Zákon č. 180/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 383/2013 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 58/2011
Platnosť od 22.06.2011
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011 okrem päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho piateho bodu, šesťdesiateho tretieho bodu a osemdesiateho štvrtého bodu v čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

01.07.2011

180

01.07.2011

ZÁKON

01.07.2011

z 27. mája 2011,

01.07.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.07.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2011

Čl. I

01.07.2011

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2011

1. V § 1 ods. 1 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a právne vzťahy na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti poskytovanej podľa osobitného predpisu1)“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.07.2011

1) § 23 ods. 2 písm. e) druhý bod, § 53 ods. 2 a § 54 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2011

2. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za kompenzáciu sa na účely tohto zákona považuje aj osobitná starostlivosť podľa osobitného predpisu.1)“.

01.07.2011

3. Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa v celom texte označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

01.07.2011

4. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.07.2011

(3) Na účely posúdenia potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1) sa za účastníka právnych vzťahov považuje zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately označené v rozhodnutí súdu.6a)“.

01.07.2011

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.07.2011

6a) § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 74 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.“.

01.07.2011

5. V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poskytnúť osobitnú starostlivosť podľa osobitného predpisu1)“.

01.07.2011

6. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.07.2011

g) posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1)“.

01.07.2011

7. § 11 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

01.07.2011

(16) Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti podľa odseku 1 písm. g) je vyjadrenie, či zdravotný stav fyzickej osoby vyžaduje osobitnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.1) Na účely posúdenia potreby osobitnej starostlivosti podľa prvej vety sa miera funkčnej poruchy podľa tohto zákona neposudzuje. Na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1) odseky 1 až 11 platia primerane.“.

01.07.2011

8. V § 14 ods. 1 sa za slovo „asistenciu“ vkladá čiarka a slová „alebo opatrovanie“ sa nahrádzajú slovami „opatrovanie alebo sociálnu službu podľa osobitného predpisu9a)“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.07.2011

9a) § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 551/2010 Z. z.“.

01.07.2011

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

01.07.2011

10) § 49 ods. 10 a 12 a príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.“.

01.07.2011

10. V nadpise § 15 sa vypúšťajú slová „a posudok na účely parkovacieho preukazu“.

01.07.2011

11. V § 15 ods. 1 písm. f) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou, v písmene g) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a odsek 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.07.2011

h) odôvodnenie komplexného posudku.“.

01.07.2011

12. V § 15 odsek 3 znie:

01.07.2011

(3) Na účely parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa vypracúva len lekársky posudok podľa § 11 ods. 13 alebo § 11 ods. 15.“.

01.07.2011

13. V § 15 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

01.07.2011

14. V § 15 ods. 5 sa slová „§ 11 ods. 11 alebo podľa § 11 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 12 alebo podľa § 11 ods. 15“.

01.07.2011

15. V § 15 ods. 6 sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a vypúšťajú sa slová „alebo v posudku na účely parkovacieho preukazu“.

01.07.2011

16. V § 15 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

01.07.2011

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.

01.07.2011

17. V § 15 ods. 8 sa slová „posudok podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „lekársky posudok podľa § 11 ods. 13“.

01.07.2011

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „k) až s)“ nahrádzajú slovami „k) až t)“.

01.07.2011

19. V § 18 ods. 3 písm. g) sa nad slovom „štipendiá,“ vypúšťa odkaz 24 a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 24.

01.07.2011

20. V § 18 ods. 3 písmená m) a n) znejú:

01.07.2011

m) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného predpisu,27)

01.07.2011

n) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu,28)“.

01.07.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:

01.07.2011

27) § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2011

28) Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2011

21. V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

01.07.2011

o) odmena za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,

01.07.2011

p) podpora alebo príspevok poskytnutý z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia.“.

01.07.2011

22. V § 18 ods. 6 sa slová „za príjem“ nahrádzajú slovami „za mesačný príjem“.

01.07.2011

23. V § 18 ods. 7 písm. c) a d) sa odkaz 31 nad slovom „domácnosti“ označuje ako odkaz 30.

01.07.2011

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 31.

01.07.2011

24. V § 18 ods. 12 sa odkaz 31 nad slovom „predpisu“ označuje ako odkaz 29 a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 45 ods. 9 až 11 neustanovuje inak.“.

01.07.2011

25. V § 18 odsek 18 znie:

01.07.2011

(18) Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 15, či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eur. Podpis fyzickej osoby a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na vyhlásení overí príslušný orgán bez poplatku.“.

01.07.2011

26. V § 22 odseky 5 a 6 znejú:

01.07.2011

(5) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj vtedy, ak činnosti uvedené v prílohe č. 4 v bodoch 1. až 6., v bode 9., v bode 13.4., v bode 13.5., v bode 13.6., v bode 13.7. a v bode 15. vykonávajú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím fyzické osoby uvedené v odseku 4, okrem rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, fyzickej osoby, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

01.07.2011

(6) Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu za podmienok uvedených v odseku 5 len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac 1460 hodín ročne.“.

01.07.2011

27. V § 22 ods. 9 sa slovo „trojnásobok“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „štvornásobok“ v príslušnom tvare.

01.07.2011

28. V § 22 ods.13 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktorý presahuje 30 dní“.

01.07.2011

29. V § 23 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.

01.07.2011

30. V § 27 ods. 5 písm. b) sa slová „najviac 50 %“ nahrádzajú slovami „vyššia ako 50 %“.

01.07.2011

31. V § 28 ods. 2 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

01.07.2011

32. V § 28 ods. 3 druhá veta a tretia veta znejú: „Ak pomôcka nie je funkčná a nemožno ju opraviť, alebo ak pomôcka nie je funkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť pomôcku, peňažný príspevok na kúpu tejto pomôcky a ani jeho pomernú časť. Ak bol peňažný príspevok poskytnutý na kúpu psa so špeciálnym výcvikom a pes so špeciálnym výcvikom neplní svoj účel, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť psa so špeciálnym výcvikom, peňažný príspevok na jeho kúpu a ani jeho pomernú časť.“.

01.07.2011

33. V § 28 odseky 5 a 6 znejú:

01.07.2011

(5) Peňažný príspevok použitý na kúpu pomôcky alebo jeho pomerná časť sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie

01.07.2011

a) pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu pomôcky okrem peňažného príspevku na kúpu psa so špeciálnym výcvikom, peňažného príspevku na kúpu druhého načúvacieho aparátu, alebo

01.07.2011

b) pred uplynutím desiatich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu druhého elektrického vozíka.

01.07.2011

(6) Ak dedičia preukážu, že skutočná hodnota pomôcky je nižšia alebo rovnaká ako výška pohľadávky podľa odseku 5, príslušný orgán uplatní v konaní o dedičstve pohľadávku vo výške skutočnej hodnoty pomôcky. Ak výška peňažného príspevku použitého na kúpu pomôcky, jeho pomerná časť alebo skutočná hodnota pomôcky je najviac 165,97 eura alebo, ak dedičia pomôcku vrátia, peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomerná časť sa neuplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve. Skutočnú hodnotu pomôcky preukazujú dedičia znaleckým posudkom.“.

01.07.2011

34. V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.07.2011

k) odhad počtu predaných pomôcok fyzickým osobám v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu.“.

01.07.2011

35. V § 33 odsek 20 znie:

01.07.2011

(20) Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je nezaopatreným dieťaťom, poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie.“.

01.07.2011

36. V § 34 odsek 16 znie:

01.07.2011

(16) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba uvedená v odseku 6 alebo bude navštevovať školské zariadenie a bude spĺňať podmienku využívania osobného motorového vozidla uvedenú v odseku 6, je povinná vrátiť pomernú časť peňažného príspevku, ak do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa nezamestná alebo sa jej neposkytuje sociálna služba uvedená v odseku 6 alebo nenavštevuje školské zariadenie a nespĺňa podmienku využívania osobného motorového vozidla uvedenú v odseku 6. Ak v tejto lehote bolo osobné motorové vozidlo odcudzené alebo havarované, platí odsek 18 rovnako.“.

