Nariadenie vlády č. 299/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 98/2011
Platnosť od 29.09.2011
Účinnosť od 20.12.2011
20.12.2011

299

20.12.2011

NARIADENIE VLÁDY

20.12.2011

Slovenskej republiky

20.12.2011

zo 14. septembra 2011,

20.12.2011

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom

20.12.2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


20.12.2011

§ 1

20.12.2011

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom.


20.12.2011

§ 2

20.12.2011

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

20.12.2011

§ 3

20.12.2011

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. decembra 2011.


20.12.2011

Iveta Radičová v. r.


20.12.2011

Príloha k nariadeniu vlády č. 299/2011 Z. z.

20.12.2011

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

20.12.2011

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).