Vyhláška č. 325/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov

Čiastka 103/2011
Platnosť od 14.10.2011
Účinnosť od 01.11.2011
01.11.2011

325

01.11.2011

VYHLÁŠKA

01.11.2011

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.11.2011

z 5. októbra 2011

01.11.2011

o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov

01.11.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 23 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a § 12 zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov ustanovuje:


01.11.2011

§ 1

01.11.2011

Touto vyhláškou sa ustanovuje obsah záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov (ďalej len „záverečné hodnotenie stavby“) predkladaného Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.1)

01.11.2011

§ 2

01.11.2011

(1) Záverečným hodnotením stavby sa posudzuje kvalita realizovaných stavebných prác, jej súlad s projektovou dokumentáciou a prevádzková efektívnosť stavby.

01.11.2011

(2) Vzor záverečného hodnotenia stavby je uvedený v prílohe č. 1.

01.11.2011

(3) Záverečné hodnotenie stavby sa v realizačnej časti vyhotovuje na vzorke piatich nájomných bytov alebo náhradných nájomných bytov (ďalej len „byt“) a 50 % schodiskového priestoru, ktorý je spoločnou časťou bytového domu. Ak sa obstaráva päť a menej bytov, hodnotia sa všetky byty, a ak stavba má len jeden schodiskový priestor, hodnotí sa celý tento priestor.

01.11.2011

(4) Postup pri vypracovaní záverečného hodnotenia stavby je upravený v návode na vyhotovenie záverečného hodnotenia stavby, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

01.11.2011

(5) Súčasťou záverečného hodnotenia stavby je fotodokumentácia stavby obsahujúca najviac 20 farebných fotografií hodnotených častí stavby podľa časti B prílohy č. 1. Súbor fotografií obsahuje fotografie fasády zo všetkých vonkajších strán stavby a schodiskového priestoru.

01.11.2011

(6) Na základe percentuálneho podielu vypočítaného z dosiahnutého počtu bodov k maximálnemu počtu bodov sa slovne vyjadrí hodnotenie stavby.

01.11.2011

(7) Záverečné hodnotenie stavby sa predloží v listinnej podobe a elektronickej podobe.


01.11.2011

§ 3

01.11.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.


01.11.2011

Ján Figeľ v. r.


01.11.2011

Príloha č. 1 k vyhláške č. 325/2011 Z. z.

01.11.2011

ZÁVEREČNÉ TECHNICKO–EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY

01.11.2011

Vzor 01

01.11.2011

Príloha č. 2 k vyhláške č. 325/2011 Z. z.

01.11.2011

NÁVOD NA VYHOTOVENIE ZÁVEREČNÉHO TECHNICKO–EKONOMICKÉHO HODNOTENIA STAVBY

01.11.2011

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

01.11.2011

Názov stavby
Uvedie sa názov stavby podľa zmluvy o poskytnutí dotácie.

01.11.2011

Miesto stavby
Uvedie sa miesto stavby podľa zmluvy o poskytnutí dotácie.

01.11.2011

Číslo listu vlastníctva
Uvedie sa číslo listu vlastníctva, v ktorom je zapísaný pozemok.

01.11.2011

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie
Uvedie sa číslo zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu.

01.11.2011

Oprávnené náklady stavby
Uvedie sa výška oprávnených nákladov v eurách podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu.

01.11.2011

Výška dotácie
Uvedie sa výška dotácie v eurách podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu.

01.11.2011

Výška vlastných zdrojov
Uvedie sa výška vlastných finančných prostriedkov v členení úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prostriedky hradené z rozpočtu žiadateľa alebo svojpomocne vykonané práce, prípadne prostriedky z iných zdrojov (úver za komerčných podmienok, pôžička a pod.). Svojpomocne vykonané práce sú práce vykonané na stavbe žiadateľom, prípadne ním zabezpečenými osobami.

01.11.2011

Zmluvne dohodnutý termín dokončenia stavby
Uvedie sa dátum dokončenia stavby podľa zmluvy o poskytnutí dotácie; na zmeny dohodnuté v dodatkoch sa neprihliada.

01.11.2011

Zmluvne dohodnutý termín kolaudácie stavby
Uvedie sa dátum kolaudácie stavby podľa zmluvy o poskytnutí dotácie; na zmeny dohodnuté v dodatkoch sa neprihliada.

01.11.2011

Skutočný termín dokončenia stavby
Uvedie sa dátum dokončenia stavby uvedený v zápise o preberaní stavby.

01.11.2011

Skutočný termín kolaudácie stavby
Uvedie sa dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o kolaudácii stavby.

01.11.2011

Označenie projektanta stavby
V prípade právnickej osoby sa uvedie názov projektanta, jeho sídlo a identifikačné číslo organizácie.

