Vyhláška č. 225/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

(v znení č. 438/2011 Z. z., 184/2012 Z. z.)

Čiastka 72/2011
Platnosť od 20.07.2011
Účinnosť od 01.07.2012
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júla 2011 okrem § 49, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

20.07.2011

225

20.07.2011

VYHLÁŠKA

20.07.2011

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

20.07.2011

z 11. júla 2011,

20.07.2011

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

20.07.2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 9 a 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2, § 19 ods. 2 písm. c), d) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


20.07.2011

§ 1

20.07.2011

Základné pojmy

20.07.2011

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

20.07.2011

a) regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,

20.07.2011

b) regulačným rokom kalendárny rok,

20.07.2011

c) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje cena,

20.07.2011

d) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

20.07.2011

e) rokom t–n n-tý rok predchádzajúci roku t,

20.07.2011

f) jednotkou množstva elektriny 1 MWh,

20.07.2011

g) tarifou za prevádzkovanie systému v eurách na jednotku množstva elektriny pevná cena viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje alikvotnú časť nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia, na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou; tarifa sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny,

20.07.2011

h) tarifa za systémové služby v eurách na jednotku množstva elektriny pevná cena viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje povolené náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb a iné povolené náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových služieb; tarifa sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny,

20.07.2011

i) spoločným miestom pripojenia zariadenia výrobcu elektriny je miesto pripojenia zariadenia výrobcu elektriny na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy na základe zmlúv o pripojení viažucich sa k areálu výrobcu elektriny,

20.07.2011

j) ITC mechanizmom kompenzačný mechanizmus pri zúčtovaní a vysporiadaní platieb za použitie národných prenosových sústav pre cezhraničnú výmenu elektriny,

20.07.2011

k) technologickou časťou zariadenia výrobcu elektriny súbor jednotlivých technologických častí nevyhnutných na výrobu elektriny tvoriacich jeden technologický celok,

01.07.2012

l) výstavbou zariadenia na výrobu elektriny realizácia nového zariadenia na výrobu elektriny alebo úprava existujúceho zariadenia na výrobu elektriny,

01.07.2012

m) areálom výrobcu elektriny územie, na ktorom sú vzájomne galvanicky prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny za odbernými miestami výrobcu elektriny.

20.07.2011

§ 2

20.07.2011

Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov

20.07.2011

(1) Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je v súlade s osobitným predpisom1) preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti,2) a to

20.07.2011

a) náklady na obstaranie elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti vrátane nákladov na vyrovnanie odchýlky odberateľov elektriny v domácnosti pri dodávke elektriny odberateľom v domácnosti,

20.07.2011

b) náklady na obstaranie regulačnej elektriny,3)

20.07.2011

c) náklady na obstaranie elektriny na vlastnú spotrebu a krytie strát pri prenose elektriny a distribúcii elektriny vrátane nákladov na vyrovnanie odchýlky pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,

20.07.2011

d) výrobné a prevádzkové náklady zahrňujúce náklady na energie, suroviny a technologické hmoty,

20.07.2011

e) osobné náklady;4) za oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o výšku aritmetického priemeru hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

01.07.2012

f) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,5) v prípade poplatkov za znečisťovanie ovzdušia len poplatky za znečisťujúce látky vypustené do ovzdušia pri dodržaní podmienok a požiadaviek podľa osobitného predpisu5a) a v prípade skleníkových plynov len náklady maximálne do výšky 50 % na nákup emisných kvót nad množstvo bezodplatne pridelených a potrebných na vykonávanie regulovanej činnosti,

20.07.2011

g) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku;6) pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje rovnomerné odpisovanie hmotného majetku7) využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti, ak táto vyhláška neustanovuje inak,

20.07.2011

h) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku od tretích osôb, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť vo výške odpisov podľa písmena g), priamo súvisiacich a preukázaných nákladov,

20.07.2011

i) náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov vynaložených na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,8)

20.07.2011

j) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky9) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť.

20.07.2011

(2) Oprávnenými nákladmi nie sú

20.07.2011

a) sankcie,

20.07.2011

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

20.07.2011

c) odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,10)

20.07.2011

d) odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

20.07.2011

e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov spoločnosti,

20.07.2011

f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,11) príspevky na životné poistenie a účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,

20.07.2011

g) odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,12)

20.07.2011

h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,13)

20.07.2011

i) cestovné náhrady nad rozsah určený osobitným predpisom,14)

20.07.2011

j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)

20.07.2011

k) náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)

20.07.2011

l) dobrovoľné poistenie osôb,

20.07.2011

m) manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

20.07.2011

n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

20.07.2011

o) náklady na reprezentáciu a dary,

20.07.2011

p) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

20.07.2011

q) náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)

20.07.2011

r) príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,18)

20.07.2011

s) náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,

20.07.2011

t) daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,

20.07.2011

u) štipendiá poskytnuté študentom a učňom,

20.07.2011

v) odpis nedobytnej pohľadávky,

20.07.2011

w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)

20.07.2011

x) rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,20)

20.07.2011

y) tvorba opravných položiek,

20.07.2011

z) náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,

20.07.2011

aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

20.07.2011

ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

20.07.2011

ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,

20.07.2011

ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných podujatí,

20.07.2011

ae) spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,21)

20.07.2011

af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov podľa osobitného predpisu,22) ktoré sú zabezpečované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,23)

20.07.2011

ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,

20.07.2011

ah) úrazové dávky poskytované podľa osobitného predpisu,24)

20.07.2011

ai) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

20.07.2011

(3) Do oprávnených nákladov je možné zahrnúť režijné náklady s maximálnou prípustnou mierou medziročného rastu vo výške JPI – X, kde JPI je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 a X je faktor efektivity v percentách určený na regulačné obdobie, ktorého hodnota je  3,5 %, ak je JPI < X , potom sa JPI – X = 0 (ďalej len „faktor efektivity“). Ak je JPI < X, potom sa zahrnú do oprávnených nákladov v roku t režijné náklady najviac vo výške režijných nákladov roku t-1.

20.07.2011

§ 3

20.07.2011

Spôsob určenia výšky primeraného zisku

20.07.2011

(1) Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky sústavy, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.

20.07.2011

(2) Výška primeraného zisku za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny prevádzkovateľom prenosovej sústavy a za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy je určená ako súčin miery výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením WACC a hodnoty regulačnej bázy aktív. WACC je úradom určená miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie vypočítaná podľa vzorca vzorec; na rok 2012 je WACC určená vo výške 6,04 %;

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) T – je sadzba dane z príjmov na rok t,

20.07.2011

b) E – je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,

20.07.2011

c) D – sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,

20.07.2011

d) RE – je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

20.07.2011

RE = RF + βLEV x (RM - RF),

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. RF – je výnosnosť bezrizikového aktíva, prepočítaný priemerný výnos päťročných a viacročných štátnych dlhopisov emitovaných na slovenskom trhu za roky 2007 až 2011 na rok 2012 vo výške 4,01 %,

20.07.2011

2. βLEV – je vážený koeficient β, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov vypočítaný podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

2.1. βUNLEV – je nevážený koeficient β bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov na rok 2012 vo výške 0,30; pre ďalšie roky určený úradom v intervale od 0,30 do 0,65,

20.07.2011

2.2. D/E – je pomer cudzích zdrojov ku vlastnému imaniu; na rok 2012 určený vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,

20.07.2011

3. RM – je výkonnosť trhového portfólia určená úradom na rok 2012 vo výške 7,01 %,

20.07.2011

4. (RM – RF) – je celková riziková prémia pre rok 2012 určená úradom vo výške 3,00 %; pre ďalšie roky určená úradom v intervale od 3 % do 6 %,

20.07.2011

e) RD – je reálna cena cudzích zdrojov, prepočítaná priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie päť a viac rokov s výškou úveru nad 1 000 000 eur, na rok 2012 vo výške 5,13 %.

20.07.2011

(3) Hodnoty parametrov na roky 2013 až 2016, ktoré slúžia pre výpočet miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC, sa zverejnia na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.

20.07.2011

(4) Najvyššia miera primeraného zisku pri dodávke elektriny pre domácnosti, ktorý je možné zahrnúť do ceny za dodávku elektriny pre domácnosti, je maximálne 8 % z ceny elektriny CEt bez odchýlky určenej podľa § 28 ods. 1, najviac však 3 eurá/MWh.

20.07.2011

(5) Najvyššia miera primeraného zisku, ktorý je možné zahrnúť do ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie, je maximálne

20.07.2011

a) 12 % z ceny elektriny určenej spôsobom podľa § 46 ods. 1, najviac však 6 eur/MWh pre odberateľov elektriny v domácnosti,

20.07.2011

b) 16 % z ceny elektriny určenej spôsobom podľa § 46 ods. 1, najviac však 10 eur/MWh pre odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti.

20.07.2011

§ 4

20.07.2011

Návrh ceny

20.07.2011

(1) Návrh ceny sa predkladá za každú regulovanú činnosť samostatne.

20.07.2011

(2) Súčasťou návrhu ceny sú

20.07.2011

a) návrh cien alebo sadzieb, vrátane ich štruktúry, pre rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou za jednotlivé tovary, služby a regulované činnosti, vrátane podmienok ich pridelenia,

20.07.2011

b) údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem prenosu elektriny, distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách, počet odberných miest v členení po jednotlivých sadzbách, výšku zmluvných a nameraných technických maxím v jednotlivých sadzbách v megawattoch,

20.07.2011

c) účtovná závierka25) za rok t-2 pozostávajúca zo súvahy a výkazu ziskov a strát v plnom rozsahu; to neplatí pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

20.07.2011

d) výročná správa25) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,26) ak má regulovaný subjekt povinnosť auditu; to neplatí pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

20.07.2011

e) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2, to neplatí pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

20.07.2011

f) spôsob rozvrhnutia aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie za jednotlivé regulované činnosti, to neplatí pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

20.07.2011

g) výpočty a údaje podľa

20.07.2011

1. § 6 až 12, týkajúce sa výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou výrobou a z domáceho uhlia,

20.07.2011

2. § 15 až 21, týkajúce sa prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny a poskytovania podporných služieb a systémových služieb,

20.07.2011

3. § 22 až 26, týkajúce sa prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a uplatňovania tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie sústavy,

20.07.2011

4. § 27 až 29, týkajúce sa dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti,

20.07.2011

5. § 30 až 33, týkajúce sa prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy a uplatňovania tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie sústavy,

20.07.2011

6. § 34 až 40, týkajúce sa pripojenia účastníkov trhu s elektrinou do sústavy,

20.07.2011

7. § 41 až 44, týkajúce sa regulovanej činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v elektroenergetike,

20.07.2011

8. § 45 a 46, týkajúce sa dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,

20.07.2011

h) ďalšie podklady, ak tak ustanovuje táto vyhláška.

20.07.2011

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a), b), e) a f) sa predkladajú aj elektronicky.

20.07.2011

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

20.07.2011

§ 5

20.07.2011

(1) Peňažné hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta.

20.07.2011

(2) Ceny podľa tejto vyhlášky sú bez dane z pridanej hodnoty.

20.07.2011

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnou kombinovanou výrobou a z domáceho uhlia

20.07.2011

§ 6

20.07.2011

Všeobecné ustanovenia

20.07.2011

(1) Cenová regulácia podľa § 6 až 11 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, a podľa § 12 na výrobu elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme a vykonáva sa

20.07.2011

a) priamym určením pevnej ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla,

20.07.2011

b) určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za výrobu elektriny z domáceho uhlia.

01.07.2012

(2) Pri spoločnom spaľovaní biomasy, bioplynu, skládkového plynu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo biometánu s inými druhmi paliva je množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie určené percentuálnym podielom množstva tepla z biomasy, skládkového plynu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo bioplynu alebo biometánu v celkovom množstve tepla použitého na výrobu tepla a elektriny.

20.07.2011

(3) Pri spaľovaní priemyselných odpadov a komunálnych odpadov je množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie určené percentuálnym podielom množstva tepla z biologicky rozložiteľných látok odpadu a celkového množstva tepla vyrobeného z týchto odpadov použitého na výrobu tepla a elektriny.

20.07.2011

(4) Ak je pri výrobe elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou palivom výlučne obnoviteľný zdroj energie, na všetku elektrinu vyrobenú v tejto technológii sa použije iba jeden zo spôsobov určenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku podľa § 8 až 11.

20.07.2011

(5) S návrhom ceny pre nové zariadenie výrobcu elektriny sa predkladá

20.07.2011

a) osvedčenie podľa osobitného predpisu,27)

20.07.2011

b) právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, ak je zariadenie výrobcu elektriny drobnou stavbou,

20.07.2011

c) doklad o vykonaní funkčnej skúšky28) alebo čestné vyhlásenie výrobcu elektriny o tom, že zariadenie výrobcu elektriny je trvalo v prevádzke preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky, vrátane vyhlásenia, že spotreba takto vyrobenej elektriny spĺňa podmienky účelne využitej elektriny podľa osobitného predpisu,29)

20.07.2011

d) jednopólová elektrická schéma zariadenia výrobcu elektriny a vyvedenia elektrického výkonu,

20.07.2011

e) kópia zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu elektriny na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy,

01.07.2012

f) list vlastníctva preukazujúci evidenciu budovy evidovanej v katastri nehnuteľností30) spojenej so zemou pevným základom, na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti ktorej je umiestnené zariadenie výrobcu elektriny využívajúce na výrobu elektriny slnečnú energiu.

20.07.2011

(6) Súčasťou návrhu ceny výrobcu elektriny sú údaje o každom zariadení výrobcu elektriny, a to

20.07.2011

a) údaje podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1,

20.07.2011

b) údaje o

20.07.2011

1. spôsobe merania vyrobenej elektriny na svorkách každého generátora elektriny,

20.07.2011

2. plánovanom množstve biometánu použitého v roku t na výrobu elektriny, ktoré výrobca elektriny preukazuje zmluvami o dodávke biometánu uzatvorenými s výrobcami biometánu a potvrdeniami o pôvode biometánu príslušných výrobcov biometánu, ak je elektrina vyrábaná kombinovanou výrobou spaľovaním alebo spoluspaľovaním biometánu,

20.07.2011

3. podpore poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu vyjadrené v percentách z celkových obstarávacích nákladov na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny a či bola alebo nebola poskytnutá podpora použitá na realizáciu opatrení pre zabezpečenie plnenia emisných limitov zariadenia na výrobu elektriny,

20.07.2011

4. hodnote celkových obstarávacích nákladov na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny, ako aj údaje o týchto nákladoch v členení na celkovú technologickú časť stavby a stavebnú časť stavby zariadenia na výrobu elektriny,

20.07.2011

c) údaje o

20.07.2011

1. výhrevnosti31) a zložení paliva zariadenia výrobcu elektriny,

20.07.2011

2. množstve využiteľného tepla alebo vykonanej mechanickej práce,

20.07.2011

3. spôsobe využitia využiteľného tepla alebo mechanickej práce vyrobených spoločne s elektrinou,

20.07.2011

5. výpočtoch úspor primárnej energie a celkovej účinnosti kombinovanej výroby podľa osobitného predpisu.32)

20.07.2011

(7) S návrhom ceny pre stanovenie doplatku pre zariadenie výrobcu elektriny z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie sa predkladajú aj doklady preukazujúce uskutočnenie rekonštrukcie alebo modernizácie a náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny:

20.07.2011

a) projekt a zmluva o dielo,

20.07.2011

b) popis rekonštrukcie alebo modernizácie,

20.07.2011

c) faktúry za realizáciu rekonštrukcie alebo modernizácie,

01.07.2012

d) celkové náklady v eurách na rekonštrukciu alebo modernizáciu,

01.07.2012

e) znalecký posudok preukazujúci splnenie podmienok rekonštrukcie alebo modernizácie.32a)

01.07.2012

(8) Cena elektriny sa pre zariadenie výrobcu elektriny z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie podľa termínu rekonštrukcie alebo modernizácie, okrem zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s celkovým inštalovaným výkonom do 2 MW vrátane, určí na rok t podľa § 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 a 2, § 11, 11a alebo § 11b a zníži sa v závislosti od rozsahu investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny v porovnaní s referenčnými investičnými nákladmi na obstaranie novej porovnateľnej celej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny zverejnených úradom podľa odseku 12 na rok t takto:

20.07.2011

a) rozsah investičných nákladov do 50 % vrátane, o 100 %,

20.07.2011

b) rozsah investičných nákladov viac ako 50 % do 70 % vrátane, o 20 %,

20.07.2011

c) rozsah investičných nákladov od 70 % do 90 % vrátane, o 10 %,

20.07.2011

d) rozsah investičných nákladov od 90 % do 95 % vrátane, o 5 %,

20.07.2011

e) rozsah investičných nákladov viac ako 95 %, o 0 %.

01.07.2012

(9) Cena elektriny sa pre zariadenie výrobcu elektriny z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie podľa termínu rekonštrukcie alebo modernizácie, ktoré využíva ako zdroj vodnú energiu s celkovým inštalovaným výkonom do 2 MW vrátane, určí na rok t podľa „§ 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 a 2, § 11, 11a alebo § 11b a zníži sa v závislosti od rozsahu investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny v porovnaní s referenčnými investičnými nákladmi na obstaranie novej porovnateľnej celej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny zverejnených úradom podľa odseku 12 na rok t takto:

20.07.2011

a) rozsah investičných nákladov do 20 % vrátane, o 100 %,

20.07.2011

b) rozsah investičných nákladov od 20 % do 40 % vrátane, o 35 %,

20.07.2011

c) rozsah investičných nákladov od 40 % do 50 % vrátane, o 30 %,

20.07.2011

d) rozsah investičných nákladov od 50 % do 70 % vrátane, o 20 %,

20.07.2011

e) rozsah investičných nákladov od 70 % do 90 % vrátane, o 10 %,

20.07.2011

f) rozsah investičných nákladov od 90 % do 95 % vrátane, o 5 %,

20.07.2011

g) rozsah investičných nákladov viac ako 95 %, o 0 %.

20.07.2011

(10) Ak pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, cena elektriny sa zníži podľa osobitného predpisu.33)

20.07.2011

(11) Ceny elektriny zohľadňujú mieru návratnosti investície najmenej 12 rokov a oprávnené náklady a sú ustanovené v súlade s osobitným predpisom34) a na základe metodiky výpočtu, ktorá zohľadňuje

20.07.2011

a) priemerný inštalovaný výkon technológie výroby elektriny podľa druhu zariadenia výrobcu elektriny,

20.07.2011

b) množstvo vyrobenej elektriny vyplývajúce z priemerného inštalovaného výkonu podľa druhu zariadenia výrobcu elektriny,

20.07.2011

c) investičné náklady so započítaním vlastného kapitálu a cudzieho kapitálu,

20.07.2011

d) predpokladané úroky z úveru z 50 % hodnoty investície so splatnosťou úveru 10 rokov,

20.07.2011

e) primeraný zisk,

20.07.2011

f) odpisy,

20.07.2011

g) osobné náklady, prevádzkové náklady a režijné náklady.

20.07.2011

(12) Referenčné hodnoty investičných nákladov na obstaranie novej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny na rok t v členení podľa jednotlivých technológií výroby elektriny a spôsob výpočtu príplatku Pznit zohľadňujúceho vývoj ceny primárneho paliva sa uverejňujú na webovom sídle úradu.

20.07.2011

(13) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie sa na účely určenia alebo schválenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok t uplatní na základe cenového rozhodnutia a potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.35) Pre nových výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie uvedených do prevádzky v roku t, ktorí predložia návrh ceny na rok t v priebehu roka t a vyrábajú elektrinu spôsobom podľa osobitného predpisu,36) sa cena elektriny podľa prvej vety uplatní na základe cenového rozhodnutia na rok t.

01.07.2012

(14) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa na účely určenia alebo schválenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok t uplatní na základe cenového rozhodnutia a potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok t-2. Pre nových výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadeniach uvedených do prevádzky v roku t, ktorí predložia návrh ceny na rok t v priebehu roka t, sa cena elektriny podľa prvej vety uplatní na základe cenového rozhodnutia na rok t.

01.07.2012

(15) Ak sa v zariadení výrobcu elektriny spoločne spaľuje biomasa alebo biokvapalina s fosílnymi palivami, cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov sa uplatní na množstvo elektriny určené podľa odseku 2 a zároveň vyrobené kombinovanou výrobou. Ak sa na toto zariadenie výrobcu elektriny uplatňuje aj cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, uplatní sa najviac na množstvo elektriny vypočítané ako rozdiel celkového množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou a množstva elektriny, na ktoré sa uplatnila cena elektriny podľa prvej vety.

01.07.2012

(16) Ak dôjde k zmene výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie výrobcu elektriny, s návrhom ceny sa predkladá aj doklad o prevode zariadenia výrobcu elektriny z doterajšieho výrobcu elektriny na nového výrobcu elektriny, ktorým je najmä kúpna zmluva alebo nájomná zmluva.

20.07.2011

§ 7

20.07.2011

Cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t pre výrobcu elektriny, ktorý má na rok predchádzajúci roku t určenú alebo schválenú cenu elektriny pre stanovenie doplatku

01.07.2012

(1) Cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny za elektrinu vyrobenú i-tou technológiou j-tého zariadenia výrobcu elektriny CEPSDti,j sa pre výrobcu elektriny vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 1

01.07.2012

kde

01.07.2012

a) CEPSDi,jZ je určená alebo schválená cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok Z predchádzajúci roku t vyrobenej i-tou technológiou j-tého zariadenia výrobcu elektriny na základe roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo poslednej uplatnenej rekonštrukcie alebo modernizácie v eurách na jednotku množstva elektriny,

01.07.2012

b) Pznit – je príplatok37) v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t uplatňovaný v hodnote podľa tabuľky č. 1; Pznit sa vypočíta podľa odseku 3,

01.07.2012

c) rok Z – je rok uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo rok poslednej uplatnenej rekonštrukcie alebo modernizácie.

20.07.2011
Tabuľka č. 1
01.07.2012
Technológia výroby elektrinyPrimárne palivoPríplatok Pznit v eur/MWh
20122013
z obnoviteľných zdrojov energiebiomasa00
biokvapalina – rastlinný olej17,750
bioplyn00
biometán00
vysoko účinnou kombinovanou
výrobou
zemný plyn3,770
vykurovací olej4,640
hnedé uhlie00
čierne uhlie00
20.07.2011

(2) Ak má výrobca elektriny na rok predchádzajúci roku t určenú alebo schválenú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vzorec a ak si uplatňuje na rok t cenu elektriny pre stanovenie doplatku na základe rekonštrukcie alebo modernizácie, táto cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t sa stanoví podľa § 6 ods. 8 alebo ods. 9.

20.07.2011

(3) Príplatok Pznit v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t pre i-tú technológiu výroby elektriny s primárnymi palivami podľa tabuľky č. 1 zohľadňujúci vývoj ceny primárneho paliva i-tej technológie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vývoj ceny primárneho paliva z neobnoviteľného zdroja energie i-tej technológie na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) NCPPt-1i – je úradom určená nákupná cena primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v eurách na jednotku množstva v roku t-1,

20.07.2011

b) QPPi1 MWh, t-1 – je množstvo primárneho paliva zodpovedajúceho 1 MWh i-tej technológie výroby elektriny v jednotkách množstva na megawatthodinu v roku t-1,

20.07.2011

c) VPPit-1 – je úradom určená výhrevnosť primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v megawatthodinách na jednotku množstva v roku t-1,

20.07.2011

d) NCPPit-2 – je určená nákupná cena primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v eurách na jednotku množstva v roku t-2,

20.07.2011

e) QPPi1 MWh, t-2 – je množstvo primárneho paliva zodpovedajúceho 1 MWh i-tej technológie výroby elektriny v jednotkách množstva na megawatthodinu v roku t-2,

20.07.2011

f) VPPit-2 – je úradom určená výhrevnosť primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v megawatthodinách na jednotku množstva v roku t-2.

20.07.2011

(4) PZNit sa uplatní na jeden rok, ak je jeho hodnota kladná a väčšia ako 8 % zo súčinu nákupnej ceny NCPPit-2 a množstva primárneho paliva QPPi1 MWh, t-2 určených podľa odseku 3.

