Zákon č. 242/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/2011
Platnosť od 28.07.2011
Účinnosť od 01.08.2011
01.08.2011

242

01.08.2011

ZÁKON

01.08.2011

z 12. júla 2011,

01.08.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.08.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.08.2011

Čl. I

01.08.2011

Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z. a zákona č. 463/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.08.2011

1. V § 1 ods. 1 sa slová „sumy, ktoré sa určia percentom z“ nahrádzajú slovami „60 %“.

01.08.2011

2. V § 1 ods. 2 a 5 sa slová „sumy určené“ nahrádzajú slovami „sumu určenú“.

01.08.2011

3. V § 1 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

01.08.2011

(8) Suma vianočného príspevku

01.08.2011

a) je 66,39 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4)

01.08.2011

b) sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.4)

01.08.2011

(9) Suma vianočného príspevku podľa odseku 8 písm. b) sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.

01.08.2011

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.

01.08.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

01.08.2011

4) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.08.2011

4. V § 1 odsek 10 znie:

01.08.2011

(10) Sumu zodpovedajúcu 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky podľa odseku 1 ustanoví po roku 2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.“.

01.08.2011

5. § 1 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.08.2011

(11) Ak je poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 a 5 vyplácaný dôchodok z cudziny, na účely poskytovania vianočného príspevku sa neprihliada na dôchodok vyplácaný z cudziny.“.

01.08.2011

6. Za § 1 sa vkladá § 2, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.08.2011

㤠2

01.08.2011

Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2011

01.08.2011

Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 1 v roku 2011 je 461,40 eura.“.

01.08.2011

7. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.08.2011

„Príloha k zákonu č. 592/2006 Z. z. v znení zákona č. 242/2011 Z. z.

01.08.2011

URČENIE SUMY VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 1 ods. 8 písm. b)

01.08.2011

Suma vianočného príspevku podľa § 1 ods. 8 písm. b) sa určí podľa tohto vzorca:

01.08.2011

VP = 66,39 – 0,10 * (D – ŽM),

01.08.2011

kde: VP – suma vianočného príspevku,

01.08.2011

D – suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov,

01.08.2011

ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.4)“.


01.08.2011

Čl. II

01.08.2011

Účinnosť

01.08.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.


01.08.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.08.2011

Richard Sulík v. r.

01.08.2011

Iveta Radičová v. r.