01.11.2011

V prípade, ak je projektantom fyzická osoba, uvedie sa jeho meno, priezvisko a miesto podnikania.

01.11.2011

Označenie zhotoviteľa stavby
V prípade právnickej osoby sa uvedie názov zhotoviteľa, jeho sídlo a identifikačné číslo organizácie.

01.11.2011

V prípade, ak je zhotoviteľom fyzická osoba, uvedie sa jeho meno, priezvisko a miesto podnikania.

01.11.2011

B. TECHNICKÉ HODNOTENIE REALIZÁCIE STAVBY

01.11.2011

B.1. VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

01.11.2011

B.1.1 Rovnomernosť zrnitosti omietky

01.11.2011

Hodnotí sa dodržanie zrnitosti omietky ako vonkajšej povrchovej úpravy fasády podľa návrhu v projektovej dokumentácii stavby, dodržanie rovnomernosti nanesenia vrstvy.

01.11.2011

Ak zrnitosť omietky zodpovedá požiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii a je dodržaná rovnomernosť jej nanesenia, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a zdôvodní sa to v časti „Popis“.

01.11.2011

B.1.2 Rovnomernosť farebnej úpravy

01.11.2011

Hodnotí sa dodržanie odtieňa a farebnosti náteru ako uzatváracej vonkajšej povrchovej úpravy fasády podľa návrhu v projektovej dokumentácii stavby, dodržanie rovnomernosti nanesenia farby.

01.11.2011

Ak farebnosť zodpovedá požiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii a je dodržaný odtieň na celej stavbe, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

01.11.2011

B.1.3 Rovinnosť ostenia

01.11.2011

Hodnotí sa dodržanie vertikálnej a horizontálnej úpravy ostenia, ich rovnosť, rozmerová presnosť podľa projektu stavby.

01.11.2011

Ak je dodržaná vertikálna a horizontálna úprava ostenia, ich rovnosť, rozmerová presnosť podľa projektu stavby na celej stavbe, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

01.11.2011

B.1.4 Rovinnosť nároží

01.11.2011

Hodnotí sa dodržanie vertikálnej a horizontálnej úpravy nároží, ich rovnosť a presnosť.

01.11.2011

Ak je dodržaná vertikálna a horizontálna úprava nároží, ich rovnosť a presnosť podľa projektu stavby na celej stavbe, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

01.11.2011

B.1.5 Kvalita úpravy sokla

01.11.2011

Hodnotí sa dodržanie predpísanej úpravy sokla podľa projektovej dokumentácie a jeho rovinnosti, úpravy sokla, rovnomernosť zrnitosti a farebnosti, rozmerová presnosť, v prípade obkladu rozmerová presnosť škár, ostenia, nároží.

01.11.2011

Ak sú všetky hodnotené parametre na celej stavbe spracované podľa projektu stavby, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

01.11.2011

B.2. VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

01.11.2011

Hodnotí sa päť bytových jednotiek stavby. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotia všetky novozískané byty.

01.11.2011

V každom z hodnotených bytov sa hodnotí kvalita realizácie povrchových úprav omietok, obkladov, dlažieb, plávajúcich podláh, cementových poterov a náterov z hľadiska zrnitosti a rovnomernosti, rovinnosti, detailov ukončenia v styku rozdielnych povrchových úprav, ich prechodov, kvality materiálov, prechodov inštalačných vedení a armatúr.

01.11.2011

Ak sú všetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

01.11.2011

B.3. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

01.11.2011

Hodnotí sa päť bytových jednotiek stavby. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotia všetky novozískané byty.

01.11.2011

Hodnotí sa kvalita realizácie zvislých deliacich konštrukcií z hľadiska vertikálnej a horizontálnej presnosti, dodržania ich umiestnenia a rozmerov podľa projektovej dokumentácie, dodržania umiestnenia a rozmerov otvorov, navrhnutých v projekte stavby. Pri hodnotení vertikálnej rovinnosti musia byť dodržané hodnoty uvedené v príslušných technických predpisoch.

01.11.2011

Ak sú všetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

01.11.2011

B.4. SCHODISKO

01.11.2011

Hodnotí sa 50 % schodiskových priestorov stavby. V prípade jedného schodiskového priestoru sa hodnotí tento priestor. Pri mezonetových bytoch sa hodnotí aj 50 % vnútrobytových schodiskových priestorov. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotí vnútrobytový schodiskový priestor vo všetkých bytoch. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt pridelí 0 bodov.

01.11.2011

Hodnotí sa kvalita realizácie schodiskových konštrukcií vzhľadom na dodržanie rozmerov stupňov, podstupníc, šírky ramien, medzipodest, povrchovej úpravy schodiskových stupňov, ich hrán, ako aj uchytenia a dodržania rozmerov a materiálu zábradlia a realizácie podschodiskového priestoru navrhnutých v projekte stavby.

