývajúce z tohto zákona alebo osobitného predpisu128) prechádzajú na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá túto organizačnú jednotku vytvorila.

01.01.2012

(5) Na sankcie vyrubené po 31. decembri 2011 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.128)“.

01.01.2012

40. Slová „sankčný úrok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrok z omeškania“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

41. Dopĺňajú sa prílohy č. 4 a 5, ktoré znejú:

01.01.2012

„Príloha č. 4 k zákonu č. 595/2003 Z. z.

01.01.2012

ZOZNAM ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ UZAVRELI SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU MEDZINÁRODNÚ ZMLUVU O PRIJATÍ OPATRENÍ ROVNOCENNÝCH S TÝMI, KTORÉ SÚ USTANOVENÉ V SMERNICI RADY 2003/48/ES Z 3. JÚNA 2003 O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR V PODOBE VÝPLATY ÚROKOV

01.01.2012

Územia závislé na Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sú:
Guernsey
Jersey
Ostrov Man (Isle of Man)
Kajmanské ostrovy (Cayman Islands)
Britské panenské ostrovy (British Virgin Islands)
Anguilla
Montserrat
Ostrovy Turks a Caicos.

01.01.2012

Územia závislé na Holandskom kráľovstve sú:
Aruba
Holandské Antily.

01.01.2012

Príloha č. 5 k zákonu č. 595/2003 Z. z.

01.01.2012

ZOZNAM TRETÍCH ŠTÁTOV, S KTORÝMI EURÓPSKE SPOLOČENSTVO V MENE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV UZAVRELO DOHODY UPRAVUJÚCE OPATRENIA ROVNOCENNÉ S TÝMI, KTORÉ SÚ USTANOVENÉ V SMERNICI RADY 2003/48/ES Z 3. JÚNA 2003 O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR V PODOBE VÝPLATY ÚROKOV

01.01.2012

Andorra,1)

01.01.2012

Lichtenštajnsko,2)

01.01.2012

Monako,3)

01.01.2012

San Maríno,4)

01.01.2012

Švajčiarsko.5)

01.01.2012

1) Rozhodnutie Rady 2005/356/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 114, 4. 5. 2005).

01.01.2012

2) Rozhodnutie Rady 2005/353/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 112, 3. 5. 2005).

01.01.2012

3) Rozhodnutie Rady 2005/347/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005).

01.01.2012

4) Rozhodnutie Rady 2005/357/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 114, 4. 5. 2005).

01.01.2012

5) Rozhodnutie Rady 2004/911/ES z 2. júna 2004 o podpísaní a uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o sprievodnom memorande o porozumení (Ú. v. EÚ L 385, 29. 12. 2004).“.

01.01.2012

Čl. III

01.01.2012

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z. a zákona č. 508/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 2 písmeno g) znie:

01.01.2012

g) colným orgánom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky2) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), colný úrad2) a Kriminálny úrad finančnej správy,2) ak plnia úlohy podľa colných predpisov,“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.01.2012

2) § 2 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.

01.01.2012

2. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo „colné“.

01.01.2012

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.01.2012

2a) § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 333/2011 Z. z.“.

01.01.2012

4. V § 55 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky.60b)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 60b znie:

01.01.2012

60b) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

5. V § 55 ods. 9 sa za slovo „poisťovne,“ vkladajú slová „alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky,“.

01.01.2012

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

01.01.2012

61a) § 81 a 82 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2012

7. V § 58 ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa za slovo „dlžníka“ vkladajú slová „alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala“.

01.01.2012

8. V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2012

c) pri použití preplatku na colných platbách podľa § 60a deň vzniku takého preplatku.“.

01.01.2012

9. § 59b sa vypúšťa.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 61e a 61f sa vypúšťajú.

01.01.2012

10. Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠60a

01.01.2012

Preplatok

01.01.2012

(1) Preplatok je suma platby, ktorá prevyšuje splatné clo, pokutu, iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty alebo spotrebnú daň pri dovoze, na ktorých úhradu sa použila.

