15.07.2011

218

15.07.2011

VYHLÁŠKA

15.07.2011

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

15.07.2011

zo 6. júla 2011,

15.07.2011

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia poskytovania vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodných tokov

15.07.2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.07.2011

§ 1

15.07.2011

Základné pojmy

15.07.2011

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

15.07.2011

a) regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,

15.07.2011

b) regulačným rokom kalendárny rok,

15.07.2011

c) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje cena,

15.07.2011

d) rokom t + n n-tý rok nasledujúci po roku t,

15.07.2011

e) rokom t – n n-tý rok predchádzajúci roku t,

15.07.2011

f) objemovou jednotkou 1 m3 odobratej povrchovej vody alebo 1 000 m3 energetickej vody,1)

15.07.2011

g) jednotkou množstva mechanickej energie 1 MWh,

15.07.2011

h) mechanickou energiou energia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte vodného toku.

15.07.2011

§ 2

15.07.2011

Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov

15.07.2011

(1) Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona a ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona, a to

15.07.2011

a) technologické náklady,

15.07.2011

b) osobné náklady;2) za oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu JPI, ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

15.07.2011

c) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,3)

15.07.2011

d) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku4) okrem odpisov hmotného majetku podľa písmena e), pričom pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom5) z jeho obstarávacej ceny6) a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve regulovaného subjektu,

15.07.2011

e) odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,3) zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu po 1. júli 2009, vo výške rovnomerných odpisov5) zo všeobecnej hodnoty hmotného a nehmotného majetku stanovenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu,7) predloženým úradu,

15.07.2011

f) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona, najviac vo výške odpisov podľa písmen d) a e); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmen d) a e) a dane z nehnuteľností,

15.07.2011

g) náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,8)

15.07.2011

h) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky9) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona.

15.07.2011

(2) Na účely kalkulácie oprávnených nákladov sú oprávnené režijné náklady na regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o JPI. Do oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 6 až 8 sa zahrnie podiel režijných nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám z roku t-2.

15.07.2011

(3) Oprávnené náklady sa kalkulujú na jednotlivé činnosti podľa rozsahu využívania jednotlivých druhov vodohospodárskeho dlhodobého hmotného majetku.

15.07.2011

(4) Výška oprávnených nákladov sa v prípade predaja dlhodobého majetku, ktorý sa používal na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona, zníži o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny dlhodobého majetku.

15.07.2011

(5) Výška plánovaných oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodných tokov,10) za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom povrchových vôd z vodných tokov11) a za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom energetickej vody z vodných tokov12) (ďalej len „návrh ceny“) sa určuje maximálne do výšky oprávnených nákladov na rok t plánovaných v návrhu ceny regulovaného subjektu.

15.07.2011

(6) Oprávnenými nákladmi nie sú

15.07.2011

a) sankcie,

15.07.2011

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

15.07.2011

c) odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona, odpisy „goodwil“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,13)

15.07.2011

d) odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

15.07.2011

e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov alebo iných orgánov spoločnosti,

15.07.2011

f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,14) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,

15.07.2011

g) odstupné a odchodné nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)

15.07.2011

h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)

15.07.2011

i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)

15.07.2011

j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)

15.07.2011

k) náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)

15.07.2011

l) dobrovoľné poistenie osôb,

15.07.2011

m) manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

15.07.2011

n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

15.07.2011

o) náklady na reprezentáciu a dary,

15.07.2011

p) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

15.07.2011

q) náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)

15.07.2011

r) príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,21)

15.07.2011

s) náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,

15.07.2011

t) daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,

15.07.2011

u) štipendiá poskytnuté študentom a učňom,

15.07.2011

v) odpis nedobytnej pohľadávky okrem pohľadávok za odbery podzemnej vody a za vypúšťanie odpadových vôd,

15.07.2011

w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,22)

15.07.2011

x) rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,23)

15.07.2011

y) tvorba opravných položiek,

15.07.2011

z) náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,

15.07.2011

aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

15.07.2011

ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

15.07.2011

ac) zostatková cena vyradeného alebo predaného hmotného majetku a nehmotného majetku,

15.07.2011

ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných podujatí,

15.07.2011

ae) spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,24)

15.07.2011

af) náklady na výkon regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, najmä v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené nad rozsah primeranosti nákladov podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona,

15.07.2011

ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,

15.07.2011

ah) kurzové straty,

15.07.2011

ai) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

15.07.2011

(7) Do oprávnených nákladov na odber povrchových vôd nemožno zahrnúť náklady spojené s odberom povrchovej vody podľa osobitného predpisu25) a náklady súvisiace s dodávkou povrchovej vody odberateľovi.

