Zákon č. 249/2011 Z. z.Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 81/2011
Platnosť od 30.07.2011
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011 okrem bodov 3 a 4 v článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.

01.08.2011

249

01.08.2011

ZÁKON

01.08.2011

z 30. júna 2011

01.08.2011

o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.08.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.08.2011

Čl. I

01.08.2011

§ 1

01.08.2011

(1) Tento zákon upravuje

01.08.2011

a) posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie,

01.08.2011

b) audit bezpečnosti pozemnej komunikácie,

01.08.2011

c) riadenie a kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní,

01.08.2011

d) podmienky výkonu činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie a jeho práva a povinnosti,

01.08.2011

e) pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v oblasti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií,

01.08.2011

f) zodpovednosť za porušenie ustanovení tohto zákona.

01.08.2011

(2) Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete v etape ich plánovania, výstavby a užívania, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.08.2011

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na cestné tunely.

01.08.2011

§ 2

01.08.2011

Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie

01.08.2011

(1) Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie je komparatívna analýza vplyvu navrhovanej novej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie, ktorá ovplyvní dopravný prúd na dosahovanú bezpečnosť cestnej siete (ďalej len „posudzovanie vplyvu na bezpečnosť“). Účelom posudzovania vplyvu na bezpečnosť je zhodnotenie prvkov posudzovania vplyvu na bezpečnosť.

01.08.2011

(2) Bezpečnostný audítor pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť použije postup ustanovený vykonávacím predpisom.

01.08.2011

(3) Posudzovanie vplyvu na bezpečnosť je povinný zabezpečiť stavebník pozemnej komunikácie (ďalej len „stavebník“). Posudzovaniu vplyvu na bezpečnosť podlieha dokumentácia pre územné konanie alebo dokumentácia pre stavebné konanie, ak si stavebné zmeny na existujúcej pozemnej komunikácii nevyžadujú vydanie územného rozhodnutia; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.1)

01.08.2011

(4) Výsledkom posudzovania vplyvu na bezpečnosť je správa o posudzovaní vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie na bezpečnosť cestnej siete (ďalej len „správa o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť“), ktorá obsahuje najmä

01.08.2011

a) vysvetlenie hľadísk bezpečnosti navrhovanej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie, ktoré prispievajú k voľbe navrhovaného riešenia,

01.08.2011

b) informácie potrebné na analýzu efektívnosti predpokladaných nákladov rôznych posudzovaných možností z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,

01.08.2011

c) návrhy a odporúčania na odstránenie alebo zníženie predpokladaných rizík, ktoré vyplývajú z vlastností navrhovanej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie a majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť cestnej premávky,

01.08.2011

d) návrhy na odstránenie rozporov s platnými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami a technickými predpismi v dokumentácii.

01.08.2011

(5) Správa o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť je podkladom na záväzné stanovisko2) cestného správneho orgánu predkladaného v územnom konaní. Stavebník predloží cestnému správnemu orgánu aj vyhodnotenie, či vyhovel návrhom a odporúčaniam obsiahnutým v správe o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť. Ak stavebník nevyhovel návrhom a odporúčaniam obsiahnutým v správe o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť, uvedie v prílohe k správe o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť dôvody, pre ktoré návrhom a odporúčaniam nevyhovel.

01.08.2011

§ 3

01.08.2011

Audit bezpečnosti pozemnej komunikácie

01.08.2011

(1) Audit bezpečnosti pozemnej komunikácie je nezávislé, systematické a technické overenie bezpečnosti vlastností navrhovanej novej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie, ktorá ovplyvní dopravný prúd, od etapy jej plánovania až po etapu začatia jej užívania (ďalej len „bezpečnostný audit“). Účelom bezpečnostného auditu je zhodnotenie prvkov bezpečnostného auditu.

01.08.2011

(2) Bezpečnostný audit je povinný zabezpečiť stavebník. Bezpečnostnému auditu podlieha dokumentácia pre stavebné konanie, dokumentácia skutočného realizovania stavby a samotná stavba.