01.01.2012

(2) Colný úrad použije preplatok na úhradu nedoplatku dlžníka na inej splatnej platbe, ktorý má vo svojej evidencii, v tomto poradí:

01.01.2012

a) nedoplatok na cle,

01.01.2012

b) exekučné náklady a hotové výdavky,61g)

01.01.2012

c) nedoplatok na pokute alebo na iných platbách vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov alebo daňových predpisov, nedoplatok na dani z pridanej hodnoty a spotrebnej dani.

01.01.2012

(3) Ak preplatok nepostačuje na úhradu všetkých splatných platieb toho istého poradia podľa odseku 2, použije sa na ich úhradu v poradí podľa najstaršieho dátumu splatnosti. Ak existuje viacero splatných platieb toho istého poradia podľa odseku 2 s rovnakým dátumom splatnosti a preplatok nepostačuje na úhradu všetkých takýchto platieb, preplatok sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.

01.01.2012

(4) Ak colný úrad nemá vo svojej evidencii žiadnu splatnú platbu uvedenú v odseku 2, alebo ak sa na úhradu nedoplatku splatnej platby uvedenej v odseku 2 nepoužil celý preplatok, preplatok alebo jeho zvyšok možno použiť na úhradu splatných platieb uvedených v odseku 2, ktoré majú v evidencii iné colné úrady; odseky 2 a 3 sa použijú rovnako. Ak žiadny colný úrad nemá vo svojej evidencii splatnú platbu uvedenú v odseku 2, alebo ak sa na úhradu splatných platieb uvedených v odseku 2, ktoré majú vo svojej evidencii iné colné úrady, nepoužil celý preplatok alebo jeho zvyšok, preplatok alebo jeho zvyšok možno použiť na úhradu daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň a nedoplatku na iných platbách, ktoré voči dlžníkovi eviduje daňový úrad, pričom sa ustanovenia osobitného predpisu61h) použijú primerane.

01.01.2012

(5) Colný úrad upovedomí dlžníka o tom, že preplatok alebo jeho časť sa použila na úhradu nedoplatku inej splatnej platby uvedenej v odseku 2 alebo odseku 4; ak sumu platby podľa odseku 1 zaplatila za dlžníka iná osoba, colný úrad upovedomí aj túto osobu o použití preplatku alebo jeho časti. Colný úrad v oznámení uvedie, ktoré splatné platby a v akej výške boli z preplatku uhradené.

01.01.2012

(6) Colný úrad vráti dlžníkovi na jeho žiadosť preplatok alebo jeho zvyšok, ktoré sa nepoužili podľa odseku 2 alebo odseku 4. Colný úrad vráti preplatok alebo jeho zvyšok bezodkladne, najneskôr však v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vrátenie. Ak sumu platby podľa odseku 1 zaplatila za dlžníka iná osoba, colný úrad upovedomí túto osobu o vrátení preplatku alebo jeho zvyšku dlžníkovi. Ak colný úrad vyhovie žiadosti o vrátenie preplatku alebo jeho zvyšku v plnom rozsahu, nevydá o tom písomné rozhodnutie.

01.01.2012

(7) Ak colný úrad preplatok alebo jeho zvyšok nevráti v lehote podľa odseku 6, je povinný zaplatiť dlžníkovi úrok; na výpočet úroku a na lehotu jeho splatnosti sa primerane použije osobitný predpis.61i) Ak colný úrad eviduje nedoplatok voči osobe, ktorej je povinný zaplatiť úrok, v lehote na zaplatenie úroku sumu úroku použije podľa odsekov 2 a 3.

01.01.2012

(8) Preplatok alebo jeho zvyšok nemožno vrátiť po uplynutí piatich rokov odo dňa zaplatenia platby; takýto preplatok alebo jeho zvyšok je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2012

(9) Ak sumu platby podľa odseku 1 uhradil ručiteľ a túto sumu nemožno použiť na úhradu iného ním zabezpečeného nedoplatku, colný úrad túto sumu vráti ručiteľovi; na vrátenie preplatku ručiteľovi sa primerane použijú odseky 6 až 8.“.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 61g až 61i znejú:

01.01.2012

61g) § 149 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2012

61h) § 55 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z.