20.07.2011

§ 8

20.07.2011

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny rekonštruované alebo modernizované pred 1. januárom 2010, uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2010 alebo uvedené do prevádzky v roku 2010

20.07.2011

(1) Cena elektriny pre stanovenie doplatku sa pre zariadenia výrobcu elektriny rekonštruované alebo modernizované pred 1. januárom 2010 alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2010 určuje ako súčin ceny elektriny rovnocennej technológie zariadenia výrobcu elektriny podľa odsekov 2 a 3 a koeficientu podľa tabuľky:

20.07.2011
Rok uvedenia do prevádzky alebo rok ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia výrobcu elektriny2009200820072006200520042003200220012000199919981997
Koeficient1,001,000,97890,97440,95790,94660,91950,89840,87040,84560,81870,78500,7731
20.07.2011

(2) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v roku 2010 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

20.07.2011
a)z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny 
 1. do 1 MW vrátane109,08 eura/MWh,
 2. od 1 MW do 5 MW vrátane97,98 eura/MWh,
 3. nad 5 MW61,72 eura/MWh,
b)zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny 
 1. do 100 kW vrátane430,72 eura/MWh,
 2. nad 100 kW 425,12 eura/MWh,
c)z veternej energie 80,91 eura/MWh,
d)z geotermálnej energie 195,84 eura/MWh,
e) zo spaľovania
 1. cielene pestovanej biomasy113,10 eura/MWh,
 2. odpadnej biomasy ostatnej125,98 eura/MWh,
f)zo spoluspaľovania biomasy alebo odpadov s fosílnymi palivami126,14 eura/MWh,
g) zo spaľovania
 1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd96,36 eura/MWh,
 2. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane148,72 eura/MWh,
 3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 1 MW131,45 eura/MWh,
 4. termochemickým splyňovaním v splyňovacom generátore159,85 eura/MWh.
20.07.2011

(3) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v roku 2010 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

20.07.2011
a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom81,87 eura/MWh,
b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla75,59 eura/MWh,
c) v spaľovacom motore s palivom 
 1.zemný plyn85,89 eura/MWh,
 2.vykurovací olej85,89 eura/MWh,
 3.zmes vzduchu a metánu73,94 eura/MWh,
 4.z katalyticky spracovaného odpadu149,00 eur/MWh,
d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom 
 1.zemný plyn83,65 eura/MWh,
 2.vykurovací olej83,65 eura/MWh,
 3.hnedé uhlie88,72 eura/MWh,
 4.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane82,15 eura/MWh,
 5.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW78,87 eura/MWh,
 6.komunálny odpad80,00 eur/MWh,
e) v Rankinovom organickom cykle123,24 eura/MWh.
20.07.2011

§ 9

20.07.2011

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2011 do 30. júna 2011

20.07.2011

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2011 do 30. júna 2011 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

20.07.2011
a)z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny 
 1. do 1 MW vrátane109,08 eura/MWh,
 2. od 1 MW do 5 MW vrátane97,98 eura/MWh,
 3. nad 5 MW61,72 eura/MWh,
b)zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny 
 1. do 100 kW vrátane umiestneného na budove387,65 eura/MWh,
 2. do 100 kW vrátane neumiestneného na budove387,65 eura/MWh,
 3. od 100 kW do 1 MW vrátane382,61 eura/MWh,
 4. od 1 MW do 4 MW 382,61 eura/MWh,
 5. od 4 MW vrátane a viac382,61 eura/MWh,
c)z veternej energie 80,91 eura/MWh,
d)z geotermálnej energie 195,84 eura/MWh,
e) zo spaľovania kombinovanou výrobou
 1. cielene pestovanej biomasy113,10 eura/MWh,
 2. odpadnej biomasy ostatnej127,98 eura/MWh,
f)zo spoluspaľovania biomasy alebo biologicky rozložiteľných zložiek odpadov s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou126,14 eura/MWh,
g)zo spaľovania fermentovanej biomasy 144,88 eura/MWh,
h) zo spaľovania
 1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd96,36 eura/MWh,
 2. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane148,72 eura/MWh,
 3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 1 MW132,45 eura/MWh,
 4. plynu alebo kvapaliny vyrobenej termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore159,85 eur/MWh.
20.07.2011

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2011 do 30. júna 2011 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

20.07.2011
a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom 81,87 eura/MWh,
b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla75,59 eura/MWh,
c) v spaľovacom motore s palivom 
 1.zemný plyn85,89 eura/MWh,
 2.vykurovací olej 85,89 eura/MWh,
 3.zmes vzduchu a metánu73,94 eura/MWh,
 4.z katalyticky spracovaného odpadu149,00 eur/MWh,
d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom 
 1.zemný plyn 83,65 eura/MWh,
 2.vykurovací olej83,65 eura/MWh,
 3.hnedé uhlie88,72 eura/MWh,
 4.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane82,15 eura/MWh,
 5.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW78,87 eura/MWh,
 6.komunálny odpad80,00 eur/MWh,
 7.plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore114,71 eura/MWh,
e) v Rankinovom organickom cykle123,24 eura/MWh.
20.07.2011

(3) Ceny elektriny podľa odseku 1 písm. b) druhého až piateho bodu je možné v konaní o cenovej regulácii schváliť alebo určiť, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.38)

20.07.2011

§ 10

20.07.2011

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011

20.07.2011

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

20.07.2011
a)z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny 
 1. do 1 MW vrátane109,08 eura/MWh,
 2. od 1 MW do 5 MW vrátane97,98 eura/MWh,
 3. nad 5 MW61,72 eura/MWh,
b)zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 259,17 eura/MWh,
c)z veternej energie 79,29 eura/MWh,
d)z geotermálnej energie 195,84 eura/MWh,
e) zo spaľovania kombinovanou výrobou
 1. cielene pestovanej biomasy112,24 eura/MWh,
 2. odpadnej biomasy ostatnej122,64 eura/MWh,
 3. zo spaľovania fermentovanej biomasy144,88 eura/MWh,
 4. biokvapaliny115,00 eur/MWh,
f)zo spoluspaľovania biomasy alebo biologicky rozložiteľných zložiek odpadov s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou123,27 eura/MWh,
g) zo spaľovania
 1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd93,08 eura/MWh,
 2. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým
 výkonom zariadenia do 1 MW vrátane
145,00 eur/MWh,
 3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 1 MW129,44 eura/MWh,
 4. plynu alebo kvapaliny vyrobenej termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore159,85 eura/MWh.
20.07.2011

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

20.07.2011
a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom81,87 eura/MWh,
b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla75,59 eura/MWh,
c) v spaľovacom motore s palivom 
 1.zemný plyn85,89 eura/MWh,
 2.vykurovací olej85,89 eura/MWh,
 3.zmes vzduchu a metánu73,94 eura/MWh,
 4.z katalyticky spracovaného odpadu149,00 eur/MWh,
 5.z termického štiepenia odpadov a jeho produktov140,00 eur/MWh,
d)v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom 
 1.zemný plyn83,65 eura/MWh,
 2.vykurovací olej83,65 eura/MWh,
 3.hnedé uhlie88,72 eura/MWh,
 4.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane82,15 eura/MWh,
 5.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW78,87 eura/MWh,
 6.komunálny odpad80,00 eur/MWh,
 7.plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu114,71 eura/MWh,
e)v Rankinovom organickom cykle123,24 eura/MWh.
20.07.2011

§ 11

01.07.2012

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2012 do 30. júna 2012

01.07.2012

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2012 do 30. júna 2012sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

05.12.2011
a)z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny 
 1. do 1 MW vrátane109,80 eura/MWh,
 2. od 1 MW do 5 MW vrátane97,98 eura/MWh,
 3. nad 5 MW61,72 eura/MWh,
b)zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom194,54 eura/MWh,
c)z veternej energie 79,29 eura/MWh,
d)z geotermálnej energie 190,51 eura/MWh,
e) zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou
 1. cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy112,24 eura/MWh,
 2. odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy122,64 eura/MWh,
 3. obilnej slamy171,00 eura/MWh,
 4. biokvapaliny115,01 eura/MWh,
f)zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade je podľa osobitného predpisu,39) cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny kombinovanou výrobou123,27 eura/MWh,
g) zo spaľovania
 1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd93,08 eura/MWh,
 2. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane136,33 eura/MWh,
 3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 1 MW118,13 eura/MWh,
 4. plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore149,87 eura/MWh.
5. fermetovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu144,88 eura/MWh.
01.07.2012

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

20.07.2011
a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom83,06 eura/MWh,
b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla 80,99 eura/MWh,
c) v spaľovacom motore s palivom 
 1.zemný plyn85,52 eura/MWh,
 2.vykurovací olej87,66 eura/MWh,
 3.zmes vzduchu a metánu75,52 eura/MWh,
 4.z katalyticky spracovaného odpadu149,00 eur/MWh,
 5.z termického štiepenia odpadov a jeho produktov140,00 eur/MWh,
d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom 
 1.zemný plyn81,71 eura/MWh,
 2.vykurovací olej87,73 eura/MWh,
 3.hnedé uhlie89,30 eura/MWh,
 4.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane83,16 eura/MWh,
 5.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektrny nad 50 MW79,81 eura/MWh,
 6.komunálny odpad80,00 eur/MWh,
7. plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu114,71 eura/MWh,
 e)v Rankinovom organickom cykle123,24 eura/MWh.
20.07.2011

(3) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.

05.12.2011

(4) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.

01.07.2012

§ 11a

01.07.2012

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012

01.07.2012

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

01.07.2012

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny

01.07.2012

1. do 1 MW vrátane 109,80 eura/MWh,

01.07.2012

2. od 1 MW do 5 MW vrátane 97,98 eura/MWh,

01.07.2012

3. nad 5 MW 61,72 eura/MWh,

01.07.2012

b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 119,11 eura/MWh,

01.07.2012

c) z veternej energie 79,29 eura/MWh,

01.07.2012

d) z geotermálnej energie 190,51 eura/MWh,

01.07.2012

e) zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou

01.07.2012

1. cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy 112,24 eura/MWh,

01.07.2012

2. odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy 122,64 eura/MWh,

01.07.2012

3. obilnej slamy 171,00 eura/MWh,

01.07.2012

4. biokvapaliny 115,01 eura/MWh,

01.07.2012

f) zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade je podľa osobitného predpisu,39) cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny kombinovanou výrobou 123,27 eura/MWh,

01.07.2012

g) zo spaľovania

01.07.2012

1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd 93,08 eura/MWh,

01.07.2012

2. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermen-tačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane okrem plynu podľa prvého bodu 136,33 eura/MWh,

01.07.2012

3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 1 MW okrem plynu podľa prvého bodu 118,13 eura/MWh,

01.07.2012

4. plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore 149,87 eura/MWh,

01.07.2012

5. fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu 144,88 eura/MWh.

01.07.2012

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

01.07.2012

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným
cyklom 83,06 eura/MWh,

01.07.2012

b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla 80,99 eura/MWh,

01.07.2012

c) v spaľovacom motore s palivom

01.07.2012

1. zemný plyn 91,70 eura/MWh,

01.07.2012

2. vykurovací olej 87,66 eura/MWh,

01.07.2012

3. zmes vzduchu a metánu 75,52 eura/MWh,

01.07.2012

4. z katalyticky spracovaného
odpadu 149,00 eura/MWh,

01.07.2012

5. z termického štiepenia odpadov
a jeho produktov 140,00 eura/MWh,

01.07.2012

d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom

01.07.2012

1. zemný plyn 81,71 eura/MWh,

01.07.2012

2. vykurovací olej 87,73 eura/MWh,

01.07.2012

3. hnedé uhlie 89,30 eura/MWh,

01.07.2012

4. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane 83,16 eura/MWh,

01.07.2012

5. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW 79,81eura/MWh,

01.07.2012

6. komunálny odpad 80,00 eura/MWh,

01.07.2012

7. plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu 114,71 eura/MWh,

01.07.2012

e) v Rankinovom organickom cykle 123,24 eura/MWh.

01.07.2012

(3) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.

01.07.2012

(4) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.

01.07.2012

§ 11b

01.07.2012

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2013

01.07.2012

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2013 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

01.07.2012

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny

01.07.2012

1. do 1 MW vrátane 109,80 eura/MWh,

01.07.2012

2. od 1 MW do 5 MW vrátane 97,98 eura/MWh,

01.07.2012

3. nad 5 MW 61,72 eura/MWh,

01.07.2012

b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 119,11 eura/MWh,

01.07.2012

c) z veternej energie 79,29 eura/MWh,

01.07.2012

d) z geotermálnej energie 190,51 eura/MWh,

01.07.2012

e) zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou

01.07.2012

1. cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy 112,24 eura/MWh,

01.07.2012

2. odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy 122,64 eura/MWh,

01.07.2012

3. obilnej slamy 154,27 eura/MWh,

01.07.2012

4. biokvapaliny 115,01 eura/MWh,

01.07.2012

f) zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade je podľa osobitného predpisu,39) cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny kombinovanou výrobou 123,27 eura/MWh,

01.07.2012

g) zo spaľovania

01.07.2012

1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd 84,89 eura/MWh,

01.07.2012

2. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane okrem plynu podľa prvého bodu 134,08 eura/MWh,

01.07.2012

3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 1 MW okrem plynu podľa prvého bodu 118,13 eura/MWh,

01.07.2012

4. plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore 149,87 eura/MWh,

01.07.2012

5. fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu 144,88 eura/MWh.

01.07.2012

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2013 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

01.07.2012

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom 83,06 eura/MWh,

01.07.2012

b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla 80,99 eura/MWh,

01.07.2012

c) v spaľovacom motore s palivom

01.07.2012

1. zemný plyn 91,70 eura/MWh,

01.07.2012

2. vykurovací olej 87,66 eura/MWh,

01.07.2012

3. zmes vzduchu a metánu 75,52 eura/MWh,

01.07.2012

4. z katalyticky spracovaného odpadu 149,00 eura/MWh,

01.07.2012

5. z termického štiepenia odpadov a jeho produktov 140,00 eura/MWh,

01.07.2012

d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom

01.07.2012

1. zemný plyn 81,71 eura/MWh,

01.07.2012

2. vykurovací olej 87,73 eura/MWh,

01.07.2012

3. hnedé uhlie 89,30 eura/MWh,

01.07.2012

4. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane 83,16 eura/MWh,

01.07.2012

5. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW 79,81eura/MWh,

01.07.2012

6. komunálny odpad 80,00 eura/MWh,

01.07.2012

7. plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu 114,71 eura/MWh,

01.07.2012

e) v Rankinovom organickom cykle 123,24 eura/MWh.

01.07.2012

(3) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.

01.07.2012

(4) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.

20.07.2011

§ 12

20.07.2011

Výroba elektriny z domáceho uhlia

20.07.2011

(1) Elektrina vyrobená z domáceho uhlia sa dodáva dodávateľom elektriny, ktorého dodávka elektriny do odberných miest koncovým odberateľom elektriny v roku t-2 bola vyššia ako 2 500 000 MWh, na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme.

20.07.2011

(2) Výrobca elektriny na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrábať elektrinu z domáceho uhlia uplatňuje za každú megawatthodinu elektriny dodanej do sústavy, ktorá bola preukázateľne vyrobená z domáceho uhlia, pevnú cenu DOPt v eurách za megawatthodinu vypočítanú podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) VNt – sú plánované schválené alebo určené variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t,

20.07.2011

b) FNt – sú plánované schválené alebo určené fixné náklady bez odpisov nových zariadení na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t; FNt sú vo výške najviac podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. FNvych – je schválená alebo určená východisková hodnota fixných nákladov maximálne do 37 300 000 eur,

20.07.2011

2. JPIt – je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1, zverejnených štatistickým úradom,

20.07.2011

3. X – je faktor efektivity podľa § 2 ods. 3,

20.07.2011

c) ONZt – sú plánované schválené alebo určené odpisy nových zariadení na rok t v eurách; faktor ONZt sa na rok 2012 rovná nule,

20.07.2011

d) PZt – je plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu v eurách na rok t určený podľa vzorca

20.07.2011

PZt = (VNt + FNt + ONZt) x WACC,

20.07.2011

kde

20.07.2011

WACC – je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa § 3 ods. 2 a 3,

20.07.2011

e) VEt – sú plánované výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t vypočítané podľa vzorca

20.07.2011

VEt = (QVt - QTt - QREt,KL) x CEt + QREt,KL x CREt,KL + QREt,ZA x CREt,ZA

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. QVt – je plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

2. QTt – je plánované množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

3. QREt,KL – je plánované množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

4. CEt – je plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky regulačnej elektriny regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

5. CREt,KL – je plánovaná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

6. QREt,ZA – je plánované množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

7. CREt,ZA – je plánovaná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

e) VPSt – je plánovaný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok t,

20.07.2011

f) QDEt – je elektrina vyrobená z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny dodaná dodávateľom elektriny podľa odseku 1,

20.07.2011

g) KDUt – je faktor vyrovnania nákladov a výnosov výroby elektriny z domáceho uhlia regulovaného subjektu v eurách na rok t vypočítaná podľa odseku 3.

20.07.2011

(3) Faktor vyrovnania nákladov a výnosov výroby elektriny z domáceho uhlia KDUt v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

KDUt = SVNt-2 - VNt-2 + SFNt-2 -FNt-2 + SONZt-2 - ONZt-2 + SPZt-2 - PZt-2 - (SVEt-2 - VEt-2) - (SVPSt-2 - VPSt-2)

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) SVNt-2 – sú skutočné schválené alebo určené variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2,

20.07.2011

b) VNt-2 – sú plánované schválené alebo určené variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2,

20.07.2011

c) SFNt-2 – sú skutočné schválené alebo určené fixné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2,

20.07.2011

d) FNt-2 – sú plánované schválené alebo určené fixné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2,

20.07.2011

e) SONZt–2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy nových zariadení na rok t-2 v eurách; faktor SONZt-2 sa na účely výpočtu KDUt na roky t = 2012, 2013 a 2014 rovná nule,

20.07.2011

f) ONZt–2 sú plánované schválené alebo určené odpisy nových zariadení na rok t-2 v eurách; faktor ONZt-2 sa na účely výpočtu KDUt na roky t = 2012, 2013 a 2014 rovná nule,

20.07.2011

g) SPZt-2 – je skutočný primeraný zisk regulovaného subjektu v eurách na rok t-2 určený podľa vzorca

20.07.2011

SPZt-2 = (SVNt-2 + SFNt-2 + SONZt-2) x WACC,

20.07.2011

kde

20.07.2011

WACC – je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa § 3 ods. 2 a 3,

20.07.2011

h) PZt-2 – je plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu v eurách na rok t-2 určený podľa vzorca

20.07.2011

PZt-2 = (VNt-2 + FNt-2 + ONZt-2) x WACC,

20.07.2011

i) SVEt-2 – sú skutočné výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2 vypočítané podľa vzorca

20.07.2011

SVEt-2 = (SQVt-2- SQTt-2 - SQREt-2,KL) x SCEt-2 + SQREt-2,KL x SCREt-2,KL + SQREt-2,ZA x SCREt-2,ZA,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. SQVt-2 – je skutočné množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

2. SQTt-2 – je skutočné množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

3. SQREt-2,KL – je skutočné množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

4. SCEt-2 – je skutočná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky regulačnej elektriny regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

5. SCREt-2,KL – je skutočná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

6. SQREt-2,ZA – je skutočné množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

7. SCREt-2,ZA – je skutočná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

j) VEt-2 – plánované výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2 vypočítané podľa vzorca

20.07.2011

VEt-2 = (QVt-2 - QTt-2 - QREt-2,KL) x CEt-2 + QREt-2,KL x CREt-2,KL + QREt-2,ZA x CREt-2,ZA,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. QVt-2 – je plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

2. QTt-2 – je plánované množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

3. QREt-2,KL – je plánované množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

4. CEt-2 – je plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky regulačnej elektriny regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

5. CREt-2,KL – je plánovaná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

6. QREt-2,ZA – je plánované množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

7. CREt-2,ZA – je plánovaná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

k) SVPSt-2 – je skutočný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok t-2,

20.07.2011

l) VPSt-2 – je plánovaný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok t-2.

20.07.2011

Tarifa za prevádzkovanie systému

20.07.2011

§ 13

20.07.2011

Spôsob výpočtu tarify za prevádzkovanie systému, postup a podmienky uplatňovania tarify

20.07.2011

(1) Výnos za prevádzkovanie systému na rok t VPSt v eurách, ktorý je uplatňovaný prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému TPSt v eurách na jednotku množstva elektriny, sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PNOZEKVt – sú plánované náklady v eurách zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov výrobcov elektriny na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a technológiami kombinovanej výroby vrátane nákladov súvisiacich s nákupom zvyškového diagramu na pokrytie strát elektriny v regionálnych distribučných sústavách v roku t, určené podľa § 14,

20.07.2011

b) PNNhut – sú plánované náklady v eurách zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia v roku t určené ako súčin tarify DOPt podľa § 12 ods. 2 a množstva elektriny vykúpenej podľa § 12 ods. 1,

20.07.2011

c) n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t-2 na vymedzenom území,

20.07.2011

d) KRDSti – je korekcia i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách, ktorá zohľadňuje náklady a výnosy z platieb z taríf za prevádzkovanie systému v roku t-2 určená podľa § 25 ods. 3.

20.07.2011

e) PNOTt – sú plánované náklady v eurách na rok t zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou PNOTt v roku t určené podľa § 43 ods. 2 písm. b),

20.07.2011

f) KPSt – je korekcia prevádzkovateľa prenosovej sústavy KPSt v eurách, ktorá zohľadňuje náklady a výnosy z platieb za prevádzkovanie systému v roku t-2 určená podľa § 18 ods. 2.

20.07.2011

(2) Pre odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému TPSt v eurách na jednotku množstva elektriny za prenesenú elektrinu vrátane elektriny vyrobenej v jeho vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny tohto odberateľa elektriny alebo dodanej iným odberateľom elektriny bez použitia prenosovej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.

20.07.2011

(3) Pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy priamo pripojeného do prenosovej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému TPSit prepočítaná na spotrebu elektriny na časti vymedzeného územia príslušného i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, ktorá predstavuje spolu s uplatnením TPSt alikvotnú časť nákladov na výrobu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, alikvotnú časť nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia v roku t upravených o korekciu KRDSti, ktorá zohľadňuje náklady a výnosy z platieb z taríf za prevádzkovanie systému v roku t-2.

20.07.2011

(4) Korekcia zohľadňujúca náklady a výnosy súvisiace s uplatnením tarify za prevádzkovanie systému za rok t-2 sa prevádzkovateľovi prenosovej sústavy zohľadní vo výške jeho výnosu PCNOTt z uplatnenia tarify za prevádzkovanie systému v roku t.

20.07.2011

(5) Pre odberateľa elektriny pripojeného do regionálnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému TPSt za distribuovanú elektrinu vrátane elektriny vyrobenej v jeho vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny tohto odberateľa elektriny alebo dodanej iným odberateľom elektriny bez použitia regionálnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.

20.07.2011

(6) Pre odberateľa elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému TPSt za všetku elektrinu odobratú z nadradenej sústavy a distribuovanú odberateľom elektriny pripojeným do tejto miestnej distribučnej sústavy vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny alebo dodanej odberateľom elektriny bez použitia nadradenej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.

20.07.2011

(7) Pre odberateľa elektriny, ktorý odoberá elektrinu od výrobcu elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, sa výrobcom elektriny uplatňuje tomuto odberateľovi elektriny tarifa za prevádzkovanie systému TPSt na celé množstvo takto odobratej elektriny.

20.07.2011

(8) Tarifa za prevádzkovanie systému sa neuplatňuje za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny ani za spotrebu elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach.

20.07.2011

(9) Na účely cenovej regulácie sa do 30. apríla roku t predkladajú prevádzkovateľmi prenosovej a distribučných sústav a výrobcami elektriny údaje o skutočných množstvách elektriny v roku t-1, očakávaných množstvách elektriny v roku t a plánovaných množstvách elektriny na rok t+1 prepravenej koncovým odberateľom elektriny vrátane údajov o množstve elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, v inom zariadení na výrobu elektriny a údaje o spotrebe takto vyrobenej elektriny spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny, dodanej odberateľom elektriny bez použitia prenosovej alebo regionálnej distribučnej sústavy, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ako aj údaje o skutočných nákladoch a skutočných výnosoch za prevádzkovanie systému v roku t-1.

20.07.2011

§ 14

20.07.2011

Spôsob výpočtu alikvotnej časti nákladov vynaložených na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému

20.07.2011

(1) Plánovaná alikvotná časť nákladov v eurách vynaložených na podporu výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou PNOZEKVt zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému v roku t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

PNOZEKVt = NSTRt + KSTRt + NDOPt + KDOPt + NDDt + KDDt + NODt + KNODt,

20.07.2011

kde

01.07.2012

a) NSTRt – sú náklady súvisiace s odberom elektriny na účel pokrytia strát elektriny v regionálnych distribučných sústavách v eurách v roku t vypočítané podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 2

01.07.2012

kde

01.07.2012

1. n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t,

01.07.2012

2. PCQSTRit je plánované množstvo strát elektriny v sústave i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v jednotkách množstva elektriny na rok t,

01.07.2012

3. ACESTRZPt – je určená cena elektriny na straty, ktorou je aritmetický priemer cien elektriny základného pásma na obdobie od 1. januára do 31. decembra roku t na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku; ceny elektriny základného pásma na účely pokrytia strát pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t sú schválené alebo určené úradom v cenovom konaní za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

01.07.2012

4. CESTRit je cena elektriny na straty i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy bez nákladov na odchýlku schválená alebo určená cenovým rozhodnutím za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

01.07.2012

b) KSTRt – je korekčný faktor nákladov súvisiacich s odberom elektriny na účel pokrytia strát elektriny v regionálnych distribučných sústavách v eurách v roku t, ktorý sa na roky 2013 a 2014 vypočíta podľa vzorca; na rok t nasledujúci po roku 2014 sa KSTRt vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 3

01.07.2012

kde

01.07.2012

6. n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t-2,

01.07.2012

7. PCQSTRit-2 je plánované množstvo strát elektriny v sústave i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

01.07.2012

8. SCQSTRit-2 je skutočné množstvo strát elektriny v sústave i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

01.07.2012

9. ACESTRZPt-2 – je určená cena elektriny na straty základného pásma na obdobie od 1. januára do 31. decembra roku t-2, ktorou je aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku; ceny elektriny základného pásma na účely pokrytia strát pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2 sú schválené alebo určené úradom v rámci cenového konania za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

01.07.2012

10. CESTRit-2 je cena elektriny na účely pokrytia strát i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy bez nákladov na odchýlku schválená alebo určená cenovým rozhodnutím za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

c) NDOPt – sú náklady súvisiace s doplatkom v eurách v roku t, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t,

20.07.2011

2. p – je počet zariadení výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v roku t, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú,

20.07.2011

3. r – je počet zariadení výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú,

01.07.2012

4. PQVOZEjt – je plánované množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok, vyrobenej v roku t v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny,

20.07.2011

5. PQTOZEjt – je plánované množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny v roku t v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny,

20.07.2011

6. DOPOZEjt – je doplatok pre j-té zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

DOPOZEtj = CEPSDOZEtj - ACESTRt ,

01.07.2012

ak je CEPSDOZEtj - ACESTRZPt ≤ 0, potom DOPOZEit sa rovná nule,

20.07.2011

kde

20.07.2011

CEPSDOZEjt – je cena elektriny pre stanovenie doplatku pre zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

01.07.2012

7. PQVKVjt – je plánované množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok, vyrobenej v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

8. PQTKVjt – je plánované množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

9. DOPKVjt – je doplatok pre j-té zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

DOPKVtj = CEPSDKVtj - ACESTRZPt ,

01.07.2012

ak je CEPSDKVtj - ACESTRZPt ≤ 0, potom DOPKVit sa rovná nule,

20.07.2011

kde

20.07.2011

CEPSDKVjt – je cena elektriny pre stanovenie doplatku pre zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

d) KDOPt – je korekčný faktor súvisiaci s nákladmi na doplatok v eurách v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t-2,

20.07.2011

2. p – je počet zariadení výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v roku t-2,

20.07.2011

3. r – je počet zariadení výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú v roku t-2,

01.07.2012

4. PQVOZEjt-2 – je plánované množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok, vyrobenej v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

5. PQTOZEjt-2 – je plánované množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

01.07.2012

6. SQVOZEjt-2 – je skutočné množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok, vyrobenej v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

7. SQTOZEjt-2 – je skutočné množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

8. DOPOZEjt-2 – je doplatok pre j-té zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t-2, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

CEPSDOZEjt-2 – je cena elektriny pre stanovenie doplatku pre zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

01.07.2012

9. PQVKVjt-2 – je plánované množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok, vyrobenej v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

10. PQTKVjt-2 – je plánované množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

01.07.2012

11. SQVKVjt-2 – je skutočné množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok, vyrobenej v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

12. SQTKVjt-2 – je skutočné množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

13. DOPKVjt-2 – je doplatok pre j-té zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t-2, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

CEPSDKVjt-2 - je cena elektriny pre stanovenie doplatku pre zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

01.07.2012

pri výpočte KDOPt sa na roky 2013 a 2014 zohľadní hodnota ceny elektriny na straty určená na roky 2011 a 2012,

20.07.2011

e) NDDt – je plánovaná alikvotná časť nákladov na dokúpenie zvyškového diagramu na pokrytie strát elektriny v regionálnych distribučných sústavách a predaj prekúpeného množstva elektriny v súvislosti s odberom elektriny na straty v eurách na rok t, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 4

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t,

20.07.2011

2. p – je počet hodín roku t,

20.07.2011

3. vzorec – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku t na dokúpenie zvyškového diagramu na pokrytie strát elektriny v i-tej regionálnej distribučnej sústave; vzorec sa vypočíta ako rozdiel v j-tej hodine roku t plánovaného diagramu na pokrytie strát v i-tej regionálnej distribučnej sústave a plánovaného diagramu odberu elktriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu, ak je tento rozdiel záporný, vzorec sa rovná nule,

20.07.2011

4. CEDDit – je schválená alebo určená cena elektriny na dokúpenie zvyškového diagramu na pokrytie strát elektriny v i-tej regionálnej distribučnej sústave bez nákladov na odchýlku v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

5. CESTRit – je cena elektriny na straty i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy bez nákladov na odchýlku schválená alebo určená cenovým rozhodnutím za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

6. vzorec – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku t prekúpené i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v súvislosti s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu na účely pokrytia strát distribučnej sústavy; vzorec sa vypočíta ako rozdiel v j-tej hodine roku t plánovaného diagramu na pokrytie strát v i-tej regionálnej distribučnej sústave a plánovaného diagramu odberu elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu, ak je tento rozdiel kladný, vzorec sa rovná nule,

20.07.2011

7. PCETRHjt – je plánovaná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t v j-tej hodine roku t; PCETRHjt sa vypočíta pre každú hodinu každého dňa na rok t ako aritmetický priemer cien elektriny príslušných hodín v dňoch v období od 1. apríla roku t-1 do 30. septembra roku t-1 pri dennom obchodovaní v obchodnej oblasti, v rámci ktorej je denný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,

01.07.2012

8. ACESTRZPt – je určená cena elektriny na straty, ktorou je aritmetický priemer cien elektriny základného pásma na obdobie od 1. januára do 31. decembra roku t na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku; ceny elektriny základného pásma na účely pokrytia strát pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t sú schválené alebo určené úradom v cenovom konaní za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

20.07.2011

f) KDDt – je korekčný faktor súvisiaci s alikvotnou časťou nákladov na dokúpenie zvyškového diagramu na pokrytie strát elektriny v regionálnych distribučných sústavách a predaj prekúpeného množstva elektriny v súvislosti s odberom elektriny na straty v eurách na rok t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 5

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t-2,

20.07.2011

2. p – je počet hodín roku t,

20.07.2011

3. vzorec – je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku t-2 na dokúpenie zvyškového diagramu na pokrytie strát elektriny v i–tej regionálnej distribučnej sústave; vzorec sa vypočíta ako rozdiel v j-tej hodine roku t-2 skutočného diagramu na pokrytie strát v i-tej regionálnej distribučnej sústave a skutočného diagramu odberu elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu, ak je tento rozdiel záporný, vzorec sa rovná nule,