01.07.2011

37. V § 34 ods. 19 sa za slová „v odsekoch“ vkladá slovo „13,“.

01.07.2011

38. V § 35 ods. 2 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

01.07.2011

39. V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Peňažný príspevok podľa prvej vety nemožno poskytnúť na odstránenie alebo prekonanie bariér, ktoré možno prekonať použitím pomôcok, ktoré možno poskytnúť alebo zapožičať na základe verejného zdravotného poistenia.37)“.

01.07.2011

40. V § 37 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Za úpravu rodinného domu sa považuje aj úprava vstupu do rodinného domu a úprava prístupu do rodinného domu. Za úpravu garáže sa považuje aj úprava vstupu do garáže a úprava prístupu do garáže.“.

01.07.2011

41. V § 37 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v lehote podľa prvej vety nevykoná vyúčtovanie peňažného príspevku podľa prvej vety, je povinná vrátiť vyplatený peňažný príspevok najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty uvedenej v prvej vete.“.

01.07.2011

42. V § 37 ods. 12 sa vypúšťajú slová „alebo dokladu o vykonanej úprave bytu, rodinného domu alebo garáže“.

01.07.2011

43. V § 37 ods. 17 prvej vete sa za slová „inej osobe“ vkladajú slová „alebo nevyužíva byt, rodinný dom alebo garáž, na úpravu ktorých jej bol poskytnutý peňažný príspevok“ a vypúšťa sa druhá veta.

01.07.2011

44. V § 37 ods. 18 sa za slovo „častí“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová:„ak predmetom konania o dedičstve je upravený byt, rodinný dom alebo garáž, ak odseky 19 a 20 neustanovujú inak“.

01.07.2011

45. § 37 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:

01.07.2011

(20) Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred začatím stavebných prác súvisiacich s vykonaním úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, výška vyplateného peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa uplatní ako pohľadávka v konaní o dedičstve. Podľa prvej vety sa postupuje aj vtedy, ak predmetom konania o dedičstve nie je upravený byt, rodinný dom alebo garáž.

01.07.2011

(21) Lehota siedmich rokov podľa odsekov 8, 14, 17 a 18 začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nadobudlo právoplatnosť.“.

01.07.2011

46. V § 38 ods. 8 sa slovo „aj“ nahrádza slovom „alebo“.

01.07.2011

47. V § 38 odsek 16 znie:

01.07.2011

(16) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.1a) To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje sociálna služba

01.07.2011

a) v zariadení podporovaného bývania,1a) alebo

01.07.2011

b) v zariadení sociálnych služieb1a) na určitý čas, najviac 30 po sebe nasledujúcich dní.“.

01.07.2011

48. V § 39 ods. 2 sa za slovo „zabezpečiť“ vkladá slovo „každodenne“.

01.07.2011

49. V § 40 ods. 1 sa slová „staršiu ako šesť rokov, ktorá“ nahrádzajú slovami „ktorá dovŕšila šesť rokov veku a“.

01.07.2011

50. V § 40 ods. 12 sa slovo „1,3“ nahrádza slovom „1,4“.

01.07.2011

51. V § 40 ods. 13 sa slová „zamestnania a“ nahrádzajú slovami „zamestnania alebo“.

01.07.2011

52. V § 40 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Ak počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie, peňažný príspevok na opatrovanie sa vyplatí najviac za 30 po sebe nasledujúcich dní poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení.“.

01.07.2011

53. V § 41 ods. 3 tretej vete a štvrtej vete sa slová „Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „Európskej centrálnej banky“.

01.07.2011

54. V § 41 ods. 4 sa slová „predo dňom posúdenia“ nahrádzajú slovami „predo dňom vypracovania komplexného posudku“.

01.07.2011

55. V § 41 sa vypúšťa odsek 8.

01.07.2011

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.

01.07.2011

56. V § 41 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

01.07.2011

(10) Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania príslušnému orgánu, zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,1) poskytovateľovi sociálnej služby1a) alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie podľa prvej vety sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy35) o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí úrad so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) s poskytovateľom sociálnej služby,1a) s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem, alebo s iným príslušným orgánom. Ak má záujem užívať pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie úrad, ktorému bola pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie vrátené, nie je potrebné uzatvoriť zmluvu o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania.“.

01.07.2011

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

01.07.2011

57. § 41 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

01.07.2011

(13) Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepoužila poskytnutý jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky, na úpravu pomôcky, na opravu pomôcky, na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu osobného motorového vozidla a táto fyzická osoba zomrela, poskytnutý peňažný príspevok sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve.“.

01.07.2011

58. V § 43 ods. 1 sa za slovom „priznaní“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.

01.07.2011

59. V § 43 ods. 2 a 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak § 40 ods. 16, 18 až 20 neustanovujú inak“.

01.07.2011

60. V § 45 ods. 4 sa slová „vo výzve písomne upozornená“ nahrádzajú slovami „v písomnej výzve upozornená“.

01.07.2011

61. V § 45 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a táto fyzická osoba bola na tento dôsledok v písomnej výzve upozornená“.

01.07.2011

62. V § 45 ods. 7 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a pripájajú sa tieto vety: „Ak fyzická osoba nevyhovie výzve podľa odsekov 4 a 5 do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zastavení výplaty opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu, príslušný orgán rozhodne o odňatí tohto príspevku. Lehota jedného roka začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o zastavení výplaty nadobudlo právoplatnosť.“.

01.07.2011

63. V § 45 odsek 9 znie:

01.07.2011

(9) Peňažný príspevok na kompenzáciu sa dodatočne spätne prizná, odníme, odníme a zastaví sa jeho výplata, zvýši, zníži, doplatí, obnoví sa jeho výplata, dodatočne spätne sa rozhodne o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť alebo sa rozhodne o zrušení povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, ak príslušný orgán dodatočne zistí, že

01.07.2011

a) peňažný príspevok na kompenzáciu nepriznal, aj keď priznať mal,

01.07.2011

b) peňažný príspevok na kompenzáciu priznal neprávom,

01.07.2011

c) peňažný príspevok na kompenzáciu priznal v nižšej sume ako patril,

01.07.2011

d) peňažný príspevok na kompenzáciu priznal vo vyššej sume ako patril,

01.07.2011

e) peňažný príspevok na kompenzáciu priznal od neskoršieho dňa ako patril,

01.07.2011

f) peňažný príspevok na kompenzáciu odňal, aj keď odňať nemal,

01.07.2011

g) peňažný príspevok na kompenzáciu odňal a zastavil jeho výplatu, aj keď odňať a zastaviť jeho výplatu nemal,

01.07.2011

h) zastavil výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu, aj keď jeho výplatu zastaviť nemal, alebo

01.07.2011

i) rozhodol o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, aj keď túto povinnosť uložiť nemal.“.

01.07.2011

64. V § 45 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

01.07.2011

(10) Za príslušný orgán podľa odseku 9 sa považuje správny orgán, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni. Pri dodatočnom rozhodovaní za spätné obdobie vychádza príslušný orgán zo skutkového stavu a právneho stavu, ktorý platil v čase vydania pôvodného rozhodnutia. Proti novému rozhodnutiu sa môže fyzická osoba odvolať. Nárok na dodatočné poskytnutie a vyplatenie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo jeho časti za spätné obdobie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, od ktorého peňažný príspevok alebo jeho časť patril. Povinnosť fyzickej osoby vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, od ktorého peňažný príspevok nepatril alebo patril v nižšej sume.“.