01.01.2012

61i) § 79 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:

01.01.2012

63) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

12. V § 63 ods. 1 druhej a tretej vete sa slová „exekučné konanie colného úradu“ nahrádzajú slovami „colné exekučné konanie“.

01.01.2012

13. V prílohe c. 4 sa slová „Colnej správe Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančnej správe“.

01.01.2012

14. Slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

15. Slová „colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Kriminálny úrad finančnej správy“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Čl. V

01.01.2012

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z. a zákona č. 490/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

2. V § 24 ods. 1 sa slová „hodnota určená na colné účely podľa colných predpisov“ nahrádzajú slovami „colná hodnota tovaru“.

01.01.2012

3. V § 24 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „hodnoty určenej na colné účely“ nahrádzajú slovami „colnej hodnoty tovaru“.

01.01.2012

9. V § 54a ods. 1 sa slová „daň odpočítanú podľa § 49a“ nahrádzajú slovami “odpočítanú daň“.

01.01.2012

10. V § 54a ods. 3 druhej vete sa slová „dane odpočítanej pri nadobudnutí alebo vytvorení investičného majetku uvedeného“ nahrádzajú slovami „odpočítanej dane pri investičnom majetku uvedenom“.

01.01.2012

11. Poznámky pod čiarou k odkazom 27bb až 27f znejú:

01.01.2012

27bb) § 10 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2012

27bc) § 32 zákona č. 563/2009 Z. z.

01.01.2012

27c) § 72 zákona č. 563/2009 Z. z.

01.01.2012

27d) § 155 ods. 1 písm. f) druhý bod zákona č. 563/2009 Z. z.

01.01.2012

27e) § 79 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2012

27f) § 13 ods. 6 až 9 zákona č. 563/2009 Z. z.“.

01.01.2012

12. V § 55g ods. 2 sa slová „Daňový úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“.

01.01.2012

15. V § 75 ods. 6 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov“.

01.01.2012

16. V § 78 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou platiteľa, ktorý je povinný platiť preddavok na daň podľa § 78a, a“.

01.01.2012

18. § 78a sa vypúšťa.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa.

01.01.2012

20. V § 79 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

01.01.2012

(4) Ak v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo 2 je zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní, lehota na vrátenie nadmerného odpočtu neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov.

01.01.2012

(5) Ak platiteľ uplatňuje nadmerný odpočet alebo zvyšuje nadmerný odpočet dodatočným daňovým priznaním podaným po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom tento nadmerný odpočet vznikol, daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo sumu, o ktorú sa zvýšil nadmerný odpočet, do 30 dní od podania dodatočného daňového priznania. Ak po vrátení nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 platiteľ zvýši nadmerný odpočet dodatočným daňovým priznaním, daňový úrad vráti sumu, o ktorú sa zvýšil nadmerný odpočet, do 30 dní od podania dodatočného daňového priznania.“.

01.01.2012

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

01.01.2012

21. V § 79 ods. 6 prvej a tretej vete sa slová „1 alebo odseku 2“ nahrádzajú slovami „1, 2 alebo odseku 5“.

01.01.2012

22. § 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.01.2012

(7) Ak bol nadmerný odpočet vrátený v lehote podľa odseku 2 na základe nepravdivých údajov, daňový úrad uloží pokutu vo výške 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu.“.

01.01.2012

23. § 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.01.2012

(11) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného súhrnného výkazu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi daňový úrad tieto pochybnosti osobe, ktorá súhrnný výkaz podala, a vyzve ju, aby sa k nim vyjadrila, neúplné údaje doplnila, nejasnosti vysvetlila a nepravdivé údaje opravila alebo pravdivosť údajov riadne preukázala. Na základe tejto výzvy je osoba, ktorá súhrnný výkaz podala, povinná do piatich dní od doručenia výzvy nedostatky podaného súhrnného výkazu odstrániť.“.

01.01.2012

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

01.01.2012

33) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

26. Za § 85j sa vkladá § 85k, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠85k

01.01.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

01.01.2012

Ak nadmerný odpočet uplatnený za zdaňovacie obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2011, daňový úrad vráti v lehote podľa § 79 ods. 2 na základe nepravdivých údajov, uloží pokutu podľa osobitného predpisu37) účinného do 31. decembra 2011.“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

01.01.2012

37) § 35b ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 83/2009 Z. z.“.

