Vyhláška č. 233/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2008 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 18/2016 Z. z.)

Čiastka 74/2011
Platnosť od 23.07.2011
Účinnosť od 01.01.2016
01.09.2011

233

01.09.2011

VYHLÁŠKA

01.09.2011

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01.09.2011

z 1. júla 2011,

01.09.2011

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.09.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 6/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2011

§ 1

01.09.2011

Obal záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce

01.09.2011

(1) Na obale záverečnej práce sa uvádzajú tieto údaje:

01.09.2011

a) názov vysokej školy,

01.09.2011

b) názov fakulty, ak je autor zapísaný na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte,

01.09.2011

c) evidenčné číslo, ak bolo určené,

01.09.2011

d) názov záverečnej práce a podnázov záverečnej práce, ak sa použil,

01.09.2011

e) označenie záverečnej práce

01.09.2011

1. bakalárska práca,

01.09.2011

2. diplomová práca alebo

01.09.2011

3. dizertačná práca,

01.09.2011

f) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora,

01.09.2011

g) rok predloženia záverečnej práce.

01.09.2011

(2) Na obale rigoróznej práce a habilitačnej práce sa uvádzajú údaje podľa odseku 1 písm. a), c), d), f) a g). Na obale rigoróznej práce a habilitačnej práce sa ďalej uvádza označenie, či ide o rigoróznu prácu, alebo habilitačnú prácu, a ak sa rigorózne konanie alebo habilitačné konanie uskutočňuje na fakulte, uvádza sa aj názov fakulty.

01.09.2011

(3) Vzor obalu záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce je uvedený v prílohe č. 1.

01.09.2011

§ 2

01.09.2011

Titulný list záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce

01.09.2011

(1) Na titulnom liste záverečnej práce sa uvádzajú tieto údaje:

01.09.2011

a) názov vysokej školy,

01.09.2011

b) názov fakulty, ak je autor zapísaný na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte,

01.09.2011

c) názov záverečnej práce a podnázov záverečnej práce, ak sa použil,

01.09.2011

d) označenie záverečnej práce

01.09.2011

1. bakalárska práca,

01.09.2011

2. diplomová práca alebo

01.09.2011

3. dizertačná práca,

01.09.2011

e) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora,

01.09.2011

f) názov študijného programu,

01.01.2016

g) názov študijného odboru,

01.09.2011

h) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly školiteľa alebo vedúceho záverečnej práce,

01.09.2011

i) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly konzultanta, ak bol pre záverečnú prácu určený,

01.09.2011

j) názov školiaceho pracoviska, ak bolo pre záverečnú prácu určené,

01.09.2011

k) miesto a rok predloženia záverečnej práce.

01.09.2011

(2) Na titulnom liste rigoróznej práce a habilitačnej práce sa uvádzajú údaje podľa odseku 1 písm. a), c), e), g), j) a k). Ak bol pre rigoróznu prácu určený školiteľ, uvádzajú sa aj údaje podľa odseku 1 písm. h). Na titulnom liste rigoróznej práce a habilitačnej práce sa ďalej uvádza označenie, či ide o rigoróznu prácu, alebo habilitačnú prácu, a ak sa rigorózne alebo habilitačné konanie uskutočňuje na fakulte, uvádza sa aj názov fakulty.

01.09.2011

(3) Vzor titulného listu záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce je uvedený v prílohe č. 2.

01.09.2011

§ 3

01.09.2011

Licenčná zmluva

01.09.2011

(1) Po vložení záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce do informačného systému vysokej školy, predloží autor vysokej škole ním podpísaný návrh licenčnej zmluvy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3. Návrh licenčnej zmluvy je vytvorený prostredníctvom informačného systému vysokej školy.

01.09.2011

(2) Ak autor v predloženom návrhu licenčnej zmluvy požaduje odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov, súčasne predloží vysokej škole odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty.

01.09.2011

(3) Ak sa majú sprístupniť posudky k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci, autor príslušného posudku predloží vysokej škole ním podpísaný návrh licenčnej zmluvy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Návrh licenčnej zmluvy je vytvorený prostredníctvom informačného systému vysokej školy.

