Vyhláška č. 326/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom

Čiastka 103/2011
Platnosť od 14.10.2011
Účinnosť od 15.10.2011
15.10.2011

326

15.10.2011

VYHLÁŠKA

15.10.2011

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

15.10.2011

zo 6. októbra 2011,

15.10.2011

ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom

15.10.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 16 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


15.10.2011

§ 1

15.10.2011

Predmet úpravy

15.10.2011

Táto vyhláška upravuje

15.10.2011

a) vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady (ďalej len „predbežná žiadosť“),

15.10.2011

b) vzor žiadosti o bytovú náhradu (ďalej len „žiadosť“),

15.10.2011

c) vzor deklarácie majetku žiadateľa o bytovú náhradu (ďalej len „žiadateľ“) a vzor deklarácie majetku spoločne posudzovaných osôb.

15.10.2011

§ 2

15.10.2011

Predbežná žiadosť a žiadosť

15.10.2011

(1) Predbežnú žiadosť podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

15.10.2011

(2) Žiadosť podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

15.10.2011

§ 3

15.10.2011

Deklarácia majetku

15.10.2011

(1) Žiadateľ deklaruje svoj majetok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

15.10.2011

(2) Spoločne posudzované osoby deklarujú svoj majetok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.


15.10.2011

§ 4

15.10.2011

Účinnosť

15.10.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2011.


15.10.2011

Ján Figeľ v. r.


15.10.2011

Príloha č. 1 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.

15.10.2011

PREDBEŽNÁ ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE BYTOVEJ NÁHRADY

15.10.2011

Žiadosť 01

15.10.2011

Príloha č. 2 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.

15.10.2011

ŽIADOSŤ O BYTOVÚ NÁHRADU

15.10.2011

Žiadosť 02

15.10.2011

Príloha č. 3 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.

15.10.2011

DEKLARÁCIA MAJETKU ŽIADATEĽA

15.10.2011

Žiadosť 03

15.10.2011

Príloha č. 4 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.

15.10.2011

DEKLARÁCIA MAJETKU SPOLOČNE POSUDZOVANEJ OSOBY

15.10.2011

Žiadosť 04