01.07.2011

Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.

01.07.2011

65. V § 45 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri rozhodovaní vychádza príslušný orgán z právneho stavu, ktorý platil v čase, keď zisťoval alebo prehodnocoval príjem za kalendárny rok, za ktorý bol fyzickej osobe dodatočne vyplatený príjem. Na rozhodovanie podľa prvej vety platí odsek 10 štvrtá veta a piata veta rovnako.“.

01.07.2011

66. V § 45 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

01.07.2011

67. V § 45 ods. 13 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 až 11“.

01.07.2011

68. V § 45 ods. 14 prvej vete sa za slová „ak sa zistí,“ vkladajú slová „že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nespĺňa podmienky podľa § 17 ods. 1 na vyhotovenie preukazu alebo parkovacieho preukazu ustanovené týmto zákonom alebo“, slová „že preukaz“ sa nahrádzajú slovom „preukaz“ a slová „vo výzve písomne“ sa nahrádzajú slovami „v písomnej výzve“.

01.07.2011

69. V § 46 ods. 1 sa za slová „na základe“ vkladá slovo „preukázateľne“.

01.07.2011

70. V § 49 ods. 3 sa slovo „činnosti“ nahrádza slovami „hodiny osobnej asistencie“.

01.07.2011

71. V § 51 písm. f) sa slová „vrátených pomôcok“ nahrádzajú slovami „vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení“.

01.07.2011

72. V § 51 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

01.07.2011

n) vykonáva terénnu sociálnu prácu,“.

01.07.2011

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).

01.07.2011

73. V § 52 písm. a) štvrtom bode sa za slová „odňatí a zastavení výplaty,“ vkladajú slová „o odňatí,“.

01.07.2011

74. V § 52 písmeno b) znie:

01.07.2011

b) uzatvára zmluvu so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) s poskytovateľom sociálnej služby,1a) s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s iným príslušným orgánom o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania,“.

01.07.2011

75. V § 52 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a posudzuje potrebu osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,1)“.

01.07.2011

76. V § 52 písm. p) sa za slová „evidenciu vrátených“ vkladá slovo „funkčných“, za slovo „pomôcok“ sa vkladajú slová „a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení“ a slová „o vrátených pomôckach“ sa nahrádzajú slovami „o vrátených funkčných pomôckach a o vrátených funkčných zdvíhacích zariadeniach“.

01.07.2011

77. V § 52 písm. w) sa slová „ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.

01.07.2011

78. V § 55 ods. 1 druhej vete sa za slovo „Konanie“ vkladajú slová „o odňatí peňažného príspevku na kompenzáciu,“.

01.07.2011

79. V § 55 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V konaní o preukaze a v konaní o parkovacom preukaze koná v mene maloletého dieťaťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,51a) toto zariadenie.“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

01.07.2011

51a) § 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.
§ 54 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

01.07.2011

80. V § 55 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „lekársky nález“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález okrem prípadov uvedených v § 11 ods. 7 a 8.“.

01.07.2011

81. V § 55 odsek 7 znie:

01.07.2011

(7) Podkladom na rozhodnutie o parkovacom preukaze je lekársky posudok podľa § 11 ods. 13 alebo podľa § 11 ods. 15 alebo komplexný posudok, ak bol vypracovaný.“.

01.07.2011

82. V § 55 odsek 11 znie:

01.07.2011

(11) Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok podľa § 15 ods. 1, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vypracovania komplexného posudku. Ak je podkladom na rozhodnutie lekársky posudok podľa § 11 ods. 12, 13 alebo 15, lehota na jeho vypracovanie je 30 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania lekárskeho posudku. Lehota na vyhotovenie rozhodnutia o parkovacom preukaze, ktorého podkladom je komplexný posudok podľa § 15 ods. 1, je 15 dní od vypracovania tohto posudku. Ak nemôže príslušný orgán vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže ústredie predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.“.

01.07.2011

83. V § 55 odsek 13 znie:

01.07.2011

(13) Príslušný orgán doručí účastníkovi konania spolu s rozhodnutím aj komplexný posudok alebo lekársky posudok, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia. Pri peňažnom príspevku na opatrovanie doručí príslušný orgán účastníkovi konania rozhodnutie a fyzickej osobe, na ktorej opatrovanie účastník konania tento príspevok žiada, doručí komplexný posudok alebo lekársky posudok, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia.“.

01.07.2011

84. V § 55 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Príslušný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov alebo o zvýšení peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 z dôvodu úpravy sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)“.

01.07.2011

85. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

01.07.2011

㤠56a

01.07.2011

(1) Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiada podľa § 3 ods. 3 príslušný orgán na základe výsledkov odbornej diagnostiky o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1)

01.07.2011

(2) Príslušný orgán posúdi potrebu osobitnej starostlivosti podľa odseku 1

01.07.2011

a) do 30 dní od doručenia žiadosti o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti, alebo

01.07.2011

b) do 30 dní od zabezpečenia doplnenia potrebného vyšetrenia posudkovým lekárom.“.

01.07.2011

86. V § 63 odsek 1 znie:

01.07.2011

(1) Lekársku posudkovú činnosť na účely tohto zákona vykonáva posudkový lekár, ktorým je na účely tohto zákona lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo.“.

01.07.2011

87. V § 65 ods. 11 a 12 sa slová „do 31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2012“.

01.07.2011

88. Za § 67 sa vkladajú § 67a až 67c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

01.07.2011

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2011

01.07.2011

§ 67a

01.07.2011

Na konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu, o parkovacom preukaze a o preukaze začaté pred 1. júlom 2011, ktoré neboli právoplatne skončené do 30. júna 2011, sa vzťahujú lehoty podľa zákona účinného do 30. júna 2011.

01.07.2011

§ 67b

01.07.2011

(1) Posudkový lekár na účely tohto zákona podľa predpisov účinných do 30. júna 2011, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 63 ods. 1 a vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely tohto zákona podľa predpisov účinných do 30. júna 2011, sa považuje za posudkového lekára na účely tohto zákona podľa predpisov účinných od 1. júla 2011 a môže vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez získania odbornej spôsobilosti podľa § 63 ods. 1 najdlhšie do 31. decembra 2013. Ustanovenie § 65 ods. 20 sa od 1. júla 2011 nepoužije.

01.07.2011

(2) Posudkovým lekárom na účely tohto zákona môže byť aj lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 63 ods. 1 najdlhšie do piatich rokov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru, uzatvorenia dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Ustanovenie § 65 ods. 20 sa od 1. júla 2011 nepoužije.

01.07.2011

§ 67c

01.07.2011

Ak výška peňažného príspevku za opatrovanie podľa § 66 ods. 5 dosiahne sumu uvedenú v § 40 ods. 10, príslušný orgán rozhodne o odňatí peňažného príspevku za opatrovanie a o poskytnutí peňažného príspevku na opatrovanie podľa zákona účinného od 1. júla 2011. Ustanovenie § 66 ods. 6 sa od 1. júla 2011 nepoužije.“.

01.07.2011

89. V prílohe č. 3 kapitole III. Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok prvý bod znie:

01.07.2011

„1. Poruchy funkcie štítnej žľazy

01.07.2011

a) hyperfunkcia stredný stupeň (s pretrvávajúcou tachykardiou, značná strata na váhe a pod.) 20 – 30

01.07.2011

b) hyperfunkcia ťažký stupeň (výrazné schudnutie, tyreotoxické srdce, psychické a očné poruchy) 40 – 50

01.07.2011

c) hypofunkcia nedostatočne kompenzovaná liečbou 20 – 30“.