01.08.2011

(3) Výsledkom bezpečnostného auditu je správa o audite bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „správa o bezpečnostnom audite“), v ktorej sa určia rozhodujúce bezpečnostné prvky navrhovanej novej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie pre každú etapu podľa odseku 1. Správa o bezpečnostnom audite obsahuje aj návrhy a odporúčania na odstránenie alebo zníženie predpokladaných rizík, ktoré vyplývajú z vlastností navrhovanej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie a majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a návrhy na odstránenie rozporov s platnými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami a technickými predpismi v dokumentácii.

01.08.2011

(4) K návrhu na začatie stavebného konania, konania o povolení predčasného užívania pozemnej komunikácie a kolaudačného konania stavebník predloží okrem dokumentácie a dokladov podľa osobitného predpisu3) aj správu o bezpečnostnom audite podľa odseku 3. Ak stavebník nevyhovel návrhom a odporúčaniam pre príslušnú etapu podľa odseku 1 obsiahnutým v správe o bezpečnostnom audite, uvedie v prílohe k správe o bezpečnostnom audite dôvody, pre ktoré návrhom a odporúčaniam nevyhovel.

01.08.2011

§ 4

01.08.2011

Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní

01.08.2011

(1) Správca pozemnej komunikácie je povinný zabezpečiť každé tri roky klasifikáciu kritických nehodových úsekov podľa ustanovených kritérií klasifikácie kritických nehodových úsekov a zabezpečiť hodnotenie týchto úsekov inšpekciou na mieste (ďalej len „inšpekcia“).

01.08.2011

(2) Klasifikácia kritických nehodových úsekov je metóda na určenie, analýzu a klasifikáciu

01.08.2011

a) úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom tieto úseky sú v užívaní dlhšie ako tri roky,

01.08.2011

b) úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd.

01.08.2011

(3) Súčasťou klasifikácie kritických nehodových úsekov je aj výpočet priemerných spoločenských nákladov spojených so smrteľnými nehodami a výpočet priemerných spoločenských nákladov spojených s vážnymi nehodami. Výsledkom klasifikácie kritických nehodových úsekov je zoznam úsekov pozemných komunikácií, pri ktorých by vykonanie nápravných opatrení malo rozsiahly účinok na bezpečnosť pozemných komunikácií.

01.08.2011

(4) Na účely tohto zákona výpočtom spoločenských nákladov je ocenenie materiálnych škôd a iných škôd, ktoré vznikli dopravnými nehodami.

01.08.2011

(5) Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie určené v rámci klasifikácie kritických nehodových úsekov. Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie použije postup ustanovený vykonávacím predpisom.

01.08.2011

(6) Výsledkom inšpekcie je správa o vykonanej inšpekcii, obsahom ktorej je popis zistených rizík a návrh nápravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie a zníženie dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii.

01.08.2011

(7) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených v správe o vykonanej inšpekcii, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné pri zabezpečovaní riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho správe. Správca pozemnej komunikácie uprednostní vykonanie nápravných opatrení s najlepším pomerom medzi nákladmi a prínosom.

01.08.2011

(8) Správca pozemnej komunikácie každoročne do 31. januára predkladá ministerstvu správu o nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 7 v predchádzajúcom kalendárnom roku.

01.08.2011

Audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie

01.08.2011

§ 5

01.08.2011

(1) Audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie je fyzická osoba zapísaná v zozname audítorov bezpečnosti pozemných komunikácii oprávnená na vykonávanie činnosti podľa odseku 2 (ďalej len „bezpečnostný audítor“).

01.08.2011

(2) Bezpečnostný audítor je oprávnený vykonať

01.08.2011

a) posudzovanie vplyvu na bezpečnosť, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. a), c) až e),

01.08.2011

b) bezpečnostný audit, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. a), c) až e),

01.08.2011

c) inšpekciu, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. b) až e).

01.08.2011

(3) Bezpečnostný audítor je oprávnený vykonávať činnosti podľa odseku 2 pre pozemné komunikácie, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete a pre ostatné pozemné komunikácie.