01.01.2012

28. Slová „Daňový úrad Bratislava I“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Daňový úrad Bratislava“ v príslušnom tvare.

01.01.2012

Čl. VII

01.01.2012

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z. a zákona č. 290/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2012

1. V § 10 ods. 8 písm. b) sa slovo „colnej“ nahrádza slovom „finančnej“ a slová „v pôsobnosti colnej správy“ sa nahrádzajú slovami „v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní“.

01.01.2012

2. V § 10 ods. 8 písm. f) sa slová „poverené colné orgány“ nahrádzajú slovami „poverený pracovník finančnej správy“ a slová „v pôsobnosti colnej správy“ sa nahrádzajú slovami „v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní“.

01.01.2012

3. Za § 567j sa vkladá § 567k, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠567k

01.01.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

01.01.2012

Ak trestné stíhanie začal vyšetrovateľ colnej správy pred 1. januárom 2012, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie dokončí vyšetrovateľ finančnej správy. Ak trestné stíhanie začali poverené colné orgány pred 1. januárom 2012, skrátené vyšetrovanie dokončí poverený pracovník finančnej správy.“.

01.01.2012

Čl. VIII

01.01.2012

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z. a zákona č. 494/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 2 písmeno j) znie:

01.01.2012

j) službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe č. 1,“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.01.2012

2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.“.

01.01.2012

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 8 a 10 znejú:

01.01.2012

3) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

8) § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2012

10) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2012

3. V § 4 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „1 písm. b) tretieho bodu“.

01.01.2012

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

01.01.2012

12) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2012

5. V § 5 ods. 2 písm. b) sa slová „Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky13) (ďalej len „daňové riaditeľstvo“)“ nahrádzajú slovami „daňového úradu servisnej organizácie“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

01.01.2012

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

01.01.2012

14) § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

7. V § 6 ods. 8 sa slová „Daňové riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky14a) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

01.01.2012

14a) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.

01.01.2012

8. § 16 vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠16

01.01.2012

Plomba

01.01.2012

(1) Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo uzavrelo zmluvu;17) plomba musí byť vyhotovená v súlade s ochrannými prvkami a údajmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.

01.01.2012

(2) Plomby, ktorých reklamáciu osoba podľa odseku 1 uznala, odovzdá finančnému riaditeľstvu. Finančné riaditeľstvo takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie odovzdá osobe podľa odseku 1.

01.01.2012

(3) Daňový úrad servisnej organizácie objednané množstvo plomb predá servisnej organizácii. Daňový úrad servisnej organizácie plomby predáva servisnej organizácii za cenu podľa osobitného predpisu.18) O predaji plomb servisnej organizácii daňový úrad servisnej organizácie vedie evidenciu.

01.01.2012

(4) Plomby môže použiť len servisná organizácia a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

01.01.2012

(5) Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb podľa odsekov 6 a 7 odovzdá daňovému úradu servisnej organizácie poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Daňový úrad servisnej organizácie takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie záznamu odovzdá servisnej organizácii.

01.01.2012

(6) Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb so servisnou organizáciou vykoná daňový úrad servisnej organizácie za príslušný kalendárny rok do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb vykoná do 30 dní po ukončení tejto činnosti. Nepoužité plomby servisná organizácia vráti a daňový úrad servisnej organizácie ich zničí, pričom o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie záznamu odovzdá servisnej organizácii.

01.01.2012

(7) Pri vykonaní zúčtovania servisná organizácia uvedie

01.01.2012

a) počet plomb zakúpených servisnou organizáciou,

01.01.2012

b) počiatočný stav nenalepených plomb z predchádzajúceho kalendárneho roka,

01.01.2012

c) celkový počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice,

01.01.2012

d) počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice, ktoré boli uvedené do prevádzky,

01.01.2012

e) počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice po tom, čo boli nenávratne zničené pri servisnom zásahu,

01.01.2012

f) počet plomb vymenených alebo doplnených podľa § 5 ods. 2 písm. d),

01.01.2012

g) počet plomb poškodených servisnou organizáciou a odovzdaných na zničenie podľa odseku 5,

01.01.2012

h) počet plomb vrátených na zničenie podľa odseku 6,

01.01.2012

i) konečný stav plomb.