01.07.2011

90. V prílohe č. 3 kapitole V. Nervový systém (poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov) siedmy bod znie:

01.07.2011

„7. Diseminované poruchy CNS (demyelinizačné ochorenia a iné podobné zriedkavé ochorenia)

01.07.2011

a) ľahká porucha (EDSS 1,0 – 3,0) 40

01.07.2011

b) stredná porucha (EDSS 3,5 – 5,5) 50 – 60

01.07.2011

c) ťažká porucha (EDSS 6 – 7,5) 70 – 80

01.07.2011

d) komplexná porucha (EDSS 8,0 – 9,5) 90 – 100“.

01.07.2011

91. V prílohe č. 3 kapitole IX. Dýchacia sústava sa v štvrtom bode slová „(podľa tabuľky č. 4)“ nahrádzajú slovami „(podľa tabuľky č. 2)“.

01.07.2011

92. V prílohe č. 3 kapitole XII. Pohybový a podporný aparát časti A v jedenástom bode ods. 1 písm. a) sa slovo „40“ nahrádza slovami „30 – 50“.

01.07.2011

93. V prílohe č. 4 sa za bod 13.6. vkladá nový bod 13.7., ktorý znie:

01.07.2011

„13.7. sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby,“.

01.07.2011

Doterajší bod 13.7. sa označuje ako bod 13.8.

01.07.2011

94. V prílohách č. 10 až 14 sa v tabuľkách slovo „predpisom30)“ nahrádza slovom „predpisom29)“.

01.07.2011

95. Príloha č. 16 vrátane nadpisu znie:

01.07.2011

„Príloha č. 16 k zákonu č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.

01.07.2011

Výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie

01.07.2011

Meno a priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:
...................................................................

01.07.2011

Rodné číslo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:
...................................................................

01.07.2011

Meno a priezvisko osobného asistenta:
...................................................................

01.07.2011

Mesiac a rok:
...................................................................

01.07.2011

Vzťah medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom:
...................................................................

01.07.2011

Odpracované hodiny osobnej asistencie za mesiac:
...................................................................

01.07.2011

Z toho tlmočenie (artikulačné, taktilné a v posunkovej reči):
...................................................................

01.07.2011

........................ ..........................................................................
Osobný asistent Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

01.07.2011

V ............................. dňa ............................

01.07.2011

Vysvetlivky k vyplňovaniu výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie:

01.07.2011

Mesiac a rok – uvedie sa mesiac a rok, v ktorom bola osobná asistencia vykonaná.

01.07.2011

Vzťah medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom – uvedie sa, či osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva

01.07.2011

a) manžel,

01.07.2011

b) manželka,

01.07.2011

c) rodič,

01.07.2011

d) fyzická osoba, ktorá prevzala fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu,

01.07.2011

e) fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

01.07.2011

f) dieťa,

01.07.2011

g) starý rodič,

01.07.2011

h) vnuk,

01.07.2011

i) súrodenec,

01.07.2011

j) nevesta,

01.07.2011

k) zať,

01.07.2011

l) svokor,

01.07.2011

m) svokra,

01.07.2011

n) iná osoba (vyššie neuvedená).

01.07.2011

Odpracované hodiny osobnej asistencie za mesiac – uvedie sa súhrn odpracovaných hodín osobnej asistencie za konkrétny kalendárny mesiac.

01.07.2011

Z toho tlmočenie (artikulačné, taktilné a v posunkovej reči) – uvedie sa súhrn odpracovaných hodín osobnej asistencie za konkrétny kalendárny mesiac, počas ktorých bolo vykonávané tlmočenie.

01.07.2011

Osobný asistent – uvedie sa podpis osobného asistenta.

01.07.2011

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím – uvedie sa podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie vypracovala a predkladá príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.07.2011

V........................... dňa............. – uvedie sa miesto a deň, mesiac a rok vyhotovenia výkazu.“.

01.07.2011

Čl. III

01.07.2011

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. a zákona č. 664/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2011

1. V § 3 písmeno k) znie:

01.07.2011

k) plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,1a)“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.07.2011

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.“.

01.07.2011

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

01.07.2011

4) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1) v platnom znení.“.

01.07.2011

3. V § 4 ods. 6 písm. a) druhý bod znie:

01.07.2011

2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,“.

01.07.2011

4. V § 4 ods. 6 písm. a) sa za druhý bod vkladajú nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:

01.07.2011

3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

01.07.2011

4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“.

01.07.2011

Doterajší tretí bod až deviaty bod sa označujú ako piaty bod až jedenásty bod.

01.07.2011

5. V § 4 ods. 6 písmeno k) znie:

01.07.2011

k) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy inštitúcie, styčného orgánu a prístupového bodu podľa osobitného predpisu,1a)“.

01.07.2011

6. V § 5 ods. 7 písm. a) druhý bod znie:

01.07.2011

2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,“.

01.07.2011

7. V § 5 ods. 7 písm. a) sa za druhý bod vkladajú nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:

01.07.2011

3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

01.07.2011

4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“.

01.07.2011

Doterajší tretí bod až deviaty bod sa označujú ako piaty bod až jedenásty bod.

01.07.2011

8. V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

01.07.2011

d) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy príslušnej inštitúcie podľa osobitného predpisu,1a)“.

01.07.2011

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

01.07.2011

9. V § 5 odsek 8 znie:

01.07.2011

(8) Sídla úradov určených na výkon pôsobnosti v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti v územných obvodoch krajov sú uvedené v prílohe č. 3.“.

01.07.2011

Čl. V

01.07.2011

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z. a zákona č. 554/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2011

1. V § 11 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.07.2011

(5) Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu19a) alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty prídavku a príplatku k prídavku určí platiteľ; odsek 4 prvá veta a druhá veta sa nepoužijú.“.

01.07.2011

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

01.07.2011

19a) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2011

2. § 12 znie:

01.07.2011

㤠12

01.07.2011

(1) Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku v súlade s § 1 ods. 2 a 3, platiteľ z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby alebo z podnetu fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku a príplatku k prídavku oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní prídavku a príplatku k prídavku

01.07.2011

a) ďalšej oprávnenej osobe alebo

01.07.2011

b) zariadeniu podľa osobitného predpisu,19b) v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestené.

01.07.2011

(2) Ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva riadne plnenie povinnej školskej dochádzky,19c) alebo ak platiteľ z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby alebo z podnetu fyzickej osoby zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku v súlade s § 1 ods. 2 a 3, platiteľ vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku. Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt,16) alebo ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

01.07.2011

(3) Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie. Ak bol osobitný príjemca určený z dôvodu, že dieťa zanedbáva riadne plnenie povinnej školskej dochádzky,19c) platiteľ uvoľní osobitného príjemcu spravidla najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu.

01.07.2011

(4) Ak sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca ďalšej oprávnenej osobe, zariadeniu podľa osobitného predpisu,19b) v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestené, alebo osobitnému príjemcovi, ustanovenia o povinnostiach oprávnenej osoby sa primerane vzťahujú aj na tieto subjekty, ktoré zabezpečia účelné využitie prídavku a príplatku k prídavku.“.

01.07.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:

01.07.2011

19b) § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.07.2011

19c) § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 19 až 26 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2011

3. V § 16 odsek 1 znie:

01.07.2011

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní22a) okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní.“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

01.07.2011

22a) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2011

4. V § 16 ods. 2 sa slová „§ 11 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6 a 7“.

01.07.2011

5. V § 17a sa slová „§ 11 ods. 1 až 6, 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 až 7, 9 a 10“ a slová „§ 12 ods. 2 až 4 a 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 a 3“.

01.07.2011

Čl. VI

01.07.2011

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z. a zákona č. 317/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2011

1. V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní pomerov podľa prvej vety na účely rozhodnutia súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu podľa osobitného predpisu17a) zisťuje informácie o spôsobilosti obidvoch rodičov osobne vychovávať dieťa, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa, názory obidvoch rodičov na zaistenie potrieb dieťaťa v prípade osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi, a to aj vtedy, keď len jeden rodič prejaví záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi, a posudzuje možnosti osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi s prihliadnutím na záujmy dieťaťa, na zaistenie potrieb dieťaťa a na názor dieťaťa.“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.07.2011

17a) Napríklad § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.“.

