Vyhláška č. 189/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

(v znení č. 168/2012 Z. z.)

Čiastka 60/2011
Platnosť od 28.06.2011
Účinnosť od 30.06.2012
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júna 2011 okrem § 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

30.06.2011

189

30.06.2011

VYHLÁŠKA

30.06.2011

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

30.06.2011

z 22. júna 2011

30.06.2011

o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

30.06.2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


30.06.2011

Rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania

30.06.2011

§ 1

30.06.2011

Cenová regulácia v elektroenergetike sa vzťahuje na

30.06.2011

a) výrobu elektriny vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a elektrinu vyrobenú kombinovanou výrobou elektriny a tepla,

30.06.2011

b) výrobu elektriny vyrobenú z domáceho uhlia,

30.06.2011

c) pripojenie do sústavy,

30.06.2011

d) pripojenie nových výrobcov elektriny do sústavy,

30.06.2011

e) prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

30.06.2011

f) prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

30.06.2011

g) dodávku elektriny pre domácnosti,

30.06.2011

h) poskytovanie systémových služieb,

30.06.2011

i) poskytovanie podporných služieb,

30.06.2011

j) výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

30.06.2011

k) dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie.

30.06.2011

§ 2

30.06.2011

Cenová regulácia v elektroenergetike sa vykonáva

30.06.2011

a) priamym určením pevnej ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla,

30.06.2011

b) určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za výrobu elektriny z domáceho uhlia,

30.06.2011

c) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za pripojenie do sústavy,

30.06.2011

d) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za pripojenie nových výrobcov elektriny do sústavy,

30.06.2011

e) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

30.06.2011

f) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

30.06.2011

g) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti,

30.06.2011

h) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb,

30.06.2011

i) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb,

30.06.2011

j) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

30.06.2011

k) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie.

30.06.2011

Rozsah cenovej regulácie v plynárenstve a spôsob jej vykonania

30.06.2011

§ 3

30.06.2011

Cenová regulácia v plynárenstve sa vzťahuje na

30.06.2011

a) pripojenie do prepravnej siete,

30.06.2011

b) pripojenie do distribučnej siete,

30.06.2011

c) pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete,

30.06.2011

d) pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete,

30.06.2011

e) prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,

30.06.2011

f) prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,

30.06.2011

g) dodávku plynu pre domácnosti,

30.06.2011

h) poskytovanie podporných služieb,

30.06.2011

i) dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť,

30.06.2011

j) prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu,

30.06.2011

k) dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie.

30.06.2011

§ 4

30.06.2011

Cenová regulácia v plynárenstve sa vykonáva

30.06.2011

a) priamym určením maximálnej ceny za pripojenie do prepravnej siete,

30.06.2011

b) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za pripojenie do distribučnej siete,

30.06.2011

c) priamym určením maximálnej ceny za pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete,

30.06.2011

d) priamym určením maximálnej ceny za pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete,

30.06.2011

e) priamym určením porovnateľnej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,

30.06.2011

f) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,

30.06.2011

g) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti,

30.06.2011

h) priamym určením maximálnej ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb,

30.06.2011

i) určením rozsahu oprávnených nákladov a určením výšky primeraného zisku za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť,

30.06.2011

j) priamym určením porovnateľnej ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu,

30.06.2011

k) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie.

30.06.2011

Rozsah cenovej regulácie tepla a spôsob jej vykonania

30.06.2011

§ 5

30.06.2011

Cenová regulácia tepla sa vzťahuje na výrobu, distribúciu a dodávku tepla.

30.06.2011

§ 6

30.06.2011

Cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky tepla sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny tepla.

30.06.2011

Rozsah cenovej regulácie pitnej vody a odpadovej vody a spôsob jej vykonania

30.06.2011

§ 7

30.06.2011

Cenová regulácia pitnej vody a odpadovej vody sa vzťahuje na

30.06.2011

a) výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

30.06.2011

b) odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

30.06.2011

§ 8

30.06.2012

Cenová regulácia pitnej vody a odpadovej vody sa vykonáva priamym určením maximálnej ceny alebo určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za

30.06.2011

a) výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

30.06.2011

b) odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

30.06.2011

Rozsah cenovej regulácie poskytovania vodohospodárskych služieb a spôsob jej vykonania

30.06.2011

§ 9

30.06.2011

Cenová regulácia poskytovania vodohospodárskych služieb sa vzťahuje na poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s

30.06.2011

a) využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku,

30.06.2011

b) odberom povrchových vôd z vodných tokov,

30.06.2011

c) odberom energetickej vody z vodných tokov.

30.06.2011

§ 10

30.06.2011

Cenová regulácia poskytovania vodohospodárskych služieb sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za

30.06.2011

a) využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku,

30.06.2011

b) odber povrchových vôd z vodných tokov,

30.06.2011

c) odber energetickej vody z vodných tokov.


30.06.2011

§ 11

30.06.2011

Prechodné ustanovenie

30.06.2011

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2012.

01.01.2012

§ 12

01.01.2012

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2012

Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z. z.) v znení výnosu z 20. mája 2010 č. 1/2010 (oznámenie č. 242/2010 Z. z).

30.06.2011

§ 13

30.06.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júna 2011 okrem § 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


30.06.2011

Jozef Holjenčík v. r.