15.07.2011

§ 3

15.07.2011

Spôsob určenia výšky primeraného zisku

15.07.2011

Výška primeraného zisku na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona sa určí prostredníctvom koeficientu miery zisku p, ktorého hodnota je 0,05.

15.07.2011

§ 4

15.07.2011

Návrh ceny

15.07.2011

(1) Súčasťou návrhu ceny sú:

15.07.2011

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

15.07.2011

b) výpočet priemernej ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku (ďalej len „využitie hydroenergetického potenciálu“) podľa § 6 ods. 1 a 2 a návrh maximálnych cien za využitie hydroenergetického potenciálu podľa § 6 ods. 3 až 5,

15.07.2011

c) výpočet maximálnej ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom povrchových vôd z vodných tokov (ďalej len „odber povrchových vôd“) podľa § 7 ods. 1 a 2 a návrh maximálnej ceny za odber povrchových vôd,

15.07.2011

d) výpočet maximálnej ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom energetickej vody z vodných tokov (ďalej len „odber energetickej vody“) podľa § 8 ods. 1 a 2 a návrh maximálnej ceny za odber energetickej vody,

15.07.2011

e) vyplnené údaje v tabuľkách podľa príloh č. 1 a 2,

15.07.2011

f) kalkulácia oprávnených nákladov na využitie hydroenergetického potenciálu podľa § 2 plánovaných na rok t a predpokladaných na rok t podľa prílohy č. 3,

15.07.2011

g) kalkulácia oprávnených nákladov na odber povrchových vôd podľa § 2 plánovaných na rok t a predpokladaných na rok t podľa prílohy č. 4,

15.07.2011

h) kalkulácia oprávnených nákladov na odber energetickej vody podľa § 2 plánovaných na rok t a predpokladaných na rok t podľa prílohy č. 5,

15.07.2011

i) kalkulácia plánovaných oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby26) podľa § 2 na rok t podľa prílohy č. 6,

15.07.2011

j) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby26) podľa § 2 na rok t-1 podľa prílohy č. 7,

15.07.2011

k) plán investičných výdavkov a plán odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona na roky t až t+2,

15.07.2011

l) prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov za roky t-1 a t-2 týkajúcich sa regulovaných činností podľa § 2 písm. d) zákona,

15.07.2011

m) vnútropodnikový predpis kalkulácie alebo rozpisu režijných nákladov na regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona,

15.07.2011

n) prehľad členenia nákladov na jednotlivé činnosti podľa rozsahu využívania jednotlivých druhov vodohospodárskeho dlhodobého hmotného majetku,

15.07.2011

o) vnútropodniková účtovná smernica a účtový rozvrh,

15.07.2011

p) výročná správa.27)

15.07.2011

(2) Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája predkladajú skutočné údaje za regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona za predchádzajúci rok

15.07.2011

a) uvedené v prílohách č. 3 až 5 v stĺpci „Rok t-2“,

15.07.2011

b) kalkulácia skutočných oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby26) podľa § 2 podľa prílohy č. 8,

15.07.2011

c) výkaz ziskov a strát27) za príslušné regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona,

15.07.2011

d) účtovná závierka27) a správa audítora k účtovnej závierke podľa osobitného predpisu,28) ak má regulovaný subjekt povinnosť auditu,

15.07.2011

e) skutočné údaje o hmotnom majetku podľa odpisových skupín,29) ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti v členení obstarávacia cena, oprávky, ročný odpis a zostatková cena a skutočná doba technickej životnosti,

15.07.2011

f) skutočné údaje o nehmotnom majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti v členení obstarávacia cena, oprávky, ročný odpis a zostatková cena.

15.07.2011

§ 5

15.07.2011

Spôsob predkladania návrhu ceny

15.07.2011

(1) Ak sa regulovaným subjektom predkladá návrh ceny za využitie hydroenergetického potenciálu, za odber povrchových vôd alebo za odber energetickej vody na rok t v priebehu roku t, návrh ceny obsahuje plánované údaje pre mesiace roku t nasledujúce po mesiaci, v ktorom sa tento návrh ceny predkladá.