01.07.2011

2. V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

01.07.2011

3. V § 21 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zisťuje názor dieťaťa, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 4 písm. c), ktoré má utvorené vhodné podmienky na zisťovanie názoru dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykoná zisťovanie názoru dieťaťa v tomto zariadení po predchádzajúcej dohode s týmto zariadením.“.

01.07.2011

4. V § 23 ods. 2 písm. e) druhom bode sa slovo „sústavnú“ nahrádza slovom „osobitnú“ a slovo „posudkom“ sa nahrádza slovom „vyjadrením“.

01.07.2011

5. V § 27 ods. 1 sa za slová „§ 51 ods. 2“ vkladajú slová „alebo do krízového strediska podľa § 62 ods. 2“.

01.07.2011

6. § 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.07.2011

(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

01.07.2011

a) zabezpečuje maloletému bez sprievodu na jeho žiadosť právne poradenstvo,

01.07.2011

b) zabezpečuje maloletému bez sprievodu právnu pomoc podľa osobitného predpisu.31a)“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

01.07.2011

31a) § 24a zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2011

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

01.07.2011

32) Zákon č. 447/2008 Z. z.“.

01.07.2011

8. V § 33 ods. 2 druhej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

01.07.2011

9. V § 33 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zariadenie, ktoré realizuje prípravu dieťaťa, alebo akreditovaný subjekt, ktorý realizuje prípravu dieťaťa, doručí správu o príprave dieťaťa najneskôr do 30 dní od začatia prípravy dieťaťa určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 34 ods. 1 a príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak nie je príprava dieťaťa skončená do 30 dní od jej začatia, zariadenie alebo akreditovaný subjekt, písomne informuje tieto orgány o dôvodoch neskončenia prípravy dieťaťa a o predpokladanom termíne skončenia prípravy dieťaťa. Ak nebola príprava dieťaťa realizovaná z dôvodu nízkeho veku dieťaťa a sú splnené podmienky podľa odseku 1, zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, bezodkladne doručí určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 34 ods. 1 a príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomnú informáciu, že príprava dieťaťa nebola realizovaná z dôvodu nízkeho veku dieťaťa; táto informácia sa na účely sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti považuje za správu o príprave dieťaťa. Tento postup platí primerane aj na určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý realizuje prípravu dieťaťa.“.

01.07.2011

10. V § 34 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je získanie rodného listu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, doloží orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomnú informáciu o dôvodoch, pre ktoré nie je možné doložiť rodný list do spisovej dokumentácie a rodný list dieťaťa doloží dodatočne,“.

01.07.2011

11. V § 35 ods. 6 písm. c) sa slová „vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 39 ods. 2 alebo“ nahrádzajú slovami „právne úkony v plnom rozsahu,“.

01.07.2011

12. V § 35 ods. 6 písm. d) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.

01.07.2011

13. V § 35 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.07.2011

e) súd rozhodol podľa osobitného predpisu36f)

01.07.2011

1. o pozastavení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby a výkon rodičovských práv tejto osoby je pozastavený v čase konania vo veci zapísania fyzickej osoby do zoznamu žiadateľov,

01.07.2011

2. o obmedzení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby, alebo

01.07.2011

3. o pozbavení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby.“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 36f znie:

01.07.2011

36f) § 38 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

01.07.2011

14. V § 39 odsek 4 znie:

01.07.2011

(4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

01.07.2011

a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a) alebo

01.07.2011

b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

01.07.2011

38a) § 92 a 93 Trestného zákona.“.

01.07.2011

15. V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.07.2011

e) žiadateľ ani na jeho výzvu nezačne do 30 dní od doručenia tejto výzvy aktualizovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 40.“.

01.07.2011

16. V § 47 ods. 6 sa slová „§ 62 ods. 2 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 62 ods. 2, 6, 8 a 9“.

01.07.2011

17. V § 47a ods. 1 sa odkaz 38a nad slovom „starostlivosť“ označuje ako odkaz 38b a poznámka pod čiarou k odkazu 38a sa označuje ako poznámka pod čiarou 38b.

01.07.2011

18. V § 48 ods. 4 sa slová „a 14“ nahrádzajú slovami „a 13“.

01.07.2011

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 42a sa citácia „§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2011

20. V § 53 ods. 1 písm. b) sa slová „je občan s ťažkým zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „vyžaduje na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu22a) osobitnú starostlivosť z dôvodu zdravotného stavu“.

01.07.2011

21. V § 53 ods. 2 sa za slová „bolo najneskôr po“ vkladá slovo „štvortýždňovej“, slová „§ 53 ods. 4 písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. c) piateho bodu, v prípade dieťaťa uvedeného v odseku 4 písm. e)“ a vypúšťa sa druhá veta.

01.07.2011

22. V § 53 ods. 4. písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je dĺžka trvania výchovného opatrenia určená súdom,“.

01.07.2011

23. V § 53 ods. 4 písm. c) piatom bode sa slovo „posudku“ nahrádza slovom „vyjadrenia“ a za slová „a pre deti“ sa vkladá čiarka a slová „s ťažkým zdravotným postihnutím“ sa nahrádzajú slovami „ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu22a)“.

01.07.2011

24. V § 53 ods. 5 sa za slová „§ 39 ods. 4“ vkladajú slová „a ods. 11 písm. b)“.

01.07.2011

25. V poznámke pod čiarou k odkazu 43 sa citácia „Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“.

01.07.2011

26. V § 53 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Podmienky zotrvania mladého dospelého dohodne detský domov písomne s mladým dospelým. Súčasťou písomnej dohody je aj konkrétny plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa § 55 ods. 2 vypracovaný pre mladého dospelého.“.

01.07.2011

27. V § 53 ods. 10 sa odkaz 41 nad slovom „predpisu“ označuje ako odkaz 43.

01.07.2011

28. V § 53 sa odsek 11 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.07.2011

c) v písomnom zhodnotení prípravy; súčasťou písomného zhodnotenia prípravy je najmä

01.07.2011

1. zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií podľa písmena a) a zhodnotenie spolupráce v nácviku podľa písmena b) počas prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,

01.07.2011

2. uvedenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,

01.07.2011

3. uvedenie záveru, že fyzická osoba absolvovala alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.“.

01.07.2011

29. § 53 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

01.07.2011

(12) Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej rodine aj fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu,43a) fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu,43a) ak ide o dieťa podľa odseku 1 písm. c) a d), alebo fyzická osoba uvedená v § 93 ods. 9 a táto fyzická osoba

01.07.2011

a) zabezpečovala starostlivosť o deti alebo vykonávala sociálnu prácu v detskom domove nepretržite najmenej tri roky a

01.07.2011

b) absolvovala časti prípravy podľa odseku 11 písm. a) prvého bodu a písmena b) v rozsahu najmenej ôsmich hodín.

01.07.2011

(13) Prípravu podľa odseku 12 písm. b) vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa miesta sídla detského domova alebo ktorýkoľvek orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po dohode s detským domovom, ktorý fyzickú osobu zamestnáva alebo akreditovaný subjekt, ktorý má udelenú akreditáciu na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa odseku 11, po dohode s detským domovom, ktorý fyzickú osobu zamestnáva; na túto prípravu § 53 ods. 11 písm. c) platí rovnako.“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

01.07.2011

43a) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.07.2011

30. § 54 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.07.2011

(7) Ak výsledky odbornej diagnostiky alebo priebežné výsledky odbornej diagnostiky preukazujú, že dieťa vo veku do troch rokov treba zaradiť do špecializovanej samostatnej skupiny podľa § 53 ods. 4 písm. c) piateho bodu alebo že dieťa treba zaradiť do špecializovanej samostatnej skupiny pre deti s duševnou poruchou, alebo je dieťaťu potrebné poskytovať osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou, detský domov požiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo, o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.22a)“.