01.11.2011

Ak sú všetky hodnotené parametre vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

01.11.2011

B.5. VÝPLNE OTVOROV

01.11.2011

Hodnotí sa päť bytových jednotiek stavby. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotia všetky novozískané byty.

01.11.2011

Hodnotí sa kvalita osadenia zárubní dverí a okenných rámov z hľadiska umiestnenia, rozmerov a typov uvedených a špecifikovaných v projektovej dokumentácii, ich vertikálnej a horizontálnej presnosti osadenia, kvality materiálov a povrchových úprav.

01.11.2011

Ak sú všetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

01.11.2011

B.6. ZARIAĎOVACIE PREDMETY

01.11.2011

Hodnotí sa päť bytových jednotiek stavby. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotia všetky novozískané byty.

01.11.2011

Hodnotí sa kvalita materiálu a kvalita osadenia sanitárnych zariaďovacích predmetov, kuchynských liniek, batérií, vypínačov, zásuviek z hľadiska umiestnenia, rozmerov a typov uvedených a špecifikovaných v projektovej dokumentácii.

01.11.2011

Ak sú všetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

01.11.2011

B.7. TERMÍN KOLAUDÁCIE

01.11.2011

Ak žiadateľ nezmení termín kolaudácie stavby uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie, na zmeny dohodnuté v dodatkoch sa neprihliada, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „1“.

01.11.2011

B.8. TERMÍN DOKONČENIA STAVBY

01.11.2011

Ak žiadateľ dokončí stavbu v mesiacoch apríl až október, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „1“.

01.11.2011

B.9. ZHOTOVITEĽSTAVBY

01.11.2011

Ak počas realizácie stavby žiadateľ nezmení zhotoviteľa stavby, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „1“.

01.11.2011

B.10. KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

01.11.2011

Ak stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí neuvedie nedostatky, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „2“.

01.11.2011

B.11. ZAKLADANIE STAVBY

01.11.2011

Ak žiadateľ po poskytnutí dotácie na obstaranie bytov nezmení systém zakladania stavby, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „4“.

01.11.2011

B.12. BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP

01.11.2011

Hodnotí sa bezbariérový prístup k stavbe a jednotlivým bytom, pričom pri

01.11.2011

– bezbariérovom prístupe do bytovej budovy sa pridelí 1 bod,

01.11.2011

– bezbariérovom prístupe do bytovej budovy a časti bytov sa pridelia 2 body,

01.11.2011

– bezbariérovom prístupe do bytovej budovy a všetkých bytov sa pridelí 5 bodov.

01.11.2011

Bodové hodnotenie/maximálny počet bodov (v %)

01.11.2011

Vypočíta sa podiel dosiahnutého počtu bodov k maximálnemu počtu bodov vyjadrený v percentách s matematickým zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.

01.11.2011

Slovné hodnotenie kvality realizovaných prác

01.11.2011

a) stavba výbornej kvality pre hodnoty od 90 % do 100 %,

01.11.2011

b) stavba dobrej kvality pre hodnoty od 80 % do 89,9 %,

01.11.2011

c) stavba priemernej kvality pre hodnoty od 60 % do 79,9 %,

01.11.2011

d) stavba nízkej kvality pre hodnoty od 40 % až 59,9 % alebo

01.11.2011

e) stavba nevyhovujúcej kvality pre hodnoty od 0 % až 39,9 %.

01.11.2011

C. EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY

01.11.2011

C.1. PREVÁDZKOVÉ ZAŤAŽENIE STAVBY

01.11.2011

C.1.1. Hodnotí sa potreba energie na vykurovanie stavby, pričom body sa priradia takto:

01.11.2011
nad 50 kWh/m2 rok0
od 43 do 50  kWh/m2 rok2
od 37 do 42,99 kWh/m2 rok     4
od 31 do 36,99 kWh/m2 rok6
od 25 do 30,99 kWh/m2 rok8
pod 25 kWh/m2 rok10
01.11.2011

C.1.2. Hodnotí sa potreba energie na ohrev teplej úžitkovej vody, pričom body sa priradia takto:

01.11.2011
nad 26 kWh/m2 rok0
od 19 do 26 kWh/m2 rok1
od 13 do  18,99 kWh/m2 rok     2
pod 13 kWh/m2 rok3
01.11.2011

C.1.3. Hodnotí sa využitie energie z obnoviteľných zdrojov, pričom za každý typ obnoviteľných zdrojov sa pridelia 2 body. Obnoviteľný zdroj na účely hodnotenia je solárny systém, využitie biomasy a tepelné čerpadlo.