20.07.2011

4. vzorec – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku t-2 na dokúpenie zvyškového diagramu na pokrytie strát elektriny v i–tej regionálnej distribučnej sústave; vzorec sa vypočíta ako rozdiel v j-tej hodine roku t-2 plánovaného diagramu na pokrytie strát v i-tej regionálnej distribučnej sústave a plánovaného diagramu odberu elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu, ak je tento rozdiel záporný, vzorec sa rovná nule,

20.07.2011

5. CEDDit-2 – je schválená alebo určená cena elektriny na dokúpenie zvyškového diagramu na pokrytie strát elektriny v i-tej regionálnej distribučnej sústave bez nákladov na odchýlku v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

6. CESTRit-2 – je cena elektriny na straty i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy bez nákladov na odchýlku schválená alebo určená cenovým rozhodnutím za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

7. vzorec – je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku t-2 prekúpené i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v súvislosti s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu na účely pokrytia strát distribučnej sústavy; vzorec sa vypočíta ako rozdiel v j-tej hodine roku t skutočného diagramu na pokrytie strát v i-tej regionálnej distribučnej sústave a skutočného diagramu odberu elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu, ak je tento rozdiel kladný, vzorec sa rovná nule,

20.07.2011

8. vzorec – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku t-2 prekúpené i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v súvislosti s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu na účely pokrytia strát distribučnej sústavy; vzorec sa vypočíta ako rozdiel v j-tej hodine roku t plánovaného diagramu na pokrytie strát v i-tej regionálnej distribučnej sústave a plánovaného diagramu odberu elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu; ak je tento rozdiel kladný, vzorec sa rovná nule,

05.12.2011

9. SCETRHjt-2 – je skutočná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2 v j-tej hodine roku t-2; SCETRHjt-2 sa rovná pre každú hodinu roka t-2 váženému priemeru cien elektriny príslušnej hodiny roka t-2, za ktoré boli odpredané jednotlivé časti množstva SQSTRpreki,jt-2; prekúpené množstvo elektriny SQSTRpreki,jt-2 i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v súvislosti s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu na účely pokrytia strát distribučnej sústavy sa umožňuje odpredať na ročnej báze vo forme štandardného produktu ročného základného pásma s rovnakou hodnotou množstva elektriny v každej hodine roka t-2 a v dennom obchodovaní v obchodnej oblasti, v rámci ktorej je denný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,

20.07.2011

10. PCETRHjt-2 – je plánovaná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2 v j-tej hodine roku t-2; PCETRHjt-2 sa vypočíta pre každú hodinu každého dňa na rok t-2 ako aritmetický priemer cien elektriny príslušných hodín dní v období od 1. apríla roku t-1 do 30. septembra roku t-1 pri dennom obchodovaní v obchodnej oblasti, v rámci ktorej je denný trh organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou; na účely výpočtu parametra KDD2012 sa pre regulovaný subjekt uplatní parameter PCETRHj2010 pre každú hodinu roku 2010 v hodnote rovnajúcej sa hodnote parametra PCEPTRH2010 uvedeného v cenovom rozhodnutí pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2010,

01.07.2012

11. ACESTRZPt-2 – je určená cena elektriny na straty, ktorou je aritmetický priemer cien elektriny základného pásma na obdobie od 1. januára do 31. decembra roku t-2 na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku; ceny elektriny základného pásma na účely pokrytia strát pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2 sú schválené alebo určené úradom v cenovom konaní za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

01.07.2012

g) NODt – sú plánované náklady v eurách na rok t súvisiace s odchýlkou spôsobenou odberom elektriny na účel pokrytia strát elektriny v regionálnych distribučných sústavách zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vypočítané podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 6

01.07.2012

kde

01.07.2012

1. n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t,

01.07.2012

2. r – je počet štvrťhodín v roku t,

01.07.2012

3. PQODtj je plánovaná schválená alebo určená odchýlka subjektu zúčtovania v jednotkách množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t súvisiaca s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku; subjektom zúčtovania je subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

4. PZCODtjje plánovaná schválená alebo určená zúčtovacia cena odchýlky v eurách na jednotku množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t; PZCODtj sa rovná na obdobie január až september roku t hodnotám za obdobie január až september roku t-1 a na obdobie október až december roku t sa primerane použijú hodnoty z obdobia október až december roku t-2,

01.07.2012

5. kzpo – je plánovaný určený koeficient zápornej platby za odchýlku na rok t,

01.07.2012

6. KL – je parameter označujúci tie štvrťhodiny, v ktorých je súčin PQODtj a PZCODtj kladný alebo rovný nule,

01.07.2012

7. ZA – je parameter označujúci tie štvrťhodiny, v ktorých je súčin PQODtj a PZCODtj záporný,

01.07.2012

h) KNODt – je korekčný faktor nákladov v eurách na rok t súvisiacich s odchýlkou spôsobenou odberom elektriny na účel pokrytia strát elektriny v regionálnych distribučných sústavách zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku; KNODt sa na rok t = 2013 vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 7

01.07.2012

kde

01.07.2012

1. n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t-2,

01.07.2012

2. s – je počet štvrťhodín v roku t-2,

01.07.2012

3. SQODt-2j je skutočná schválená alebo určená odchýlka subjektu zúčtovania v jednotkách množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 súvisiaca s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku,

01.07.2012

4. SZCODt-2j je skutočná schválená alebo určená zúčtovacia cena odchýlky v eurách na jednotku množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 stanovená zúčtovateľom odchýlok,

01.07.2012

5. SVNt-2 – sú skutočné viacnáklady v eurách na rok t-2 uplatnené zúčtovateľom odchýlok subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

6. SVODt-2 – je skutočný celkový výnos za odchýlku v eurách na rok t-2 uplatnený subjektom zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok; subjektom zúčtovania je subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

7. SCQODt-2 – je skutočná celková odchýlka v jednotkách množstva elektriny na rok t-2 súvisiaca s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vypočítaná podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 8

01.07.2012

kde

01.07.2012

vzorec 9 – je absolútna hodnota skutočnej odchýlky subjektu zúčtovania v jednotkách množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 súvisiacej s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku; subjektom zúčtovania je subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

8. SQSZt-2 – je skutočné množstvo dodávky elektriny subjektu zúčtovania v jednotkách množstva elektriny na rok t-2 pozostávajúce zo súčtu absolútnych hodnôt dodanej a odobratej elektriny týmto subjektom zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

9. r – je počet štvrťhodín v roku t-2, počas ktorých je súčin plánovanej odchýlky subjektu zúčtovania v j-tej štvťhodine roku t-2 v MWh a plánovanej zúčtovacej ceny odchýlky určenej zúčtovateľom odchýlok v j-tej štvťhodine roku t-2 kladný; subjektom zúčtovania je subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

10. PQODt-2j je plánovaná schválená alebo určená odchýlka subjektu zúčtovania v jednotkách množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 súvisiaca s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku,

01.07.2012

11. PZCODt-2jje plánovaná schválená alebo určená zúčtovacia cena odchýlky v eurách na jednotku množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 stanovená zúčtovateľom odchýlok,

01.07.2012

12. PVNt-2 – sú plánované viacnáklady v eurách na rok t-2 uplatnené zúčtovateľom odchýlok subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

13. PVODt-2 – je plánovaný celkový výnos za odchýlku v eurách na rok t-2 uplatnený subjektom zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok; subjektom zúčtovania je subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

14. PCQODt-2 – je plánovaná celková odchýlka v jednotkách množstva elektriny na rok t-2 súvisiaca s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vypočítaná podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 10

01.07.2012

kde

01.07.2012

vzorec 11 – je absolútna hodnota plánovanej odchýlky subjektu zúčtovania v jednotkách množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 súvisiacej s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku; subjektom zúčtovania je subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

15. PQSZt-2 – je plánované množstvo dodávky elektriny subjektu zúčtovania v jednotkách množstva elektriny na rok t-2 pozostávajúce zo súčtu absolútnych hodnôt dodanej a odobratej elektriny týmto subjektom zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy; a na rok t nasledujúci po roku 2013 sa KNODt vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 12

01.07.2012

kde

01.07.2012

16. n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t,

01.07.2012

17. r – je počet štvrťhodín v roku t,

01.07.2012

18. SQODt-2j je skutočná schválená alebo určená odchýlka subjektu zúčtovania v jednotkách množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 súvisiaca s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku; subjektom zúčtovania je subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

19. SZCODt-2jje skutočná schválená alebo určená zúčtovacia cena odchýlky v eurách na jednotku množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2,

01.07.2012

20. PQODt-2j je plánovaná schválená alebo určená odchýlka subjektu zúčtovania v jednotkách množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 súvisiaca s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku; subjektom zúčtovania je subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,

01.07.2012

21. PZCODt-2j je plánovaná schválená alebo určená zúčtovacia cena odchýlky v eurách na jednotku množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 použitá na výpočet NOD na rok t-2,

01.07.2012

22. skzpo – je skutočný určený koeficient zápornej platby za odchýlku za rok t-2, ktorý sa určí ako aritmetický priemer mesačných koeficientov zápornej platby za odchýlku na konečný prepočet vyhodnotenia odchýlky použitých organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2,

01.07.2012

23. KL – je parameter označujúci tie štvrťhodiny, v ktorých je súčin PQODt-2j a PZCODt-2j kladný alebo rovný nule,

01.07.2012

24. ZA – je parameter označujúci tie štvrťhodiny, v ktorých je súčin PQODt-2j a PZCODt-2j záporný.

20.07.2011

(2) Množstvo nakúpenej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré prevyšuje diagram strát prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, sa predáva prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy. Ak má prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy prenesenú zodpovednosť za odchýlku, uvedené množstvo nakúpenej elektriny sa predáva prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy subjektu zúčtovania, ktorý prevzal za neho zodpovednosť za odchýlku.

20.07.2011

(3) Plánovaná alikvotná časť nákladov v eurách na výrobu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou PNOZEKVt podľa odseku 1 sa upraví o rozdiel vyplateného doplatku a doplatku, ktorý zodpovedá množstvu elektriny podľa potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie podľa osobitného predpisu.40)

20.07.2011

Prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny, podporné služby a systémové služby v elektroenergetike

20.07.2011

§ 15

20.07.2011

Všeobecné ustanovenia

20.07.2011

(1) Cenová regulácia podľa § 15 až 21 sa vzťahuje na prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorého prenos elektriny v roku t-2 bol vyšší ako 5 000 000 MWh, a vykonáva sa

20.07.2011

a) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

20.07.2011

b) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb,

20.07.2011

c) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb.

20.07.2011

(2) Do 30. apríla roku t sa regulovaným subjektom predkladajú tieto údaje:

20.07.2011

a) výška skutočne vynaložených nákladov na nákup podporných služieb v roku t-1,

20.07.2011

b) výška skutočných výnosov z poskytovania systémových služieb v roku t-1,

20.07.2011

c) výška skutočných výnosov z penále, pokút a iných platieb, ktoré regulovaný subjekt uplatnil v roku t-1 voči poskytovateľom podporných služieb za neposkytnutie podporných služieb v rozsahu dohodnutom v zmluvách o poskytovaní podporných služieb,

20.07.2011

d) výška skutočných výnosov z platieb za prevádzkovanie systému v roku t-1,

20.07.2011

e) výška skutočných investícií v roku t-1,

20.07.2011

f) výška skutočných výnosov z medzinárodnej prevádzky v roku t-1,

20.07.2011

g) výška skutočných nákladov na medzinárodnú prevádzku v roku t-1,

01.07.2012

h) skutočné výnosy v eurách v roku t-1 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi distribučných sústav, výrobcami elektriny a koncovými odberateľmi elektriny za pripojenie do prenosovej sústavy.

20.07.2011

(3) Na účely cenovej regulácie sa oznamuje úradu najneskôr päť mesiacov pred koncom roka t-1 plánované množstvo v roku t a do 20. kalendárneho dňa každého mesiaca skutočné množstvo v predchádzajúcom mesiaci roku t

20.07.2011

a) fakturovanej prenesenej elektriny v megawatthodinách odobratej koncovými odberateľmi elektriny, ktorí sú priamo pripojení na prenosovú sústavu a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy,

20.07.2011

b) fakturovanej celkovej koncovej spotreby elektriny v megawatthodinách odobratej koncovými odberateľmi elektriny od prevádzkovateľov distribučnej sústavy vrátane koncovej spotreby elektriny odberateľov pripojených do distribučnej sústavy v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky,

20.07.2011

c) celkového maximálneho pohotového výkonu v megawattoch zdrojov výrobcov elektriny, ktorí sú pripojení do prenosovej sústavy,

20.07.2011

d) elektriny odobratej do prenosovej sústavy od jednotlivých výrobcov elektriny,

20.07.2011

e) elektriny vstupujúcej do prenosovej sústavy vrátane tokov zahraničia.

20.07.2011

(4) Tarify za rezervovaný výkon a za prenos plánovaného množstva elektriny QPPt sa určia tak, aby výnos z týchto taríf bol najviac vo výške výnosu určeného ako súčin maximálnej ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny určenej podľa § 16 ods. 1 a plánovaného množstva elektriny QPPt.

20.07.2011

(5) Do nákladov na výkon regulovanej činnosti (prevádzkových nákladov), ktoré sú zabezpečované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku, možno zarátať len primerané náklady, ktorých výška je v súlade s osobitným predpisom.41)

20.07.2011

§ 16

20.07.2011

Cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny, postup a podmienky uplatňovania cien

20.07.2011

(1) Maximálna cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny CPt okrem strát elektriny pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 13

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PNvych– sú schválené alebo určené skutočné oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách v roku 2010 súvisiace s regulovanou činnosťou okrem odpisov súvisiacich s regulovanou činnosťou a nákladov na dispečerskú činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových služieb,

20.07.2011

b) JPIn – je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku n-2 do júna roku n-1,

20.07.2011

c) X – je faktor efektivity podľa § 2 ods. 3,

20.07.2011

d) Ovych – je schválená alebo určená východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách súvisiacich s regulovanou činnosťou a vypočítaných z RABvych na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,

01.07.2012

e) POt – sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s regulovanou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 z plánovaných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-1 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť,

20.07.2011

f) RABvych ˜ je východisková schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív v eurách, ktorá sa rovná všeobecnej hodnote majetku42) regulačnej bázy aktív nevyhnutne súvisiacej s regulovanou činnosťou precenenej k 1. januáru 2011,

20.07.2011

g) WACC – je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa § 3 ods. 2 a 3,

20.07.2011

h) KSK – je koeficient dosiahnutého plnenia štandardov kvality; KSK sa na roky 2012 až 2015 rovná jednej a na rok 2016 sa určí úradom na základe dosiahnutej úrovne vybraných štandardov kvality v roku 2014 v intervale od 0,98 do 1,00,

20.07.2011

i) KDZ – je koeficient miery využitia disponibilných zdrojov do investícii súvisiacich s regulovanou činnosťou; KDZ sa na roky 2012 až 2014 rovná jednej a na roky 2015 a 2016 sa určí úradom v intervale od 0,99 do 1,00,

01.07.2012

j) FINVPt – je faktor investícií v eurách na rok t; FINVPt sa na roky 2012 a 2013 rovná nule a na roky 2014 až 2016 sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

FINVPt = SOt-2 – POt-2 ,

01.07.2012

kde

01.07.2012

1. SOt-2 – sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s regulovanou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 zo skutočných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-3 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť,

01.07.2012

2. POt-2 – sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s regulovanou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 z plánovaných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-3 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť,

20.07.2011

k) MPt – je alikvotná časť plánovaných výnosov z medzinárodnej prevádzky v eurách na rok t vypočítaná podľa vzorca

20.07.2011

MPt = (ITCt + VAt) x (1 - m),

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. ITCt – je celkový plánovaný čistý výnos v eurách na rok t po odpočítaní nákladov fakturovaných regulovanému subjektu z platieb účtovaných v rámci ITC mechanizmu,

20.07.2011

2. VAt – je plánovaný čistý výnos v eurách na rok t po odčítaní nákladov fakturovaných regulovanému subjektu z aukcii prenosovej kapacity na hraničných profiloch prenosovej sústavy,

20.07.2011

3. m – je koeficient určený cenovým rozhodnutím v rozsahu nula až jeden,

20.07.2011

l) DVt – sú skutočné výnosy v eurách v roku t-2 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi distribučných sústav, výrobcami elektriny a koncovými odberateľmi elektriny za pripojenie do sústavy; DVt sa na roky 2012 a 2013 rovná nule,

01.07.2012

m) QPPt – je plánované priemerné množstvo prenesenej elektriny odobratej z prenosovej sústavy koncovými odberateľmi elektriny, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy v jednotkách množstva elektriny na rok t, vypočítané ako ročný priemer zo súčtu skutočného príslušného množstva elektriny za roky t-3 a t-2, očakávaného príslušného množstva za rok t-1 a plánovaného príslušného množstva za roky t a t+1.

20.07.2011

(2) Rezervovaná kapacita v megawattoch v roku t pre každého odberateľa elektriny sa určí ako aritmetický priemer jeho mesačných maxím štvrťhodinového výkonu zo štyroch mesiacov, a to november roku t-2 až február roku t-1. Hodnoty výkonov sa určujú v megawattoch s rozlíšením na tri desatinné miesta.

01.07.2012

(3) Podiel výnosov z platieb za rezerváciu kapacity sa z celkových výnosov z platieb za rezerváciu kapacity a z platieb za prenesenú elektrinu určuje koeficientom 0,8. Podiel výnosov z platieb za prenesenú elektrinu sa z celkových výnosov z platieb za rezerváciu kapacity a z platieb za prenesenú elektrinu určuje koeficientom 0,2.

20.07.2011

(4) Spolu s cenovým návrhom na rok t sa predkladá spôsob výpočtu navrhovaných zložiek taríf za rezervovanú kapacitu v megawattoch a za prenesenú elektrinu.

20.07.2011

§ 17

20.07.2011

Spôsob výpočtu tarify za straty pri prenose elektriny, postup a podmienky uplatňovania cien

20.07.2011

(1) Povolené plánované množstvo strát elektriny pri prenose QPLt v jednotkách množstva elektriny na rok t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) VstEPS,t – je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do prenosovej sústavy na rok t vrátane tokov zahraničia,

20.07.2011

b) PPSCPS,t– je percento plánovaných strát pri prenose elektriny prenosovou sústavou na rok t vypočítané podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. SQPLt-3 – je skutočné množstvo strát elektriny pri prenose elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-3,

20.07.2011

2. SQPLt-2 – je skutočné množstvo strát elektriny pri prenose elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

3. SVstEPS,t-3 – je celkové skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do prenosovej sústavy v roku t-3 vrátane tokov zahraničia,

20.07.2011

4. SVstEPS,t-2 – je celkové skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do prenosovej sústavy v roku t-2 vrátane tokov zahraničia.

20.07.2011

(2) Užívateľom prenosovej sústavy sa uplatňuje tarifa za straty elektriny pri prenose elektriny PSstratyt, výnos z týchto platieb sa nezahŕňa do výnosu za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny. Výška tarify za straty elektriny pri prenose elektriny PSstratyt v eurách na jednotku množstva elektriny odobratej z prenosovej sústavy v roku t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) QPLt – je povolené plánované množstvo strát elektriny pri prenose elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t podľa odseku 1,

20.07.2011

b) PLEt – je úradom schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t vypočítaná podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 14

20.07.2011

kde

01.07.2012

1. CEPXE,t – je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE CZ BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

01.07.2012

2. kt – je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 12 % v závislosti od plánovaného diagramu strát elektriny pri prenose elektriny na rok t,

20.07.2011

3. Ot – sú úradom schválené alebo určené plánované náklady regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t na odchýlku súvisiacu s plánovaným diagramom strát elektriny na rok t pri prenose elektriny; tieto náklady sa stanovia pomerne k skutočným nákladom za obdobie január až jún t-1,

20.07.2011

c) QPLprenost – je plánované množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

d) FPSt – je faktor strát pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. PSstratyt-2 – je tarifa za straty elektriny pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny odobratej z prenosovej sústavy v roku t-2,

20.07.2011

2. QPLprenost-2 – je plánované množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

3. QSKprenost-2 – je skutočné množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

4. PLEt-2 – je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

5. QPLt-2 – je povolené plánované množstvo strát elektriny pri prenose na rok t-2,

20.07.2011

6. QSKt-2 – je skutočné množstvo strát elektriny pri prenose elektriny nakúpenej v roku t-2.

20.07.2011

§ 18

20.07.2011

Uplatnenie tarify za prevádzkovanie systému prevádzkovateľom prenosovej sústavy

20.07.2011

(1) Tarifa za prevádzkovanie systému sa uplatňuje pre prevádzkovateľov distribučnej sústavy a koncových odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy, pričom schválený alebo určený maximálny plánovaný výnos PCNOTt z týchto platieb v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

PCNOTt = PNOTt - KPSt,

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PNOTt – je alikvotná časť nákladov v eurách na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou na rok t určených podľa § 43 ods. 2 písm. b),

20.07.2011

b) KPSt – je korekcia v eurách na rok t zohľadňujúca náklady a výnosy regulovaného subjektu z platieb za prevádzkovanie systému v roku t-2 podľa odseku 2.

20.07.2011

(2) Tarify za prevádzkovanie systému TPSt a TPSit v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t sa určia tak, aby výnos z uplatnenia týchto taríf neprekročil maximálny plánovaný výnos PCNOTt určený podľa odseku 1; tieto tarify sa vypočítajú z nasledujúceho vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) TPSt – je tarifa za prevádzkovanie systému určená cenovým rozhodnutím pre koncových odberateľov elektriny a prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy pripojených priamo do prenosovej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

b) vzore – je celkový plánovaný objem elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny a prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, v jednotkách množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

c) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo pripojená do prenosovej sústavy, vyrobený vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojenom do miestnej distribučnej sústavy a dodaný odberateľom elektriny v rámci miestným distribučnej sústavy a spotrebovaný pre vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy, okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, v jednotkách množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

d) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny vyrobenej v zariadení výrobcov elektriny pripojených priamo do prenosovej sústavy a dodanej odberateľom elektriny priamym vedením a spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výroby elektriny okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, v jednotkách množstva elektriny na rok t,

01.07.2012

e) Kvdt – je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu na rok t ktorého hodnota je 0,95,

05.12.2011

f) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t–2 vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-4 až február roku t-3,

20.07.2011

g) vzorec – je tarifa za prevádzkovanie systému určená cenovým rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

h) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny odobratý všetkými koncovými odberateľmi elektriny z regionálnej distribučnej sústavy i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy vrátane odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky v jednotkách množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

i) d – je počet prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy,

20.07.2011

(3) Korekcia v eurách na rok t KPSt zohľadňujúca náklady a výnosy regulovaného subjektu z platieb za prevádzkovanie systému v roku t-2 sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) TPSt-2 – je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre koncových odberateľov elektriny a prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy pripojených priamo do prenosovej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

b) vzorec – je celkové skutočné množstvo elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny a prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

c) vzorec – je celkové skutočné množstvo elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo pripojená do prenosovej sústavy, vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojenom do miestnej distribučnej sústavy dodané odberateľom elektriny v rámci tejto miestnej distribučnej sústavy a spotrebované pre vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

d) vzorec – je celkové skutočné množstvo elektriny vyrobenej v zariadeniach na výrobu elektriny pripojených priamo do prenosovej sústavy a dodanej odberateľom elektriny priamym vedením a spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

e) vzorec – je tarifa za prevádzkovanie systému určená cenovým rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

f) vzorec – je celkové skutočné množstvo elektriny odobratej všetkými koncovými odberateľmi elektriny z distribučnej sústavy i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy vrátane odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

g) d – je počet prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy,

20.07.2011

h) vzorec – je celkové plánované množstvo elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny a prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

i) vzorec – je celkové plánované množstvo elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo pripojená do prenosovej sústavy, vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojenom do miestnej distribučnej sústavy dodané odberateľom elektriny v rámci tejto miestnej distribučnej sústavy a spotrebované pre vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

j) vzorec – je celkové plánované množstvo elektriny vyrobenej v zariadeniach na výrobu elektriny pripojených priamo do prenosovej sústavy a dodanej odberateľom elektriny priamym vedením a spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

05.12.2011

k) Kvdt-2 – je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu na rok t-2 určený cenovým rozhodnutím,

05.12.2011

l) vzorec – je celkové skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t–4 vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v roku t-4 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-6 až február roku t-5,

05.12.2011

m) vzorec – je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t-2 odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t–4 vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v roku t-4 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-6 až február roku t-5,

20.07.2011

n) vzorec – je celkové plánované množstvo elektriny odobratej všetkými koncovými odberateľmi elektriny z distribučnej sústavy i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy vrátane odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

o) vzorec – je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok t-2.

20.07.2011

(4) Korekcia v eurách na rok t KPSt pre roky 2012 a 2013 zohľadní spôsob uplatnenia tarify za prevádzkovanie systému v rokoch 2010 a 2011.

20.07.2011

§ 19

20.07.2011

Cena za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny, postup a podmienky uplatňovania cien

20.07.2011

(1) Na základe dohodnutého a schváleného technického rozsahu jednotlivých druhov podporných služieb sa prevádzkovateľovi prenosovej sústavy určujú celkové plánované náklady v eurách na nákup všetkých druhov podporných služieb PPSt od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb.

20.07.2011

(2) Na základe porovnania nákladov na poskytovanie podporných služieb a s prihliadnutím na osobitosti poskytovania podporných služieb v podmienkach Slovenskej republiky sa priamym určením ustanovuje na rok t maximálna cena za poskytovanie primárnej regulácie činného výkonu, sekundárnej regulácie činného výkonu, terciárnych regulácií činného výkonu v eurách na jednotku disponibilného elektrického výkonu a maximálny ročný náklad na zabezpečenie poskytovania diaľkovej regulácie napätia a jalového výkonu a štartu z tmy v eurách a maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny alebo minimálna cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny pri aktivácii predmetného druhu podpornej služby. Na prednostné využívanie podporných služieb prevádzkovateľom prenosovej sústavy zo zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny, ktoré vyrábajú elektrinu z domáceho uhlia, sa vzťahuje rozhodnutie ministerstva podľa osobitného predpisu.43)

20.07.2011

(3) Cena za obstaranú regulačnú elektrinu v eurách na jednotku množstva elektriny sa určuje na základe ponukových cien využitých elektroenergetických zariadení poskytovateľov podporných služieb ako

20.07.2011

a) najvyššia cena zdroja poskytujúceho regulačnú elektrinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ak je regulačná elektrina kladná, najviac však maximálna cena určená cenovým rozhodnutím v eurách za jednotku množstva elektriny,

20.07.2011

b) najnižšia cena zdroja poskytujúceho regulačnú elektrinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ak je regulačná elektrina záporná, najmenej však minimálna cena určená cenovým rozhodnutím v eurách za jednotku množstva elektriny.

20.07.2011

(4) V každej obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení sa osobitne vyhodnocuje kladná regulačná elektrina a osobitne záporná regulačná elektrina, kde kladná regulačná elektrina sa použije na vyrovnanie kladnej odchýlky sústavy a záporná regulačná elektrina sa použije na vyrovnanie zápornej odchýlky sústavy.

20.07.2011

§ 20

20.07.2011

Uplatnenie tarify za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike prevádzkovateľom prenosovej sústavy

20.07.2011

(1) Prevádzkovateľom distribučnej sústavy a koncovým odberateľom elektriny priamo pripojeným do prenosovej sústavy sa uplatňujú tarify za systémové služby, kde schválený alebo určený maximálny plánovaný výnos SSTt z týchto platieb v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec,

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PPSt – sú celkové schválené alebo určené plánované náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb v roku t od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb v eurách,

20.07.2011

b) PNDispvych – sú schválené alebo určené skutočné oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách v roku 2010 na dispečerskú činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových služieb okrem odpisov,

20.07.2011

c) JPIn – je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie zverejnených štatistickým úradom; na za obdobie od júla roku n-2 do júna roku n-1,

20.07.2011

d) X – je faktor efektivity podľa § 2 ods. 3,

20.07.2011

e) ODispvych – je schválená alebo určená východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách súvisiacich s dispečerskou činnosťou vzťahujúcich sa na RABDispvych a vypočítaných na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných na dispečerskú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,

01.07.2012

f) PODispt – sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s dispečerskou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 z plánovaných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-1 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na dispečerskú činnosť,

20.07.2011

g) RABDispvych – je východisková schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív v eurách, ktorá sa rovná všeobecnej hodnote majetku42) regulačnej bázy aktív nevyhnutne súvisiacej s dispečerskou činnosťou, precenenej k 1. januáru roka 2011,

20.07.2011

h) WACC – je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa § 3 ods. 2 a 3,

01.07.2012

i) FINVDispt – je faktor investícií v eurách na rok t; FINVDispt sa na roky 2012 a 2013 rovná nule a na roky 2014 až 2016 sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

FINVDispt = SODispt-2 – PODispt-2 ,

01.07.2012

kde

01.07.2012

1. SODispt-2 – sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s dispečerskou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 zo skutočných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-3 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na dispečerskú činnosť,

01.07.2012

2. PODispt-2 – sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s dispečerskou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 z plánovaných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-3 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na dispečerskú činnosť,

20.07.2011

j) KS t – je faktor vyrovnania v eurách v roku t vypočítaný podľa odseku 2.

