20.07.2011

223

20.07.2011

ZÁKON

20.07.2011

z 29. júna 2011,

20.07.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

20.07.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


20.07.2011

Čl. I

20.07.2011

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z. a zákona č. 52/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

20.07.2011

1. V § 1 sa za slovo „kontroly“ vkladá čiarka a slová „povinnosti kontrolného orgánu“.

20.07.2011

2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.

20.07.2011

3. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

20.07.2011

b) je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nemá povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania a povolenie na zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis4) a ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.“.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

20.07.2011

4. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

20.07.2011

5. V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:

20.07.2011

b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu2) a do začiatku výkonu kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania nesplnila povinnosť podľa osobitného predpisu6) alebo“.

20.07.2011

6. V § 2 ods. 2 písm. c) sa slovo „cudzinca,3)“ nahrádza slovami „štátneho príslušníka tretej krajiny,“.

20.07.2011

7. V § 2 odsek 5 znie:

20.07.2011

(5) Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom8) a ktorý vykonáva závislú prácu.“.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

20.07.2011

8) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

8. V § 3 odsek 2 znie:

20.07.2011

(2) Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 2, 4 a 5. Fyzická osoba nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 5.“.

20.07.2011

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 8b sa citácia „§ 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.

20.07.2011

10. V § 4 sa za slovami „fyzická osoba“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je podnikateľom,“.

20.07.2011

11. Nadpis nad § 5 znie: „Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania“.

20.07.2011

12. § 5 znie:

20.07.2011

㤠5

20.07.2011

(1) Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú tieto kontrolné orgány:

20.07.2011

a) inšpektorát práce,

20.07.2011

b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a

20.07.2011

c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

20.07.2011

(2) Kontrolou podľa odseku 1 nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov.10) Kontrolné orgány sú povinné spolupracovať a poskytovať si potrebné informácie v rozsahu svojej pôsobnosti. Orgán vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu je povinný spolupracovať s kontrolným orgánom a poskytovať mu informácie v rozsahu svojej pôsobnosti na účely kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnenia povinností podľa osobitného predpisu.10a)

20.07.2011

(3) Právnická osoba a fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly, výkonu kontroly a plnenia povinností podľa osobitného predpisu;10a) ak ide o právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu.8)

20.07.2011

(4) Fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

20.07.2011

a) preukázať totožnosť,

20.07.2011

b) predložiť doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,11)

20.07.2011

c) odôvodniť prítomnosť na pracovisku.

20.07.2011

(5) Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, je okrem povinností podľa odseku 4 povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt.

20.07.2011

(6) Na výmenu informácií súvisiacich s kontrolou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnením povinností podľa osobitného predpisu10a) sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.12)“.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

20.07.2011

10a) § 12 písm. ad) a § 13 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
§ 7 ods. 3 písm. r) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.

20.07.2011

13. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

20.07.2011

㤠5a

20.07.2011

(1) Kontrolný orgán posudzuje riziko nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 5 a pravidelne identifikuje odvetvia ekonomických činností, v ktorých sa sústreďuje nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5 (ďalej len „rizikové odvetvie“).

20.07.2011

(2) Kontrolný orgán vykonáva kontrolu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 5 najmä v rizikových odvetviach.

20.07.2011

(3) Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých rizikových odvetviach. Kontrolné orgány poskytujú Národnému inšpektorátu práce každoročne do 31. marca informácie v rozsahu podľa prvej vety.“.

20.07.2011

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

20.07.2011

13) Napríklad § 68a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z., § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

15. V § 7 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.

20.07.2011

16. V § 7 odsek 3 znie:

20.07.2011

(3) Priestupky prejednávajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektorát práce.“.