15.07.2011

(2) Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 14 ods. 6 zákona, návrh na zmenu ceny za využitie hydroenergetického potenciálu, odber povrchových vôd a odber energetickej vody obsahuje skutočné údaje za mesiace roku t predchádzajúce mesiacu, v ktorom sa tento návrh ceny predkladá, plánované údaje na ostatné mesiace roku t a skutočné údaje podľa § 4 ods. 2.

15.07.2011

(3) Návrh ceny sa predkladá v dvoch písomných vyhotoveniach, z toho jedno v originálnom vyhotovení a jedenkrát vo fotokópii; ostané podklady podľa príloh č. 1 až 8 sa predkladajú elektronicky v tabuľkovom editore.

15.07.2011

§ 6

15.07.2011

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za využitie hydroenergetického potenciálu a výšky primeraného zisku

15.07.2011

(1) Na určenie maximálnej ceny za využitie hydroenergetického potenciálu sa vypočíta priemerná cena za využitie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t podľa vzorca

15.07.2011

Vzorec 01

15.07.2011

kde

15.07.2011

PRHPt je priemerná cena za využitie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,

15.07.2011

ONHPt sú oprávnené náklady v eurách na využitie hydroenergetického potenciálu v roku t podľa § 2 vypočítané podľa vzorca

15.07.2011

ONHPt = ONHPt-1 x [1 + (JPI – X)/100],

15.07.2011

ak (JPI – X) t-1 sú oprávnené náklady schválené alebo určené úradom na rok t-1,

15.07.2011

JPI je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

15.07.2011

X je faktor efektivity, ktorý sa stanovuje na hodnotu 3,5 %,

15.07.2011

PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách určená podľa odseku 2,

15.07.2011

DMEt je predpokladané množstvo dodanej mechanickej energie v jednotkách množstva mechanickej energie v roku t, vypočítané z množstva predpokladanej vyrobenej elektrickej energie pri predpokladanej 97 % účinnosti energetických zariadení.

15.07.2011

(2) Maximálna výška primeraného zisku za využitie hydroenergetického potenciálu v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.2011

Mt = PRHPt x k.

15.07.2011

(3) Cena za využitie hydroenergetického potenciálu sa navrhuje ako maximálna cena pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu; skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu sa členia podľa inštalovaného výkonu vodných elektrární a koeficient rozloženia nákladov k sa ustanovuje takto:

15.07.2011
a)od 100 kW do 1 000 kWk = 0,30,
b)od 1 001 kW do 10 000 kWk = 0,50,
c)nad 10 000 kWk = 1,02.
15.07.2011

(4) Maximálne ceny pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu sa vypočítajú podľa vzorca

15.07.2011

Mt = PRHPt x k,

15.07.2011

kde

15.07.2011

Mt je maximálna cena za využitie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,

15.07.2011

k je koeficient rozloženia nákladov medzi jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu vodného toku určený podľa odseku 3.

15.07.2011

(5) Návrh maximálnych cien pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu na rok t sa predkladá tak, aby ich vážený priemer prepočítaný na jednotku dodanej mechanickej energie neprekročil priemernú cenu za využitie hydroenergetického potenciálu určenú podľa odseku 1.

15.07.2011

§ 7

15.07.2011

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odber povrchových vôd a výšky primeraného zisku

15.07.2011

(1) Maximálna cena za odber povrchových vôd v eurách na objemovú jednotku v roku t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.2011

Vzorec 02

15.07.2011

kde

15.07.2011

MPVt je maximálna cena za odber povrchových vôd v eurách na objemovú jednotku v roku t,

15.07.2011

ONPVt sú oprávnené náklady na odber povrchových vôd v eurách v roku t podľa § 2 vypočítané podľa vzorca

15.07.2011

ONPVt = ONPVt-1 x [1 + (JPI – X)/100],

15.07.2011

ak (JPI – X) t-1 sú oprávnené náklady schválené alebo určené úradom na rok t-1,

15.07.2011

JPI je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

15.07.2011

X je faktor efektivity, ktorý sa stanovuje na hodnotu 3,5 %,

15.07.2011

PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách určená podľa odseku 2,

15.07.2011

QPVt je predpokladané množstvo povrchových vôd v objemových jednotkách odobratých odberateľmi z vodných tokov v roku t.

15.07.2011

(2) Maximálna výška primeraného zisku za odber povrchových vôd v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.2011

PZt = ONPVt x p.