01.08.2011

(4) Bezpečnostný audítor vykonáva činnosti podľa odseku 2 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo ako zamestnanec právnickej osoby alebo fyzickej osoby, jej spoločník alebo konateľ. Činnosti podľa odseku 2 sa vykonávajú na základe zmluvy so stavebníkom alebo správcom pozemnej komunikácie a na jeho náklady.

01.08.2011

(5) Na výkon inšpekcie priberie bezpečnostný audítor konzultanta, ktorý je autorizovaným stavebným inžinierom4) alebo znalcom v odbore cestná doprava.5) Ak je stanovisko konzultanta odlišné od stanoviska bezpečnostného audítora, bezpečnostný audítor to uvedie v správe o vykonanej inšpekcii spoločne s odôvodnením. Zodpovednosť bezpečnostného audítora za obsah výkonu inšpekcie a obsah správy o vykonanej inšpekcii tým nie je dotknutá.

01.08.2011

(6) Bezpečnostný audítor je oprávnený pribrať k výkonu svojej činnosti na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru; opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v správe odôvodniť. Zodpovednosť bezpečnostného audítora za výkon činností podľa odseku 2 a za obsah správ podľa § 2 ods. 4, § 3 ods. 3 a § 4 ods. 6 tým nie je dotknutá.

01.08.2011

(7) Výkon činností podľa odseku 2 nie je podnikaním.6)

01.08.2011

§ 6

01.08.2011

Zoznam bezpečnostných audítorov

01.08.2011

(1) Zoznam bezpečnostných audítorov vedie ministerstvo.

01.08.2011

(2) Ministerstvo na základe písomnej žiadosti zapíše do zoznamu bezpečnostných audítorov fyzickú osobu, ktorá

01.08.2011

a) je autorizovaným stavebným inžinierom,7)

01.08.2011

b) je autorizovaným stavebným inžinierom4) alebo znalcom v odbore cestná doprava,5)

01.08.2011

c) je bezúhonná,

01.08.2011

d) preukázala najmenej sedemročnú prax v oblasti projektovania pozemných komunikácií, okrem znalca v odbore cestná doprava podľa písmena b).

01.08.2011

e) sa zúčastnila na odbornej príprave a zložila odbornú skúšku.

01.08.2011

(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania a jeho odsúdenie nebolo zahladené.

01.08.2011

(4) Bezúhonnosť sa na účely zápisu do zoznamu bezpečnostných audítorov preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

01.08.2011

(5) Žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov sa podáva na tlačive ministerstva v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 2. Ak je žiadosť neúplná alebo ak chýbajú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 2, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil.

01.08.2011

(6) Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov, ak žiadateľ nespĺňa požiadavky na zápis podľa odseku 2 alebo ak v určenej lehote neodstránil nedostatky žiadosti podľa odseku 5.

01.08.2011

(7) Ministerstvo rozhodne o zápise do zoznamu bezpečnostných audítorov do 30 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná. O zápise do zoznamu bezpečnostných audítorov sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

01.08.2011

(8) Ministerstvo vydá bezpečnostnému audítorovi pri jeho zápise do zoznamu bezpečnostných audítorov osvedčenie o odbornej spôsobilosti a povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky.

01.08.2011

(9) Úradná pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulom a vo vnútornom kruhopise označenie „bezpečnostný audítor“. V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené evidenčné číslo. Úradné pečiatky eviduje ministerstvo.

01.08.2011

§ 7

01.08.2011

Zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a vyčiarknutie zo zoznamu bezpečnostných audítorov

01.08.2011

(1) Do zoznamu bezpečnostných audítorov sa o bezpečnostnom audítorovi zapisujú tieto údaje:

01.08.2011

a) meno a priezvisko, akademický titul

01.08.2011

b) dátum narodenia,

01.08.2011

c) adresa trvalého pobytu,

01.08.2011

d) názov a adresa sídla kancelárie alebo zamestnávateľa,

01.08.2011

e) identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je zamestnaný,

01.08.2011

f) dátum zápisu do zoznamu bezpečnostných audítorov a dátum vyčiarknutia zo zoznamu bezpečnostných audítorov,

01.08.2011

g) dátum vykonania odbornej skúšky,

01.08.2011

h) činnosť podľa § 5 ods. 2, na ktorú má odbornú spôsobilosť

01.08.2011

i) evidenčné číslo,

01.08.2011

j) doba platnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činností,

01.08.2011

k) kontaktné údaje.