01.11.2011

C.1.4. V prípade, ak sú v bytoch okná s vetracou štrbinou, pridelí sa stavbe 5 bodov.

01.11.2011

C.1.5. Hodnotí sa efektívnosť využitia zrážkových vôd priamo v území, ak sa neodvádzajú do kanalizácie. Ak je na stavbe zrealizované využitie zrážkových vôd, napríklad pre zavlažovanie, alebo je zrážková voda odvedená do vsakovacích nádrží/jám, pridelia sa stavbe 3 body.

01.11.2011

Bodové hodnotenie/maximálny počet bodov (v %)

01.11.2011

Vypočíta sa podiel dosiahnutého počtu bodov k maximálnemu počtu bodov vyjadrený v percentách, s matematickým zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.

01.11.2011

Slovné prevádzkové hodnotenie stavby

01.11.2011

a) stavba s nízkymi prevádzkovými nákladmi pre hodnoty od 70 % do 100 %,

01.11.2011

b) stavba so zníženými prevádzkovými nákladmi pre hodnoty od 40 % do 69,9 % alebo

01.11.2011

c) stavba s priemernými prevádzkovými nákladmi pre hodnoty od 0 % do 39,9 %.

01.11.2011

C.2. EKONOMICKÉ PARAMETRE STAVBY

01.11.2011

Oprávnené náklady stavby
Uvedie sa výška oprávnených nákladov v eurách podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu, ktorá sa následne rozčlení na náklady na realizáciu stavby a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby.

01.11.2011

Obostavaný priestor stavby
Uvedie sa obostavaný priestor hodnotenej budovy v m3, vypočítaný podľa platnej technickej normy.2)

01.11.2011

Oprávnené náklady stavby na 1 m3 obostavaného priestoru
Uvedie sa hodnota podielu oprávnených nákladov stavby a obostavaného priestoru v eurách/m3.

01.11.2011

Náklady stavby na 1 m3 obostavaného priestoru
Uvedie sa hodnota podielu nákladov stavby a obostavaného priestoru v eurách/m3.

01.11.2011

Náklady stavby podľa konečnej faktúry na 1 m3 obostavaného priestoru
Uvedie sa hodnota podielu nákladov stavby podľa konečnej faktúry a obostavaného priestoru v eurách/m3.

01.11.2011

D. ZÁVEREČNÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY

01.11.2011

Uvedie sa slovné hodnotenie, ktoré je kombináciou slovných hodnotení častí B a C, napríklad „stavba výbornej kvality s priemernými prevádzkovými nákladmi“.

01.11.2011

E. FOTODOKUMETÁCIA STAVBY

01.11.2011

Fotodokumentácia musí dokumentovať spracované hodnotenie, pričom je nevyhnutné, aby obsahovala farebné fotografie všetkých vonkajších strán stavby a schodiskového priestoru.

01.11.2011

F. VYJADRENIE K ZÁVEREČNÉMU HODNOTENIU STAVBY

01.11.2011

F.1 Vyjadrenie projektanta stavby:

01.11.2011

Projektant stavby sa vyjadruje k technickému hodnoteniu stavby uvedenému v časti B prílohy č. 1. Vo vyjadrení uvedie, či so záverečným hodnotením stavby súhlasí alebo nie. V prípade nesúhlasu uvedie, s ktorou časťou technického hodnotenia stavby nesúhlasí, a uvedie konkrétne dôvody. V oboch prípadoch je vyjadrenie stručné a výstižné.

01.11.2011

F.2 Vyjadrenie zhotoviteľa stavby:

01.11.2011

Zhotoviteľ stavby sa vyjadruje k technickému hodnoteniu stavby uvedenému v časti B prílohy č. 1. Vo vyjadrení uvedie, či so záverečným hodnotením stavby súhlasí alebo nie. V prípade nesúhlasu uvedie, s ktorou časťou technického hodnotenia stavby nesúhlasí, a uvedie konkrétne dôvody. V oboch prípadoch je vyjadrenie stručné a výstižné.

01.11.2011

F.3 Vyjadrenie krajského stavebného úradu:

01.11.2011

Krajský stavebný úrad sa vyjadruje k záverečnému hodnoteniu stavby ako celku v rozsahu tých činností, ktorých plnenie zabezpečuje na hodnotenej stavbe. Vo vyjadrení uvedie, či so záverečným hodnotením stavby súhlasí alebo nie. V prípade nesúhlasu uvedie konkrétne, s ktorou časťou hodnotenia stavby nesúhlasí, a uvedie konkrétne dôvody. V oboch prípadoch je vyjadrenie stručné a výstižné.

Poznámky pod čiarou

01.11.2011

1) § 11 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
§ 7 ods. 2 zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

01.11.2011

2 ) STN 73 4055 Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.