01.09.2011

(4) Návrh licenčnej zmluvy podľa odsekov 1 a 3 sa predkladá prostredníctvom informačného systému vysokej školy, ak vysoká škola nepožaduje jeho predloženie v listinnej podobe. Odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty podľa odseku 2 sa predkladá rovnakým spôsobom ako návrh licenčnej zmluvy podľa odseku 1.

01.09.2011

(5) Licenčné zmluvy sa uzatvárajú prostredníctvom informačného systému vysokej školy, ak vysoká škola nepožaduje uzatváranie týchto zmlúv v listinnej podobe. Licenčná zmluva sa uzatvára do 30 dní odo dňa doručenia jej návrhu vysokej škole. Obe zmluvné strany podpisujú zmluvu rovnakým spôsobom.

01.09.2011

(6) Podpis na licenčnej zmluve môže byť nahradený mechanickým prostriedkom, ktorým je na účely tejto vyhlášky digitálne vyobrazenie podpisu zmluvnej strany vytvorené prostredníctvom technického zariadenia umiestneného na pracovisku vysokej školy a vložené do licenčnej zmluvy v informačnom systéme vysokej školy. Vytvorenie tohto mechanického prostriedku sa umožní autorovi aj pred vytvorením návrhu licenčnej zmluvy v informačnom systéme vysokej školy.

01.09.2011

(7) Vysoká škola zasiela prostredníctvom svojho informačného systému prevádzkovateľovi centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len „prevádzkovateľ registra“) informáciu o uzatvorení

01.09.2011

a) licenčnej zmluvy k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci v rozsahu:

01.09.2011

1. meno a priezvisko autora záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce,

01.09.2011

2. názov záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce,

01.09.2011

3. verifikovaný údaj o trvaní odkladnej lehoty,

01.09.2011

4. informácia o možnosti záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu trvalo ukladať na pamäťové médium alebo ju tlačiť,

01.09.2011

b) licenčnej zmluvy k posudku k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci v rozsahu:

01.09.2011

1. meno a priezvisko autora posudku,

01.09.2011

2. meno a priezvisko autora záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce,

01.09.2011

3. názov záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce,

01.09.2011

4. vzťah autora posudku k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci (oponent, školiteľ, vedúci záverečnej práce, vedúci rigoróznej práce, recenzent, iná osoba),

01.09.2011

5. informácia o možnosti posudok k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci trvalo ukladať na pamäťové médium alebo ho tlačiť.

01.09.2011

§ 4

01.09.2011

Písomná informácia

01.09.2011

(1) Podstatnými náležitosťami písomnej informácie o záverečnej práci, rigoróznej práci a habilitačnej práci, ktorej predmetom je vytvorenie umeleckého diela v inej ako literárnej forme alebo podanie umeleckého výkonu sú:

01.09.2011

a) údaje podľa § 2,

01.09.2011

b) druh umeleckého diela alebo umeleckého výkonu (dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia, architektonické dielo v trojrozmernom prevedení, trojrozmerné kartografické dielo, fotografické dielo, hudobné dielo v notovom zázname, choreografické dielo v choreografickom zápise, audiovizuálne dielo, herecký umelecký výkon, hudobný umelecký výkon, spevácky umelecký výkon, tanečný umelecký výkon a podobne),

01.09.2011

c) technické parametre diela alebo umeleckého výkonu, najmä

01.09.2011

1. rozmery diela,

01.09.2011

2. druh diela, ak ide o dielo výtvarného umenia (maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia, lept či iná grafika, socha, keramika, sklo, autorský šperk, dizajn ako dielo výtvarného umenia a podobne),

01.09.2011

3. technika a použitý materiál (mramor, epoxid, bronz, akvarel, olejomaľba, gvaš a podobne),

01.09.2011

4. formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie zvuku a údaj o nosiči, na ktorom je dielo pôvodne zaznamenané, ak ide o audiovizuálne dielo,

01.09.2011

5. hudobný nástroj, ak ide o hudobný umelecký výkon,

01.09.2011

6. minutáž audiovizuálneho diela, najmä ak ide o výkon herca, režiséra, kameramana, hudobníka,

01.09.2011

7. názov divadla alebo divadelného súboru, ak ide o herecký umelecký výkon,

01.09.2011

8. deň podania umeleckého výkonu.