01.08.2011

(2) Do zoznamu bezpečnostných audítorov sa zapisujú zmeny údajov podľa odseku 1. Bezpečnostný audítor je povinný oznámiť ministerstvu zmeny údajov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), j) a k) do piatich dní odo dňa, keď nastali.

01.08.2011

(3) Zoznam bezpečnostných audítorov je verejne prístupný a ministerstvo zabezpečuje jeho zverejnenie na svojom webovom sídle.

01.08.2011

(4) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu bezpečnostných audítorov toho, kto

01.08.2011

a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

01.08.2011

b) prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,

01.08.2011

c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania,

01.08.2011

d) bol do zoznamu zapísaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,

01.08.2011

e) písomne požiadal o vyčiarknutie,

01.08.2011

f) nevyhovel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba,

01.08.2011

g) sa opakovane dopustil priestupku podľa § 11 ods. 2 písm. a), e) a g),

01.08.2011

h) porušil zákaz výkonu činnosti podľa § 11 ods. 4,

01.08.2011

i) bol vyčiarknutý zo zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov8) alebo zo zoznamu znalcov,9)

01.08.2011

j) nemá poistenie zodpovednosti za škodu podľa § 10 ods. 6.

01.08.2011

(5) O vyčiarknutí bezpečnostného audítora zo zoznamu rozhodne ministerstvo bezodkladne po zistení niektorého z dôvodov uvedeného v odseku 4; vyčiarknutie zo zoznamu sa vykoná ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí.

01.08.2011

(6) Po vyčiarknutí zo zoznamu bezpečnostných audítorov odovzdá ministerstvu do desiatich dní od vyčiarknutia osvedčenie o odbornej spôsobilosti a úradnú pečiatku

01.08.2011

a) bývalý bezpečnostný audítor v prípadoch uvedených v odseku 4 písm. c) až i),

01.08.2011

b) zákonný zástupca v prípade uvedenom v odseku 4 písm. b), ak bezpečnostný audítor nie je zamestnancom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, jej spoločníkom alebo konateľom,

01.08.2011

c) právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 5 ods. 4 v prípadoch uvedených v odseku 4 písm. a) a b).

01.08.2011

§ 8

01.08.2011

Odborná spôsobilosť bezpečnostného audítora

01.08.2011

(1) Odborná spôsobilosť bezpečnostného audítora sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydá žiadateľovi ministerstvo po absolvovaní odbornej prípravy a úspešnom vykonaní odbornej skúšky.

01.08.2011

(2) Odbornú prípravu žiadateľa vykonáva vzdelávacia inštitúcia akreditovaná podľa osobitného predpisu10) v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“).

01.08.2011

(3) Odbornou skúškou sa overujú odborné vedomosti a znalosti najmä v oblasti projektovania pozemných komunikácií, vplyvu povrchových vlastností konštrukcií vozoviek, technologického a konštrukčného riešenia bezpečnosti pozemných komunikácií a analýzy nehôd.

01.08.2011

(4) Odborná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej päťčlenná. Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú prítomní všetci jej členovia; uznáša sa väčšinou hlasov.

01.08.2011

(5) Odborná príprava žiadateľa a odborná skúška sa vykonáva na náklady žiadateľa.

01.08.2011

(6) Ministerstvo nariadi preškolenie a preskúšanie bezpečnostného audítora, ak nastali podstatné zmeny v oblastiach, ktoré sú predmetom odbornej prípravy bezpečnostného audítora alebo v príslušných právnych a technických predpisoch.