01.01.2012

(8) Daňový úrad servisnej organizácie vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa servisných organizácií. Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa daňových úradov servisnej organizácie.“.

01.01.2012

9. Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2012

㤠16a

01.01.2012

Iné správne delikty

01.01.2012

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto

01.01.2012

a) nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržby,

01.01.2012

b) svojím zásahom vyradí elektronickú registračnú pokladnicu z prevádzky,

01.01.2012

c) používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3,

01.01.2012

d) nevydá paragón podľa § 10 ods. 4,

01.01.2012

e) zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici, ale nevydá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 a 2,

01.01.2012

f) vydá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 10 ods. 4,

01.01.2012

g) nemá knihu elektronickej registračnej pokladnice umiestnenú na predajnom mieste podľa § 2 písm. zc),

01.01.2012

h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici hotovosť podľa § 3 ods. 3,

01.01.2012

i) nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach podľa § 3 ods. 4,

01.01.2012

j) nezabezpečí vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4 ods. 7,

01.01.2012

k) neoznačí tovar alebo službu podľa § 8 ods. 3,

01.01.2012

l) nevydá pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,

01.01.2012

m) nezabezpečí ochranu údajov alebo ochranu elektronickej registračnej pokladnice, alebo uchovávanie údajov podľa § 9,

01.01.2012

n) nenahlási servisnej organizácii poruchu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 10 ods. 1,

01.01.2012

o) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici údaje z vyhotovených paragónov v lehote podľa § 10 ods. 5,

01.01.2012

p) neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa § 11 ods. 2,

01.01.2012

q) nevyhotoví dennú uzávierku alebo intervalovú uzávierku v lehote podľa § 12 ods. 1,

01.01.2012

r) nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 13,

01.01.2012

s) nedodrží postup pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice podľa § 14,

01.01.2012

t) neoznámi ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 15 ods. 2,

01.01.2012

u) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 10 ods. 1 alebo 3,

01.01.2012

v) nezabezpečí vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 5 ods. 2 písm. a),

01.01.2012

w) nevedie evidenciu plomb podľa § 5 ods. 2 písm. b),

01.01.2012

x) neoznámi daňovému úradu zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, alebo zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, alebo odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou podľa § 5 ods. 2 písm. c),

01.01.2012

y) nezabezpečí výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby podľa § 5 ods. 2 písm. d),

01.01.2012

z) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa § 6 ods. 5,

01.01.2012

aa) neoznačí elektronickú registračnú pokladnicu plombou podľa § 7 ods. 5,

01.01.2012

ab) predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa § 16 ods. 4,

01.01.2012

ac) neodovzdá daňovému úradu servisnej organizácie poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby alebo nedodrží postup pri zúčtovaní odberu alebo použitia prevzatých plomb s daňovým úradom servisnej organizácie podľa § 16 ods. 5, 6 alebo 7,

01.01.2012

ad) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 a 3 alebo § 15 ods. 1,

01.01.2012

ae) uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc a nie je zapísaný v registri servisných organizácií podľa § 6.

01.01.2012

§ 16b

01.01.2012

Pokuty

01.01.2012

(1) Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt podľa

01.01.2012

a) § 16a písm. a) až d) od 330 eur do 3 300 eur,

01.01.2012

b) § 16a písm. e) a f) od 30 eur do 330 eur,

01.01.2012

c) § 16a písm. g) až u) od 30 do 3 300 eur.

01.01.2012

(2) Daňový úrad servisnej organizácie uloží pokutu za správny delikt podľa

01.01.2012

a) § 16a písm. v) až ad) od 30 eur do 3 300 eur,

01.01.2012

b) § 16a písm. ae) od 160 eur do 1 600 eur.

01.01.2012

(3) Daňový úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa

01.01.2012

a) § 16a písm. a) až d) od 660 eur do 6 600 eur,

01.01.2012

b) § 16a písm. e) a f) od 160 eur do 1 600 eur,

01.01.2012

c) § 16a písm. g) až u) od 60 eur do 6 600 eur.