20.07.2011

(2) Faktor vyrovnania v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

KSt=SVSTt-2– SSTt-2 – (1– s) × (SPSt-2 – PPSt–2) – Naukct–2– CVt–2+ 0,5 × GCCt–2

20.07.2011

kde

01.07.2012

a) SVSTt-2 – je celkový skutočný výnos v eurách v roku t-2 z platieb za systémové služby vybratý od prevádzkovateľov distribučnej sústavy a od koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy,

20.07.2011

b) SSTt-2 – je schválený alebo určený maximálny plánovaný výnos z platieb za systémové služby v eurách v roku t-2,

20.07.2011

c) s – je koeficient delenia rozdielu medzi skutočnými nákladmi a plánovanými nákladmi na nákup podporných služieb regulovaného subjektu medzi regulovaný subjekt a odberateľov elektriny, ktorí sú pripojení na prenosovú sústavu, určený cenovým rozhodnutím v rozsahu nula až jeden,

20.07.2011

d) SPSt-2 – sú celkové skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb v eurách v roku t-2,

20.07.2011

e) PPSt-2 – sú celkové schválené alebo určené plánované náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb v roku t od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb v eurách v roku t-2,

20.07.2011

f) Naukct-2 – sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na aukcie potrebné na dovoz podporných služieb zo zahraničia v roku t-2,

20.07.2011

g) CVt-2 – je skutočný dopad z cezhraničnej výpomoci v eurách v roku t-2, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

CVt -2 = NOcvt -2 - COcvt -2 - VVcvt -2 + NREcvt -2 - VREcvt -2 + Ncvt -2 - Vcvt -2 ,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. NOcvt-2 – sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako subjektu zúčtovania odchýlok za spôsobenú odchýlku súvisiace s cezhraničnou výpomocou v roku t-2,

20.07.2011

2. VOcvt-2 – sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako subjektu zúčtovania odchýlok za spôsobenú odchýlku súvisiace s cezhraničnou výpomocou v roku t-2,

20.07.2011

3. NVcvt-2 – sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako subjektu zúčtovania odchýlok za viacnáklady súvisiace s cezhraničnou výpomocou v roku t-2,

20.07.2011

4. VVcvt-2 – sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako subjektu zúčtovania odchýlok za viacnáklady súvisiace s cezhraničnou výpomocou v roku t-2,

20.07.2011

5. NREcvt-2 – sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny z cezhraničnej výpomoci v roku t-2,

20.07.2011

6. VREcvt-2 – sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny z cezhraničnej výpomoci v roku t-2,

20.07.2011

7. Ncvt-2 – sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy za cezhraničnú výpomoc poskytnutú ostatnými prevádzkovateľmi prenosových sústav v roku t-2,

20.07.2011

8. Vcvt-2 – sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy za cezhraničnú výpomoc poskytnutú ostatným prevádzkovateľom prenosových sústav v roku t-2.

01.07.2012

h) GCCt-2 – je skutočný dopad z regulačnej elektriny obstaranej v rámci systému GCC v eurách v roku t-2; GCCt-2 za rok 2011 sa rovná nule a za roky 2012 až 2014 sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

GCCt-2 = VGCCt-2 – NGCCt-2 + VREGCCt-2 – NREGCCt-2 ,

01.07.2012

kde

01.07.2012

1. VGCCt-2 – sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy za predaj regulačnej elektriny obstaranej automatickou aktiváciu regulačnej elektriny s parametrami sekundárnej regulácie výkonu prostredníctvom riadiaceho informačného systému dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav v rámci systému GCC v eurách v roku t-2,

01.07.2012

2. NGCCt-2 – sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup regulačnej elektriny obstaranej automatickou aktiváciu regulačnej elektriny s parametrami sekundárnej regulácie výkonu prostredníctvom riadiaceho informačného systému dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav v rámci systému GCC v eurách v roku t-2,

01.07.2012

3. VREGCCt-2 - sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny typu sekundárnej regulácie výkonu obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC v eurách v roku t-2,

01.07.2012

4. NREGCCt-2 – sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny typu sekundárnej regulácie výkonu obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC v eurách v roku t-2.

20.07.2011

(3) Tarifa za systémové služby TSSt v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t sa určí tak, aby výnos z uplatnenia tejto tarify neprekročil maximálny plánovaný výnos SSTt určený podľa odseku 1; tarifa TSSt sa vypočíta z nasledujúceho vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) TSSt – je tarifa v eurách na jednotku množstva elektriny za poskytovanie systémových služieb určená cenovým rozhodnutím pre koncových odberateľov elektriny a prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy priamo pripojených do prenosovej sústavy a pre koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,

20.07.2011

b) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny odobratý z prenosovej sústavy koncovými odberateľmi elektriny a prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

c) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo pripojená do prenosovej sústavy vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom výrobnom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy, a dodanej koncovým odberateľom elektriny v rámci miestnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

d) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny pripojených priamo do prenosovej sústavy a dodanej koncovým odberateľom elektriny priamym vedením alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t,

01.07.2012

e) Kvdt – je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu na rok t , ktorého hodnota je 0,95,

05.12.2011

f) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t–2 vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-4 až február roku t-3,

20.07.2011

g) QKit – je celkový plánovaný objem elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny z regionálnej distribučnej sústavy i-tého prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

h) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo pripojená do regionálnej distribučnej sústavy i-tého prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu elektriny, pripojených do miestnej distribučnej sústavy a dodanej odberateľom elektriny v rámci miestnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

i) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny pripojených do regionálnej distribučnej sústavy i-tého prevádzkovateľa distribučnej sústavy a dodanej odberateľom elektriny priamym vedením alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

j) d – je počet prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy.

20.07.2011

§ 21

20.07.2011

Ostatné podklady návrhu ceny

20.07.2011

S návrhom ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny sa predkladajú aj podklady podľa prílohy č. 2.

20.07.2011

Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a uplatnenie tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému

20.07.2011

§ 22

20.07.2011

Všeobecné ustanovenia

20.07.2011

(1) Cenová regulácia podľa § 22 až 27 sa vzťahuje na prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

20.07.2011

(2) Na účely cenovej regulácie sa úradu oznamuje najneskôr do 31. augusta roku t-1 plánované množstvo elektriny v roku t a do 25. dňa každého mesiaca skutočné alebo prepočítané množstvá v závislosti od typu merania v predchádzajúcom mesiaci roku t elektriny odobratej z príslušnej distribučnej sústavy

20.07.2011

a) prevádzkovateľmi distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny vrátane elektriny odobratej prevádzkovateľmi distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky,

20.07.2011

b) prevádzkovateľmi distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky.

20.07.2011

(3) Maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa určuje osobitne pre každú napäťovú úroveň a rozpočíta sa na príslušnej napäťovej úrovni ako vážený priemer jednotlivých taríf.

20.07.2011

(4) Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa určená tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny rozpočíta najviac do jedenástich sadzieb pre odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnostiach takto:

20.07.2011

a) C1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,

20.07.2011

b) C2 je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny,

20.07.2011

c) C3 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,

20.07.2011

d) C4 je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,

20.07.2011

e) C5 je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,

20.07.2011

f) C6 je dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,

20.07.2011

g) C7 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

20.07.2011

h) C8 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

20.07.2011

i) C9 je sadzba pre nemerané odbery elektriny,

20.07.2011

j) C10 je sadzba pre verejné osvetlenie,

20.07.2011

k) C11 je sadzba pre dočasné odbery elektriny.

20.07.2011

(5) Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa určená maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny rozpočíta najviac do ôsmich sadzieb pre odberateľov elektriny v domácnostiach takto:

20.07.2011

a) D1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,

20.07.2011

b) D2 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,

20.07.2011

c) D3 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určenými intervalmi času prevádzky v nízkom pásme, pričom aspoň jeden interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní minimálne tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zverejní informáciu o fixnom čase trvania intervalu v nepretržitom trvaní času prevádzky v nízkom pásme minimálne tri hodiny odberateľovi elektriny,

20.07.2011

d) D4 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

20.07.2011

e) D5 je dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

20.07.2011

f) D6 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma,

20.07.2011

g) D7 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 6:00 hodiny bez blokovania elektrických spotrebičov,

20.07.2011

h) D8 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov.

20.07.2011

(6) Spolu s návrhom ceny na rok t sa predkladá odôvodnenie spôsobu výpočtu navrhovaných cien a taríf.

20.07.2011

(7) Na účely regulácie ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny napäťová úroveň veľmi vysokého napätia zahŕňa sústavu veľmi vysokého napätia, napäťová úroveň vysokého napätia zahŕňa sústavu vysokého napätia vrátane transformácie veľmi vysokého napätia na vysoké napätie a napäťová úroveň nízkeho napätia zahŕňa sústavu nízkeho napätia vrátane transformácie vysokého napätia na nízke napätie.

20.07.2011

(8) Na účely uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny sa poskytujú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje o skutočnom množstve elektriny v jednotkách množstva elektriny, ktorú odoberú prevádzkovatelia distribučnej sústavy a koncoví odberatelia elektriny z distribučnej sústavy regulovaného subjektu vrátane prevádzkovateľov distribučnej sústavy a odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky a skutočné údaje o množstve elektriny v jednotkách množstva elektriny, ktorú odoberú prevádzkovatelia distribučnej sústavy a koncoví odberatelia elektriny z distribučnej sústavy regulovaného subjektu v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky, a to vždy za príslušný mesiac do ôsmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

20.07.2011

(9) Ak cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny alebo tarifa za straty pri distribúcii elektriny v roku t oproti roku t-1 spôsobí na napäťovej úrovni nízkeho napätia väčšiu zmenu, ako je násobok JPI-X, uplatní sa alokácia oprávnených nákladov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát elektriny pri prenose elektriny alebo alokácia oprávnených nákladov za straty elektriny pri distribúcii elektriny medzi napäťovými úrovňami takým spôsobom, aby bola percentuálna zmena cien distribúcie a strát pri distribúcii elektriny na všetkých napäťových úrovniach rovnaká, kde JPI je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 a X je faktor efektivity.

20.07.2011

(10) Podiel výnosov z platieb za rezerváciu výkonu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny sa určuje maximálne do výšky 0,65. Medziročná zmena podielu výnosov z platieb za rezervovanú kapacitu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny je najviac 1 %.

20.07.2011

(11) Maximálna rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia a vysokého napätia je stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu dojednaná v zmluve o pripojení alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. Nameraný štvrťhodinový výkon na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia a vysokého napätia je najvyššia hodnota výkonu nameraného počas kalendárneho mesiaca v dňoch pondelok až nedeľa 24 hodín denne. Ak nameraný štvrťhodinový výkon prekročí hodnotu rezervovanej kapacity alebo hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity, uplatnia sa prevádzkovateľom distribučnej sústavy tarify za nedodržanie zmluvných hodnôt.

20.07.2011

(12) Dvanásťmesačná, trojmesačná a mesačná rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia a vysokého napätia je hodnota štvrťhodinového výkonu, ktorý sa na príslušné obdobie zabezpečuje pre odberateľa elektriny zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovou distribučnou zmluvou. Hodnota rezervovanej kapacity nemôže prekročiť hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity a nemôže byť nižšia ako minimálna hodnota rezervovanej kapacity. Minimálnou hodnotou rezervovanej kapacity je 20 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity okrem odberného miesta so sezónnym odberom elektriny, na ktorom je minimálnou hodnotou rezervovanej kapacity maximálne 5 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity. Hodnotu rezervovanej kapacity počas doby platnosti dohodnutého typu rezervovanej kapacity nie je možné znížiť. Hodnotu rezervovanej kapacity je možné meniť v intervale hodnôt maximálnej a minimálnej hodnoty rezervovanej kapacity pri zmene typu rezervovanej kapacity alebo po uplynutí doby, na ktorú bola rezervovaná kapacita dohodnutá.

20.07.2011

(13) Za sezónny odber elektriny sa považuje odber elektriny z distribučnej sústavy na napäťovej úrovni vysokého napätia alebo nízkeho napätia s priebehovým meraním typu A alebo B trvajúci najmenej tri mesiace a najviac sedem mesiacov v kalendárnom roku v odbernom mieste, v ktorom množstvo elektriny odobratej počas sezónneho odberu elektriny tvorí najmenej 90 % množstva elektriny odobratej za príslušný kalendárny rok.

20.07.2011

(14) Rezervovaná kapacita sa dohodne takto:

20.07.2011

a) mesačná na jeden kalendárny mesiac,

20.07.2011

b) trojmesačná na tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace na rovnakú hodnotu,

20.07.2011

c) dvanásťmesačná na dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov na rovnakú hodnotu.

20.07.2011

(15) O zmenu rezervovanej kapacity môže odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia alebo vysokého napätia a ktorý má uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri zmene z

20.07.2011

a) dvanásťmesačnej rezervovanej kapacity na trojmesačnú rezervovanú kapacitu alebo mesačnú rezervovanú kapacitu po uplynutí troch mesiacov, odkedy bola dvanásťmesačná kapacita uplatňovaná,

20.07.2011

b) trojmesačnej rezervovanej kapacity na mesačnú rezervovanú kapacitu alebo dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu po uplynutí troch mesiacov, odkedy bola trojmesačná kapacita uplatňovaná; zmena na dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu je možná jedenkrát počas kalendárneho roka,

20.07.2011

c) mesačnej rezervovanej kapacity na trojmesačnú rezervovanú kapacitu alebo dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu po uplynutí jedného mesiaca, odkedy bola mesačná kapacita uplatňovaná; zmena na dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu je možná jedenkrát počas kalendárneho roka.

20.07.2011

(16) Ak má odberateľ elektriny uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektriny, môže požiadať o zmenu rezervovanej kapacity podľa odseku 14 prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Pri zmene rezervovanej kapacity odberateľa elektriny sa postupuje podľa rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej medzi dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

20.07.2011

(17) Hodnota a doba trvania rezervovanej kapacity platí ďalej na príslušné nasledujúce obdobie, ak odberateľ elektriny nepožiada o ich zmenu. Mesačná rezervovaná kapacita platí ďalší mesiac, trojmesačná rezervovaná kapacita platí ďalšie tri mesiace, dvanásťmesačná platí ďalších 12 mesiacov. O zmenu rezervovanej kapacity na nasledujúce obdobie môže odberateľ elektriny požiadať dodávateľa elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa zmluvy alebo najneskôr do 20. dňa posledného mesiaca obdobia, na ktoré je kapacita dohodnutá. Rezervovaná kapacita sa účtuje mesačne.

20.07.2011

(18) Rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni nízkeho napätia je maximálna rezervovaná kapacita stanovená amperickou hodnotou ističa pred elektromerom alebo prepočítaná kilowattová hodnota maximálnej rezervovanej kapacity na prúd v ampéroch dohodnutá v zmluve o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach; pre odberné miesta vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dojednaná a môže byť nižšia, ako je hodnota kapacity zodpovedajúca amperickej hodnote hlavného ističa. Odberateľ elektriny na napäťovej úrovni nízkeho napätia môže požiadať o zníženie rezervovanej kapacity po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny rezervovanej kapacity. Pri žiadosti odberateľa elektriny o zníženie rezervovanej kapacity alebo zvýšenie hodnoty rezervovanej kapacity do výšky maximálnej rezervovanej kapacity pre odberné miesta vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom sa predloženie revíznej správy nevyžaduje. Pri žiadosti odberateľa elektriny o zníženie hodnoty rezervovanej kapacity pre odberné miesta nevybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu sa odberateľom elektriny preukazuje zníženie menovitej hodnoty ističa predložením revíznej správy o výmene ističa. Pri zvýšení rezervovanej kapacity sa odberateľom elektriny podáva žiadosť o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy. Ak o zníženie rezervovanej kapacity požiadal odberateľ elektriny pripojený do sústavy po 31. decembri 2004, po predložení žiadosti o opätovné pridelenie pôvodnej rezervovanej kapacity do dvoch rokov od zníženia hodnoty rezervovanej kapacity na žiadosť odberateľa elektriny sa mu pri pridelení tejto kapacity neuplatňuje cena za pripojenie.

20.07.2011

(19) Na účely cenovej regulácie v elektroenergetike možno uplatniť straty elektriny, ktoré vznikajú transformáciou z napäťovej úrovne

20.07.2011

a) veľmi vysokého napätia na úroveň vysokého napätia najviac 2 % z množstva elektriny vystupujúceho na strane vysokého napätia,

20.07.2011

b) vysokého napätia na úroveň nízkeho napätia najviac 4 % z množstva elektriny vystupujúceho na strane nízkeho napätia.

20.07.2011

(20) Do nákladov na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú zabezpečované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je možné zarátať len primerané náklady, ktorých výška je v súlade s osobitným predpisom.41)

20.07.2011

§ 23

20.07.2011

Cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny regionálnou distribučnou sústavou

20.07.2011

(1) Maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CDHN,t zohľadňuje vlastnú distribúciu elektriny, prenos elektriny vrátane strát pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

CDHN,t = CDEHN,t + CPDHN,t

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) CDEHN,t – je schválená alebo určená zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej úrovni na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny zohľadňujúca náklady a primeraný zisk vlastnej distribúcie elektriny podľa odseku 2,

01.07.2012

b) CPDHN,t – je priemerná zložka ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát pri prenose v eurách na jednotku množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni na rok t podľa odseku 4.

20.07.2011

(2) Schválená alebo určená zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CDEHN,t na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny zohľadňujúca náklady a primeraný zisk vlastnej distribúcie elektriny vypočítaná podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) VystEHN,t– je plánované množstvo distribuovanej elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne vypočítané podľa vzorca

20.07.2011

VystEHN,t=VystEOHN,t+VystETRHN,t ,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. VystEOHN,t – plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t distribuované na príslušnej napäťovej úrovni koncovým odberateľom elektriny a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy vypočítané ako ročný priemer zo súčtu skutočného príslušného množstva elektriny za roky t-3 a t-2, očakávaného príslušného množstva za rok t-1 a plánovaného príslušného množstva za roky t a t+1,

20.07.2011

2. VystETRHN,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne do transformácie na nižšiu napäťovú úroveň vypočítané ako ročný priemer zo súčtu skutočného príslušného množstva elektriny za roky t-3 a t-2, očakávaného príslušného množstva za rok t-1 a plánovaného príslušného množstva za roky t a t+1,

20.07.2011

b) VVDHN+1,t– je alikvotná časť povolených nákladov a zisku za distribúciu elektriny v eurách na rok t priradených z vyššej napäťovej úrovne podľa vzorca

20.07.2011

VVDHN+1,t = CDEHN+1,t x VystETRHN+1,t ,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. CDEHN+1,t – je zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na vyššej napäťovej úrovni na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny; CDEVVN+1,t na vstupe do napäťovej úrovne VVN je rovné nule,

20.07.2011

2. VystETRHN+1,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z vyššej napäťovej úrovne HN+1 do transformácie na napäťovú úroveň HN vypočítané ako ročný priemer zo súčtu skutočného príslušného množstva elektriny za roky t-3 a t-2, očakávaného príslušného množstva za rok t-1 a plánovaného príslušného množstva za roky t a t+1,

20.07.2011

c) VVDHN,t – sú schválené alebo určené náklady a zisk za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na rok t na napäťovej úrovni okrem alikvotnej časti povolených nákladov a zisku za distribúciu elektriny priradených z vyššej napäťovej úrovne vypočítané podľa odseku 3.

20.07.2011

(3) Schválené alebo určené náklady a zisk za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na rok t na napäťovej úrovni okrem alikvotnej časti povolených nákladov a zisku za distribúciu elektriny priradených z vyššej napäťovej úrovne vypočítané podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PNHN,vych – sú schválené alebo určené skutočné oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách v roku 2010 na napäťovej úrovni súvisiace s regulovanou činnosťou okrem odpisov,

20.07.2011

b) JPIn – aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku n-2 do júna roku n-2,

20.07.2011

c) X – je faktor efektivity podľa § 2 ods. 3,

20.07.2011

d) OHN,vych – je schválená alebo určená východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách vztiahnutá na RABHN,ych na napäťovej úrovni a vypočítaná na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,

20.07.2011

e) POHN,t – sú plánované schválené alebo určené odpisy na napäťovej úrovni v eurách na rok t súvisiace s regulovanou činnosťou z plánovanej hodnoty schválených alebo určených investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť v roku t-1 a vypočítané na základe doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3,

20.07.2011

f) RABHN,vych – je východisková schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív na napäťovej úrovni v eurách rovnajúca sa hodnote regulačnej bázy aktív nevyhnutne súvisiacej s regulovanou činnosťou k 31. decembru 2010 a vypočíta sa podľa vzorca

20.07.2011

RABHN,vych= RABHN,2005+INVHN,2006-2010-OHN,2006-2010,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. RABHN,2005 – je hodnota regulačnej bázy aktív regulovaného subjektu na napäťovej úrovni v eurách rovnajúca sa schválenej alebo určenej hodnote majetku na napäťovej úrovni k 31. decembru 2005 vo výške všeobecnej hodnoty majetku42) podľa znaleckých posudkov vyhotovených z podnetu úradu, a to znaleckého posudku č. 26/2006 pre regulovaný subjekt ZSE Distribúcia, a. s., znaleckého posudku č. 38/2006 pre regulovaný subjekt SSE Distribúcia, a. s., a znaleckého posudku č. 49/2006 pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a. s.,

20.07.2011

2. INVHN,2006-2010 – je schválená alebo určená hodnota investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív na napäťovej úrovni nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť v rokoch 2006 až 2010,

20.07.2011

3. OHN,2006-2010 – sú schválené alebo určené odpisy na napäťovej úrovni v eurách súvisiace s regulovanou činnosťou v období rokov 2006 až 2010 a vypočítané na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,

20.07.2011

g) WACC – je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa § 3 ods. 2 a 3,

20.07.2011

h) KSK – je koeficient dosiahnutého plnenia štandardov kvality uplatnený na základe dosiahnutej úrovne vybraných štandardov kvality; KSK sa na roky 2012 až 2015 rovná jeden; KSK sa na rok 2016 určí v intervale od 0,98 do 1,00,

20.07.2011

i) KDZ – je koeficient miery využitia disponibilných zdrojov do investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou; KDZ sa na roky 2012 až 2014 rovná jeden a na roky 2015 a 2016 sa určí v intervale od 0,99 do 1,00,

20.07.2011

j) FINVPHN,t – je faktor investícií na napäťovej úrovni v eurách na rok t; FINVPHN,t sa na rok 2012 rovná nule a na roky 2013 až 2016 sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

FINVPHN,t = SOHN,t-2 - POHN,t-2,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. SOHN,t-2 – sú skutočné schválené alebo určené odpisy na napäťovej úrovni v eurách zo skutočnej hodnoty schválených alebo určených investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť v období roku t-2 vypočítané na základe doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3,

20.07.2011

2. POHN,t-2 – sú plánované schválené alebo určené odpisy na napäťovej úrovni v eurách z plánovanej hodnoty schválených alebo určených investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť v období roku t-2 vypočítané na základe doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3,

20.07.2011

k) DVHN,t – sú skutočné dodatočné výnosy na napäťovej úrovni v eurách v roku t-2 z uplatnenia ceny za pripojenie do sústavy, zo sankcií za prekročenie dohodnutej kapacity a za neoprávnený odber elektriny;44)DVHN,t sa na roky 2012 a 2013 rovná nule.

20.07.2011

(4) Zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t CPDHN,t súvisiaca s nákladmi za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát pri prenose elektriny na príslušnej napäťovej úrovni sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

CPDHN,t=CPEHN,t+KPHN,t,

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) CPEHN,t – je priemerná zložka ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane nákladov na straty pri prenose v eurách na jednotku množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t a vypočíta sa podľa odseku 5,

20.07.2011

b) KPHN,t – je faktor vyrovnania zložky ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t a po prvýkrát sa uplatní na rok 2014 podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. SVystETRHN+1,t-2 – je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne v roku t-2,

20.07.2011

2. VystETRHN+1,t-2 –je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne v roku t-2,

20.07.2011

3. CPEHN+1,t-2 – je cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na vyššej napäťovej úrovni distribúcie elektriny v roku t-2, z ktorej sa transformuje elektrina do príslušnej napäťovej úrovne HN; hodnota CPEVVN+1,t-2 sa stanoví primerane podľa odseku 6,

20.07.2011

4. VystEHN,t – je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne v roku t vypočítané podľa vzorca

20.07.2011

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t ,

20.07.2011

kde

20.07.2011

4.1. VystEOHN,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej napäťovej úrovni ku koncovým odberateľom elektriny v roku t,

20.07.2011

4.2. VystETRHN,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne do transformácie na nižšiu napäťovú úroveň v roku t.

20.07.2011

(5) Priemerná zložka ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane nákladov na straty pri prenose v eurách na jednotku množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t vypočítaná podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) VVPHN,t – sú vstupujúce náklady za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane nákladov na straty pri prenose elektriny v eurách v roku t vypočítané podľa vzorca

20.07.2011

VVPHN,t = CPEHN + 1,t x VystETRHN + 1,t ,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. CPEHN+1,t – je cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na vyššej napäťovej úrovni distribúcie elektriny v roku t, z ktorej sa transformuje elektrina do príslušnej napäťovej úrovne,

20.07.2011

2. VystETRHN+1,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne v roku t,

20.07.2011

b) VystEHN,t – je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne v roku t vypočítané podľa odseku 4 písm. b) štvrtého bodu.

20.07.2011

(6) Cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny CPEVVN+1,t na vstupe do napäťovej úrovne veľmi vysokého napätia distribučnej sústavy je jednozložková cena zahŕňajúca náklady regulovaného subjektu na rezervovaný výkon, prenesenú elektrinu a straty elektriny pri prenose elektriny v roku t určené úradom na základe schváleného návrhu ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok t vypočítaná podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) RKPt – je rezervovaná kapacita v megawattoch na rok t uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

20.07.2011

b) CRKt – je cena za rezervovanú kapacitu v roku t v eurách na megawatt na rok uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

20.07.2011

c) VystETRVVN+1,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vstupujúce do napäťovej úrovne veľmi vysokého napätia regulovaného subjektu z prenosovej sústavy,

20.07.2011

d) PEt – je cena za prenesenú elektrinu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

20.07.2011

e) PSstratyt – je tarifa za straty pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

20.07.2011

§ 24

20.07.2011

Spôsob výpočtu tarify za straty pri distribúcii elektriny regionálnou distribučnou sústavou, postup a podmienky uplatňovania cien

20.07.2011

(1) Tarifa za straty pri distribúcii elektriny CSDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny sa v roku t vypočíta postupným výpočtom na jednotlivých napäťových úrovniach začínajúcim od napäťovej úrovne veľmi vysokého napätia podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) VVSDHN,t – sú náklady za straty pri distribúcii elektriny v eurách priradené príslušnej napäťovej úrovni vypočítané podľa odseku 2,

20.07.2011

b) VystEHN,t – je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne v roku t, vypočítané podľa vzorca

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t ,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. VystEOHN,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej napäťovej úrovni prevádzkovateľom distribučnej sústavy a koncovým odberateľom elektriny v roku t,

20.07.2011

2. VystETRHN,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne do transformácie na nižšiu napäťovú úroveň v roku t.