15.07.2011

§ 8

15.07.2011

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odber energetickej vody a výšky primeraného zisku

15.07.2011

(1) Maximálna cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.2011

Vzorec 03

15.07.2011

kde

15.07.2011

MEVt je maximálna cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,

15.07.2011

ONEVt sú plánované oprávnené náklady v eurách na odber energetickej vody v roku t podľa § 2 vypočítané podľa vzorca

15.07.2011

ONEVt = ONEVt-1 x [1 + (JPI – X)/100],

15.07.2011

ak (JPI – X) t-1 sú oprávnené náklady schválené alebo určené úradom na rok t-1,

15.07.2011

JPI je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

15.07.2011

X je faktor efektivity, ktorý sa stanovuje na hodnotu 3,5 %,

15.07.2011

PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách určená podľa odseku 2,

15.07.2011

QEVt je predpokladané množstvo odobratej energetickej vody v objemových jednotkách v roku t.

15.07.2011

(2) Maximálna výška primeraného zisku za odber energetickej vody v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.2011

PZt = ONPVt x p.

15.07.2011

§ 9

15.07.2011

Ak nebude návrh ceny na rok t v konaní o cenovej regulácii úradom schválený do 31. decembra roku t-1, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok t uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok t-1; rovnako sa postupuje, ak cena nebude úradom určená. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť predkladať návrh ceny v termínoch podľa § 12 ods. 5 zákona.


15.07.2011

§ 10

15.07.2011

Prechodné ustanovenie

15.07.2011

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2012.

01.01.2012

§ 11

01.01.2012

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2012

Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 5/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku (oznámenie č. 294/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. júna 2009 č. 5/2009 (oznámenie č. 242/2009 Z. z.).

15.07.2011

§ 12

15.07.2011

Účinnosť

15.07.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2011 okrem § 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


15.07.2011

Jozef Holjenčík v. r.


15.07.2011

Príloha č. 1 k vyhláške č. 218/2011 Z. z.

15.07.2011

Údaje potrebné na výpočet cien za využitie hydroenergetického potenciálu, za odber povrchových vôd a za odber energetickej vody

15.07.2011

Tlačivo 01

15.07.2011

Príloha č. 2 k vyhláške č. 218/2011 Z. z.

15.07.2011

Spoločné údaje

15.07.2011

Tlačivo 02

15.07.2011

Príloha č. 3 k vyhláške č. 218/2011 Z. z.

15.07.2011

Kalkulácia oprávnených nákladov na poskytovanie vodohospodárských služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu v tisícoch eur

15.07.2011

Tlačivo 03

15.07.2011

Príloha č. 4 k vyhláške č. 218/2011 Z. z.

15.07.2011

Kalkulácia oprávnených nákladov na poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom povrchových vôd v tisícoch eur

15.07.2011

Tlačivo 04

15.07.2011

Príloha č. 5 k vyhláške č. 218/2011 Z. z.

15.07.2011

Kalkulácia oprávnených nákladov na poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom energetickej vody v tisícoch eur

15.07.2011

Tlačivo 05

15.07.2011

Príloha č. 6 k vyhláške č. 218/2011 Z. z.

15.07.2011

Kalkulácia plánovaných oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby v tisícoch eur

15.07.2011

Tlačivo 06

15.07.2011

Príloha č. 7 k vyhláške č. 218/2011 Z. z.

15.07.2011

Kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby v tisícoch eur

15.07.2011

Tlačivo 07

15.07.2011

Príloha č. 8 k vyhláške č. 218/2011 Z. z.

15.07.2011

Kalkulácia skutočných oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby v tisícoch eur

15.07.2011

Tlačivo 08

Poznámky pod čiarou

15.07.2011

1) § 2 písm. ai) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

2) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

3) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

4) § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

5) § 27 zákona č. 595/2003 Z. z.

15.07.2011

6) § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.

15.07.2011

7) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

8) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

15.07.2011

9) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

10) § 78 ods. 3 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z.

15.07.2011

11) § 78 ods. 3 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z.

15.07.2011

12) § 78 ods. 3 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z.

15.07.2011

13) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

14) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

15) § 76 Zákonníka práce.

15.07.2011

16) § 152 Zákonníka práce.

15.07.2011

17) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

18) Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

15.07.2011

20) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

21) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

22) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

23) § 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

24) § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.

15.07.2011

25) § 78 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.

15.07.2011

26) § 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 367//2008 Z. z.

15.07.2011

27) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

28) Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

15.07.2011

29) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.