01.01.2012

(4) Daňový úrad servisnej organizácie uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa

01.01.2012

a) § 16a písm. v) až ad) od 60 eur do 6 600 eur,

01.01.2012

b) § 16a písm. ae) od 330 eur do 3 300 eur.

01.01.2012

(5) Colný úrad na účely spotrebných daní ukladá fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je podľa tohto zákona povinná používať elektronickú registračnú pokladnicu, pokutu podľa § 16a písm. a), b), d) až f), k) a p) a primerane podľa odseku 3.

01.01.2012

(6) Daňový úrad a colný úrad sa o uložení pokuty podľa § 16a písm. a), b), d) až f), k) a p) vzájomne informujú.

01.01.2012

(7) Nepoužívanie elektronickej registračnej pokladnice, uvádzanie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky alebo vykonávanie opravy a údržby elektronickej registračnej pokladnice fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je zapísaná v registri servisných organizácií podľa § 6, sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona; daňový úrad alebo daňový úrad servisnej organizácie môže po prvom opakovanom zistení uvedených skutočností namiesto uloženia pokuty podľa odseku 3 písm. a) alebo podľa odseku 4 písm. b) podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti.18a)

01.01.2012

(8) Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 až 5 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

01.01.2012

(9) Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.

01.01.2012

(10) Pokutu podľa odsekov 1 až 5 nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.

01.01.2012

§ 16c

01.01.2012

Bloková pokuta

01.01.2012

Daňový úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) až ad) alebo colný úrad na účely spotrebných daní v prípadoch, v ktorých ukladá pokutu podľa § 16a písm. e), f), k) a p), môže uložiť fyzickej osobe, ktorá porušila povinnosti podľa tohto zákona blokovú pokutu do výšky 165 eur, ak je fyzická osoba ochotná zaplatiť blokovú pokutu na mieste. Proti uloženiu blokovej pokuty nie sú prípustné opravné prostriedky. Na pokutovom bloku sa vyznačí komu, kedy a za porušenie akej povinnosti bola bloková pokuta uložená. Pokutový blok je súčasne potvrdením o zaplatení blokovej pokuty na mieste v hotovosti. Ak fyzická osoba nezaplatí blokovú pokutu na mieste, vydá sa na pokutu nezaplatenú na mieste pokutový blok s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty.“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

01.01.2012

18a) § 58 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

10. Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20 znejú:

01.01.2012

19) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2012

20) § 37 až 39 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

11. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2012

(3) V konaní o uložení pokút sa postupuje podľa osobitného predpisu.19)“.

01.01.2012

12. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2012

㤠18b

01.01.2012

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

01.01.2012

(1) Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu22) účinného k 28. februáru 2009 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 28. februáru 2009, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 28. februáru 2009 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

01.01.2012

(2) Za porušenie ustanovení osobitného predpisu,21) o ktorom sa k 28. februáru 2009 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

01.01.2012

(3) Ak osoba podľa osobitného predpisu25) účinného od 1. marca 2009 používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, za porušenie ustanovení tohto predpisu, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

01.01.2012

(4) Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu26) účinného k 31. decembru 2011 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 31. decembru 2011, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 31. decembru 2011 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k 31. decembru 2011.

01.01.2012

(5) Za porušenie ustanovení predpisu účinného k 31. decembru 2011, o ktorom sa k 31. decembru 2011 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 31. decembru 2011.

01.01.2012

(6) Osobe podľa osobitného predpisu25) účinného k 28. februáru 2009, ktorá používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009 v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011, uloží pokutu podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

01.01.2012

(7) Plomby obstarané do 31. decembra 2011 sa môžu používať aj po 31. decembri 2011.“.