01.09.2011

(2) Podstatné náležitosti písomnej informácie podľa odseku 1 autor vypĺňa v informačnom systéme vysokej školy. Na ich sprístupnenie sa nevyžaduje uzatvorenie licenčnej zmluvy.

01.09.2011

(3) Písomnú informáciu podľa odseku 1 môže autor záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce doplniť o umelecko-historické východiská a o výpoveď o téme a spracovaní diela vložením dokumentu do informačného systému vysokej školy. Na sprístupnenie tejto časti písomnej informácie sa vyžaduje uzatvorenie licenčnej zmluvy podľa § 3.

01.09.2011

§ 5

01.09.2011

Čestné vyhlásenie

01.09.2011

(1) Vzor čestného vyhlásenia, ktorým autor záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce preukazuje vydanie práce alebo jej časti v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickej publikácie, je uvedený v prílohe č. 5.

01.09.2011

(2) Ak je autor v právnom vzťahu s vysokou školou, najmä ako študent, uchádzač v rigoróznom konaní, uchádzač v habilitačnom konaní alebo zamestnanec, vypĺňa čestné vyhlásenie v informačnom systéme vysokej školy. Takto vyplnené čestné vyhlásenie doručí autor prevádzkovateľovi registra prostredníctvom informačného systému vysokej školy.

01.09.2011

(3) Ak autor nie je v právnom vzťahu s vysokou školou podľa odseku 2, doručuje čestné vyhlásenie prevádzkovateľovi registra v listinnej podobe.

01.09.2011

(4) Ak bola záverečná práca, rigorózna práca alebo habilitačná práca, prípadne jej časť vydaná vo viacerých periodických alebo neperiodických publikáciách, môže autor informácie o všetkých vydaných častiach práce a o všetkých publikáciách uviesť v jednom čestnom vyhlásení.

01.09.2011

§ 6

01.09.2011

Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania

01.09.2011

(1) Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce, prípadne jej časti, ktorá bola vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, predkladá autor, ktorý je v právnom vzťahu s vysokou školou ako študent alebo zamestnanec, spolu s čestným vyhlásením podľa § 5 prevádzkovateľovi registra prostredníctvom informačného systému vysokej školy. Ak autor nie je v právnom vzťahu s vysokou školou podľa prvej vety, žiadosť a čestné vyhlásenie predkladá prevádzkovateľovi registra v listinnej podobe.

01.09.2011

(2) Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce, prípadne jej časti pre jej zverejnenie v rozpore s podmienkami podľa § 62a zákona predkladá autor alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prevádzkovateľovi registra v listinnej podobe.

01.09.2011

(3) Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania podľa odsekov 1 a 2 obsahuje údaje podľa § 1, korešpondenčnú adresu žiadateľa, rozsah a dôvody zastavenia sprístupňovania.

01.09.2011

§ 7

01.09.2011

Formát výmeny údajov

01.09.2011

(1) Záverečná práca, rigorózna práca, habilitačná práca a doplnenie písomnej informácie podľa § 4 ods. 3 sa vkladá do informačného systému vysokej školy vo formáte Portable Document Format (.pdf) s možnosťou prevodu na čistý text.

01.09.2011

(2) Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania podľa § 6 ods. 1 sa vkladá do informačného systému vysokej školy vo formáte Rich Text Format (.rtf) alebo sa vyplní textové pole v informačnom systéme vysokej školy.

01.09.2011

(3) Záverečná práca, rigorózna práca, habilitačná práca, posudky k týmto prácam a doplnenie písomnej informácie podľa § 4 ods. 3 sa zasiela do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác prostredníctvom informačného systému vysokej školy vo formáte Portable Dokument Format (.pdf) s možnosťou prevodu na čistý text. Písomná informácia podľa § 4 ods. 1 a čestné vyhlásenie podľa § 5 sa zasielajú ako dátové prvky.

