Vyhláška č. 213/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Nimnici a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Nimnici

Čiastka 68/2011
Platnosť od 13.07.2011
Účinnosť od 01.09.2011
01.09.2011

213

01.09.2011

VYHLÁŠKA

01.09.2011

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.09.2011

z 1. júla 2011,

01.09.2011

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Nimnici a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Nimnici

01.09.2011

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.09.2011

§ 1

01.09.2011

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici je v okrese Púchov, v katastrálnych územiach Nimnica a Nosice. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

01.09.2011

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici je v okrese Púchov, v katastrálnych územiach Hoštiná, Púchov, Nimnica, Nosice a v okrese Považská Bystrica, v katastrálnych územiach Udiča, Milochov a Považská Bystrica. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

01.09.2011

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

01.09.2011

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Nimnici je uvedený v prílohe č. 4.

01.09.2011

(5) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici, na Obecnom úrade v Nimnici a na Mestskom úrade v Púchove.

01.09.2011

§ 2

01.09.2011

Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 5.


01.09.2011

§ 3

01.09.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


01.09.2011

v z. Ján Porubský v. r.


01.09.2011

Príloha č. 1 k vyhláške č. 213/2011 Z. z.

01.09.2011

Obrázok 01

01.09.2011

Príloha č. 2 k vyhláške č. 213/2011 Z. z.

01.09.2011

Obrázok 02

01.09.2011

Príloha č. 3 k vyhláške č. 213/2011 Z. z.

01.09.2011

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V NIMNICI

01.09.2011

Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici

01.09.2011

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1: 10 000, list 25 – 44 – 06.

01.09.2011

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť a bezprostredné okolie prírodných liečivých zdrojov pri zohľadnení geologických a hydrogeologických pomerov, urbanisticko-technických podmienok územia a existujúcej infraštruktúry.

01.09.2011

Východná hranica je vedená vo vzdialenosti 25 m od zdroja B-7, kde sa napája na okraj cesty Nimnica-Udiča a pokračuje severozápadným smerom k obci Nimnica. Južná hranica je vedená od vrtu B-7 po severnom okraji vodnej nádrže až po priehradný múr a pokračuje juhozápadným smerom po priehradnom múre. Juhozápadná hranica je vedená popri ceste od priehradného múru do Nosíc a pokračuje východným okrajom obce Nosice. Severozápadná hranica je vedená vo vzdialenosti 25 m od zlikvidovaných vrtov B-2 a B-3 v smere toku Váhu cez Nosický kanál a staré koryto Váhu, kde sa napája na cestu Nimnica-Udiča.

01.09.2011

Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici

01.09.2011

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky v mierke 1: 50 000, listy Považská Bystrica 25 – 44 a Púchov 25 – 43.

01.09.2011

Ochranné pásmo II. stupňa chráni predpokladanú infiltračnú oblasť a tranzitno-akumulačnú oblasť.

01.09.2011

Na ľavej strane Váhu je hranica vedená po hydrologickej rozvodnici bezmenných ľavostranných prítokov Váhu. Začína sa v oblasti Trnovie laz na kóte 364 m n. m. a pokračuje na kótu Stavná 601 m n. m., kde sa stáča južným smerom, prechádza cez kótu 535 m n. m. až po kótu Žiar 517 m n. m. Južné ohraničenie je vedené severozápadne od kót 398 m n. m. a Húštie 434 m n. m. a ďalej prechádza severozápadným smerom cez kótu 536 m n. m. a Hradisko 567 m n. m. až po územie Nové Nosice. Hranica prechádza spojnicou Nosického kanála a starého koryta Váhu, pokračuje po ceste vedúcej z Púchova do Nimnice až po severovýchodný okraj Púchova. Na pravej strane Váhu hranica vedená po hydrologickej rozvodnici bezmených pravostranných prítokoch Váhu a Nimnického potoka. Hranica je od Púchova vedená kótou 534 m n. m., pokračuje severným smerom cez kótu Vrch stráň 561 m n. m., kótu Hoštiná 480 m n. m. až po kótu Sliškovec 512 m n. m. Hranica sa ďalej stáča juhovýchodným smerom, prechádza juhozápadne pod kótu Budišov 540 m n. m., cez kótu Úpohlavský diel, kótu Veľký Žiar 474 m n. m. a pokračuje naprieč vodnou nádržou až po Trnovie laz.

