Nariadenie vlády č. 274/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Čiastka 89/2011
Platnosť od 26.08.2011
Účinnosť od 01.09.2011

OBSAH

01.09.2011

274

01.09.2011

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2011

Slovenskej republiky

01.09.2011

z 10. augusta 2011,

01.09.2011

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

01.09.2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.09.2011

Čl. I

01.09.2011

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2011

1. V § 1 sa za slovami „ústavnú zdravotnú starostlivosť“ čiarka nahrádza slovom „a“ a na konci sa vypúšťajú slová „a koncovú sieť poskytovateľov“.

01.09.2011

2. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

01.09.2011

(2) Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov na príslušnom území (ďalej len „podiel poistencov“), ak v § 2 ods. 1, § 6, 8 a 9 nie je uvedené inak.

01.09.2011

(3) Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.“.

01.09.2011

3. V § 2 ods. 2 a 3, § 3 až 5 sa slová „Verejná minimálna sieť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „Normatív“ v príslušnom tvare a slovo „uvedená“ sa nahrádza slovom „uvedený“.

01.09.2011

4. § 6 vrátane nadpisu znie:

01.09.2011

㤠6

01.09.2011

Pevná sieť poskytovateľov

01.09.2011

(1) Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú na svojom webovom sídle.

01.09.2011

(2) Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto špecializovaných pracovísk:

01.09.2011

a) urgentný príjem,

01.09.2011

b) anesteziológia a intenzívna medicína,

01.09.2011

c) chirurgia,

01.09.2011

d) vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,

01.09.2011

e) neurológia,

01.09.2011

f) gynekológia a pôrodníctvo,

01.09.2011

g) neonatológia,

01.09.2011

h) pediatria,

01.09.2011

i) nemocničná lekáreň.

01.09.2011

(3) Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť

01.09.2011

a) špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,

01.09.2011

b) zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.

01.09.2011

(4) Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti na území okresu vo fakultnej nemocnici alebo v univerzitnej nemocnici, iní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na území tohto okresu nemusia spĺňať podmienku uvedenú v odseku 2 písm. h) na zaradenie do pevnej siete.“.

01.09.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.09.2011

1) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2011

Doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou sa označuje ako odkaz 1a.

01.09.2011

5. § 7 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

01.09.2011

6. V prílohe č. 2 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „vyjadrená“ sa nahrádza slovom „vyjadrený“.

01.09.2011

7. V prílohe č. 3 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „vyjadrená“ sa nahrádza slovom „vyjadrený“.

01.09.2011

8. V prílohe č. 4 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „ustanovená“ sa nahrádza slovom „ustanovený“.

01.09.2011

9. V prílohe č. 5 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“, slovo „prepočítaná“ sa nahrádza slovom „prepočítaný“ a slovo „určená“ sa nahrádza slovom „určený“.

01.09.2011

10. V prílohe č. 6 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „vyjadrená“ sa nahrádza slovom „vyjadrený“.

01.09.2011

11. V prílohe č. 6 tabuľke č. 1 riadku „Ošetrovateľské“ sa číslo „80“ nahrádza číslom „240“.

01.09.2011

12. V prílohe č. 6 tabuľkách č. 2 až 9 riadku „Ošetrovateľské“ sa číslo „10“ nahrádza číslom „30“.

01.09.2011

13. Prílohy č. 7 a 8 sa vypúšťajú.


01.09.2011

Čl. II

01.09.2011

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


01.09.2011

Iveta Radičová v. r.