01.07.2011

31. V § 55 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a na konci sa pripájajú tieto vety: „Súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj spôsob a časový interval vyhodnocovania plnenia tohto plánu. Plán výchovnej práce s dieťaťom sa vyhodnocuje najmenej jedenkrát mesačne. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa sa komplexne vyhodnocuje najmenej jedenkrát polročne.“.

01.07.2011

32. V § 55 odsek 2 znie:

01.07.2011

(2) Súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj plán prípravy na osamostatnenie sa zodpovedajúci potrebám a možnostiam dieťaťa, ktorý zahrnie detský domov do individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa najneskôr rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.“.

01.07.2011

33. § 55 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

01.07.2011

(3) Po skončení ústavnej starostlivosti podľa § 59 ods. 1 písm. f) vypracuje detský domov s mladým dospelým plán prípravy na osamostatnenie sa, ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania. Do plánu prípravy na osamostatnenie sa vypracovaného s mladým dospelým sa uvedie pri jeho odchode návrh mladého dospelého podľa § 69 ods. 2 prvej vety.

01.07.2011

(4) Plán prípravy na osamostatnenie sa podľa odsekov 2 a 3 zohľadňuje možnosti pomoci obce podľa § 75 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti.“.

01.07.2011

34. V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťa slovo „50,“.

01.07.2011

35. § 57 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

01.07.2011

(5) Detský domov môže utvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ktorej bola v detskom domove poskytovaná starostlivosť do dovŕšenia 25. roku veku podľa § 49 ods. 3, ak sa táto fyzická osoba sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Dĺžka pobytu podľa prvej vety nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov. Sústavná príprava na povolanie štúdiom sa posudzuje podľa osobitného predpisu.42a)

01.07.2011

(6) Podmienky na predĺženie pobytu a výšku úhrady za tento pobyt dohodne písomne detský domov s plnoletou fyzickou osobou podľa odseku 5. Na určenie výšky úhrady sa vzťahuje § 61 ods. 6 a 7 prvá a tretia veta rovnako.“.

01.07.2011

36. V § 60 ods.1 písmeno j) znie:

01.07.2011

j) záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa,“.

01.07.2011

37. V § 61 ods. 2 prvej vete sa za slovami „najviac vo výške“ vypúšťa slovo „dvojnásobku“.

01.07.2011

38. V § 61 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak mladý dospelý má nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, na určenie úhrady sa odsek 2 vzťahuje rovnako. Ak je mladý dospelý poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke podľa osobitného predpisu,44b) platí úhradu podľa odseku 6 najviac vo výške tejto dávky a týchto príspevkov.“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 44b znie:

01.07.2011

44b) Zákon č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2011

39. V § 62 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „na základe dohody so zákonným zástupcom dieťaťa alebo na základe dohody s plnoletou fyzickou osobou“.

01.07.2011

40. V § 62 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na prijatie dieťaťa v naliehavých prípadoch sa § 51 ods. 2 vzťahuje rovnako.“.

01.07.2011

41. V § 62 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa dieťa zdržiava mimo krízového strediska so súhlasom krízového strediska, postupuje krízové stredisko podľa § 56 ods. 6 a 7.“.

01.07.2011

42. § 62 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.07.2011

(9) Ak sa v krízovom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu podľa odseku 1 písm. b) a c), môže krízové stredisko dieťaťu, ktoré sa zdržiava krátkodobo so súhlasom krízového strediska mimo krízového strediska z dôvodu návštevy rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu, poskytnúť na účel podpory plnenia individuálneho plánu na zvládnutie krízy príspevok na stravu vo výške časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa dieťa zdržiava mimo krízového strediska.“.

01.07.2011

43. V § 63 ods. 2 sa odkaz 44b nad slovami „adiktológa“ a „psychiatra“ označuje ako odkaz 44c a poznámka pod čiarou k odkazu 44b sa označuje ako poznámka pod čiarou 44c.

01.07.2011

44. V § 69 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.07.2011

(2) Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytuje detský domov v peňažnej forme spôsobom navrhnutým mladým dospelým. Ak je to účelné na zabezpečenie bývania mladého dospelého, na zabezpečenie vecí súvisiacich s bývaním alebo na iné účely súvisiace so zvýšením schopnosti mladého dospelého samostatne sa živiť, ktoré navrhne obec podľa § 75 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu, môže detský domov rozhodnúť o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého aj vo vecnej forme alebo v kombinovanej forme alebo môže rozhodnúť o určení iného spôsobu poskytnutia peňažnej formy tohto príspevku, ako navrhne mladý dospelý. Vecnú formu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého alebo vecnú časť kombinovanej formy tohto príspevku poskytne detský domov podľa právoplatného rozhodnutia.“.

01.07.2011

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.07.2011

45. V § 69 ods. 4 sa za slová „v domove sociálnych služieb pre dospelých32)“ vkladajú slová „alebo v špecializovanom zariadení45b)“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:

01.07.2011

45b) § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2011

46. V § 72 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedie zoznam fyzických osôb, ktoré skončili odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce (ďalej len „zoznam supervízorov“)“.

01.07.2011

47. V § 73 ods. 1 písmeno c) znie:

01.07.2011

c) zriaďuje, kontroluje a metodicky usmerňuje detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu, schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru týchto detských domovov a vypracúva koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu,“.

01.07.2011

48. V § 73 ods. 1 písm. d) sa slovo „schvaľuje“ nahrádza slovami „určuje priority v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach v územných obvodoch určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a spôsob ich organizačného zabezpečenia a schvaľuje“.

01.07.2011

49. V § 73 ods. 1 písmeno g) znie:

01.07.2011

g) zverejňuje na svojom webovom sídle výšku priemerných bežných výdavkov určených podľa § 89 ods. 3 na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok,“.

01.07.2011

50. V § 73 ods. 1 písm. h) sa za slovom „rodiny“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu,“.

01.07.2011

51. V § 73 ods. 1 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:

01.07.2011

v) plní úlohy na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, a to

01.07.2011

1. poskytuje finančné prostriedky podľa § 89,

01.07.2011

2. priebežne sleduje a vypracúva prehľad o stave miest v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, v krízových strediskách a v resocializačných strediskách zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, určených na vykonávanie rozhodnutí súdu v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely určenia spôsobu realizácie plánu zabezpečovania vykonávania rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) v zariadeniach (ďalej len „plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadení“),

01.07.2011

3. vypracúva v spolupráci s určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v spolupráci s vyšším územným celkom prehľad regionálnych potrieb v oblasti vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 30. apríla,

01.07.2011

4. vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa písmena d) plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, ktorého súčasťou sú podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach vrátane počtu miest a požiadaviek na odborné zameranie a špecializáciu krízového strediska, počtu miest a špecifikácie potrebných miest podľa § 53, ktoré treba zabezpečiť v zariadeniach zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, pre územné obvody určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30. júna kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,

01.07.2011

5. vypracúva a zverejňuje spôsob realizácie plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu do 31. októbra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,

01.07.2011

6. uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89 s vyšším územným celkom, obcou a akreditovaným subjektom a kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok,

01.07.2011

7. doručuje návrh zmluvných podmienok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu do 31. januára bežného rozpočtového roku,

01.07.2011

8. aktualizuje a zabezpečuje dostupnosť informácií na účely zabezpečenia sústavnej ochrany dieťaťa podľa § 26,“.

01.07.2011

Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).