01.01.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 26 znejú:

01.01.2012

22) § 35 ods. 8 až 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

23) § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

24) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

25) § 35 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

26) § 35 ods. 8 až 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2012

13. Príloha č. 1 znie:

01.01.2012

„Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

01.01.2012

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

01.01.2012
45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
56.10.1Jedálne
56.10.9Ostatné účelové stravovanie
56.21Dodávka jedál
56.29Ostatné jedálenské služby
56.30Služby pohostinstiev
74.20Fotografické činnosti
77.11Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
93.11Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk
93.13Fitnescentrá
93.21Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
96.01Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02Kadernícke a kozmetické služby
96.04Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov.“.
01.01.2012

14. V prílohe č. 4 štvrtom bode sa slová „DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO“ nahrádzajú slovami „FINANČNÉ RIADITEĽSTVO“.

01.11.2011

Čl. IX

01.11.2011

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2012

1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2012

b) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),“.

01.01.2012

2. V § 2 odseky 2 a 3 znejú:

01.01.2012

(2) Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú súčasťou finančnej správy.

01.01.2012

(3) Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov môže prezident finančnej správy na návrh riaditeľa daňového úradu zriadiť pobočky daňového úradu a kontaktné miesta daňového úradu; pobočky daňového úradu zriaďuje a zrušuje prezident finančnej správy so súhlasom ministra financií Slovenskej republiky. Pobočka daňového úradu a kontaktné miesto daňového úradu sú organizačnou zložkou daňového úradu.“.

01.01.2012

3. § 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

01.01.2012

㤠3

01.01.2012

Ministerstvo

01.01.2012

Pôsobnosť ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti daní a poplatkov upravuje osobitný predpis.1)

01.01.2012

§ 4

01.01.2012

Finančné riaditeľstvo

01.01.2012

Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť finančného riaditeľstva upravuje osobitný predpis.1)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2012

1) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.

01.01.2012

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 a 10 sa vypúšťajú.

01.01.2012

5. V § 5 ods. 1 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis11a)“.

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

01.01.2012

11a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

01.01.2012

6. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a j).

01.01.2012

Doterajšie písmená c), d) e), f), g), h), i), k), l), m), n) sa označujú ako písmená b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), l).

01.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

01.01.2012

7. V § 6 ods. 1 prvej vete sa slová „celom území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „území bratislavského kraja11)“.

01.01.2012

8. V § 6 odsek 5 znie:

01.01.2012

(5) Na daňový úrad pre vybrané daňové subjekty sa vzťahuje § 5 ods. 3 písm. a) až i, k) a l) a ods. 4 až 6.“.

01.01.2012

9. § 8 znie:

01.01.2012

㤠8

01.01.2012

Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú oprávnené spracúvať osobné údaje podľa osobitného predpisu23) o fyzických osobách, ktoré boli dotknuté úkonmi súvisiacimi s plnením úloh daňových orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu;1) zoznam osobných údajov je uvedený v prílohe.“.

01.11.2011

10. § 9 znie:

01.11.2011

㤠9

01.11.2011

K 1. januáru 2012 minister financií Slovenskej republiky určí vnútornú organizačnú štruktúru daňových úradov a zriadi pobočky daňových úradov a kontaktné miesta daňových úradov.“.

01.01.2012

11. V § 10 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

01.01.2012

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.

01.01.2012

12. V prílohe sa slová: „MINISTERSTVA A DAŇOVÝCH ORGÁNOV“ nahrádzajú slovami „FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA A DAŇOVÝCH ÚRADOV“.

01.01.2012

13. Slová „daňové riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare. Slová „daňové orgány“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „finančná správa“ v príslušnom tvare. Slová „generálny riaditeľ“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „prezident finančnej správy“ v príslušnom tvare.


01.11.2011

Čl. X

31.12.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 2, 3, 9 až 12, 15, 16, 18, 20 až 24, 26 a 28, čl. VI až VIII a čl. IX bodov 1 až 9 a 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012, a okrem čl. V bodov 1, 4 až 8, 13, 14, 19, 25 a 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Európska komisia (Eurostat) zverejnila údaje o výške dlhu verejnej správy Slovenskej republiky, podľa ktorých rozdiel medzi horným limitom dlhu verejnej správy ustanoveným pre príslušný rozpočtový rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy Slovenskej republiky za tento príslušný rozpočtový rok je väčší ako 11 percentuálnych bodov.


01.11.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2011

Richard Sulík v. r.

01.11.2011

Iveta Radičová v. r.