Vyhláška č. 295/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2011
Platnosť od 24.09.2011
Účinnosť od 01.10.2011
01.10.2011

295

01.10.2011

VYHLÁŠKA

01.10.2011

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01.10.2011

zo 6. septembra 2011,

01.10.2011

ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.10.2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.10.2011

§ 1

01.10.2011

Organizáciou, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa určená na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny (ďalej len „biomasa“) spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a zároveň v nich možno očakávať, že emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín nepresahujú limity ustanovené osobitným predpisom,1) je Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.

01.10.2011

§ 2

01.10.2011

Vzor vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy je uvedený v prílohe.

01.10.2011

§ 3

01.10.2011

Vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ktoré boli vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky, zostávajú v platnosti.


01.10.2011

§ 4

01.10.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.


01.10.2011

Zsolt Simon v. r.


01.10.2011

Príloha k vyhláške č. 295/2011 Z. z.

01.10.2011

VYHLÁSENIE PESTOVATEĽA/DODÁVATEĽA* BIOMASY určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny v súlade s požiadavkami článku 17 smernice 2009/28/ES

01.10.2011

Vzor

Poznámky pod čiarou

01.10.2011

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.