01.07.2011

52. V § 73 ods. 2 písm. e) devätnásty bod znie:

01.07.2011

19. ktorý spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 pri vypracúvaní prehľadu regionálnych potrieb v oblasti zabezpečovania vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach a pri tvorbe plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadení a s určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 3 pri vypracúvaní návrhu priorít v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ak je potrebné a účelné tieto prípravy zabezpečiť akreditovaným subjektom ako súčasť priorít v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,“.

01.01.2013

53. V § 73 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

01.01.2013

h) vypracúva a uskutočňuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo svojej pôsobnosti podľa § 93 ods. 8,“.

01.01.2013

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

01.07.2011

54. V § 73 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

01.07.2011

a) rozhoduje

01.07.2011

1. o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov,

01.07.2011

2. o nezapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov,

01.07.2011

3. o zastavení konania vo veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov podľa § 35 ods. 6,

01.07.2011

4. o vyradení žiadateľa zo zoznamu žiadateľov,

01.07.2011

b) koordinuje poskytovanie pomoci a sociálneho poradenstva na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti,“.

01.01.2013

55. V § 73 ods. 3 písmeno k) znie:

01.01.2013

k) vypracúva a uskutočňuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo svojej pôsobnosti podľa § 93 ods. 8,“.

01.07.2011

56. V § 73 ods. 3 písm. l) sa vypúšťajú slová „v oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti“ a slová „a v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zaradeniach“.

01.07.2011

57. V § 73 ods. 3 písmeno m) znie:

01.07.2011

m) vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d) plán zabezpečenia v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,“.

01.07.2011

58. V § 73 ods. 3 písm. n) sa slová „zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu akreditovaným subjektom“ nahrádzajú slovami „sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti“.

01.07.2011

59. V § 73 ods. 3 písm. o) sa vypúšťajú slová „vyšším územným celkom, obcou a“.

01.07.2011

60. V § 73 ods. 5 sa za slová „podľa odseku 2“ vkladajú slová „a 3“.

01.07.2011

61. V § 75 ods. 1 písm. h) sa slová „určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 3“ nahrádzajú slovami „orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1“.

01.07.2011

62. V § 77 ods. 2 sa slová „písmena g), písmena h)“ nahrádzajú slovami „písmená g) až i)“.

01.01.2013

63. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.01.2013

k) písomne vypracovaný program supervízie a spôsob zabezpečovania programu supervízie vykonávaných opatrení, na ktoré žiada akreditáciu; na program supervízie § 93 ods. 8 platí rovnako.“.

01.07.2011

64. V § 79 odsek 4 znie:

01.07.2011

(4) Za bezúhonnú sa na účely odseku 1 písm. b) a d) a odseku 2 písm. b) nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa § 204 až 211 Trestného zákona, a to aj vtedy, ak jej bolo odsúdenie za uvedené trestné činy zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za taký čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo.36d)“.

01.07.2011

65. V § 83 odsek 4 znie:

01.07.2011

(4) Na žiadosť podanú podľa odsekov 2 a 3 sa § 80 ods. 2 a 3 vzťahujú rovnako. Súčasťou žiadosti je aj popis zmien rozhodujúcich skutočností, najmä zmien podmienok podľa § 79, ktoré nastali počas obdobia platnosti akreditácie, o ktorej predĺženie žiada akreditovaný subjekt. Žiadateľ o predĺženie platnosti akreditácie je povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 79 alebo splnenie niektorej z podmienok podľa § 79 až na písomné vyzvanie ministerstva. Ak akreditačná komisia po posúdení žiadosti o predĺženie platnosti akreditácie, zistení a overení skutočností uvedených v žiadosti nemá pochybnosti o splnení podmienok na predĺženie platnosti akreditácie, nemusí vykonať overenie odbornej spôsobilosti podľa § 82 ods. 1 písm. b).“.

01.07.2011

66. V § 89 ods. 1, 3 až 7 sa slová „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1“ v príslušnom gramatickom tvare.

01.07.2011

67. V § 89 ods. 2 sa slová „Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú slovami „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1“, slová „vo svojom územnom obvode“ sa nahrádzajú slovami „v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ a vypúšťajú sa slová „ktorý sa pripravuje na povolanie,“.

01.07.2011

68. V § 89 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

01.07.2011

69. V § 89 ods. 5 sa slová „podľa § 73 ods. 3 písm. m)“ nahrádzajú slovami „podľa § 73 ods. 1 písm. v) štvrtého bodu“.

01.07.2011

70. V § 89 ods. 9 sa slová „určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujú“ nahrádzajú slovami „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 poskytuje“.

01.07.2011

71. V § 89 sa vypúšťa odsek 10.

01.07.2011

Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako odseky 10 až 17.

01.07.2011

72. V § 89 ods. 10 sa slová „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú slovami „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1“.

01.07.2011

73. V 89 ods. 11 sa slová „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú slovami „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1“ a vypúšťa sa druhá veta.

01.07.2011

74. V § 89 ods. 13 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

01.07.2011

75. V § 89 ods. 14 sa slová „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú slovami „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1“.

01.07.2011

76. V § 89 ods. 15 sa za slová „kurately podľa § 73 ods. 2“ vkladajú slová „a 3“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „a podľa § 73 ods. 3 písm. m)“.

01.07.2011

77. V § 89 ods. 17 sa slová „odseky 16 a 17 “ nahrádzajú slovami „odseky 15 a16“.

01.07.2011

78. V § 90 ods. 2 sa za slová „o neposkytnutí príspevku na stravu, o“ vkladajú slová „poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého vo vecnej forme, o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého v kombinovanej forme, o určení iného spôsobu poskytnutia peňažnej formy príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, ako navrhol mladý dospelý, o neposkytnutí“.

01.07.2011

79. V § 90 odsek 3 znie:

01.07.2011

(3) Zariadenie je príslušné na rozhodovanie o neposkytnutí príspevku na stravu a o neposkytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého vo vecnej forme, o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého v kombinovanej forme, o určení iného spôsobu poskytnutia peňažnej formy príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, ako navrhol mladý dospelý. Na poskytnutie príspevku na stravu podľa § 62 ods. 9 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.71)“.

01.07.2011

80. V § 93 ods. 1 sa za slovo „právo,“ vkladajú slová „sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a“.

01.07.2011

81. V § 93 ods. 6 sa odkaz 74a nad slovom „predpis“ označuje ako odkaz 43a a poznámka pod čiarou k odkazu 74a sa vypúšťa.

01.07.2011

82. V poznámke pod čiarou k odkazu 74 sa vypúšťajú slová „o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

01.07.2011

83. V § 93 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

01.07.2011

(10) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý zisťuje pomery podľa § 20 ods. 2, vyhotoví zo zisťovania pomerov písomný záznam. Súčasťou písomného záznamu je aj odporúčanie ďalšieho postupu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka, ktoré vychádza zo zistených pomerov. Písomný záznam je súčasťou spisovej dokumentácie vedenej podľa § 73 ods. 2 písm. e) ôsmeho bodu.“.

01.07.2011

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

01.01.2013

84. § 93 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.01.2013

(12) Ak treba zabezpečiť sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu metódami psychoterapie, môžu psychoterapiu vykonávať v ustanovenom rozsahu ako súčasť vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately len odborne spôsobilé fyzické osoby. Odborná spôsobilosť na výkon psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa preukazuje dokladom o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v ustanovenom študijnom odbore alebo uznaným dokladom o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaným zahraničnou vysokou školou a dokladom o skončení odbornej akreditovanej prípravy na výkon psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rozsah vykonávania psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zoznam študijných odborov a odbornú akreditovanú prípravu na výkon psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“ .