20.07.2011

(2) Náklady za straty pri distribúcii elektriny priradené príslušnej napäťovej úrovni VVSDHN,t v eurách v roku t sú zložené z alikvotnej časti nákladov za straty pri distribúcii elektriny priradených z vyššej napäťovej úrovne a nákladov za straty pri distribúcii elektriny vlastnej napäťovej úrovne a vypočítajú sa podľa vzorca

20.07.2011

VVSDHN,t = CSDHN + 1,t x VxstERTHN + 1,t + CSHDHN,t x VystEHN,t ,

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) CSDHN+1,t – je tarifa za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na vyššej napäťovej úrovni, z ktorej sa transformuje elektrina do príslušnej napäťovej úrovne; na distribučnej napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia sa tarifa za straty na vyššej napäťovej úrovni v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t CSDVVN+1,t rovná nule,

20.07.2011

b) CSHDHN,t – je cena za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny príslušnej napäťovej úrovne v roku t.

20.07.2011

(3) Cena za straty pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CSHDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 15

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PMSEHN,t – je povolené množstvo strát elektriny v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t podľa odseku 4,

20.07.2011

b) PCSESt – je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t vypočítaná podľa vzorca

20.07.2011

vzorec, ak hodnota PCSES2012 vypočítaná podľa vzorca je viac ako 62,80 eura/MWh, PCSES2012 sa rovná 62,80 eura/MWh,

20.07.2011

kde

01.07.2012

1. CEPXE,t – je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE CZ BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

01.07.2012

2. kt – je koeficient na rok t v percentách, ktorého hodnota je 10 % na rok 2013, 9 % na rok 2014, 8 % na rok 2015 a 7 % na rok 2016,

20.07.2011

3. Ot – sú schválené alebo určené plánované náklady regulovaného subjektu na odchýlku v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t súvisiace s plánovaným diagramom strát elektriny na rok t pri distribúcii elektriny.

20.07.2011

(4) Povolené množstvo strát elektriny PMSEHN,t v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) VstEHN,t – je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne v roku t cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne, zo všetkých zdrojov elektriny pripojených na príslušnú napäťovú úroveň, z prítokov elektriny zo susedných distribučných sústav, z dovozov elektriny zo susedných elektrizačných sústav a z prítokov elektriny prepravenej cez miestne distribučné sústavy pripojené do distribučnej sústavy regulovaného subjektu,

20.07.2011

b)PPSCHN,t – je hodnota počiatočného percenta celkových strát pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni určená podľa odseku 5,

20.07.2011

c) XSHN,n– je faktor efektivity strát elektriny na príslušnej napäťovej úrovni; XSHN,n sa na rok 2012 rovná nule a na roky 2013 až 2016 sa určí podľa odseku 5.

20.07.2011

(5) Hodnota počiatočného percenta celkových strát pri distribúcii elektriny PPSCHN na príslušnej napäťovej úrovni a hodnota faktora efektívnosti strát XSHN,n je určená takto:

01.07.2012
Regionálna distribučná sústava
PPSCHNXSHN,n
VVN0,878 %0,1 %
VN3,692 %1,5 %
NN12,504 %5,0 %
20.07.2011

§ 25

20.07.2011

Uplatnenie tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy

20.07.2011

(1) Maximálny povolený výnos v eurách, ktorý regulovaný subjekt dosiahne za poskytovanie systémových služieb SSDt v eurách v roku t, sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 16

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) TSSt – je tarifa za systémové služby určená cenovým rozhodnutím pre koncových odberateľov elektriny a prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú pripojení do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

b) QKt – je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny, ktoré odoberú koncoví odberatelia elektriny a prevádzkovatelia miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú pripojení do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu, z distribučnej sústavy regulovaného subjektu, vrátane prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy a odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky v roku t,

01.07.2012

c) vzorec – je celkové plánované množstvo elektriny distribuované prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo pripojená do distribučnej sústavy regulovaného subjektu, vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a dodanej koncovým odberateľom elektriny v rámci miestnej distribučnej sústavy alebo spotrebované pre vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t,

01.07.2012

d) vzorec – je celkové plánované množstvo elektriny vyrobené v zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny pripojených priamo do distribučnej sústavy regulovaného subjektu a dodané koncovým odberateľom elektriny priamym vedením alebo spotrebované pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t.

20.07.2011

(2) Maximálny povolený výnos v eurách, ktorý regulovaný subjekt dosiahne uplatnením taríf za prevádzkovanie systému STPSDt v eurách v roku t, sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) TPSt – je tarifa za prevádzkovanie systému určená cenovým rozhodnutím pre koncových odberateľov elektriny a prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú pripojení do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

b) QKt – je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny, ktorý odoberú koncoví odberatelia elektriny a prevádzkovatelia miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú pripojení do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu, z distribučnej sústavy regulovaného subjektu vrátane odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky v roku t,

20.07.2011

c) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo pripojená do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a dodanej odberateľom elektriny v tejto miestnej distribučnej sústave alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu v tejto miestnej distribučnej sústave okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

d) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny pripojených priamo do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu a dodanej týmito výrobcami elektriny odberateľom elektriny bez použitia regionálnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu týchto výrobcov elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

e) vzorec – je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t.

20.07.2011

(3) Korekcia KRDSt regulovaného subjektu v eurách zohľadňujúca náklady a výnosy z platieb z taríf za prevádzkovanie systému v roku t-2 sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) TPSt-2– je tarifa za prevádzkovanie systému určená cenovým rozhodnutím pre koncových odberateľov elektriny a prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú pripojení do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

b) vzorec – je tarifa za prevádzkovanie systému určená cenovým rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

c) SQKt-2 – je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny odobratý prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny z distribučnej sústavy regulovaného subjektu vrátane prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy a odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky v roku t,

20.07.2011

d) QKt-2 – je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny, ktorý odoberú prevádzkovatelia miestnej distribučnej sústavy a koncoví odberatelia elektriny z distribučnej sústavy regulovaného subjektu vrátane prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy a odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky v roku t-2,

20.07.2011

e) vzorec– je celkový skutočný objem elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo pripojená do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu, vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a dodanej odberateľom elektriny v tejto miestnej distribučnej sústave alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu v tejto miestnej distribučnej sústave okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

f) vzorec – je celkový skutočný objem elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny pripojených priamo do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu a dodanej týmito výrobcami elektriny odberateľom elektriny bez použitia regionálnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu týchto výrobcov elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

g) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo pripojená do distribučnej sústavy regulovaného subjektu, vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a dodanej odberateľom elektriny v tejto miestnej distribučnej sústave alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu v tejto miestnej distribučnej sústave okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

h) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny pripojených priamo do regionálnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu a dodanej týmito výrobcami elektriny odberateľom elektriny bez použitia regionálnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu týchto výrobcov elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2.

20.07.2011

(4) Pri výpočte korekcie v eurách na rok t KRDSt sa pre roky 2012 a 2013 zohľadní spôsob uplatnenia tarify za prevádzkovanie systému v rokoch 2010 a 2011.

20.07.2011

§ 26

20.07.2011

Ostatné podklady návrhu ceny

20.07.2011

S návrhom ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa predkladajú ostatné podklady podľa prílohy č. 3.

20.07.2011

Dodávka elektriny pre domácnosti

20.07.2011

§ 27

20.07.2011

Všeobecné ustanovenia

20.07.2011

(1) Cenová regulácia podľa § 27 až 29 sa vzťahuje na dodávateľa elektriny a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti.

20.07.2011

(2) Pre odberateľov elektriny v domácnosti sa pre jednotlivé odberné miesta uplatní najviac osem sadzieb:

20.07.2011

a) DD1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,

20.07.2011

b) DD2 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,

20.07.2011

c) DD3 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje,

20.07.2011

d) DD4 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

20.07.2011

e) DD5 je dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

20.07.2011

f) DD6 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma,

20.07.2011

g) DD7 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 6:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje,

20.07.2011

h) DD8 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov.

20.07.2011

(3) Ceny za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti v jednotlivých zložkách sadzieb sú maximálnymi cenami.

20.07.2011

§ 28

20.07.2011

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti

20.07.2011

(1) Maximálna cena za elektrinu CEt na účely dodávky elektriny pre domácnosti schválená alebo určená cenovým rozhodnutím sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 17

20.07.2011

kde

01.07.2012

a) CEPXE,t – je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL) na jej webovom sídle, produktu F PXE CZ BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

20.07.2011

b) kt – je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 12 % v závislosti od plánovaného diagramu dodávky elektriny pre domácnosti na rok t,

20.07.2011

c) Ot – sú úradom schválené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny domácnostiam v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t; ak je regulovaným subjektom dodávateľ elektriny, ktorý je súčasne prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a nie je subjektom zúčtovania, hodnota Ot je maximálne vo výške aritmetickej priemernej hodnoty povolených odchýlok schválených alebo určených úradom pre regulované subjekty na rok t podľa § 24 ods. 3.

20.07.2011

(2) Jednopásmové sadzby podľa § 27 ods. 2 sú zložené z

01.07.2012

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do ceny vo výške maximálne 0,65 eura na jedno odberné miesto a mesiac,

20.07.2011

b) ceny za elektrinu CEDi v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

CEDi=KJPDi x CEt+PZt

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. KJPDi – je koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny určený podľa odseku 4,

20.07.2011

2. CEt – je cena elektriny určená podľa odseku 1,

20.07.2011

3. PZt – je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny podľa § 3 ods. 4, ktorý je možné zahrnúť do ceny,

20.07.2011

4. i – je číselný znak jednopásmovej sadzby.

20.07.2011

(3) Dvojpásmové sadzby podľa § 27 ods. 2 sú zložené z

01.07.2012

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do ceny vo výške 0,65 eura na jedno odberné miesto a mesiac,

20.07.2011

b) ceny za elektrinu CEVTDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej vo vysokom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

CEVTDi=KVTDi x CEt + PZt,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. KVTDi – je koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom pásme podľa odseku 4,

20.07.2011

2. CEt – je cena elektriny určená podľa odseku 1,

20.07.2011

3. PZt – je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny podľa § 3 ods. 4, ktorý je možné zahrnúť do ceny,

20.07.2011

4. i – je číselný znak dvojpásmovej sadzby,

20.07.2011

c) ceny za elektrinu CENTDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobratej v nízkom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

CENTDi=KNTDi x CEt + PZt,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. KNTDi – je koeficient ceny odberu elektriny v nízkom pásme podľa odseku 4,

20.07.2011

2. CEt – je cena elektriny určená podľa odseku 1,

20.07.2011

3. PZt – je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny podľa § 3 ods. 4, ktorý je možné zahrnúť do ceny,

20.07.2011

4. i –je číselný znak dvojpásmovej sadzby.

20.07.2011

(4) Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPDi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom pásme KVTDi a koeficienty ceny odberu elektriny v nízkom pásme KNTDi sa stanovia v návrhu ceny regulovaného subjektu tak, aby vážený priemer cien elektriny bez primeraného zisku PZt všetkých sadzieb bol najviac vo výške rovnajúcej sa CEt podľa odseku 1.

20.07.2011

(5) K sadzbám podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je domácnosť pripojená.

20.07.2011

§ 29

20.07.2011

Ostatné podklady návrhu ceny

20.07.2011

S návrhom ceny za dodávku elektriny pre domácnosti sa predkladajú ostatné podklady podľa prílohy č. 4.

20.07.2011

Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a uplatnenie tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému

20.07.2011

§ 30

20.07.2011

Všeobecné ustanovenia

20.07.2011

(1) Cenová regulácia podľa § 30 až 33 sa vzťahuje na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

20.07.2011

(2) V roku t môže regulovaný subjekt použiť tarify za distribúciu elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený vrátane podmienok pridelenia jednotlivých taríf (ďalej len „prevzaté tarify“). Ak regulovaný subjekt nepoužil v roku t-1 prevzaté tarify za distribúciu elektriny, môže použiť prevzaté tarify v roku t len vtedy, ak preukáže, že za rok t-1 mu nevznikne prebytok výnosov za distribúciu elektriny.

20.07.2011

(3) Ak regulovaný subjekt nepoužije prevzaté tarify podľa odseku 2, maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarifa za straty pri distribúcii elektriny na rok t sa určia podľa § 31 na základe vlastného návrhu ceny.

20.07.2011

(4) Návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny podľa odseku 2 obsahuje identifikačné údaje regulovaného subjektu, identifikačné údaje prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorého tarify preberá, a prevzaté tarify, ktoré bude regulovaný subjekt uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf a údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 8.

20.07.2011

(5) Maximálna cena At určená podľa § 31 ods. 1 sa rozpočíta do taríf jednotlivých sadzieb za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny tak, aby vážený priemer taríf týchto sadzieb neprekročil maximálnu cenu At. Sadzba pozostáva z tarify za rezervovaný výkon a z tarify za distribuovanú elektrinu. V návrhu taríf týchto sadzieb sa zohľadní napäťová úroveň sadzby.

20.07.2011

(6) Za regulovaný subjekt, ktorý predložil vlastný návrh ceny, sa najneskôr do 30. apríla roka t oznamuje

20.07.2011

a) množstvo elektriny distribuovanej oprávneným odberateľom vlastnou distribučnou sústavou v roku t-1,

20.07.2011

b) množstvo elektriny dodanej odberateľom elektriny v domácnosti na vlastnej časti vymedzeného územia z vlastnej výroby elektriny v roku t-1,

20.07.2011

c) množstvo elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a dodanej priamo odberateľom elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy iného prevádzkovateľa distribučnej sústavy v roku t-1,

20.07.2011

d) vlastná spotreba elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, zníženej o objem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v roku t-1,

20.07.2011

e) skutočné náklady za distribúciu elektriny v roku t-1.

20.07.2011

(7) Na účely regulácie ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny napäťová úroveň veľmi vysokého napätia zahŕňa siete veľmi vysokého napätia, napäťová úroveň vysokého napätia zahŕňa siete vysokého napätia a transformáciu veľmi vysokého napätia na vysoké napätie a napäťová úroveň nízkeho napätia zahŕňa siete nízkeho napätia a transformáciu vysokého napätia na nízke napätie.

20.07.2011

(8) Podiel výnosov z platieb za rezervovaný výkon a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny je maximálne do výšky 0,60.

20.07.2011

§ 31

20.07.2011

Cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarifa za straty pri distribúcii elektriny

20.07.2011

(1) Maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny At v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t okrem strát pri distribúcii elektriny sa pre regulovaný subjekt, ktorý predkladá vlastný návrh ceny, vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) EONVt – sú plánované schválené alebo určené oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t vrátane nákladov z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby45) na množstvo elektriny na straty miestnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu prevádzkovateľom nadradenej distribučnej sústavy okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát pri distribúcii elektriny a plánovaných nákladov na distribúciu elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do sústavy ktorého je regulovaný subjekt pripojený; celkové množstvo elektriny na straty miestnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu, ktoré možno do výpočtu nákladov z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby45) započítať, je najviac súčet strát na jednotlivých napäťových úrovniach PMSEHN,t určených podľa odseku 5,

20.07.2011

b) EONEt – sú plánované schválené alebo určené oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t, ktoré zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny vrátane strát elektriny pri distribúcii elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do sústavy ktorého je regulovaný subjekt pripojený,

20.07.2011

c) QDt – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu koncovými odberateľmi elektriny,

20.07.2011

d) QSt – je plánované množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom okrem vlastnej spotreby pri distribúcii elektriny a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

e) QSDSt – je plánované množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu pri distribúcii elektriny regulovaného subjektu v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

f) PZt – je plánovaný maximálny primeraný zisk na rok t vo výške najviac 6,23 eura na jednotku množstva distribuovanej elektriny vypočítaný podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. ZZt – je schválená alebo určená základná výška zisku v rozsahu 0 až 2,77 eura na jednotku množstva elektriny,

20.07.2011

2. MEt – je očakávaná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-1,

01.07.2012

g) PVD t-2 – je celkový skutočný objem výnosov v eurách v roku t-1 nesúvisiacich s vykonávaním regulovanej činnosti využívaním prevádzkových aktív nevyhnutne využívaných pre distribúciu elektriny, ktoré sa zohľadnia pri návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v roku t; PVD t-2 sa pre roky 2012 a 2013 rovná nule,

20.07.2011

h) KAt – je faktor vyrovnania maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t zohľadňujúci skutočnosť za rok t-2, KAt sa na roky 2012 a 2013 rovná nule a na roky 2014 až 2016 sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

01.07.2012

1. SEONVt-2 – sú skutočné schválené alebo určené oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2 vrátane nákladov z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby45) prevádzkovateľom nadradenej distribučnej sústavy na celkové množstvo elektriny na straty miestnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát pri distribúcii elektriny a oprávnených nákladov na distribúciu elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do sústavy ktorého je regulovaný subjekt pripojený; celkové množstvo elektriny na straty miestnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu, ktoré možno do výpočtu nákladov z uplatnenia tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému započítať, je najviac súčet strát na jednotlivých napäťových úrovniach PMSEHN,t určených podľa odseku 5,

01.07.2012

2. EONVt-2 – sú plánované schválené alebo určené oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2 vrátane nákladov z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby45) prevádzkovateľom nadradenej distribučnej sústavy na celkové množstvo elektriny na straty miestnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát pri distribúcii elektriny a oprávnených nákladov na distribúciu elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do sústavy ktorého je regulovaný subjekt pripojený; celkové množstvo elektriny na straty miestnej distribučnej sústavy regulovaného subjektu, ktoré možno do výpočtu nákladov z uplatnenia tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému započítať, je najviac súčet strát na jednotlivých napäťových úrovniach PMSEHN,t určených podľa odseku 5,

20.07.2011

3. SEONEt-2 – sú skutočné schválené alebo určené oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2, ktoré zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny a straty elektriny pri distribúcii od prevádzkovateľa sústavy, do sústavy ktorého je regulovaný subjekt pripojený,

20.07.2011

4. EONEt-2 – sú plánované schválené alebo určené oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2, ktoré zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny a straty elektriny pri distribúcii od prevádzkovateľa sústavy, do sústavy ktorého je regulovaný subjekt pripojený,

20.07.2011

5. SMEt-2 – je skutočná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-3,

20.07.2011

6. MEt-2 – je očakávaná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-3.

20.07.2011

(2) Tarifa za straty pri distribúcii elektriny CSDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny sa v roku t vypočíta postupným výpočtom na jednotlivých napäťových úrovniach začínajúcim od napäťovej úrovne, do ktorej je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená, a vypočíta sa podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) VVSDHN,t – sú náklady za straty pri distribúcii elektriny v eurách priradené príslušnej napäťovej úrovni vypočítané podľa odseku 3,

20.07.2011

b) VystEHN,t – je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne v roku t vypočítané podľa vzorca

20.07.2011

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t ,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. VystEOHN,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t distribuované na príslušnej napäťovej úrovni koncovým odberateľom elektriny a pre vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy46) regulovaného subjektu a ostatnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy47) regulovaného subjektu,

20.07.2011

2. VystETRHN,t – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne do transformácie na nižšiu napäťovú úroveň.

20.07.2011

(3) Náklady za straty pri distribúcii elektriny priradené príslušnej napäťovej úrovni VVSDHN,t v eurách v roku t skladajúce sa z alikvotnej časti nákladov za straty pri distribúcii elektriny priradených z vyššej napäťovej úrovne a nákladov za straty pri distribúcii vlastnej napäťovej úrovne sa vypočítajú podľa vzorca

20.07.2011

VVSDHN,t = CSDHN+1,t ´ VystETRHN+1,t +

20.07.2011

+ CSHDHN,t ´ VystEHN,t

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) CSDHN+1,t – je tarifa za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na vyššej napäťovej úrovni, z ktorej sa transformuje elektrina do príslušnej napäťovej úrovne; na distribučnej napäťovej úrovni, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, je tarifa za straty na vyššej napäťovej úrovni v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t CSDHN+1,t rovná nule,

20.07.2011

b) CSHDHN,t – je cena za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny príslušnej napäťovej úrovne v roku t podľa odseku 4.

20.07.2011

(4) Cena za straty pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CSHDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PCSESt – je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t vypočítaná podľa vzorca

01.07.2012

vzorec 18

20.07.2011

kde

01.07.2012

1. CEPXE,t – je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE CZ BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

20.07.2011

2. kt – je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 12 % v závislosti od plánovaného diagramu strát elektriny pri distribúcii elektriny na rok t,

20.07.2011

3. Ot – sú úradom schválené alebo určené plánované náklady regulovaného subjektu na odchýlku v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t súvisiacu s plánovaným diagramom strát elektriny na rok t pri distribúcii elektriny,

20.07.2011

b) PMSEHN,t – je povolené množstvo strát elektriny v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t vypočítané podľa odseku 5.

20.07.2011

(5) Povolené množstvo strát elektriny PMSEHN,t v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) VstEHN,t – je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne v roku t z nadradenej distribučnej sústavy, cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne, zo všetkých zdrojov elektriny pripojených na danú napäťovú úroveň, z prítokov elektriny z iných miestnych distribučných sústav,

20.07.2011

b) PPSCHN – je hodnota percenta strát pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v závislosti od napäťovej úrovne pripojenia miestnej distribučnej sústavy a je najviac,

20.07.2011

1. ak je sústava pripojená na úrovni veľmi vysokého napätia,

20.07.2011

1.1. 0,1 % na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia,

20.07.2011

1.2. 2,2 % na napäťovej úrovni vysokého napätia,

20.07.2011

1.3. 5 % na napäťovej úrovni nízkeho napätia,

20.07.2011

2. ak je sústava pripojená na napäťovej úrovni vysokého napätia,

20.07.2011

2.1. 0,2 % na napäťovej úrovni vysokého napätia,

20.07.2011

2.2. 5 % na napäťovej úrovni nízkeho napätia,

20.07.2011

3. ak je sústava pripojená na napäťovej úrovni nízkeho napätia, 1 % na napäťovej úrovni nízkeho napätia.

01.07.2012

(6) Hodnota percenta strát pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni PPSCHN sa pre miestnu distribučnú sústavu, ktorá je rozlohou porovnateľná s regionálnou distribučnou sústavou, určí individuálne.

20.07.2011

§ 32

20.07.2011

Uplatnenie tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy užívateľom sústavy pripojeným do miestnej distribučnej sústavy

20.07.2011

(1) Tarifa za poskytovanie systémových služieb TSSt a tarifa za prevádzkovanie systému TPSt schválené alebo určené cenovým rozhodnutím pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt pripojený priamo alebo cez inú miestnu distribučnú sústavu, sa uplatňujú za všetku distribuovanú elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy regulovaného subjektu vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy okrem spotreby elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny.

20.07.2011

(2) Na účely uplatnenia tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému sa regulovaným subjektom poskytujú prevádzkovateľovi nadradenej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená, údaje o skutočnom množstve elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a dodanej odberateľom elektriny v rámci tejto miestnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

20.07.2011

§ 33

20.07.2011

Ostatné podklady návrhu ceny

20.07.2011

S návrhom ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy sa predkladajú ostatné podklady podľa prílohy č. 5.

20.07.2011

Pripojenie do sústavy a pripojenie nových výrobcov elektriny do sústavy

20.07.2011

§ 34

20.07.2011

Všeobecné ustanovenie

20.07.2011

Cenová regulácia podľa § 35 až 40 sa vzťahuje na pripojenie užívateľov sústavy do sústavy vrátane nových výrobcov elektriny a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za pripojenie do sústavy.

20.07.2011

§ 35

20.07.2011

Pripojenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy

20.07.2011

(1) Elektroenergetické zariadenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy je možné pripojiť do prenosovej sústavy po splnení technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky prenosovej sústavy. Deliace miesto medzi technologickými zariadeniami prenosovej sústavy a zariadeniami distribučnej sústavy sa určuje prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

20.07.2011

(2) Náklady vyvolané u prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripojením elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojeného do prenosovej sústavy alebo úpravou zariadení prenosovej sústavy na základe žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy sa rozdelia medzi príslušných prevádzkovateľov sústav takto:

20.07.2011

a) podiel prevádzkovateľa prenosovej sústavy je 60 % nákladov,

20.07.2011

b) podiel prevádzkovateľa distribučnej sústavy je 40 % nákladov.

20.07.2011

(3) Náklady podľa odseku 2 zahŕňajú

20.07.2011

a) náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia vrátane jeho dopravy na určené miesto,

20.07.2011

b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,

20.07.2011

c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,

20.07.2011

d) náklady na montáž,

20.07.2011

e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním a výstavbou elektroenergetického zariadenia a vyvolanými úpravami elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy.

20.07.2011

(4) Výška nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa určuje na základe nákladov podľa odseku 3, a to od miesta pripojenia elektroenergetických zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy k technologickým zariadeniam prenosovej sústavy až do miesta požadovaného dispozičného príkonu v prenosovej sústave. Elektroenergetické zariadenie patriace k prenosovej sústave sa vybuduje prevádzkovateľom prenosovej sústavy v súlade s technickými podmienkami. Elektroenergetické zariadenia patriace k distribučnej sústave sa vybudujú prevádzkovateľom distribučnej sústavy v súlade s technickými podmienkami.

20.07.2011

§ 36

20.07.2011

Pripojenie koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do prenosovej sústavy

20.07.2011

(1) Elektroenergetické zariadenie výrobcu elektriny alebo koncového odberateľa elektriny je možné pripojiť do prenosovej sústavy po splnení technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky prenosovej sústavy. Deliace miesto medzi technologickými zariadeniami prenosovej sústavy a elektroenergetickými zariadeniami koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny, ktorý žiada o pripojenie, sa určuje prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

20.07.2011

(2) Všetky skutočne preukázané náklady vyvolané u prevádzkovateľa prenosovej sústavy žiadosťou koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny o pripojenie, zabezpečenie požadovaného príkonu nových elektroenergetických zariadení alebo úpravy existujúcich elektroenergetických zariadení prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa uhradia koncovým odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny.

20.07.2011

(3) Výška nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa určuje na základe nákladov podľa odseku 4, a to od miesta pripojenia elektroenergetických zariadení žiadateľa k technologickým zariadeniam prenosovej sústavy až do miesta požadovaného dispozičného príkonu v prenosovej sústave.

20.07.2011

(4) Náklady podľa odseku 2 zahŕňajú

20.07.2011

a) náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia vrátane jeho dopravy na určené miesto,

20.07.2011

b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,

20.07.2011

c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,

20.07.2011

d) náklady na montáž,

20.07.2011

e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním a výstavbou elektroenergetického zariadenia a vyvolanými úpravami elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy.

20.07.2011

(5) Elektroenergetické zariadenie patriace do prenosovej sústavy sa vybuduje prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo podnikateľom48) po dohode a podľa požiadaviek koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

20.07.2011

§ 37

20.07.2011

Pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy

20.07.2011

(1) Elektroenergetické zariadenie účastníka trhu s elektrinou je možné pripojiť do distribučnej sústavy po splnení technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky distribučnej sústavy. Deliace miesto medzi technologickými zariadeniami distribučnej sústavy a elektroenergetickými zariadeniami žiadateľa, ktorým je odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny, sa určí prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo kombinovanou výrobou, na určenie deliaceho miesta sa vzťahuje osobitný predpis.49)

20.07.2011

(2) Náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity budovaním nových elektroenergetických zariadení alebo úpravou existujúcich elektroenergetických zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vyvolané pripojením žiadateľa, sa uhradia žiadateľom.

20.07.2011

(3) Náklady Nc na pripojenie elektroenergetického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy zahŕňajú

20.07.2011

a) náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane jeho dopravy na určené miesto,

20.07.2011

b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,

20.07.2011

c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,

20.07.2011

d) náklady na montáž,

20.07.2011

e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním, výstavbou a pripojením elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a náklady od prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt pripojený.

20.07.2011

(4) Ak žiadateľ požaduje zvýšenie existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity, cena za pripojenie za zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity sa vypočíta z rozdielu požadovanej a pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity.

20.07.2011

(5) Ak sa pridelená maximálna rezervovaná kapacita po uplynutí dvoch rokov od zmluvne dohodnutého termínu nevyužíva, zníži sa na skutočnú hodnotu využívania, najviac však na 50 % pôvodne dohodnutej maximálnej rezervovanej kapacity, ak sa žiadateľ s prevádzkovateľom sústavy nedohodne inak. Na základe žiadosti žiadateľa o opätovné pridelenie pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity sa táto kapacita opätovne žiadateľovi bezodplatne pridelí. Podmienkou na bezplatné opätovné pridelenia maximálnej rezervovanej kapacity je predloženie žiadosti o opätovné pridelenie pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity do dvoch rokov od zníženia maximálnej rezervovanej kapacity podľa prvej vety.