01.08.2011

(7) Ministerstvo nariadi preskúšanie bezpečnostného audítora, ak nevykonáva svoju činnosť v súlade s týmto zákonom alebo ak päť rokov nevykonával činnosť bezpečnostného audítora. Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie bezpečnostného audítora aj popri sankcii uloženej podľa § 11 ods. 4 a 5, ak pri prejednávaní priestupku zistí, že sa bezpecnostný audítor dopustil závažných nedostatkov odbornej povahy.

01.08.2011

(8) Bezpečnostný audítor je povinný zúčastniť sa preškolenia alebo preskúšania podľa odsekov 6 a 7 na výzvu ministerstva.

01.08.2011

§ 9

01.08.2011

Zoznam vzdelávacích inštitúcií

01.08.2011

(1) Zoznam vzdelávacích inštitúcií vedie ministerstvo.

01.08.2011

(2) Ministerstvo do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu vzdelávacích inštitúcií vzdelávaciu inštitúciu, ktorá získala akreditáciu v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií.

01.08.2011

(3) Žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1 sa podáva na tlačive ministerstva v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadavky akreditácie podľa odseku 2.

01.08.2011

(4) Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1, ak vzdelávacia inštitúcia nespĺňa požiadavky na zápis podľa odseku 2.

01.08.2011

(5) O zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

01.08.2011

(6) Vzdelávaciu inštitúciu, ktorej bolo odobraté potvrdenie o akreditácii, ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu vzdelávacích inštitúcií.

01.08.2011

§ 10

01.08.2011

Práva a povinnosti bezpečnostného audítora

01.08.2011

(1) Bezpečnostný audítor pri výkone svojej činnosti používa osvedčenie o odbornej spôsobilosti a odtlačok úradnej pečiatky na osvedčenie pravosti písomností, ktoré vyhotovil.

01.08.2011

(2) Bezpečnostný audítor je povinný viesť o výkone svojej činnosti evidenciu, vydané správy uchovávať najmenej desať rokov a umožniť nahliadnuť do evidencie povereným zamestnancom orgánov štátnej správy,11) stavebníkovi, správcovi pozemnej komunikácie a inému bezpečnostnému audítorovi.

01.08.2011

(3) Bezpečnostný audítor je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať nestranne a s odbornou starostlivosťou.

01.08.2011

(4) Bezpečnostný audítor nesmie vykonávať činnosť bezpečnostného audítora na stavbách, ktoré navrhoval alebo projektoval, alebo sa zúčastňoval na výstavbe sám alebo jemu blízke osoby. Blízkou osobou na účely tohto zákona sa rozumie príbuzný v priamom rade, iná osoba žijúca s bezpečnostným audítorom spoločne v domácnosti, osoba, s ktorou je v pracovnom alebo služobnom vzťahu, a osoba, s ktorou je v obchodnom vzťahu ako spoločník alebo konateľ obchodnej spoločnosti, alebo ako člen družstva.

01.08.2011

(5) Bezpečnostný audítor nesmie odmietnuť žiadosť o vykonanie činnosti podľa § 5 ods. 2 okrem prípadu uvedeného v odseku 4 a v prípade, ak na činnosť podľa § 5 ods. 2 nemá odbornú spôsobilosť.

01.08.2011

(6) Bezpečnostný audítor zodpovedá za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti. Musí byť po celý čas, po ktorý je zapísaný v zozname bezpečnostných audítorov, poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti bezpečnostného audítora.

01.08.2011

(7) Bezpečnostný audítor je oprávnený pri výkone svojej činnosti vstupovať na pozemné komunikácie s poverenými osobami stavebníka alebo správcu pozemnej komunikácie alebo s poverenými zamestnancami orgánov štátnej správy.

01.08.2011

§ 11

01.08.2011

Priestupky

01.08.2011

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

01.08.2011

a) sa neoprávnene vydáva za bezpečnostného audítora,

01.08.2011

b) neoprávnene použije úradnú pečiatku,

01.08.2011

c) poruší povinnosť podľa § 7 ods. 6.