01.07.2011

85. Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý znie:

01.07.2011

㤠93a

01.07.2011

(1) Ministerstvo vedie zoznam supervízorov. Do zoznamu supervízorov zapíše ministerstvo fyzickú osobu na jej žiadosť, ak

01.07.2011

a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

01.07.2011

b) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,

01.07.2011

c) je bezúhonná a

01.07.2011

d) má doklad o úspešnom absolvovaní odbornej akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.

01.07.2011

(2) Písomná žiadosť o zapísanie do zoznamu supervízorov obsahuje meno, priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do tohto zoznamu, jej kontaktnú adresu a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj, na ktorom budú poskytnuté záujemcom o programy supervízie bližšie informácie.

01.07.2011

(3) Prílohou žiadosti je overená fotokópia diplomu alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a overená fotokópia dokladu podľa odseku 1 písm. d). V žiadosti o zapísanie do zoznamu supervízorov môžu byť uvedené bližšie informácie v rozsahu najviac 120 slov o odbornej spôsobilosti a profesijných skúsenostiach fyzickej osoby, ktorá žiada o zapísanie do zoznamu supervízorov, najmä dĺžke praxe vo vykonávaní programov supervízie oblasť vykonávania supervíznych programov.

01.07.2011

(4) Za bezúhonnú sa na účely zapísania do zoznamu supervízorov považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu podania písomnej žiadosti o zápis do zoznamu supervízorov.

01.07.2011

(5) Za správnosť a úplnosť údajov v žiadosti zodpovedá fyzická osoba, ktorá požiadala o zapísanie do zoznamu supervízorov.

01.07.2011

(6) Na zapísanie do zoznamu supervízorov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.71)

01.07.2011

(7) Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4, ministerstvo do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti zapíše fyzickú osobu do zoznamu žiadateľov.

01.07.2011

(8) Ak nie sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4, na takúto žiadosť sa hľadí ako keby nebola podaná a ministerstvo o tom písomne informuje žiadateľa do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti.

01.07.2011

(9) Fyzická osoba je vedená v zozname supervízorov počas piatich rokov odo dňa zapísania do zoznamu.

01.07.2011

(10) Ministerstvo vymaže zo zoznamu supervízorov fyzickú osobu, ktorá

01.07.2011

a) písomne požiada o výmaz,

01.07.2011

b) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

01.07.2011

c) bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin,

01.07.2011

d) bola vedená v zozname supervízorov päť rokov podľa odseku 9,

01.07.2011

e) zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.

01.07.2011

(11) Zoznam supervízorov je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva. Zoznam supervízorov obsahuje údaje podľa odseku 2 a študijný program, v ktorom získala fyzická osoba vedená v zozname supervízorov vysokoškolské vzdelanie podľa odseku 1 písm. b) a môže obsahovať bližšie informácie podľa odseku 3 druhej vety. Potvrdenie o tom, že fyzická osoba je vedená v zozname supervízorov, vydá ministerstvo len na jej žiadosť.

01.07.2011

(12) Na opakované zapísanie fyzickej osoby do zoznamu supervízorov odseky 1 až 11 platia rovnako.“.

01.07.2011

86. Za § 100i sa vkladá § 100j, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2011

㤠100j

01.07.2011

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2011

01.07.2011

(1) Práva a povinnosti z dohôd78) uzatvorených určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30. júna 2011 v súvislosti s výkonom zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k detským domovom a detským domovom pre maloletých bez sprievodu a v súvislosti s pôsobnosťou určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona účinného do 30. júna 2011 prechádzajú od 1. júla 2011 na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedený v § 73 ods. 1.

01.07.2011

(2) Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyplývajúce z prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti k detským domovom a k detským domovom pre maloletých bez sprievodu a z prechodu pôsobnosti v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vzniknuté do 30. júna 2011 prechádzajú od 1. júla 2011 z určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedený v § 73 ods. 1 podľa delimitačných protokolov uzatvorených medzi určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedeným v § 73 ods. 1.

01.07.2011

(3) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v oblasti sociálnych vecí vo vzťahu k zriaďovateľskej pôsobnosti k detským domovom a k detským domovom pre maloletých bez sprievodu a v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona účinného do 30. júna 2011 prechádzajú od 1. júla 2011 z doterajších služobných úradov, ktorými sú určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na služobný úrad, ktorým je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedený v § 73 ods. 1.

01.07.2011

(4) Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neskončil do 30. júna 2011 konanie vo veciach, v ktorých v prvom stupni konal a rozhodoval detský domov alebo detský domov pre maloletých bez sprievodu, postúpi vec79) po 30. júni 2011 na konanie a rozhodnutie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedenému v § 73 ods. 1.

01.07.2011

(5) V príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ktorá nebola skončená do 30. júna 2011, sa po 30. júni 2011 postupuje podľa zákona účinného od 1. júla 2011. Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti skončená do 30. júna 2011 sa považuje za prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa zákona účinného od 1. júla 2011. Fyzická osoba, ktorá absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti od 1. januára 2010 do 30. júna 2011, môže požiadať do 31. decembra 2011 subjekt, u ktorého absolvovala túto prípravu, o doplnenie tejto prípravy podľa zákona účinného od 1. júla 2011.

01.07.2011

(6) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 poskytuje vyššiemu územnému celku finančné prostriedky na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa § 100 ods. 11, ktoré zriadil, a v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa § 100 ods. 11, s ktorým uzatvoril zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008. Finančné prostriedky na nasledujúci kalendárny rok poskytuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 na základe žiadosti vyššieho územného celku podanej do 31. októbra. O poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 s vyšším územným celkom zmluvu. Na určenie výšky finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon účinný do 31. decembra 2008. Poskytovaním finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v pestúnskych zariadeniach podľa § 100 ods. 11 vyššiemu územnému celku nie je dotknutá pôsobnosť vyššieho územného celku podľa zákona účinného do 31. decembra 2008. Ustanovenie § 100 ods. 12 sa od 1. júla 2011 nepoužije.

01.07.2011

(7) Ak štátny zamestnanec spĺňal do 30. júna 2011 kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovené v § 93 ods. 1, považujú sa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto opatrení podľa zákona účinného od 1. júla 2011 za splnené.

01.07.2011

(8) Zriaďovatelia detských domovov sú povinní zabezpečiť a utvoriť podmienky v detských domovoch do 31. decembra 2011 tak, aby od 1. januára 2012 bolo každé dieťa do šiestich rokov po jeho umiestnení v detskom domove najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje preukázateľne osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine podľa § 53 ods. 4 písm. c), alebo v prípade dieťaťa podľa § 53 ods. 4 písm. e) alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb. Na preukázanie potreby osobitnej starostlivosti podľa prvej vety § 54 ods. 7 platí rovnako.“.

01.07.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 79 znejú:

01.07.2011

78) Napríklad § 15 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

01.07.2011

79) § 20 zákona č. 71/1967 Zb.“.

01.07.2011

Čl. VII

01.07.2011

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2011

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

01.07.2011

(8) Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu23b) alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty rodičovského príspevku určí platiteľ; odsek 4 prvá veta a druhá veta sa nepoužijú.

01.07.2011

(9) Ak sa rodičovský príspevok vypláca oprávnenej osobe uvedenej v odseku 8 a oprávnená osoba nevyužíva rodičovský príspevok v súlade s § 1 ods. 2, platiteľ vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu rodičovského príspevku. Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo, ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Osobitný príjemca zabezpečí účelné využitie rodičovského príspevku. Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie.“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

01.07.2011

23b) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


01.07.2011

Čl. VIII

01.07.2011

Účinnosť

01.07.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011 okrem päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho piateho bodu, šesťdesiateho tretieho bodu a osemdesiateho štvrtého bodu v čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.


01.07.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2011

Richard Sulík v. r.

01.07.2011

Iveta Radičová v. r.