20.07.2011

(6) Úhrada za pripojenie sa od odberateľa elektriny nevyžaduje pri

20.07.2011

a) zmene dodávateľa elektriny bez zvýšenia existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity,

20.07.2011

b) zmene odberateľa elektriny bez zvýšenia existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity podľa schváleného prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy,

20.07.2011

c) opätovnom pridelení pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity odbernému elektrickému zariadeniu so zohľadnením podmienok podľa odsekov 5 a 7; na úrovni nízkeho napätia, ak bolo odberné elektrické zariadenie odberateľa elektriny pripojené do sústavy po 31. decembri 2004.

20.07.2011

(7) Ak odberateľ elektriny požiadal o zníženie hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity, pri opätovnom požiadaní o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity do výšky pôvodnej hodnoty sa neuplatňuje cena za pripojenie za zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity, ak odberateľ elektriny predložil žiadosť o opätovné pridelenie pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity do dvoch rokov od požiadaného zníženia hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity.

20.07.2011

(8) Cena za pripojenie pre krátkodobé odbery elektriny sa určuje prevádzkovateľom distribučnej sústavy vo výške skutočne vyvolaných nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre pripojenie odberateľa elektriny.

20.07.2011

(9) Elektroenergetické zariadenie patriace do distribučnej sústavy sa vybuduje prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo podnikateľom48) po dohode s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa sústavy.

20.07.2011

§ 38

20.07.2011

Pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy do napäťovej úrovne 110 kV

20.07.2011

(1) Maximálna cena za pripojenie NO pri pripojení do 110 kV distribučnej sústavy alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v 110 kV distribučnej sústave zahrňuje náklady na výstavbu požadovaného elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a všetky nevyhnutné úpravy elektroenergetických zariadení v 110 kV distribučnej sústave a v prenosovej sústave a vypočíta sa podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) Nc – sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na výstavbu pripojenia a súvisiace úpravy v distribučnej sústave a prenosovej sústave v eurách,

20.07.2011

b) PMRK – je maximálna rezervovaná kapacita pripojenia žiadateľa v megawattoch,

20.07.2011

c) PD – je disponibilná kapacita pre pripojenie vytvorená nevyhnutnými úpravami energetických zariadení v distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy súvisiacimi s pripojením žiadateľa do distribučnej sústavy v megawattoch,

20.07.2011

d) ko – je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie; ak je žiadateľom odberateľ elektriny, hodnota koeficientu ko sa rovná 0,5; ak je žiadateľom výrobca elektriny, hodnota koeficientu ko sa rovná jednej; ak je žiadateľom výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou, ko sa rovná 0,98.

20.07.2011

(2) Ak sa zvýši maximálna rezervovaná kapacita existujúceho odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny, potom pre výpočet podľa odseku 1 platí, že

20.07.2011

a) Nc je celkový náklad prevádzkovateľa distribučnej sústavy v eurách súvisiaci s pripojením žiadateľov na napäťovej úrovni 110 kV za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov,

20.07.2011

b) PD je celkový disponibilný výkon v megawattoch vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických zariadení v sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy na základe žiadostí žiadateľov o pripojenie na napäťovej úrovni 110 kV do distribučnej sústavy za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov,

20.07.2011

c) PMRK je maximálna rezervovaná kapacita určená podľa § 37 ods. 4.

20.07.2011

(3) Ak sa za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov neuskutočnili nové pripojenia, použije sa na určenie ceny za pripojenie výpočet podľa odseku 1, kde

20.07.2011

a) PMRK – je maximálna rezervovaná kapacita určená podľa § 37 ods. 4,

20.07.2011

b) Nc – sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia a súvisiace úpravy v distribučnej sústave a prenosovej sústave v eurách.

20.07.2011

§ 39

20.07.2011

Pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do napäťovej úrovne od 1 kV vrátane do 110 kV

20.07.2011

(1) Maximálna cena za pripojenie Cp pri pripojení odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy od 1 kV vrátane do 110 kV, alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave od 1 kV vrátane do 110 kV, zahrňuje náklady na výstavbu požadovaného elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a všetky nevyhnutné úpravy elektroenergetických zariadení v distribučnej sústave a vypočíta sa podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) NVN – sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy v eurách súvisiace s pripojením žiadateľov na napäťovej úrovni od 1 kV vrátane do 110 kV v roku t-1,

20.07.2011

b) PD – je celkový disponibilný výkon v kilowattoch vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických zariadení v sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy na základe žiadostí žiadateľov o pripojenie na napäťovej úrovni od 1 kV vrátane do 110 kV do distribučnej sústavy v roku t-1,

20.07.2011

c) PMRK – je maximálna rezervovaná kapacita žiadateľa o pripojenie v kilowattoch,

01.07.2012

d) ko – je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie, ktorého hodnota sa rovná

01.07.2012

1. 0,5, ak je žiadateľom o pripojenie odberateľ elektriny,

01.07.2012

2. 1,0, ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny podľa tretieho bodu,

01.07.2012

3. 0,98, ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou,

01.07.2012

4. 0,50, ak je žiadateľom o pripojenie osoba, ktorej zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy cez existujúce odberné miesto, pričom požadovaná maximálna rezervovaná kapacita pripojenia je rozdielom medzi dohodnutou maximálnou rezervovanou kapacitou pripojenia odberného miesta a skutočne využitou maximálnou rezervovanou kapacitou pripojenia, a v mieste pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy je v distribučnej sústave k dispozícii požadovaná maximálna rezervovaná kapacita pre zariadenie na výrobu elektriny tak, aby nedošlo k ohrozeniu stability a bezpečnosti prevádzky distribučnej sústavy. Za skutočne využitú maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia sa považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie maximálne dvoch predchádzajúcich rokov. Ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny prekročí maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné zariadenie, na výpočet ceny za pripojenie pripadajúcej na rozdiel maximálnej rezervovanej kapacity pred pripojením a po pripojení zariadenia na výrobu elektriny sa použije koeficient ko podľa druhého bodu alebo tretieho bodu.

20.07.2011

(2) Maximálna cena za pripojenie Cp určená podľa odseku 1 v eurách na kilowatt na rok t-1 a na rok t sa oznamuje úradu najneskôr do konca februára roku t.

20.07.2011

§ 40

20.07.2011

Pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do napäťovej úrovne do 1 kV

20.07.2011

(1) Maximálna cena za pripojenie odberateľa elektriny pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave do 1 kV zohľadňuje hodnotu príkonu odberného elektroenergetického zariadenia, výšku nákladov na výstavbu požadovaného elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a všetky nevyhnutné úpravy elektroenergetických zariadení v miestnej distribučnej sústave alebo v regionálnej distribučnej sústave a je určená pre amperickú hodnotu hlavného istiaceho prvku pred elektromerom cenovým rozhodnutím. Cena za pripojenie na rok t sa zvyšuje v porovnaní s cenou za pripojenie na rok t-1 o aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie JPIt za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1.

20.07.2011

(2) Cena za pripojenie výrobcu elektriny sa vypočíta ako súčin ceny za pripojenie určenej podľa odseku 1 a koeficientu k. Hodnota koeficientu k sa rovná 5; ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou, koeficient k sa rovná 4,9.

01.07.2012

(3) Koeficient k sa rovná 0,50, ak je žiadateľom o pripojenie osoba, ktorej zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy cez existujúce odberné miesto, pričom požadovaná maximálna rezervovaná kapacita pripojenia je rozdielom medzi dohodnutou maximálnou rezervovanou kapacitou pripojenia odberného miesta a skutočne využitou maximálnou rezervovanou kapacitou pripojenia, a v mieste pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy je v distribučnej sústave k dispozícii požadovaná maximálna rezervovaná kapacita pre zariadenie na výrobu elektriny tak, aby nedošlo k ohrozeniu stability a bezpečnosti prevádzky distribučnej sústavy. Za skutočne využitú maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia sa považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie maximálne dvoch predchádzajúcich rokov. Ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny prekročí maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné zariadenie, na výpočet ceny za pripojenie pripadajúcej na rozdiel maximálnej rezervovanej kapacity pred pripojením a po pripojení zariadenia na výrobu elektriny sa použije koeficient k podľa odseku 2.

20.07.2011

Výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

20.07.2011

§ 41

20.07.2011

Všeobecné ustanovenie

20.07.2011

Cenová regulácia podľa § 42 až 44 sa vzťahuje na výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

20.07.2011

§ 42

20.07.2011

Postup určenia tarify za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok

20.07.2011

(1) Pre subjekty zúčtovania sa uplatňujú tarify za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v štvrťhodinovom rozlíšení, kde maximálny výnos PPZOt z týchto platieb v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

01.07.2012

PPZOt = PNZOt + PVAt + INVZOt – KZOt

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PNZOt– sú úradom schválené alebo určené plánované prevádzkové náklady súvisiace so zúčtovaním, vyhodnotením a vysporiadaním odchýlok zúčtovateľa odchýlok v eurách v roku t,

20.07.2011

b) PVAt – je primeraný zisk za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v roku t v eurách vypočítaný podľa vzorca

20.07.2011

PVAt = AR x 0,065,

20.07.2011

kde

20.07.2011

AR – sú úradom schválené alebo určené regulované aktíva využívané v súvislosti so zúčtovaním, s vyhodnotením a vysporiadaním odchýlok k 31. decembru roku t-1,

20.07.2011

c) INVZOt – je faktor investícií v roku t, ktorým je objem finančných prostriedkov v eurách, a slúži zúčtovateľovi odchýlok na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku investícií súvisiacich so zúčtovaním odchýlok v roku t-1, ktorého hodnota v roku 2012 sa rovná nule a pre roky 2013 až 2016 sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

INVZOt=[INVZOSKt-2 - INVZOPLt-2 ] x 0,1, ak INVZOSKt-2 t-2),

20.07.2011

INVZOt=0, ak (1,2 x INVZOPLt-2) 3 INVZOSKt-2
≥ (0,8 x INVZOPLt-2)

20.07.2011

INVZOt= [INVZOSKt-2 - INVZOPLt-2] x 0,1, ak INVZOSKt-2 > (1,2 x INVZOPLt-2 ),

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. INVZOSKt-2 – je skutočný objem investícií súvisiacich so zúčtovaním odchýlok uskutočnený zúčtovateľom odchýlok v roku t-2 v eurách,

20.07.2011

2. INVZOPLt-2 – je celkový plánovaný objem investícií súvisiacich so zúčtovaním odchýlok v roku t-2 v eurách,

20.07.2011

d) KZOt – je fakor vyrovnania v eurách na rok t; KZOt sa na roky 2012 a 2013 rovná nule a vypočíta sa podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PZOt-2 – je ročná fixná platba za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok v eurách v roku t-2 určený pre subjekt zúčtovania odchýlok, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekt, ktorý poskytuje podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu,

20.07.2011

b) vzorec – je skutočný počet subjektov zúčtovania odchýlok v roku t-2, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok,

20.07.2011

c) vzorec – je skutočný počet subjektov v roku t-2, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu,

20.07.2011

d) vzorec – je predpokladaný počet subjektov zúčtovania odchýlok v roku t-2, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok,

20.07.2011

e) vzorec – je predpokladaný počet subjektov v roku t-2, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu,

20.07.2011

f) TZOt-2 – je tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v eurách za jednotku množstva elektriny v roku t-2 určená pre subjekt zúčtovania odchýlok, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekt, ktorý poskytuje podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu,

20.07.2011

g) vzorec – je celkový skutočný objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej dodávky a zmluvného odberu vrátane plánovaných cezhraničných prenosov, bilančných skupín subjektov zúčtovania odchýlok, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, podľa denných diagramov v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

h) vzorec – je celkový skutočný objem poskytnutej regulačnej elektriny subjektov, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

i) vzorec – je celkový plánovaný objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej dodávky a zmluvného odberu vrátane plánovaných cezhraničných prenosov, bilančných skupín subjektov zúčtovania odchýlok, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, podľa denných diagramov v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

j) vzorec – je celkový plánovaný objem poskytnutej regulačnej elektriny subjektov, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2.

20.07.2011

(2) Ročná fixná platba za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok PZOt v eurách v roku t určený pre subjekt zúčtovania odchýlok, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekt, ktorý poskytuje podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PPZOt – je maximálny povolený výnos v eurách za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v roku t,

20.07.2011

b) vzorec – je predpokladaný počet subjektov zúčtovania odchýlok v roku t, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok,

20.07.2011

c) vzorec – je predpokladaný počet subjektov v roku t, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu.

20.07.2011

(3) Tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok TZOt v eurách za jednotku množstva elektriny v roku t určená pre subjekt zúčtovania odchýlok, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekt, ktorý poskytuje podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PPZOt – je maximálny povolený výnos v eurách za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v roku t,

20.07.2011

b) vzorec – je celkový plánovaný objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej dodávky a zmluvného odberu vrátane plánovaných cezhraničných prenosov elektriny, bilančných skupín subjektov zúčtovania odchýlok, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, podľa denných diagramov v jednotkách množstva elektriny v roku t,

20.07.2011

c) vzorec – je celkový plánovaný objem poskytnutej regulačnej elektriny subjektov, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, v jednotkách množstva elektriny v roku t.

20.07.2011

(4) Pre subjekty zúčtovania odchýlok, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekty, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, sa uplatňuje ročná fixná platba za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok PZOt podľa odseku 2 v eurách v roku t.

20.07.2011

(5) Pre subjekty zúčtovania odchýlok, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, sa uplatňuje tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok TZOt podľa odseku 3 k jednotke množstva elektriny dohodnutého množstva elektriny ich bilančných skupín podľa denných diagramov v roku t.

20.07.2011

(6) Pre subjekty, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, sa uplatňuje tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok TZOt podľa odseku 3 k jednotke množstva elektriny objemu poskytnutej regulačnej elektriny určeného prevádzkovateľom prenosovej sústavy v roku t.

20.07.2011

§ 43

20.07.2011

Postup určenia cien za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou

20.07.2011

(1) Pre subjekty zúčtovania, ktoré majú s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou, sa uplatňujú tarify za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou, pričom úradom schválený alebo určený maximálny výnos VOTEt z týchto platieb a z alikvotnej časti výnosu z tarify za prevádzkovanie systému v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

VOTEt = PNOTEt + PVAt + INVOTEt - KOTEt ,

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) PNOTEt – sú úradom schválené alebo určené plánované prevádzkové náklady súvisiace s organizovaním a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na rok t,

20.07.2011

b) PVAt – je primeraný zisk za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou v roku t v eurách vypočítaný podľa vzorca

20.07.2011

PVAt = AR x 0,065,

20.07.2011

kde

20.07.2011

AR – sú úradom schválené alebo určené regulované aktíva využívané v súvislosti s organizovaním a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou k 31. decembru roku t-1,

20.07.2011

c) INVOTEt – je faktor investícií v eurách v roku t, ktorý predstavuje objem finančných prostriedkov a slúži organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na vyrovnanie nedostatku investícií alebo prebytku investícií súvisiacich s organizovaním a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2 a ktorého hodnota je na rok 2012 rovná nule a na roky 2013 až 2016 sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

INVOTEt = [INVOTESKt-2 - INVOTEPLt-2] x 0,1, ak INVOTESKt-2 < 0,8 x INVOTEPLt-2,

20.07.2011

INVOTEt = 0, ak (1,2 x INVZOTEPLt-2) ≥ INVOTESKt-2 ≥ (0,8 x INVZOTEPLt-2),

20.07.2011

INVZOTEt = [INVZOTESKt-2 - INVZOTEPLt-2] x 0,1, ak INVZOTESKt-2 > (1,2 x INVZOTEPLt-2)

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. INVOTESKt-2 – je skutočný objem investícií súvisiacich s organizovaním a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2 v eurách,

20.07.2011

2. INVOTEPLt-2 – je celkový plánovaný objem investícií súvisiacich s organizovaním a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2 v eurách,

20.07.2011

d) KOTEt – je faktor vyrovnania v eurách v roku t vypočítaný podľa odseku 3.

20.07.2011

(2) Tarifa za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou TOTEt schválená alebo určená cenovým rozhodnutím na rok t v eurách za jednotku množstva elektriny nakúpenej a predanej účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) VOTEt – je schválený alebo určený maximálny výnos podľa odseku 1,

20.07.2011

b) PNOTt – sú schválené alebo určené plánované náklady v eurách zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na rok t; PNOTt sa uplatňujú u prevádzkovateľa prenosovej sústavy a vypočítajú sa podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. vzorec – je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok t,

20.07.2011

2. vzorec – je celkové plánované množstvo elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny a prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, v jednotkách množstva elektriny na rok t,

20.07.2011

c) FPOTEt – je schválená alebo určená ročná fixná platba v eurách určená na rok t cenovým rozhodnutím uplatneným subjektu zúčtovania, ktorý je účastníkom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou,

20.07.2011

d) vzorec– je plánovaný počet účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku t,

20.07.2011

e) QOTEt – je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t nakúpenej a predanej účastníkmi krátkodobého trhu s elektrinou.

20.07.2011

(3) Faktor vyrovnania KOTEt v eurách v roku t; KOTEt sa na rok 2012 rovná nule a na roky 2013 až 2016 sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

Vzorec

20.07.2011

kde

20.07.2011

a) vzorec – je skutočný počet účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2,

20.07.2011

b) vzorec – je plánovaný počet účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2,

20.07.2011

c) FPOTEt-2 – je ročná fixná platba v eurách určená na rok t-2 cenovým rozhodnutím pre subjekt zúčtovania, ktorý je účastníkom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou,

20.07.2011

d) SQOTEt-2 – je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 nakúpenej a predanej účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou,

20.07.2011

e) QOTEt-2 – je plánované schválené množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t-2 nakúpenej na krátkodobom trhu s elektrinou,

20.07.2011

f) TOTEt-2 – je tarifa za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou schválená alebo určená cenovým rozhodnutím na rok t-2 v eurách za jednotku množstva elektriny nakúpenej na krátkodobom trhu s elektrinou,

20.07.2011

g) vzorec – je skutočné množstvo elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

20.07.2011

h) vzorec – je celkový plánovaný objem elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

20.07.2011

i) vzorec – je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2.

20.07.2011

§ 44

20.07.2011

Ostatné podklady k návrhu ceny

20.07.2011

S návrhom ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa predkladajú ostatné podklady podľa prílohy č. 6

20.07.2011

Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie

20.07.2011

§ 45

20.07.2011

Všeobecné ustanovenie

20.07.2011

Cenová regulácia podľa § 46 sa vzťahuje na dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie do odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov elektriny mimo domácnosti a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.

20.07.2011

§ 46

20.07.2011

Cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie, postup a podmienky uplatňovania ceny

01.07.2012

(1) Maximálna cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na jednotku množstva elektriny CEm,t sa určí cenovým rozhodnutím. Pri určení ceny CEm,t sa vychádza z aritmetického priemeru denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE CZ BL M na tri po sebe nasledujúce mesiace, pričom prvým mesiacom je mesiac, v ktorom sa začne dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie kalendárneho mesiaca predchádzajúceho prvému dňu dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie. CEm,t sa určí tak, že tento aritmetický priemer denných cien elektriny sa zvýši o15 % z dôvodu pokrytia diagramu dodávky elektriny pre príslušných odberateľov elektriny a o 9 % z dôvodu obmedzenia rizika súvisiaceho s dodávkou poslednej inštancie.

20.07.2011

(2) Sadzba za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie je zložená z

01.07.2012

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt, kde NDOt sú náklady na dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do ceny vo výške maximálne 0,65 eura na jedno odberné miesto a mesiac,

20.07.2011

b) maximálnej ceny za elektrinu CEDt v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

20.07.2011

CEDt = CEm,t + Ot+ PZt,

20.07.2011

kde

20.07.2011

1. CEm,t – je cena elektriny určená podľa odseku 1,

20.07.2011

2. Ot – sú schválené alebo určené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t v cenovom konaní regulovaného subjektu vo veci dodávky elektriny pre domácnosti na rok t,

20.07.2011

3. PZt – je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny určený podľa § 3 ods. 5 písm. a) pre odberateľov elektriny v domácnosti a podľa § 3 ods. 5 písm. b) pre odberateľov elektriny mimo domácnosti.

20.07.2011

(3) Ak je dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie združenou dodávkou elektriny, k sadzbám podľa odseku 2 sa dodávateľom elektriny poslednej inštancie pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose elektriny, straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené.

20.07.2011

§ 47

20.07.2011

(1) Ak nebude návrh ceny na rok t v konaní o cenovej regulácii úradom schválený do 31. decembra roku t-1, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok t uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok t-1; rovnako sa postupuje, ak nebude cena úradom určená. Uvedené neplatí pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

20.07.2011

(2) Ustanovením podľa odseku 1 nie je dotknutá povinnosť predkladať návrh ceny v termínoch podľa osobitného predpisu.50)

20.07.2011

(3) Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy preukáže, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti.

01.07.2012

§ 47a

01.07.2012

Uplatnenie tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému výrobcom elektriny

01.07.2012

(1) Tarifa za poskytovanie systémových služieb a tarifa za prevádzkovanie systému schválené alebo určené cenovým rozhodnutím pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, pripojený, sa uplatňujú týmto výrobcom elektriny na všetku elektrinu ním vyrobenú a elektrinu týmto výrobcom elektriny dodanú do odberných miest odberateľov elektriny pripojených priamym vedením. Ak je výrobca elektriny pripojený do miestnej distribučnej sústavy, uplatňuje tarifu za poskytovanie systémových služieb a tarifu za prevádzkovanie systému schválenú alebo určenú pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je táto miestna distribučná sústava pripojená.

01.07.2012

(2) Na účely uplatnenia tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, poskytuje prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je tento výrobca elektriny pripojený, údaje o skutočnom množstve elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny tohto výrobcu elektriny a dodanej odberateľom elektriny priamym vedením alebo spotrebovanej týmto výrobcom elektriny okrem elektriny spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.


20.07.2011

§ 48

20.07.2011

Prechodné ustanovenie

20.07.2011

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2012.

01.07.2012

§ 48a

01.07.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2012

01.07.2012

Podľa ustanovení účinných od 1. júla 2012 sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2013 okrem ustanovení uvedených v § 1 písm. m), § 2 ods. 1 písm. f), § 6 ods. 2, 5 a 7 písm. e), § 6 ods. 8, 9, 14 až 16, § 7 ods. 1, § 11 ods. 1 a 2, § 11a a 47a, podľa ktorých sa postupuje od 1. júla 2012.

01.01.2012

§ 49

01.01.2012

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2012

Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.), výnosu z 10. júna 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 239/2009 Z. z.), výnosu z 9. septembra 2009 č. 7/2009 (oznámenie č. 362/2009 Z. z.), výnosu z 23. júna 2010 č. 2/2010 (oznámenie č. 302/2010 Z. z.) a výnosu z 29. marca 2011 č. 7/2011 (oznámenie č. 95/2011 Z. z.).

20.07.2011

§ 50

20.07.2011

Účinnosť

20.07.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júla 2011 okrem § 49, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


20.07.2011

Jozef Holjenčík v. r.


20.07.2011

Príloha č. 1 k vyhláške č. 225/2011 Z. z.

20.07.2011

Tabuľka č. 1 – Ostatné podklady k návrhu ceny výrobcu elektriny

20.07.2011
Výrobca elektriny 
Sídlo/adresa trvalého pobytu 
Číslo povolenia/potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti            Meno a priezvisko oprávnenej osoby           Telefónne číslo,
e-mailová adresa
 
Názov zariadenia na výrobu elektriny 
Adresa umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny 
Regionálna distribučná sústava, na ktorej vymedzenom území sa zariadenie na výrobu elektriny nachádza 
Regulačný rokt
Údaje o výrobe a dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Skutočnosť za rok t-2
   celková výroba elektriny MWh
   výroba elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou*) MWh
   spotreba vyrobenej elektriny pre vlastné využitie MWh
   technologická vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny MWh
   množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak je elektrina   vyrábaná podľa § 6 ods. 2 alebo 3 MWh
   množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa osobitného predpisu**) MWh
   modávka vyrobenej elektriny na straty prevádzkovateľovi regionálnej   distribučnej sústavy MWh
   dodávka vyrobenej regulačnej elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej   sústavy MWh
   dodávka vyrobenej elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo   regionálnej distribučnej sústavy alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy MWh
   dodávka vyrobenej elektriny  použitím prenosovej sústavy alebo regionálnej   distribučnej sústavy alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy okrem   dodávky elektriny na straty pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej   sústavy a regulačnej elektriny MWh
   celkové náklady na výrobu elektriny v roku t-2 euro/MWh
   vážená priemerná predajná cena vyrobenej elektriny pri dodávke elektriny euro/MWh
Predpoklad na rok t
   celková výroba elektriny MWh
   spotreba vyrobenej elektriny pre vlastné využitie MWh
   výroba elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou*) MWh
   technologická vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny MWh
   množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak je elektrina   vyrábaná podľa § 6 ods. 2 alebo 3 MWh
   množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa osobitného   predpisu*) MWh
   dodávka vyrobenej elektriny na straty prevádzkovateľovi regionálnej   distribučnej sústavy MWh
   dodávka vyrobenej regulačnej elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej   sústavy MWh
   dodávka vyrobenej elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo   regionálnej distribučnej sústavy alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy MWh
   dodávka vyrobenej elektriny  použitím prenosovej sústavy alebo regionálnej   distribučnej sústavy alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy okrem   dodávky elektriny na straty pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej   sústavy a regulačnej elektriny MWh
   celkové náklady na výrobu elektriny v roku t euro/MWh
   vážená priemerná predajná cena vyrobenej elektriny pri dodávke elektriny euro/MWh
Technológia výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
   inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny MW
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

20.07.2011

*) Vyplňuje sa len pri cenovom konaní vo veci schválenia ceny elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

20.07.2011

**) § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20.07.2011

Tabuľka č. 2 – Doby technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na prepravu elektriny vzťahujúcich sa na odpisy do konca roku 2010

20.07.2011
Katalóg produkcieNázovŽivotnosť (roky)
291220Čerpadlá10
291230Objemové kompresory a vývevy12
292412Zariadenia na úpravu vody – filtračné stanice14
300210Stroje na spracovanie dát 5
311000Zdrojové agregáty a pohonné elektrické sústavy20
311026Rotačné zdroje prúdu20
311040Výkonové transformátory vvn/vn, vn/nn, vn/nn výkonu 10 MVA 20
311042Transformačné stanice a rozvodne, technologická časť, konštrukcie20
311043Výkonové transformátory vvn/vn, vn/nn nad 10 MVA, tlmivky20
311050Výkonové meniče (usmerňovače)20
312030Rozvádzače20
314000Elektrochemické zdroje prúdu6
315034Svietidlá (len mobilné)6
316211Elektromechanické a elektronické zabezpečovacie zariadenie10
322020Zariadenia pre drôtovú telekomunikáciu 5
332061Elektronické meracie prístroje 8
332063Mechanické meracie prístroje10
332070Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie17
341000Dopravné prostriedky15
20.07.2011
Katalóg produkcie/
Katalóg stavieb
NázovŽivotnosť
(roky)
1212Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty40
1220Budovy pre administratívu60
1242Garážové budovy60
1251Priemyselné budovy60
1252Nádrže, silá a sklady50
1274Ostatné budovy50
1279Budovy energetické80
2112Miestne komunikácie40
2122Ostatné dráhy30
2153Melioračné rozvody vody a zariadenia30
2213Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia30
2214Diaľkové elektrické rozvody vzdušné35
2214Diaľkové elektrické rozvody káblové35
2222Miestne potrubné rozvody vody30
2223Miestne kanalizácie50
2224Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody30
2420Ostatné inžinierske stavby30
20.07.2011

Tabuľka č. 3 – Doby technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na prepravu elektriny vzťahujúcich sa na odpisy od roku 2011