01.08.2011

(2) Priestupku sa dopustí bezpečnostný audítor, ktorý

01.08.2011

a) vykonáva činnosť podľa § 5 ods. 2, na ktorú nemá príslušnú odbornú spôsobilosť,

01.08.2011

b) bezdôvodne odmietne vykonanie činnosti podľa § 5 ods. 2,

01.08.2011

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 7 ods. 2,

01.08.2011

d) sa nezúčastní preškolenia alebo preskúšania podľa § 8 ods. 8,

01.08.2011

e) nevedie evidenciu o výkone svojej činnosti alebo neuchováva správy podľa § 10 ods. 2,

01.08.2011

f) neumožní nahliadnuť do evidencie o výkone svojej činnosti osobám podľa § 10 ods. 2,

01.08.2011

g) vykonáva činnosť bezpečnostného audítora na stavbách podľa § 10 ods. 4,

01.08.2011

h) nemá poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti podľa § 10 ods. 6,

01.08.2011

i) vstúpil na pozemnú komunikáciu bez sprievodu osoby podľa § 10 ods. 7.

01.08.2011

(3) Za priestupok podľa odseku 1 ministerstvo môže uložiť pokutu do 1 000 eur.

01.08.2011

(4) Za priestupok podľa odseku 2 ministerstvo môže uložiť pokutu do 2 000 eur. Popri pokute môže ministerstvo uložiť za priestupky podľa odseku 2 písm. a) a g) aj zákaz činnosti do jedného roka.

01.08.2011

(5) Bezpečnostnému audítorovi, ktorý opakovane poruší povinnosť počas troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku, za ktorý mu bola už pokuta uložená, ministerstvo môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa odseku 4 a v prípadoch podľa odseku 2 písm. a), e) a g) aj zákaz činnosti do troch rokov.

01.08.2011

(6) Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

01.08.2011

(7) Konanie o uložení sankcií možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.

01.08.2011

(8) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo.

01.08.2011

(9) Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.12)

01.08.2011

§ 12

01.08.2011

Správne delikty

01.08.2011

(1) Správneho deliktu sa dopustí

01.08.2011

a) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorá poruší povinnosti podľa § 7 ods. 6,

01.08.2011

b) stavebník, ktorý nezabezpečí posudzovanie vplyvu alebo bezpečnostný audit podľa § 2 a 3,

01.08.2011

c) správca pozemnej komunikácie, ktorý nezabezpečí klasifikáciu kritických nehodových úsekov a vykonanie inšpekcie podľa § 4,

01.08.2011

d) správca pozemnej komunikácie, ktorý nepredloží správu podľa § 4 ods. 8.

01.08.2011

(2) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) ministerstvo uloží pokutu do 3 000 eur a za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až d) pokutu do 30 000 eur.

01.08.2011

(3) Pokuta uložená za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

01.08.2011

(4) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.

01.08.2011

(5) Správne delikty podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo. Ministerstvo pri určení výšky pokuty za správny delikt prihliada na závažnosť, okolnosti, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

01.08.2011

(6) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

01.08.2011

§ 13

01.08.2011

Spoločné ustanovenie

01.08.2011

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.08.2011

§ 14

01.08.2011

Splnomocňovacie ustanovenia

01.08.2011

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

01.08.2011

a) podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky bezpečnostného auditu, kritériá klasifikácie kritických nehodových úsekov a postup vykonávania inšpekcie, súbor nápravných opatrení na zlepšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie a premávky na nej, náležitosti a obsah správy o posudzovaní vplyvu, správy o bezpečnostnom audite a správy o vykonanej inšpekcii,

01.08.2011

b) obsah a prílohy žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií, podrobnosti o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov, obsah, rozsah a spôsob odbornej prípravy a skúšky bezpečnostného audítora, obsah a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti, vzor úradnej pečiatky bezpečnostného audítora a podrobnosti o vedení evidencie o výkone činnosti bezpečnostného audítora.