20.07.2011

17. Za § 7 sa vkladajú § 7a až 7d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

20.07.2011

㤠7a

20.07.2011

Dodatočné platby

20.07.2011

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, je povinná zaplatiť

20.07.2011

a) dohodnutú dlžnú mzdu fyzickej osobe, ktorú nelegálne zamestnávala,

20.07.2011

b) dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príjmu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku na daň z príjmu, poistnému na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,15) príspevku na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,16) príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu17) a poistnému na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,18) ktoré by bola povinná odviesť, ak by nelegálne zamestnanú fyzickú osobu riadne zamestnávala, vrátane príslušných sankcií a pokút podľa osobitných predpisov,19)

20.07.2011

c) náklady súvisiace s doručením dlžnej mzdy podľa písmena a) do krajiny, do ktorej sa nelegálne zamestnaná fyzická osoba vrátila alebo bola administratívne vyhostená.20)

20.07.2011

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 je dohodnutou mzdou mesačná minimálna mzda podľa osobitného predpisu21) alebo mzda dohodnutá v kolektívnej zmluve pre porovnateľného zamestnanca,22) ak kolektívna zmluva upravuje mzdu priaznivejšie, ako je výška mesačnej minimálnej mzdy.

20.07.2011

(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 sa predpokladá, že pracovnoprávny vzťah trval tri mesiace.

20.07.2011

(4) Dodatočná platba podľa odseku 1 písm. b) je príjmom štátneho rozpočtu.

20.07.2011

§ 7b

20.07.2011

Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie

20.07.2011

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je zodpovedná za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, ak splnila povinnosti podľa osobitného predpisu23) a nevedela, že doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt boli sfalšované.

20.07.2011

(2) Povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 5 alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c) prechádza, ak tento nárok nebolo možné uspokojiť v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,24) na

20.07.2011

a) právnickú osobu alebo fyzickú osobu, pre ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, na základe zmluvy dodáva prácu, tovar alebo poskytuje služby, alebo

20.07.2011

b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby sprostredkovane podieľa na dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby podľa písmena a).

20.07.2011

(3) Postup podľa odseku 2 sa uplatní, len ak sa preukáže, že štatutárny orgán právnickej osoby podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo fyzická osoba podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), alebo osoba nimi poverená na uzatvorenie zmluvy podľa odseku 2 vedela, že právnická osoba alebo fyzická osoba, z ktorej prešla povinnosť zaplatiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 5 alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c), nelegálne zamestnávala štátneho príslušníka tretej krajiny.

20.07.2011

§ 7c

20.07.2011

Informačná povinnosť

20.07.2011

(1) Kontrolný orgán je pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania povinný informovať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol nelegálne zamestnaný podľa § 2 ods. 5, o jeho práve podať sťažnosť,25) ak mu dohodnutá mzda nebola vyplatená, o jeho práve uplatniť si nárok na dohodnutú dlžnú mzdu a o jeho práve na doručenie dlžnej mzdy do krajiny, do ktorej sa vráti alebo bude administratívne vyhostený na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5.

20.07.2011

(2) Právnická osoba založená alebo zriadená podľa osobitného predpisu,26) ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana práv a záujmov štátnych príslušníkov tretích krajín, môže na základe plnomocenstva zastupovať štátneho príslušníka tretej krajiny v občianskom súdnom konaní vo veci ochrany jeho práv podľa tohto zákona. Ak právnická osoba podľa prvej vety prevezme zastúpenie, poverí svojho člena alebo zamestnanca, aby za zastúpeného v jej mene konal.

20.07.2011

§ 7d

20.07.2011

Záverečné ustanovenie

20.07.2011

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

20.07.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 26 znejú:

20.07.2011

15) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

16) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

17) § 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

18) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

19) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

20) Šiesta časť zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

21) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

22) § 40 ods. 9 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

23) § 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/ 2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.

20.07.2011

24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

25) § 150 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 124/2006 Z. z.

20.07.2011

26) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

18. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

20.07.2011

„Príloha k zákonu č. 82/2005 Z. z.

20.07.2011

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

20.07.2011

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.

20.07.2011

Čl. II

20.07.2011

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č.1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z. a zákona č. 119/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

20.07.2011

1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. Vnútorná správa sa položka 24 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

20.07.2011

m) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie ....................................................... 165,50 eura

20.07.2011

n) Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie ....................................................... 99,50 eura“.

20.07.2011

2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. Konzulárne poplatky sa položka 242 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

20.07.2011

c) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie ...................................................... 165,50 eura“.