20.07.2011

Klasifikácia produktov podľa činností (KP) – Dlhodobý hmotný majetok – životnosť

20.07.2011
Katalóg produktovNázovŽivotnosť (roky)Poznámka
28.13.11Čerpadlá12 
28.13.28Objemové kompresory a vývevy14pre kompresory pojazdné platí KP 28.13.24
28.29Zariadenia na úpravu vody – filtračné stanice (ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely)14 
26.20Stroje na spracovanie dát (počítače a periférne zariadenia)5mimo TIS ochrán, ktoré majú životnosť 15 rokov
27.11.31Elektrické motory, generátory (so vznetovým motorom) 20 
27.11.32Elektrické motory, generátory (so zážihovým motorom – prenosná)20 
27.11.26Generátory na striedavý prúd (alternátory) rotačné zdroje prúdu20 
27.11.4Výkonové transformátory vvn/vn, vn/nn, výkonu do 10 MVA20Uvedená KP platí pre transformátory s kvapalinovým dielektrikom, ostatné transformátory menšie ako 16 kVA majú KP 27.11.42 a nad 16 kVA  27.11.43
27.11.41Výkonové transformátory zvn/vvn, vvn/vvn, vvn/vn, vn/nn výkonu nad 10 MVA30Ďalej patrí:
27.11.41 tlmivka olejová                         
27.11.50 tlmivka vzduchová a pod.
27.12Elektrické rozvodne a ovládacie zariadenia, primárna technika30 
27.12Elektrické rozvodne a ovládacie zariadenia, sekundárna technika30 
27.11.50Odpory na výbojky alebo výbojkové trubice, statické meniče, ostatné induktory20 
27.12.31Rozvodné panely a ostatné základne vybavené elektrickými spínacími alebo ochrannými zariadeniami (rozvádzače)20 
27.12.32   
27.20Batérie a akumulátory (elektrochemické zdroje prúdu)8 
27.40Elektrické svietidlá (len mobilné)6 
26.30.50Elektromechanické a elektronické zabezpečovacie zariadenie (poplachové zariadenia)10 
26.30.60   
27.90.11   
26.51Meracie, testovacie a navigačné zariadenia8Posledné dvojčíslie KP:
12 – zameriavacie zariadenia
20 – rádionavigačné prístroje
42 – osciloskopy
43 – zariadenia na meranie elektrických veličín
45 – zariadenia na meranie a kontrolu elelektrických veličín
51 – barometre, vlhkomery                   
52 – meradlá priebehu, tlaku a hladiny kvapalín a plynov
53 – zariadenia na chemické rozbory
63 – meradlá spotreby elektrickej energie
65 – atomatomatické regulaèné prístroje neelektrické
66 – ostatné meracie prístroje
26.20Počítače a periférne zariadenia, prístroje na automatickú reguláciu a riadenie15napr. 26.20.14 riadiaci terminál RIS, 26.20.12 FOX, PCM, ETL, SWT a pod.
29Osobné autá a dopravné príslušenstvo15napr. 29.10.21 zážihový do 1 500 cm3
29.10.22 zážihový nad 1 500 cm3
29.10.23 diesel
29Nákladné autá, traktory a príslušenstvo15napr.                       
29.10.41 nákladné auto                            
29.30.22 traktor a pod.
26.30Komunikačné zariadenie6 
28.25Chladiace a vetracie zariadenia, filtrovanie a čistenie plynov8 
28.29Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely, i. n.12 
28.49.12Obrábacie stroje na opracovanie dreva, korku, tuhých plastov a pod.10 
28.22.13Mostový žeriav20 
28.41.21Stroje na tvarovanie kovov10Posledné dvojčíslie KP:                          
12 – obrábacie centrá                              
21 – sústruhy                                           
23 – brúsky                                               
22 – vŕtačky, frézy                                   
24 – stroje na pílenie a orezávanie                      
31 – stroje na ohýbanie                          
33 – buchary, lisy
31Nábytok8 
25.99Hotové kovové výrobky15 
25.73Nástroje ručné mechanické8 
28.24Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným motorom8 
26.40.20Spotrebná elektronika7Uvedená KP platí pre televízory,
videokamery majú KP 26.40.33,
magnetofóny majú KP 26.40.32,
rozhlasové prijímače majú KP 26.40.12.
32.50.21Terapeutické nástroje a prístroje, dýchacie prístroje7 
16.23.20Montované stavby z dreva12 
26.70.13Optické a fotografické prístroje a zariadenia8Posledné dvojčíslie KP:                         
13 – digitálne fotoaparáty                      
14 – fotografické prístroje                       
22 – ďalekohľady, mikroskopy       
28.21Pece a horáky17 
28.22.15Zdvíhacie a manipulačné zariadenia17Posledné dvojčíslie KP:                            
11 – kladkostroje                                    
15 – zdvíhacie vozíky                            
18 – ostatné zdvíhacie a manipulačné zariadenia
20.07.2011

Klasifikácia stavieb – Dlhodobý hmotný majetok (DHM) – životnosť

20.07.2011
Katalóg
stavieb
NázovŽivotnosť
(roky)
Poznámka
1212Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty40 
1220Budovy pre administratívu60 
1242Garážové budovy60murované
  30plechové
1251Priemyselné budovy60 
1252Nádrže, silá a sklady50murované
  25plechové
1274Ostatné budovy50 
2111Cestné komunikácie50 
2112Miestne komunikácie50 
2122Ostatné dráhy30 
2153Melioračné rozvody vody a zariadenia30 
2213Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia30 
2214Diaľkové elektrické rozvody vzdušné35 
2214Diaľkové elektrické rozvody káblové35 
2221Miestne plynovody40 
2222Miestne potrubné rozvody vody30 
2223Miestne kanalizácie50 
2224Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody 30 
2302Stavby energetických zariadení80 
2420Ostatné inžinierske stavby30ostatné
zariadenie budov – klimatizácia, výťahy, IT rozvody/oplotenie pletivo/ a pod.
20.07.2011

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) – životnosť

20.07.2011
KP/KSNázovŽivotnosť (roky)Poznámka
58.29.29Softvér4Uvedené KP platí pre aplikačný program zabalený, pre operačný softvér zabalený platí KP 58.29.11, pre sieťový softvér zabalený platí KP 58.29.12, pre stiahnutý aplikačný program platí KP 58.29.32
58.29.50Oceniteľné právo, licencia Podľa licenčných zmlúv
2214Vecné bremeno Doba odpisovania – životnosť vecných bremien bude rovnaká, ako doba uvedená v podmienkach v Zmluve o zriadení vecného bremena (týka sa ďalších nákladov za líniové stavby, Est, inžinierskych sietí a pod.) po zaradení DM do majetku po kolaudácii
20.07.2011

Príloha č. 2 k vyhláške č. 225/2011 Z. z.

20.07.2011

OSTATNÉ PODKLADY K NÁVRHU CENY ZA PRÍSTUP DO PRENOSOVEJ SÚSTAVY A PRENOS ELEKTRINY PREDKLADANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM PRENOSOVEJ SÚSTAVY

20.07.2011
ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
1Výkaz investičných výdavkovplán na regulačné obdobiedo 31. marca roka t-1
  skutočnosť t-2do 31. augusta roka t-1
2Výkaz bilančnýskutočnosť t-2do 31. júla roka t-1
  očakávaná skutočnosť t-1do 31. augusta roka t-1
  predpoklad tdo 31. augusta roka t-1
3Výkaz cenových štatistíkskutočnosť t-2do 30. júna roka t-1
  očakávaná skutočnosť t-1do 31. augusta roka t-1
  predpoklad tdo 31. augusta roka t-1
4Výkaz vybraných nákladov/výnosovskutočnosť t-2do 31. mája roka t-1
  očakávaná skutočnosť t-1do 31. augusta roka t-1
  predpoklad tdo 31. augusta roka t-1
5Výkaz podporných služiebmesačné hodnotydo 20. dňa nasledujúceho mesiaca
  skutočnosť t-2do 31. mája roka t-1
6Výkaz regulačnej elektrinymesačné hodnotydo 20. dňa nasledujúceho mesiaca
  skutočnosť t-2do 31. mája roka t-1
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke

20.07.2011

1. Výkaz investičných výdavkov prevádzkovateľa prenosovej sústavy
Výkaz investičných výdavkov prevádzkovateľa prenosovej sústavy VIV-E-PS zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na investície za predchádzajúce dva roky „t-3 a t-2“, predpokladané výdavky na investície v roku predloženia výkazu „t-1“ a plán investícií na päť rokov dopredu, to znamená za roky t až t+4.

20.07.2011
VIV-E-PSrok t-3rok t-2rok t-1rok trok t+1rok t+2rok t+3rok t+4
tisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eur
1Prenos elektriny        
2 z toho vedenia        
3 z toho transformátorové stanice        
4 z toho dispečing        
5 z toho ostatné        
6Investície do regulovaných činností celkom        
20.07.2011

V riadku 5 „z toho ostatné“ sa uvádzajú údaje o investícii, ktorá súvisí s prenosom elektriny a nie je uvedená v riadkoch 2, 3 alebo 4.

20.07.2011

2. Výkaz ročnej bilancie fyzických tokov elektriny prevádzkovateľa prenosovej sústavy
V tabuľkách „Objem elektriny na vstupe“ a „Objem elektriny na výstupe“ sa udávajú namerané toky elektriny. Ak na niektorých vstupoch alebo výstupoch neboli hodnoty namerané, udávajú sa hodnoty určené výpočtom.

20.07.2011

Objem elektriny na vstupe

20.07.2011
Elektrina na vstupeMWh
 ab
1výrobca elektriny/prenosová sústava 
2regionálna distribučná sústava/prenosová sústava 
3miestna distribučná sústava/prenosová sústava 
4zahraničie/prenosová sústava 
5celkom 
20.07.2011

V tabuľke sa vykazujú v megawatthodinách za rok tieto hodnoty:

20.07.2011

a) dodávka elektriny do prenosovej sústavy na rozhraní výrobcu elektriny a prenosovej sústavy; hodnoty sa vyplnia pre tých výrobcov elektriny, ktorí sú do prenosovej sústavy regulovaného subjektu pripojení priamo a nie prostredníctvom distribučnej sústavy (riadok 1),

20.07.2011

b) dodávka elektriny do prenosovej sústavy na rozhraní s regionálnou distribučnou sústavou (riadok 2),

20.07.2011

c) dodávka elektriny do prenosovej sústavy na rozhraní s miestnou distribučnou sústavou (riadok 3),

20.07.2011

d) dodávka elektriny do prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a zahraničnej prenosovej alebo zahraničnej distribučnej sústavy (riadok 4),

20.07.2011

e) celková dodávka elektriny do prenosovej sústavy; súčet riadkov 1 až 4 (riadok 5).

20.07.2011

Objem elektriny na výstupe

20.07.2011
Elektrina na výstupeMWh
 ab
1prenosová sústava/regionálna distribučná sústava 
2prenosová sústava/miestna distribučná sústava 
3prenosová sústava/výrobca elektriny 
4prenosová sústava/odberateľ elektriny 
5prenosová sústava/zahraničie 
6celkom 
20.07.2011

V tabuľke sa vykazujú v megawatthodinách za rok tieto hodnoty:

20.07.2011

a) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a regionálnej distribučnej sústavy (riadok 1),

20.07.2011

b) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a miestnej distribučnej sústavy (riadok 2),

20.07.2011

c) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a výrobcu elektriny; hodnoty sa vyplnia pre tých výrobcov elektriny, ktorí sú do prenosovej sústavy regulovaného subjektu pripojení priamo a nie prostredníctvom distribučnej sústavy (riadok 3),

20.07.2011

d) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a odberateľa elektriny; sú to odberatelia, ktorí sú do prenosovej sústavy regulovaného subjektu pripojení priamo a nie prostredníctvom distribučnej sústavy (riadok 4),

20.07.2011

e) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a zahraničnej prenosovej alebo zahraničnej distribučnej sústavy (riadok 5),

20.07.2011

f) celkový odber elektriny z prenosovej sústavy, súčet riadkov 1 až 5 (riadok 6).

20.07.2011

Vlastná spotreba a straty

20.07.2011
Vlastná spotreba a stratyMWh
 ab
1vlastná spotreba 
2straty 
20.07.2011

3. Výkaz cenových štatistík prevádzkovateľa prenosovej sústavy

20.07.2011
Uplatňované údajeTechnická jednotka – popisTechnická jednotka – množstvotisíc eur
 abcd
 1Počet odovzdávacích miest x x
 2Položka 1   
 3Položka 2   
 4Položka 3   
 5Položka 4   
 6Položka 5   
 7Položka 6   
 8Položka 7   
 9Položka 8   
10Položka 9   
11Položka 10   
12Celkomxx 
20.07.2011

V riadku 1 sa vo výkaze uvádza počet odovzdávacích (odberných) miest. V ďalších riadkoch sa v stĺpci a uvádzajú položky, na ktorých základe je určovaná cena za prenos elektriny (napríklad stála platba, prenesená elektrina, rezervovaná kapacita), v stĺpci b sa uvádzajú technické jednotky, ktoré k týmto položkám patria (napríklad MWh, MW), v stĺpci c sa uvádza množstvo takto spoplatnených položiek (počet prenesených MWh, počet rezervovaných MW) a v stĺpci d sa uvádzajú výnosy z jednotlivých položiek. Vo výkaze sa rovnako uvádzajú systémové služby a náklady za prevádzkovanie systému. Vo výkaze sa uvádzajú aj prirážky za nedodržanie zmluvných hodnôt. Ak je viac prenosových sadzieb, výkaz sa vyplňuje pre jednotlivé sadzby osobitne.

01.07.2012

4. Výkaz vybraných nákladov a výnosov prevádzkovateľa prenosovej sústavy

01.07.2012
Vybrané náklady/výnosy prevádzkovateľa
prenosovej sústavy
tisíc eur
1.Náklady na nákup elektriny na krytie strát
2.Náklady na nákup elektriny na vlastnú spotrebu
Nakúpené podporné službytisíc eur
1.Primárna regulácia
2.Sekundárna regulácia
3.30-minútová terciárna regulácia kladná
4.30-minútová terciárna regulácia záporná
5.3-minútová terciárna regulácia kladná
6.3-minútová terciárna regulácia záporná
7.10-minútová terciárna regulácia kladná
8.10-minútová terciárna regulácia záporná
9.Zníženie odberu elektriny
10.Zvýšenie odberu elektriny
11.Regulácia napätia a jalového výkonu
12.Štart z tmy
13.Iné
14.Celkom
01.07.2012

5. Výkaz podporných služieb

01.07.2012
VPpSPrimárna reguláciaSekundárna regulácia30-minútová terciárna regulácia kladná30-minútová
terciárna regulácia záporná
3-minútová
terciárna regulácia kladná
3-minútová
terciárna regulácia záporná
Dátum a časObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cena
MWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MW
dd.mm.hh
dd.mm.hh

VPpS10-minútová terciárna
regulácia kladná
10-minútová terciárna
regulácia záporná
Zníženie odberu elektrinyZvýšenie odberu elektriny
Dátum a časObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cena
MWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MW
dd.mm.hh
dd.mm.hh
01.07.2012

dd.mm.hh znamená deň, mesiac, hodina
Vo výkaze podporných služieb sa uvádzajú nakúpené objemy (MW) a priemerné ceny (euro/MW) pre jednotlivé typy podporných služieb v jednotlivých hodinách mesiaca. Priemerná cena sa vypočíta ako priemerná cena nakúpených podporných služieb pre danú hodinu.

20.07.2011

6. Výkaz regulačnej elektriny

20.07.2011
VEregRegulačná elektrina
+
 Regulačná elektrina
 
Dátum a časObjemCenaObjemCena
 MWheuro/MWhMWheuro/MWh
dd.mm.hh    
dd.mm.hh    
20.07.2011

dd.mm.hh znamená deň, mesiac, hodina

20.07.2011

Vo výkaze regulačnej elektriny sa uvádzajú nakúpené objemy (MWh) a priemerné ceny (euro/MWh) kladnej regulačnej elektriny a zápornej regulačnej elektriny v jednotlivých hodinách mesiaca. Priemerná cena sa vypočíta ako priemerná cena nakúpenej regulačnej elektriny pre danú hodinu.

20.07.2011

Príloha č. 3 k vyhláške č. 225/2011 Z. z.

20.07.2011

OSTATNÉ PODKLADY K NÁVRHU CENY PREVÁDZKOVATEĽA REGIONÁLNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

20.07.2011
ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
 1Výkaz prevádzkových nákladovskutočnosť za regulačný rok t-2
očakávaná skutočnosť za rok t-1,
plán na regulačný rok t
do 30. septembra roka t-1
 2Výkaz skutočných a plánovaných investícií do distribúcieskutočnosť za regulačný rok t-2
očakávaná skutočnosť za rok t-1,
plán na regulačný rok t
do 30. septembra roka t-1
 3Výkaz ziskov a strát – Výnosyskutočnosť za regulačný rok t-2
očakávaná skutočnosť za rok t-1
do 30. septembra roka t-1
 4Výkaz ziskov a strát – Nákladyskutočnosť za regulačný rok t-2
očakávaná skutočnosť za rok t-1
do 30. septembra roka t-1
 5Výkaz ziskov a strát – Hospodársky výsledokskutočnosť za regulačný rok t-2
očakávaná skutočnosť za rok t-1
do 30. septembra roka t-1
 6Toky elektriny v distribučnej sústaveskutočnosť za regulačný rok t-2,
očakávaná skutočnosť za rok t-1,
plán na regulačný rok t
do 30. septembra roka t-1
 7Nákup elektriny na krytie strátskutočnosť za regulačný rok t-2do 30. septembra roka t-1
 8Technické parametre prevádzkovateľa distribučnej sústavyskutočnosť za regulačný rok t-2do 30. septembra roka t-1
 9Výkaz vyradeného majetku – skutočnosťskutočnosť za regulačný rok t-2do 30. septembra roka t-1
10Iné nákladyskutočnosť za regulačný rok t-2do 30. septembra roka t-1
20.07.2011

Tabuľka č. 1 – Výkaz prevádzkových nákladov

20.07.2011
Regulovaný subjekt:Náklady celkom
(okrem odpisov)
Opravy a údržbaPrevádzkovanie a obsluhaIné prevádzkové nákladyPodporné náklady (prevádzková réžia) Spoločné náklady (správna réžia) Odpisy
Rok: tisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eur
 abcdefgh
 1Distribúcia elektriny celkom       
 2Distribúcia elektriny VVN celkom       
 3Distribúcia elektriny VVN – náklady viazané k priamo priraditeľnému majetku       
 4 vonkajšie  vedenia VVN       
 5 káblové  vedenia VVN       
 6 stanice VVN       
 7      elektromerová  služba  a odpočty  určených  meradiel VVN       
 8Distribúcia elektriny VN celkom       
 9Distribúcia elektriny VN – náklady viazané k priamo priraditeľnému majetku       
10 vonkajšie  vedenia VN       
11 káblové  vedenia VN       
12 stanice VN       
13         elektromerová  služba  a odpčty  meradiel VN       
14Distribúcia elektriny NN celkom       
15Distribúcia elektriny NN – náklady viazané k priamo priraditeľnému majetku       
16 vonkajšie  vedenia NN       
17 káblové  vedenia NN       
18 stanice NN  (DTS)       
19 elektromerová  služba  a odpočty  meradiel NN       
20DRT celkom       
21Podporné činnosti distribúcie celkom       
22Spoločná činnosť alokovaná na distribúciu       
23Spoločná činnosť       
24Obchodná činnosť (predaj oprávneným odberateľom elektriny s výnimkou domácností)       
25Obchodná činnosť (dodávka elektriny pre domácnosti)       
26Neoprávnené náklady na regulovanú činnosť       
27Neregulovaná činnosť       
28Celkom       
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 1

20.07.2011

DTS – distribučné transformátory,

20.07.2011

VVN – veľmi vysoké napätie,

20.07.2011

VN – vysoké napätie,

20.07.2011

NN – nízke napätie,

20.07.2011

DRT – dispečerská riadiaca technika,

20.07.2011

Do riadkov 1 až 25 sa doplnia len oprávnené náklady.

20.07.2011

Tabuľka č. 2 – Výkaz skutočných a plánovaných investícií do distribúcie

20.07.2011
ČísloVýkaz investícií distribúcie/rok t-2t
tisíc eurtisíc eur
 abc
 1Distribúcia elektriny celkom:  
 2Distribúcia elektriny VVN  
 3 z toho výnosy za pripojenie na VVN  
 4Distribúcia elektriny VN  
 5 z toho výnosy za pripojenie na VN  
 6Distribúcia elektriny NN  
 7 z toho výnosy za pripojenie na NN  
 8DRT celkom  
 9Podporné činnosti distribúcie celkom  
10Spoločné činnosti spoločnosti alokované na distribúciu  
11Spoločné činnosti spoločnosti  
12Obchodné činnosti (predaj oprávneným odberateľom elektriny s výnimkou domácností)  
13Obchodné činnosti (dodávka elektriny odberateľom elektriny v domácnosti)  
14Neregulované činnosti  
15Celkom  
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 2

20.07.2011

VVN – veľmi vysoké napätie,

20.07.2011

VN – vysoké napätie,

20.07.2011

NN – nízke napätie.

20.07.2011

Tabuľka č. 3 – Výkaz ziskov a strát – Výnosy

20.07.2011
Regulovaný subjektRok
Výkaz: Výnosy – hospodársky výsledokCelkomDistribúcia
elektriny
OstatnéDodávka
elektriny pre
domácnosti
ČísloOznačenie vo výsledovke tisíc eur
  abcde
 1I.Tržby za predaj tovaru    
 2II.Výkony    
 3II. 1.Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb    
 4  Tržby z distribúcie elektriny VVN    
 5  Tržby z distribúcie elektriny VN    
 6  Tržby z distribúcie elektriny NN    
 7  Tržby z distribúcie elektriny pre susedné PDS – prietoky    
 8    Tržby z distribúcie elektriny pre susedné PDS – VVN    
 9    Tržby z distribúcie elektriny pre susedné PDS – VN    
10    Tržby z distribúcie elektriny pre susedné PDS – NN    
11  Tržby z distribúcie elektriny – platby za prekročenie rezervovanej kapacity    
12    – platby za prekročenie rezervovanej kapacity na VVN    
13    – platby za prekročenie rezervovanej kapacity na VN    
14    Tržby z distribúcie elektriny – pripojovacie poplatky    
15    – pripojovacie poplatky VVN    
16    – pripojovacie poplatky VN    
17    – pripojovacie poplatky NN    
18  Tržby z refakturácie poplatkov za náklady za  prevádzkovanie systému    
19  Tržby z refakturácie poplatkov za systémové služby    
20  Tržby z refakturácie poplatkov za prenosové služby    
21  Tržby z distribúcie elektriny – za ostatné platby  spojené s distribúciou    
22  Ostatné tržby prevádzkovateľa distribučnej sústavy    
23II. 2.Zmena stavu zásob vlastnej činnosti    
24II. 3.Aktivácia    
25III.Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu    
26IV.Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových výnosov    
27V.Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových výnosov    
28VI.Ostatné prevádzkové výnosy    
29    z toho ostatné prevádzkové výnosy znižujúce    prevádzkové náklady    
30    z toho ostatné prevádzkové výnosy    
31VII.Prevod prevádzkových výnosov    
32 Prevádzkové výnosy celkom    
33VIII.Tržby z predaja cenných papierov a podielov XXX
34IX.Výnosy z dlhodobého finančného majetku XXX
35X.Výnosy z krátkodobého finančného majetku XXX
36XI.Zúčtovanie rezerv do finančných výnosov XXX
37XII.Výnosy z precenenia cenných papierov a derivátov XXX
38XIII.Výnosové úroky XXX
39XIV.Ostatné finančné výnosy XXX
40XV.Prevod finančných výnosov XXX
41 Finančné výnosy celkom XXX
42XVI.Mimoriadne výnosy    
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 3

20.07.2011

PDS – prevádzkovateľ distribučnej sústavy,

20.07.2011

VVN – veľmi vysoké napätie,

20.07.2011

VN – vysoké napätie,

20.07.2011

NN – nízke napätie.

20.07.2011

Tabuľka č. 4 – Výkaz ziskov a strát – Náklady

20.07.2011
Regulovaný subjektRok
Výkaz: Náklady – hospodársky výsledokCelkomDistribúciaOstatnéDodávka
elektriny pre
domácnosti
Číslo Označenie vo výsledovke tisíc eur
  abcde
 1A.Náklady vynaložené na predaný tovar    
 2B.Výkonová spotreba    
 3B.1.Spotreba materiálu a energie    
 4      elektrická energia – straty    
 5      elektrická energia – vlastná spotreba    
 6      ostatné energie    
 7      spotreba materiálu    
 8B.2.Služby    
 9      náklady na nákup služieb systému    
10      náklady na nákup systémových služieb    
11      náklady na nákup prenosových služieb    
12      náklady na nákup distribučných služieb      susedných PDS    
13          distribučné služby susedných PDS – VVN    
14          distribučné služby susedných PDS – VN    
15          distribučné služby susedných PDS – NN    
16      opravy a údržba    
17      cestovné náklady    
18      náklady na reprezentáciu    
19      finančný prenájom    
20      nájomné – ostatné    
21      služby – informačné technológie    
22      náklady konzultácie a poradenské firmy    
23      odpočty, ciachovanie, overovanie určených      meradiel    
24      ostatné služby    
25C.Osobné náklady    
26C.1.     mzdové náklady    
27C.2.     odmeny členom štatutárnych orgánov
     spoločnosti
    
28C.3.     náklady na sociálne zabezpečenie a zdravotné
     poistenie
    
29C.4.     sociálne náklady    
30D.Dane a poplatky    
31E.Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku    
32F.Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu    
33G.Zmena stavu rezerv a opravných položiek v prevádzkovej oblasti    
34H.Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových nákladov    
35I.Iné prevádzkové náklady    
36      poistenie    
37      ďalšie iné prevádzkové náklady    
38J.Prevod prevádzkových nákladov    
39      druhotné náklady – prevádzkovanie    
40      druhotné náklady – opravy a réžia    
41      druhotné náklady – prevádzková réžia    
42      druhotné náklady – správna réžia    
43      druhotné náklady – iné    
44 Prevádzkové náklady celkom    
45K.Predané cenné papiere a podiely XXX
46 Náklady z finančného majetku XXX
47 Náklady z precenenia cenných papierov a derivátov XXX
48M.Zmena stavu rezerv a opravných položiek vo finančnej oblasti XXX
49N.Nákladové úroky XXX
50O.Iné finančné náklady XXX
51      bankové poplatky XXX
52      poistenie XXX
53      iné XXX
54P.Prevod finančných nákladov XXX
55 Finančné náklady celkom XXX
56 Mimoriadne náklady    
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 4

20.07.2011

VVN – veľmi vysoké napätie, VN – vysoké napätie, NN – nízke napätie,

20.07.2011

PDS – prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

20.07.2011

Tabuľka č. 5 – Výkaz ziskov a strát – Hospodársky výsledok

20.07.2011
Regulovaný subjektRok
Výkaz: Hospodársky výsledokCelkomDistribúciaOstatnéDodávka
elektriny pre
domácnosti
ČísloOznačenie
vo výsledovke
 tisíc eur
  abcde
 1*Prevádzkový výsledok hospodárenia    
 2*Finančný výsledok hospodárenia XXX
 3R.Daň z príjmov za bežnú činnosť XXX
 4R.1.splatná XXX
 5R.2.odložená XXX
 6**Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť XXX
 7T.Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti XXX
 8T.1.splatná XXX
 9T.2.odložená XXX
10*Mimoriadny výsledok hospodárenia XXX
11 Výsledok hospodárenia pred zdanením    
12***Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie XXX
20.07.2011

Tabuľka č. 6 – Toky elektriny v distribučnej sústave

20.07.2011
Regulovaný subjektRok
Výkaz: Toky elektriny v distribučnej sústave
 Stav spracovania hodnôt rokuskutočnosť
Číslo Názov položky/napäťová úroveňVVNVNNNSpolu
  Označenie stĺpca/jednotkaMWh/rMWh/rMWh/rMWh/r
  abcde
1V s t u pSústava PPS/VVN; transformácia z vyššej napäťovej úrovne (VVN/VN, VN/NN)    
2Dodávka elektriny zo zdrojov Slovenských elektrární, a. s., do sústavy PDS    
3Dodávka elektriny od susedných PDS:    
4ZSE Distribúcia, a. s.    
5Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.    
6Východoslovenská distribučná, a. s.     
7Dodávka elektriny z vlastných zdrojov PDS do sústavy PDS    
8Dodávka elektriny zo zdrojov ostatných výrobcov elektriny vrátane vlastnej výroby elektriny do sústavy PDS    
9Dovoz elektriny zo zahraničia na úrovni DS celkom    
10                       z toho dovoz elektriny z Česka    
11                       z toho dovoz elektriny z Maďarska    
12                       z toho dovoz elektriny z Poľska    
13                       z toho dovoz elektriny z Ukrajiny    
14                       z toho tranzit elektriny celkom    
15Prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav    
16Vstup do hladiny celkom    
17Z toho vstup do distribučnej sústavy regulovaného subjektu v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky    
18V ý s t u pOdberatelia elektriny v domácnosti    
19Oprávnení odberatelia s výnimkou odberateľov elektriny v domácnosti    
20Odber výrobcov elektriny zo sústavy PDS – bez PVE    
21Dodávka elektriny susedným PDS:    
22ZSE Distribúcia, a. s.    
23Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.    
24Východoslovenská distribučná, a. s.    
25Dodávka elektriny do sústavy PPS    
26Odber PVE v režime čerpania zo sústavy PDS    
27Vývoz elektriny (do zahraničia) na úrovni PDS celkom    
28                       z toho vývoz elektriny do Česka    
29                       z toho vývoz elektriny do Maďarska    
30                       z toho vývoz elektriny do Poľska    
31                       z toho vývoz elektriny na Ukrajinu    
32                       z toho tranzit elektriny celkom    
33Prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav    
34Výstup z napäťovej úrovne celkom    
35Z toho odber elektriny koncovými odberateľmi elektriny pripojenými do distribučnej sústavy regulovaného subjektu v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky    
36Vlastná spotreba elektriny PDS    
37Celkové straty elektriny na napäťovej úrovni    
38Výstup do transformácie (VVN/VN, VN/NN) na strane vyššieho napätia    
 Bilancia – kontrola    
20.07.2011

PPS – prevádzkovateľ prenosovej sústavy,

20.07.2011

PDS – prevádzkovateľ distribučnej sústavy,

20.07.2011

PVE – prečerpávacia vodná elektráreň,

20.07.2011

VVN – veľmi vysoké napätie,

20.07.2011

VN – vysoké napätie,

20.07.2011

NN – nízke napätie.