01.08.2011

§ 15

01.08.2011

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.08.2011

Čl. II

01.08.2011

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.08.2011

1. V § 1 ods. 5 sa slová „do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty Európskej únie“.

01.08.2011

2. V § 4a ods. 1 druhej vete sa slová „územia zastavaného alebo určeného na súvislé zastavanie“ nahrádzajú slovami „súvisle zastavaného územia alebo územia určeného na zastavanie“.

01.01.2012

3. V § 6 ods. 2 sa za slová „do 3,5 t“ vkladajú slová „a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť“.

01.01.2012

4. V § 6 ods. 5 druhá veta znie: „Úhrada sa platí na kalendárny rok, na mesiac alebo na desať dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd.".

01.08.2011

5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

01.08.2011

㤠6a

01.08.2011

(1) Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Takto vymedzené úseky miestnych komunikácií musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví aj výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.

01.08.2011

(2) Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce.“.

01.08.2011

6. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

01.08.2011

„Správcovia sú povinní vykonávať pravidelné kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete2i) a prieskumy možného vplyvu prác na týchto pozemných komunikáciách na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.“.

01.08.2011

7. V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo súvisle zastavaného územia slúžia cestné ochranné pásma.“.

01.08.2011

8. § 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.08.2011

(6) Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 5 je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu, v miestnej pôsobnosti ktorého je časť cestného ochranného pásma, v ktorej sa má povoliť výnimka podľa odseku 2; ak ide o povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice a rýchlostnej cesty, je potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.

01.08.2011

9. V § 18 odsek 13 znie:

01.08.2011

(13) Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo iného diela len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela, a to na úrovni technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná. Investor stavby je zároveň povinný na vlastné náklady majetkovoprávne vyporiadať pozemky dotknuté vyvolanými úpravami, ktoré sú priamo dotknuté výstavbou pozemnej komunikácie alebo jej zmenou v prospech vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo iného diela na základe kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, alebo iného právneho úkonu, ktorého predmetom je prevod alebo úprava užívania dotknutých pozemkov; vlastník alebo prevádzkovateľ vedenia alebo iného diela je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevziať upravený úsek vedenia alebo iné dielo vrátane pozemku, okrem prípadu uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena, nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy, na základe ktorej sa vlastnícke právo v prospech vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo iného diela neprevádza. Ostatné úpravy, ktorými sa zvýši výkonnosť alebo zmodernizuje vedenie, je investor stavby oprávnený vykonať len na základe predchádzajúcej písomnej dohody investora stavby s vlastníkom alebo prevádzkovateľom vedenia vždy na náklady vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto vedenia.“.

01.08.2011

10. Slová „zastavané územie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „súvisle zastavané územie“ v príslušnom tvare.

01.08.2011

11. Príloha č. 1 znie:

01.08.2011

„Príloha č. 1 k zákonu č. 135/1961 Z. z.

01.08.2011

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.08.2011

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4).

01.08.2011

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).“.

01.08.2011

Čl. III

01.08.2011

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.08.2011

V § 3 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

01.08.2011

11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií.11)“.

01.08.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

01.08.2011

11) Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.08.2011

Čl. IV

01.08.2011

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 119/2011 Z. z. sa mení takto:

01.08.2011

V § 68 odsek 1 znie:

01.08.2011

(1) Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a správcom ciest33a) v rozsahu ich pôsobnosti.“.

01.08.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

01.08.2011

33a) § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.“.


01.08.2011

Čl. V

01.08.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011 okrem bodov 3 a 4 v článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.


01.08.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.08.2011

Richard Sulík v. r.

01.08.2011

Iveta Radičová v. r.


01.08.2011

Príloha k zákonu č. 249/2011 Z. z.

01.08.2011

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.08.2011

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).

Poznámky pod čiarou

01.08.2011

1) Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

01.08.2011

2) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.08.2011

3) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.08.2011

4) § 3 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) alebo b) druhý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

01.08.2011

5) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.08.2011

6) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
§ 2 a 3 ods. 1písm. d) bod 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 249/2011 Z. z.

01.08.2011

7) § 3 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.08.2011

8) § 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.08.2011

9) § 8 zákona č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2011

10) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.08.2011

11) § 134 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.08.2011

12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.08.2011

13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).