20.07.2011

Čl. V

20.07.2011

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 125/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

20.07.2011

V § 239 sa na konci pripája táto veta: „Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta podľa osobitného predpisu.102aa).

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 102aa znie:

20.07.2011

102aa) Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

Čl. VI

20.07.2011

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z. a zákona č. 120/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

20.07.2011

1. V § 2 ods. 1 písmeno n) znie:

20.07.2011

n) štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou alebo osoba bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“).“.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

20.07.2011

2. V § 12 písm. m) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 18 nahrádza odkazom 17.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

20.07.2011

17) § 233 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

3. V § 12 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

20.07.2011

o) vydávať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu18) (ďalej len „potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta“), štátnym príslušníkom tretej krajiny,“.

20.07.2011

Doterajšie písmená o) až ac) sa označujú ako písmená p) až ad).

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

20.07.2011

18) § 30 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.

20.07.2011

4. V § 12 písmeno p) znie:

20.07.2011

p) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o nelegálne zamestnávaného štátneho príslušníka tretej krajiny, aj útvaru Policajného zboru,“.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

20.07.2011

18a) Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

5. V § 12 písmeno x) znie:

20.07.2011

x) viesť centrálnu evidenciu

20.07.2011

1. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,

20.07.2011

2. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,

20.07.2011

3. vydaných povolení na zamestnanie štátnym príslušníkom tretej krajiny,

20.07.2011

4. údajov uvedených v § 23a ods. 3 a 4,“.

20.07.2011

6. V § 12 písmeno ab) znie:

20.07.2011

„ab) prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu,18a)“.

20.07.2011

7. V § 12 sa za písmeno ac) vkladá nové písmeno ad), ktoré znie:

20.07.2011

„ad) rozhodovať o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)“.

20.07.2011

Doterajšie písmeno ad) sa označuje ako písmeno ae).

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

20.07.2011

18b) § 7a ods. 1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.

20.07.2011

8. V § 13 ods. 1 písm. e) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

20.07.2011

5. uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)“.

20.07.2011

Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.

20.07.2011

9. V § 13 ods. 1 písm. f) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 68b a“.

20.07.2011

10. V § 13 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

20.07.2011

g) plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,18a)“.

20.07.2011

Doterajšie písmená g) až ah) sa označujú ako písmená h) až ai).

20.07.2011

11. V § 13 ods. 1 písm. t) sa slová „cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu,“ nahrádzajú slovami „nelegálne zamestnávaného štátneho príslušníka tretej krajiny“.

20.07.2011

12. V § 13 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

20.07.2011

c) poskytovať ústrediu informácie o možnosti obsadenia pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,“.

20.07.2011

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

20.07.2011

13. V § 13 ods. 3 písm. d) druhom bode sa slová „cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „štátneho príslušníka tretej krajiny“.

20.07.2011

14. V § 13 ods. 3 písm. d) štvrtom bode sa slová „§ 23 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 23a ods. 3 a 4“.

20.07.2011

15. V § 13 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 23 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 23a ods. 2 až 4“.

20.07.2011

16. V § 19 ods. 11 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 22aa nahrádza odkazom 22a a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 22aa.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

20.07.2011

22a) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

17. V § 21 odsek 1 znie:

20.07.2011

(1) Rovnaké právne postavenie ako občan Slovenskej republiky má aj štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je účastníkom právnych vzťahov vznikajúcich podľa tohto zákona, ak

20.07.2011

a) mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania, ak osobitný predpis22b) neustanovuje inak,

20.07.2011

b) je držiteľom modrej karty Európskej únie22c) (ďalej len „modrá karta“) alebo

20.07.2011

c) ide o žiadateľa o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje osobitný predpis.22d)“.

20.07.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 22b až 22d znejú:

20.07.2011

22b) § 20 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.07.2011

22c) § 30 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.

20.07.2011

22d) § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab sa vypúšťa.

20.07.2011

18. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

20.07.2011

㤠21a

20.07.2011

Potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta

20.07.2011

(1) Štátny príslušník tretej krajiny podáva písomnú žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta ústrediu; túto žiadosť môže podať aj budúci zamestnávateľ.