01.09.2011

(4) Na prenos dátových prvkov pri výmene údajov medzi informačným systémom vysokej školy a informačným systémom prevádzkovateľa registra sa použijú štandardy

01.09.2011

a) jazyka schém XML Schema Definition (XSD) minimálne vo verzii 1.0,

01.09.2011

b) formátu Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) a

01.09.2011

c) špecifikácie znakovej sady Unicode Transformation Format (UTF), a to 8-bitové kódovanie UTF-8.

01.09.2011

(5) Pri popise dátových prvkov podľa § 1 a 2 a v právnych úkonoch podľa § 3 až 6 sa v informačnom systéme vysokej školy používa jazyk Extensible Markup Language (.xml) podľa schémy určenej prevádzkovateľom registra.

01.09.2011

§ 8

01.09.2011

Spoločné ustanovenia

01.09.2011

(1) Určenie osoby, ktorá právny úkon urobila v informačnom systéme vysokej školy, sa vykonáva prostredníctvom jedinečného prihlasovacieho mena a hesla.

01.09.2011

(2) Informačný systém vysokej školy pri vložení záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce vytvorí pre každú takú prácu identifikačné číslo, jedinečné v rámci príslušnej vysokej školy. Centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác pri doručení príslušnej práce vytvorí na základe identifikačného čísla vytvoreného v informačnom systéme vysokej školy jedinečné identifikačné číslo v rámci tohto registra.

01.09.2011

(3) Záverečné práce, rigorózne práce a habilitačné práce autor odovzdáva vysokej škole aj v listinnej podobe, ak vysoká škola nepožaduje ich odovzdávanie len prostredníctvom informačného systému vysokej školy.

01.09.2011

(4) Ak je niektorý dokument vytvorený prostredníctvom informačného systému vysokej školy predkladaný aj v listinnej podobe, autor zodpovedá za zhodu oboch vyhotovení.

01.09.2011

(5) Dokumenty podľa § 7 ods. 3 sa zasielajú do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác hromadne. Posudky k záverečným prácam, rigoróznym prácam a habilitačným prácam sa zasielajú do 90 dní odo dňa zaslania týchto prác.

01.09.2011

(6) Pri právnych úkonoch podľa § 3 až 6 sa pri identifikovaní záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce využije identifikačné číslo podľa odseku 2 prvej vety. Ak je tento právny úkon vykonaný prostredníctvom informačného systému vysokej školy, využijú sa dátové prvky údajov podľa § 1 použité pri vkladaní záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce do informačného systému vysokej školy.

01.09.2011

(7) Informačný systém vysokej školy umožní autorovi a vysokej škole listinné vyhotovenie právnych úkonov podľa § 3 až 6, a to aj vyhotovenie obmedzené len na možnosti zvolené autorom.


01.09.2011

§ 9

01.09.2011

Zrušovacie ustanovenie

01.09.2011

Zrušuje sa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. MŠSR-5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci (oznámenie č. 94/2010 Z. z.).

01.09.2011

§ 10

01.09.2011

Účinnosť

01.09.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


01.09.2011

Eugen Jurzyca v. r.


01.09.2011

Príloha č. 1 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

01.09.2011

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY
NÁZOV FAKULTY

01.09.2011

Vzor 01

01.09.2011

Príloha č. 2 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

01.09.2011

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY
NÁZOV FAKULTY

01.01.2016

01.09.2011

Príloha č. 3 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

01.09.2011

LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ ZÁVEREČNEJ1), RIGORÓZNEJ1), HABILITAČNEJ1) PRÁCE

01.01.2016

01.09.2011

Príloha č. 4 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

01.09.2011

LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ POSUDKU K ZÁVEREČNEJ1), RIGORÓZNEJ1), HABILITAČNEJ1) PRÁCI

01.01.2016

01.09.2011

Príloha č. 5 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

01.09.2011

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYDANÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE, RIGORÓZNEJ PRÁCE ALEBO HABILITAČNEJ PRÁCE V RÁMCI PERIODICKEJ ALEBO NEPERIODICKEJ PUBLIKÁCIE

01.09.2011

Vzor 05