01.09.2011

Príloha č. 4 k vyhláške č. 213/2011 Z. z.

01.09.2011

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V NIMNICI

01.09.2011

Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Nimnici sa ustanovujú na základe výsledkov záverečnej správy geologickej úlohy: Návrh ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Nimnici (Hanzel – Vrana, 2008).

01.09.2011

Hydrogeologická štruktúra prírodných liečivých zdrojov v Nimnici patrí medzi otvorené hydrogeologické štruktúry. Výverová oblasť je poloodkrytá, kde kolektor nevystupuje na povrch a minerálne vody vyvierajú z druhotných akumulácií v pokryvných sedimentoch. Výstup minerálnych vôd je viazaný na predisponované zlomy a priepustné sedimenty pokryvných útvarov. Primárnym prostredím formovania minerálnych vôd sú horniny flyšového pásma, ktoré sa sekundárne akumulujú v pieskovcoch uhrovského súvrstvia bradlového pásma. Rozsah výverovej a tranzitno-akumulačnej oblasti hydrogeologickej štruktúry nimnických minerálnych vôd predstavuje 150 metrov široký pruh uhrovských pieskovcov uložených v smere severozápad-juhovýchod, ktoré sú po oboch stranách ohraničené pruhmi nepriepustných pelitických hornín, tvorených slienitými ílovcami nimnického súvrstvia.

01.09.2011

Prírodná liečivá voda zo zdroja B-7 je vysokomineralizovaná, uhličitá, hydrogénuhličitanová, sodná, jódová, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, studená.

01.09.2011

Prírodná liečivá voda zo zdroja B-8 je stredne mineralizovaná, uhličitá, hydrogénuhličitanová, sodná, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, neutrálna, studená.

01.09.2011

Prírodná liečivá voda zo zdroja B-9 je stredne mineralizovaná, uhličitá, hydrogénuhličitanová, sodná, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, studená.

01.09.2011

Z genetického hľadiska ide o petrogénne minerálne vody so silikátogénnou mineralizáciou základného výrazného Na-HCO3 typu s mineralizáciou 2 300 – 7 400 mg/l a obsahom CO2 1 000 – 2 200 mg/l. Chemické zloženie je výsledkom miešania obyčajných podzemných vôd fluviálnych sedimentov zostupujúcich cez rozpukané pieskovce s minerálnymi vodami, ktoré vystupujú z primárnej akumulačnej oblasti pravdepodobne tvorenej sedimentami brakického prostredia, ktoré neboli postihnuté infiltračnou degradáciou.

01.09.2011

Príloha č. 5 k vyhláške č. 213/2011 Z. z.

01.09.2011

DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ

01.09.2011

A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici sú zakázané tieto činnosti:

01.09.2011

1. vykonávanie všetkých činností, ktoré priamo nesúvisia s využívaním, kontrolou, vykonávaním opráv a údržby zdrojov, okrem činností súvisiacich s prevádzkou a využívaním vodného diela Nosice a činností vo vybudovaných objektoch,

01.09.2011

2. odoberanie podzemných vôd vrátane minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.1)

01.09.2011

B. V ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici sú zakázané tieto činnosti:

01.09.2011

1. zriaďovanie skládok odpadov,

01.09.2011

2. spaľovanie nebezpečných odpadov,

01.09.2011

3. používanie leteckej aplikácie hnojív a prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prípravkov registrovaných v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,

01.09.2011

4. budovanie nových železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu okrem miestnych a účelových komunikácií,2)

01.09.2011

5. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu,

01.09.2011

6. vykonávanie geologických prác bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné liečivé zdroje vypracovaného oprávnenou osobou,3)

01.09.2011

7. povoľovanie odberu a odber podzemných vôd bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné liečivé zdroje vypracovaného oprávnenou osobou,3)

01.09.2011

8. vykonávanie lesohospodárskych činností v rozpore s lesným hospodárskym plánom,

01.09.2011

9. odoberanie minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.1)

Poznámky pod čiarou

01.09.2011

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.

01.09.2011

2) § 4b a 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.09.2011

3) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).