20.07.2011

(2) Súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta je pracovná zmluva na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu podľa osobitného predpisu,22e) a doklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu.22f)

20.07.2011

(3) Potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta môže ústredie vydať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu; príslušným úradom je úrad, v ktorého územnom obvode má štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.

20.07.2011

(4) Súčasťou potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta je aj potvrdenie o tom, či doklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu zodpovedá požiadavkám na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamestnávateľa.“.

20.07.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 22e a 22f znejú:

20.07.2011

22e) § 31 ods. 5 a 6 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.

20.07.2011

22f) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.

20.07.2011

19. V § 22 ods. 7 písm. f) sa nad slovom „predpis“ odkaz 22a nahrádza odkazom 22d.

20.07.2011

20. V § 22 ods. 8 písm. a) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

20.07.2011

21. V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

20.07.2011

22. V § 23 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 22a nahrádza odkazom 22d a slová „písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c) alebo“.

20.07.2011

23. V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

20.07.2011

f) dňom vydania modrej karty.“.

20.07.2011

24. V § 23 ods. 2 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „§ 23a ods. 3“.

20.07.2011

25. V § 23 sa vypúšťajú odseky 7 až 9.

20.07.2011

26. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

20.07.2011

㤠23a

20.07.2011

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny

20.07.2011

(1) Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu.29) Zamestnávateľ je povinný uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt najmenej počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.

20.07.2011

(2) Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania.

20.07.2011

(3) Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení na zamestnanie.

20.07.2011

(4) Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola udelená modrá karta, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia trvania pracovného pomeru dohodnutého v pracovnej zmluve.

20.07.2011

(5) Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, je zodpovedná za pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa osobitných predpisov.30)“.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

20.07.2011

29) Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

27. V § 31 ods. 3 písm. c) a § 58 ods. 15 písm. c) sa slovo „Národný“ nahrádza slovom „príslušný“.

20.07.2011

28. V § 50j ods. 3 písmeno d) znie:

20.07.2011

d) právnická osoba, ktorá je správcom odvodňovacích systémov.“.

20.07.2011

29. V § 50j sa vypúšťa odsek 6.

20.07.2011

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

20.07.2011

30. V § 50j ods. 7 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

20.07.2011

31. V § 50j ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

20.07.2011

32. V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

20.07.2011

(4) Z informačného systému ústredia a úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar Policajného zboru a inšpektorát práce získavajú informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rozsahu ich pôsobnosti.“.

20.07.2011

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

20.07.2011

33. V § 68 ods. 5 sa slová „ktorá je podnikateľom a“ nahrádzajú slovom „ktorý“.

20.07.2011

34. V § 68a odseky 1 a 2 znejú:

20.07.2011

(1) Ústredie a úrad uložia pokutu

20.07.2011

a) zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 eura, ak tento zákon neustanovuje inak,

20.07.2011

b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu18a) od výšky 2 000 eur do 200 000 eur.

20.07.2011

(2) Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov, opakované zistenie toho istého nedostatku, a ak ide o uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. b), aj na počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb.“.

20.07.2011

35. V § 70 ods. 1 sa slová „písm. l), s) a ab)“ nahrádzajú slovami „písm. l), t), ac) a ad)“.

20.07.2011

36. V § 70 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

20.07.2011

(10) Ak poskytnutie príspevku podľa tohto zákona predstavuje pomoc podľa osobitného predpisu,63aa) pri poskytovaní príspevku sa postupuje v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.63ab)“.

20.07.2011

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

20.07.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 63aa a 63ab znejú:

20.07.2011

63aa) Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).

20.07.2011

63ab) Napríklad nariadenie (ES) č. 1998/2006, nariadenie (ES) č. 800/2008.“.

20.07.2011

37. V § 70 ods. 11 sa slová „právne akty“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.

20.07.2011

38. Príloha znie:

20.07.2011

„Príloha k zákonu č. 5/2004 Z. z.

20.07.2011

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

20.07.2011

1. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 359, 19.12.1986).

20.07.2011

2. Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 206, 29.7.1991).

20.07.2011

3. Smernica Európskeho parlamentu a rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 18, 21.1.1997).

20.07.2011

4. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový a etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).