20.07.2011

Tabuľka č. 7 – Nákup elektriny na krytie strát

20.07.2011
Regulovaný subjekt Rokt-2
Stav spracovania hodnôt roku 
Výkaz: Nákup elektriny na krytie strátNakúpené množstvo
ČísloDodané od subjektu MWh
ac
1Vlastné zariadenia na výrobu elektriny PDS  
2Zariadenia na výrobu elektriny z OZEVodné elektrárne 
3Biomasa 
4Veterné elektrárne 
5Geotermálna energia 
6Bioplyn 
7Slnečná energia 
8Zariadenia na výrobu elektriny VUKVET  
9Celkom  
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 7

20.07.2011

PDS – prevádzkovateľ distribučnej sústavy,

20.07.2011

OZE – obnoviteľné zdroje energie,

20.07.2011

VUKVET – vysoko účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla.

20.07.2011

Tabuľka č. 8 – Technické parametre prevádzkovateľa distribučnej sústavy

20.07.2011
Regulovaný subjektTechnické parametre/Rok  
ČísloPoložkaJednotkaSkutočnosť roku t-2
 abc
 1Distribúcia elektriny VVN  
 2vonkajšie vedenia VVNkm 
 3káblové vedenia VVNkm 
 4kapacita transformácie PS/VVNMVA 
 5počet transformátorov PS/VVNkus 
 6Distribúcia elektriny VN   
 7vonkajšie vedenia VNkm 
 8káblové vedenia VNkm 
 9kapacita transformácie VVN/VNMVA 
10počet transformátorov VVN/VNkus 
11Distribúcia elektriny NN  
12vonkajšie vedenia NNkm 
13káblové vedenia NNkm 
14kapacita transformácie VN/NNMVA 
15počet transformátorov VN/NNkus 
20.07.2011

Tabuľka č. 9 – Vyradený majetok – skutočnosť

20.07.2011
ČísloRegulovaný subjekt Rok t-2
tisíc eur
  ab
1 VVN 
2 VN 
3 NN 
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 9

20.07.2011

VVN – veľmi vysoké napätie,

20.07.2011

VN – vysoké napätie,

20.07.2011

NN – nízke napätie.

20.07.2011

Tabuľka č. 10 – Iné náklady

20.07.2011
ČísloVýkaz: Iné nákladyRok t-2
tisíc eur
 ab
1Distribúcia elektriny celkom 
2Distribúcia elektriny VVN 
3Distribúcia elektriny VN 
4Distribúcia elektriny NN 
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 10

20.07.2011

VVN – veľmi vysoké napätie,

20.07.2011

VN – vysoké napätie,

20.07.2011

NN – nízke napätie.

20.07.2011

Príloha č. 4 k vyhláške č. 225/2011 Z. z.

20.07.2011

OSTATNÉ PODKLADY K NÁVRHU CENY DODÁVATEĽA ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI

20.07.2011
ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
1 Výkaz investičných výdavkovočakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
skutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
plán tdo 31. októbra roka t-1
2 Výkaz vybraných nákladovskutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
plán tdo 31. októbra roka t-1
3 Výkaz cenových štatistíkskutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
plán tdo 31. októbra roka t-1
20.07.2011

Tabuľka č. 1 – Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre domácnosti VIV-E-DE (v eurách)

20.07.2011
VIV-E-DE
Investície – dodávka elektriny pre domácnosti
rok t-3rok t-2rok t-1rok trok t+1rok t+2rok t+3rok t+4
Dodávka elektriny pre domácnosti        
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 1

20.07.2011

Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre domácnosti zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na investície za roky t-3 a t-2, očakávanú skutočnosť výdavkov na investície v roku predloženia výkazu „t-1” a plán investícií na päť rokov dopredu, to znamená za roky t až t+4. V priebehu regulačného obdobia sa vykazuje skutočnosť jedenkrát ročne (rok t-2).

20.07.2011

Tabuľka č. 2 – Vybrané náklady dodávateľa elektriny pre domácnosti VNV-E-DE (v eurách)

20.07.2011
VNV-E-DE  Náklady na zabezpečenie dodávky elektriny pre domácnostiV eurách
Čísloab
1Náklady na nákup elektriny 
2Náklady na odchýlku 
3Náklady na dodávku elektriny, ktoré možno do ceny zahrnúť 
4Iné náklady 
5Celkom 
20.07.2011

Tabuľka č. 3 – Výkaz cenových štatistík dodávateľa elektriny pre domácnosti VCS-E-DE za roky t-1 a t

20.07.2011
 Sadzba Sadzba 1Sadzba ...Celkom
              Technická jednotka – popisTechnická jednotka – početV euráchTechnická jednotka – početV euráchTechnická jednotka – početV eurách
 abcidici+1 až ... ndi+1 až ... ncd
1 Počet odberných miestPočet x x x
2 Stála platbaxx x x 
3 Odber jednotarífMWh      
4 Odber VTMWh      
5 Odber NTMWh      
6...       
7Celkom x x x 
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 3

20.07.2011

V riadku 1 sa vo výkaze uvádza počet odberných miest; v ďalších riadkoch sa v stĺpci a uvádzajú položky, na základe ktorých je určovaná cena, napríklad stála platba, odber v jednotarife, v stĺpci b technické jednotky, ktoré k týmto položkám patria, napríklad MWh, počet, v stĺpci c množstvo takto spoplatnených položiek, napríklad počet MWh, a v stĺpci d výnosy z jednotlivých položiek. V riadku 7 sa uvádzajú súčty vyššie uvedených hodnôt.

20.07.2011

Príloha č. 5 k vyhláške č. 225/2011 Z. z.

20.07.2011

OSTATNÉ PODKLADY K NÁVRHU CENY ZA PRÍSTUP DO MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY PREVÁDZKOVATEĽA MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

20.07.2011

Tabuľka č. 1 – Údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny

20.07.2011
 A
(euro/MWh)
EONV
(tisíc eur)
EONE
(tisíc eur)
QD
(MWh)
QS
(MWh)
QSDS
(MWh)
QSTR
(MWh)
QSVE
(MWh)
QE
(MWh)
QV
(MWh)
PZ
(euro/MWh)
KA
(euro/MWh)
PVD
(euro)
Rok t             
Rok t-1             
Rok t-2             
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 1

20.07.2011

V riadku „Rok t“ sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, a v riadku „Rok t-2“ sa uvádzajú skutočné údaje,

20.07.2011

A – je maximálna cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny oprávneným odberateľom na jednotku množstva,

20.07.2011

EONV – sú plánované oprávnené náklady na distribúciu elektriny určené podľa § 31 ods.1 písm. a),

20.07.2011

EONE – sú plánované oprávnené náklady určené podľa § 31 ods.1 písm. b),

20.07.2011

QD – je množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu koncovými odberateľmi elektriny,

20.07.2011

QS – je množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom s výnimkou vlastnej spotreby pri distribúcii elektriny a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení v jednotkách množstva elektriny,

20.07.2011

QSDS – je množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu pri distribúcii elektriny regulovaného subjektu v jednotkách množstva elektriny,

20.07.2011

QSTR – sú celkové straty elektriny v distribučnej sústave regulovaného subjektu v jednotkách množstva elektriny,

20.07.2011

QSVE – je plánované množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, uzná sa množstvo elektriny rovnajúce sa najviac 8 % z množstva elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny; pri väčšom množstve elektriny QSVE ako 8 % z množstva elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny sa s návrhom ceny predkladá schéma zariadenia na výrobu elektriny a podrobná analýza vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny,

20.07.2011

QSVE – je množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení v jednotkách množstva elektriny,

20.07.2011

QE – je množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu do sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt pripojený,

20.07.2011

QV – je množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vyrobenej v zariadení pripojenom do distribučnej sústavy regulovaného subjektu – elektrina vyrobená vo vlastnom a inom zariadení,

20.07.2011

PZ – je primeraný zisk na jednotku množstva určený podľa § 31 ods. 1,

20.07.2011

KA – je faktor vyrovnania maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva distribuovanej elektriny na rok t, ktorý sa vypočíta podľa § 31 ods. 1,

20.07.2011

PVD – je celkový objem výnosov v eurách nesúvisiacich s vykonávaním regulovanej činnosti a využívaním prevádzkových aktív (napr. nájom) nevyhnutne využívaných na distribúciu elektriny, ktoré sa zohľadnia v návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

20.07.2011

Tabuľka č. 2 – Obstarávacie náklady na elektrinu v tisícoch eur

20.07.2011
 Nákup
elektriny
(tisíc eur)
Vlastná výroba
elektriny
(tisíc eur)
ON
(tisíc eur)
QN
(MWh)
Rok t    
Rok t-1    
Rok t-2    
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 2

20.07.2011

V riadku „Rok t“ sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, a v riadku „Rok t-2“ sa uvádzajú skutočné údaje.

20.07.2011

Nákup – sú obstarávacie náklady na elektrinu okrem nákladov na vlastnú výrobu elektriny (množstvo nakúpenej elektriny x cena silovej elektriny).

20.07.2011

Vlastná výroba – sú náklady na vlastnú výrobu elektriny určené podľa § 2.

20.07.2011

ON – sú celkové obstarávacie náklady na elektrinu vrátane nákladov na vlastnú výrobu (súčet stĺpcov „Nákup“ a „Vlastná výroba“).

20.07.2011

QN – je množstvo nakúpenej elektriny v jednotkách množstva.

20.07.2011

Tabuľka č. 3 – Oprávnené náklady na distribúciu elektriny v tisícoch eur

20.07.2011
 VVN
(rok t)
VN
(rok t)
NN
(rok t)
Spolu
(rok t)
VVN
(rok t-1)
VN
(rok t-1)
NN
(rok t-1)
Spolu
(rok t-1)
VVN
(rok t-2)
VN
(rok t-2)
NN
(rok t-2)
Spolu
(rok t-2)
Technologické náklady            
Osobné náklady            
Náklady z plnenia povinností            
Odpisy            
Finančný prenájom            
Nájomné            
Náklady na opravy a údržbu            
Náklady z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby na množstvo elektriny na straty MDS            
Iné náklady            
Náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny (EONE)            
Náklady spolu            
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 3

20.07.2011

1. V stĺpcoch na rok t sa uvádzajú plánované údaje, v stĺpcoch rok t-1 sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, a v stĺpcoch na rok t-2 sa uvádzajú skutočné údaje.

20.07.2011

2. V stĺpcoch VVN sa uvádzajú náklady súvisiace s veľmi vysokým napätím, v stĺpcoch VN sa uvádzajú náklady súvisiace s vysokým napätím a v stĺpcoch NN sa uvádzajú náklady súvisiace s nízkym napätím. Náklady na transformačné stanice VVN/VN sa rozdelia medzi napäťové úrovne VVN a VN v pomere 20 k 80, náklady na transformačné stanice VN/NN sa delia medzi napäťové úrovne VN a NN v pomere 15 k 85. Náklady na správnu réžiu, ktoré je možné zahrnúť do oprávnených nákladov vo výške podľa § 2, sa delia medzi jednotlivé napäťové úrovne podľa množstva elektriny spotrebovanej, prepravenej a dodanej na jednotlivých napäťových úrovniach.

20.07.2011

3. V riadku „Náklady na distribúciu a prenos“ sa uvádzajú náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená.

20.07.2011

4. VVN – veľmi vysoké napätie, VN – vysoké napätie, NN – nízke napätie.

20.07.2011

Tabuľka č. 4 – Oprávnené náklady na distribúciu elektriny v tisícoch eur

20.07.2011
 VVN
(rok t)
VVN
(rok t-1)
VVN
(rok t-2)
VN
(rok t)
VN
(rok t-1)
VN
(rok t-2)
NN
(rok t)
NN
(rok t-1)
NN
(rok t-2)
Elektrické stanice (110 kV)   xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedenia         
Elektrické spínacie stanice         
Transformačné stanice         
– z toho VVN/VN      xxxxxxxxx
            VN/NNxxxxxxxxx      
Meranie elektriny a predaj elektriny         
z toho – náklady na predaj elektriny         
         – elektromery a meranie elektriny         
Náklady z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby na množstvo elektriny na straty MDS         
Náklady na distribúciu a prenos elektriny (EONE)         
Náklady odbytu         
Správna réžia         
Náklady spolu         
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 4

20.07.2011

1. V stĺpcoch na rok t sa uvádzajú plánované údaje, v stĺpcoch rok t-1 sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, v stĺpcoch na rok t-2 sa uvádzajú skutočné údaje.

20.07.2011

2. V stĺpcoch VVN sa uvádzajú náklady súvisiace s veľmi vysokým napätím, v stĺpcoch VN sa uvádzajú náklady súvisiace s vysokým napätím a v stĺpcoch NN sa uvádzajú náklady súvisiace s nízkym napätím. Náklady na transformačné stanice VVN/VN sa rozdelia medzi napäťové úrovne VVN a VN v pomere 20 k 80, náklady na transformačné stanice VN/NN sa rozdelia medzi napäťové úrovne VN a NN v pomere 15 k 85. Náklady na správnu réžiu, ktoré je možné zahrnúť do oprávnených nákladov vo výške podľa § 2, sa rozdelia medzi jednotlivé napäťové úrovne podľa množstva elektriny spotrebovanej, prepravenej a dodanej na jednotlivých napäťových úrovniach.

20.07.2011

3. V riadku „Náklady na distribúciu a prenos“ sa uvádzajú náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená.

20.07.2011

4. VVN – veľmi vysoké napätie, VN – vysoké napätie, NN – nízke napätie.

20.07.2011

Tabuľka č. 5 – Oprávnené náklady na distribúciu elektriny v členení podľa účtovej osnovy v tisícoch eur

20.07.2011
  VVN
(rok t)
VVN
(rok t-1)
VVN
(rok t-2)
VN
(rok t)
VN
(rok t-1)
VN
(rok t-2)
NN
(rok t)
NN
(rok t-1)
NN
(rok t-2)
501Spotreba materiálu         
502Spotreba energií         
503Spotreba ostatných neskladovaných dodávok bez nákupu elektriny         
511Dodávateľské opravy         
518Ostatné služby         
52xOsobné náklady         
53xDane a poplatky         
54xIné prevádzkové náklady         
551Odpisy DHM a DNM         
56xFinančné náklady         
 – z toho úroky (562)         
 Iné náklady – prvotné         
 Celkové prvotné náklady         
 – z toho vlastné opravy         
             režijné náklady         
             vlastná doprava         
 Náklady z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby na množstvo elektriny na straty MDS         
 Náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny EONE         
 Náklady celkom         
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 5

20.07.2011

1. V stĺpcoch na rok t sa uvádzajú plánované údaje, v stĺpcoch rok t-1 sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, a v stĺpcoch na rok t-2 sa uvádzajú skutočné údaje.

20.07.2011

2. DHM je dlhodobý hmotný majetok. DNM je dlhodobý nehmotný majetok.

20.07.2011

3. V stĺpcoch VVN sa uvádzajú náklady súvisiace s veľmi vysokým napätím, v stĺpcoch VN sa uvádzajú náklady súvisiace s vysokým napätím a v stĺpcoch NN sa uvádzajú náklady súvisiace s nízkym napätím.

20.07.2011

4. V riadku „Náklady na distribúciu a prenos“ sa uvádzajú náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená.

20.07.2011

5. VVN – veľmi vysoké napätie, VN – vysoké napätie, NN – nízke napätie.

20.07.2011

Tabuľka č. 6 – Kalkulácia nákladov na distribúciu elektrinu v tisícoch eur

20.07.2011
 Rok tRok t-1Rok t-2
Náklady na distribúciu elektriny – EONV   
Náklady za distribúciu elektriny a prenos elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená – EONE   
Náklady za systémové služby   
Náklady za prevádzkovanie systému   
Náklady spolu   
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 6

20.07.2011

V stĺpcoch na rok t sa uvádzajú plánované údaje, v stĺpcoch rok t-1 sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, a v stĺpcoch na rok t-2 sa uvádzajú skutočné údaje.

20.07.2011

Tabuľka č. 7 – Údaje potrebné na určenie osobných nákladov na distribúciu elektriny

20.07.2011
 Distribúcia elektriny
 Ročné osobné náklady celkomPriemerný prepočítaný počet zamestnancovPriemerné ročné osobné náklady na zamestnancaPriemerná mesačná mzda na zamestnancaProduktivita práce (výnosy) na zamestnanca
Rok t     
Rok t-1     
Rok t-2     
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 7

20.07.2011

V riadku „Rok t“ sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, a v riadku „Rok t-2“ sa uvádzajú skutočné údaje.

20.07.2011

V tabuľke sa uvádzajú výlučne údaje, ktoré sa týkajú distribúcie elektriny.

20.07.2011

V stĺpci „Priemerný prepočítaný počet zamestnancov“ sa uvedie priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne distribúciu elektriny, zvýšený o podiel režijných zamestnancov v pomere, v akom sú výnosy na distribúciu elektriny alebo výnosy za výrobu elektriny k celkovým výnosom regulovaného subjektu.

20.07.2011

V stĺpci „Priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca“ sa uvádzajú ročné osobné náklady v eurách na zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne distribúciu elektriny, zvýšené o podiel ročných osobných nákladov na režijných zamestnancov v pomere, v akom sú výnosy za distribúciu elektriny k celkovým výnosom regulovaného subjektu, prepočítané na priemerný počet zamestnancov podľa stĺpca „Priemerný prepočítaný počet zamestnancov“.

20.07.2011

V stĺpci „Ročné osobné náklady celkom“ sa uvádzajú celkové ročné osobné náklady v eurách na všetkých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne distribúciu elektriny.

20.07.2011

Tabuľka č. 8 – Bilancia tokov elektriny v megawatthodinách

20.07.2011

Plánované údaje na rok t

20.07.2011
Stĺpec12345678910111213
 Prenos elektriny z vyššej napäťovej úrovne v rámci DS regulovaného subjektuDistribúcia elektriny
(QNS)
Distribúcia elektriny
(QVI)
Vlastná výroba elektriny
(QVV)
Distribúcia elektriny vstup
(2+3+4)
Spolu vstup
(1+5)
Vlastná spotreba elektriny
(QS+ QSDS+QSVE)
QDQEDistribúcia elektriny výstup
(7+8+9)
Prenos na nižšiu napäťovú úroveň v rámci DS regulovaného subjektuSpolu výstup
(10+11)
Straty
VVNxxx            
VN             
NN          xxx  
Spolu             
20.07.2011

Predpokladané údaje za rok t-1, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1

20.07.2011
Stĺpec12345678910111213
 Prenos z vyššej napäťovej úrovne v rámci DS regulovaného subjektuDistribúcia elektriny
(QNS)
Distribúcia elektriny
(QVI)
Vlastná
výroba elektriny
(QVV)
Distribúcia elektrina vstup
(2+3+4)
Spolu vstup
(1+5)
Vlastná spotreba elektriny
(QS+ QSDS+QSVE)
QDQEDistribúcia elektrina výstup
(7+8+9)
Prenos na nižšiu napäťovú úroveň v rámci DS regulovaného subjektuSpolu výstup
(10+11)
Straty
VVNxxx            
VN             
NN          xxx  
Spolu             
20.07.2011

Skutočné údaje za rok t-2

20.07.2011
Stĺpec12345678910111213
 Prenos z vyššej napäťovej úrovne v rámci DS regulovaného subjektuDistribúcia elektriny
(QNS)
Distribúcia elektriny
(QVI)
Vlastná
výroba elektriny
(QVV)
Distribúcia elektriny vstup
(2+3+4)
Spolu vstup
(1+5)
Vlastná spotreba elektriny
(QS+ QSDS+QSVE)
QDQEDistribúcia elektrina výstup
(7+8+9)
Prenos na nižšiu napäťovú úroveň v rámci DS regulovaného subjektuSpolu výstup
(10+11)
Straty
VVNxxx            
VN             
NN          xxx  
Spolu             
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 8

20.07.2011

VVN – veľmi vysoké napätie, VN – vysoké napätie, NN – nízke napätie,

20.07.2011

QNS – množstvo elektriny vstupujúce do distribučnej sústavy regulovaného subjektu zo sústavy, do ktorej je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená,

20.07.2011

QVV – množstvo elektriny vstupujúce do distribučnej sústavy regulovaného subjektu vyrobenej vo vlastnom zariadení regulovaného subjektu,

20.07.2011

QVI – množstvo elektriny vstupujúce do distribučnej sústavy regulovaného subjektu vyrobenej v zariadení iného výrobcu elektriny,

20.07.2011

QD – množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu koncovými odberateľmi elektriny,

20.07.2011

QS – množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom s výnimkou vlastnej spotreby pri distribúcii elektriny a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení v jednotkách množstva elektriny,

20.07.2011

QSDS – množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu pri distribúcii elektriny regulovaného subjektu v jednotkách množstva elektriny,

20.07.2011

QSVE – množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu súvisiacu s výrobou elektriny vo vlastnom zariadení v jednotkách množstva elektriny,

20.07.2011

QE – množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu do sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt pripojený.

20.07.2011

Tabuľka č. 9 – Primeraný zisk PZt v eurách na jednotku množstva elektriny

20.07.2011
 PZ
(euro/MWh)
ZZ
(euro/MWh)
ME
(euro)
Rok t   
Rok t-1 xxx 
Rok t-2 xxx 
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 9

20.07.2011

V riadku „Rok t“ sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, a v riadku „Rok t-2“ sa uvádzajú skutočné údaje.

20.07.2011

Tabuľka č. 10 – Faktor vyrovnania maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny KAt v eurách na jednotku množstva elektriny

20.07.2011
 KA
(euro/MWh)
TRD
(tisíc eur)
SEONV
(euro/MWh)
SEONE
(euro/MWh
I
(%)
SME
(tisíc eur)
ME
(tisíc eur)
Rok t  xxx   
Rok t-1      
Rok t-2       
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 10

20.07.2011

V riadku „Rok t“ sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, a v riadku „Rok t-2“ sa uvádzajú skutočné údaje.

20.07.2011

TRD – celkové plánované výnosy v eurách za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

20.07.2011

Tabuľka č. 11 – Tarifa za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny

20.07.2011
 CSD
(euro/MWh)
VVSD
(tisíc eur)
VystE
(MWh)
VystEO
(MWh)
VystETR
(MWh)
PCSES
(euro/MWh)
PMSE
(MWh)
Rok t       
Rok t-1       
Rok t-2       
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke č. 11

20.07.2011

V riadku „Rok t“ sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ sa uvádzajú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1) a v riadku „Rok t-2“ sa uvádzajú skutočné údaje.

20.07.2011

Príloha č. 6 k vyhláške č. 225/2011 Z. z.

20.07.2011

OSTATNÉ PODKLADY K NÁVRHU CENY ORGANIZÁTORA KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTRINOU

20.07.2011
ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
1Výkaz investičných výdavkovplán na regulačné obdobiedo 31. marca roka t-1
  skutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
2Výkaz výdavkovplán na regulačné obdobiedo 31. marca roka t-1
  skutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
3Výkaz vybraných nákladov/výnosovskutočnosť t-2do 31. mája roka t-1
  očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
  predpoklad tdo 31. októbra roka t-1
20.07.2011

Vysvetlivky k tabuľke

20.07.2011

1. Výkaz investičných výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

20.07.2011

Výkaz investičných výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou VIV-EO zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na investície za predchádzajúce dva roky „t-3 a t-2”, predpokladané výdavky na investície v roku predloženia výkazu „t-1” a plán investícií na päť rokov dopredu, to znamená za roky t až t+4.

20.07.2011
VIV-EOrok t-3rok t-2rok t-1rok trok t+1rok t+2rok t+3rok t+4
  tisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eur
1Zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok        
2Organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou        
3Investície do regulovaných činností celkom        
20.07.2011

2. Výkaz výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
Výkaz výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou VV-EO zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na odpisy za predchádzajúce dva roky „t-3 a t-2”, predpokladané výdavky na investície v roku predloženia výkazu „t-1” a plán odpisov na päť rokov dopredu, to znamená za roky t až t+4.

20.07.2011
VV-EOrok t-3rok t-2rok t-1rok trok t+1rok t+2rok t+3rok t+4
  tisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eur
1Zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok        
2Organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou        
3Odpisy regulovaných činností celkom        
20.07.2011

3. Výkaz vybraných nákladov a výnosov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

01.07.2012
Vybrané náklady/výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinoutisíc eur
1Náklady za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok
2Náklady za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou
3Náklady na organizovanie trhu hradené v TPS
4Výnosy za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok
5Výnosy za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou

Poznámky pod čiarou

20.07.2011

1) § 12 ods. 11 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

2) § 2 písm. d) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

3) § 2 písm. b) bod 27 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

4) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

5) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.

01.07.2012

5a) Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

20.07.2011

6) § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

7) § 27 zákona č. 595/2003 Z. z.

20.07.2011

8) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

9) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

10) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

11) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

12) § 76 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

13) § 152 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.

20.07.2011

14) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

20.07.2011

17) Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

18) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20.07.2011

19) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

20) § 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

21) § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

22) § 15a ods. 1 písm. d) a § 12 ods. 11 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.

20.07.2011

23) § 2 písm. a) bod 15 zákona č. 656/2004 Z. z.

20.07.2011

24) § 13 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

25) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

26) Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

27) § 11 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

28) § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.

20.07.2011

29) § 2 ods. 3 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.

20.07.2011

30) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

31) § 2 ods. 2 písm. k) zákona č. 309/2009 Z. z.

20.07.2011

32) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

01.07.2012

32a) § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z.

20.07.2011

33) § 6 ods. 5 a 6 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.

20.07.2011

34) § 6 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.

20.07.2011

35) § 7 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.

20.07.2011

36) § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.

20.07.2011

37) § 6 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.

20.07.2011

38) § 18b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 558/2010 Z. z.

20.07.2011

39) § 3 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.

20.07.2011

40) § 5 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z.

20.07.2011

41) § 15a ods. 1 písm. d) a § 12 ods. 11 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.

20.07.2011

42) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

43) § 3 ods. 2 písm. f) a h) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

44) § 39 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.

20.07.2011

45) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

20.07.2011

46) § 2 písm. t) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení nariadenia vlády č. 211/2010 Z. z.

20.07.2011

47) § 2 písm. u) nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 211/2010 Z. z.

20.07.2011

48) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

20.07.2011

49) § 5 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.

20.07.2011

50) § 12 ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.