Ústavný zákon č. 330/2011 Z. z.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 106/2011
Platnosť od 18.10.2011
Účinnosť od 18.10.2011

OBSAH

18.10.2011

330

18.10.2011

ÚSTAVNÝ ZÁKON

18.10.2011

z 13. októbra 2011

18.10.2011

o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

18.10.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


18.10.2011

Čl. 1

18.10.2011

(1) Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2010 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

18.10.2011

(2) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 10. marca 2012.


18.10.2011

Čl. 2

18.10.2011

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


18.10.2011

Ivan Gašparovič v. r.

18.10.2011

Richard Sulík v. r.

18.10.2011

Iveta Radičová v. r.