20.07.2011

5. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).

20.07.2011

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).

20.07.2011

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ, L 376, 27. 12. 2006).

20.07.2011

8. Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009).

20.07.2011

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.

20.07.2011

39. Slovo „cudzinec“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „štátny príslušník tretej krajiny“ v príslušnom tvare.

20.07.2011

Čl. VII

20.07.2011

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 468/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

20.07.2011

1. V § 8a ods. 4 písmeno d) znie:

20.07.2011

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b)“.

20.07.2011

2. V § 8a ods. 5 písmeno d) znie:

20.07.2011

d) potvrdením príslušného inšpektorátu práce14c) nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b) ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d),“.

20.07.2011

3. V § 8a ods. 9 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 6 a 11“.

20.07.2011

4. § 8a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

20.07.2011

(11) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu,14ca) sú povinné vrátiť dotáciu podľa odseku 1 poskytnutú v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 14ca znie:

20.07.2011

14ca) § 2 ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.

20.07.2011

5. Za § 37f sa vkladá § 37g, ktorý znie:

20.07.2011

㤠37g

20.07.2011

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

20.07.2011

6. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

20.07.2011

„Príloha k zákonu č. 523/2004 Z. z.

20.07.2011

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

20.07.2011

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.

20.07.2011

Čl. IX

20.07.2011

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 67/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

20.07.2011

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa znie:

20.07.2011

15aa) § 5a ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).“.

20.07.2011

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

20.07.2011

18) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
§ 38 zákona č. 462/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

3. V § 7 ods. 3 písmeno m) znie:

20.07.2011

m) oznamuje zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vrátane zistených skutočností uvedených v protokole o výsledku inšpekcie práce Sociálnej poisťovni, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému daňovému úradu, a ak ide o štátneho príslušníka krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou alebo o osobu bez štátnej príslušnosti, aj útvaru Policajného zboru,“.

20.07.2011

4. V § 7 ods. 3 písm. n) sa slová „poskytnutia štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní“ nahrádzajú slovami „preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu18a)“.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

20.07.2011

18a) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

5. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

20.07.2011

r) rozhoduje o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18ac)

20.07.2011

s) plní ďalšie povinnosti podľa osobitného predpisu.18ad)“.

20.07.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 18ac a 18ad znejú:

20.07.2011

18ac) § 7a ods.1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.

20.07.2011

18ad) Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

6. V § 7 ods. 4 druhej vete sa nad slovami „prevádzkovania živnosti“ odkaz 18a nahrádza odkazom 18ae.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ae znie:

20.07.2011

18ae) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 18ba sa citácia „§ 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2010 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 52/2010 Z. z.“.

20.07.2011

8. V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

20.07.2011

(7) Inšpektorát práce je oprávnený podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania alebo agentúry podporovaného zamestnávania,18bb) ak zistí porušenie pracovnoprávnych predpisov alebo predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“.

20.07.2011

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.

20.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 18bb znie:

20.07.2011

18bb) § 31 a 58 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

20.07.2011

9. V § 12 ods. 2 písm. j) druhom bode sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

20.07.2011

10. V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo zistené porušenie zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania, protokol o výsledku inšpekcie práce obsahuje aj čas, kedy bolo porušenie zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania zistené, preukázanú dohodnutú mzdu a preukázanú dobu trvania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.“.

20.07.2011

11. V § 19 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

20.07.2011

c) počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb, ak ide o uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b),“.

20.07.2011

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

20.07.2011

12. V § 21 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 3 písm. d), e) a i), ods. 7 písm. b) a ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3 písm. d), e), i) a q), ods. 8 písm. b) a ods. 9“.

20.07.2011

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa citácia „zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

20.07.2011

14. V prílohe sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

20.07.2011

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.

20.07.2011

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4.


20.07.2011

Čl. X

20.07.2011

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 125/2006 Z. z., zákonom č. 52/2010 Z. z. a týmto zákonom.

20.07.2011

Čl. XI

20.07.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. júla 2011.


20.07.2011

Ivan Gašparovič v. r.

20.07.2011

Richard Sulík v. r.

20.07.2011

Iveta Radičová v. r.