Zákon č. 161/2011 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 301/2012 Z. z., 102/2014 Z. z.)

Čiastka 51/2011
Platnosť od 04.06.2011
Účinnosť od 01.05.2014
01.07.2011

161

01.07.2011

ZÁKON

01.07.2011

zo 17. mája 2011

01.07.2011

o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.07.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2011

Čl. I

01.07.2011

Úvodné ustanovenia

01.07.2011

§ 1

01.07.2011

Predmet úpravy

01.05.2014

(1) Tento zákon upravuje práva spotrebiteľa1) a povinnosti predávajúceho1a) týkajúce sa časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb, ich výmeny a sprostredkovania ich ďalšieho predaja, náležitosti týchto spotrebiteľských zmlúv a pôsobnosť orgánov dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona.

01.11.2012

(2) Na právne vzťahy upravené týmto zákonom, vrátane ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov, sa vzťahujú osobitné predpisy,2) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.07.2011

§ 2

01.07.2011

Vymedzenie niektorých pojmov

01.07.2011

Na účely tohto zákona sa rozumie

01.05.2014

a) výmenným systémom systém, prostredníctvom ktorého môže spotrebiteľ nadobudnúť právo užívať ubytovacie zariadenie alebo iné služby za to, že iným osobám dočasne poskytne prístup k právam, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení a do ktorého sa spotrebiteľ zapája za odplatu na základe zmluvy o účasti vo výmennom systéme,

01.05.2014

b) trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom dostupným na používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje presné reprodukovanie uložených informácií,

01.05.2014

c) ubytovacím zariadením budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa spotrebiteľovi poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.

01.07.2011

§ 3

01.07.2011

Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy a reklama

01.07.2011

(1) V dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy je predávajúci povinný bezodplatne, jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi určité a pravdivé informácie prostredníctvom vyplneného informačného formulára

01.07.2011

a) uvedeného v prílohe č. 1, ak ide o zmluvu o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení,

01.07.2011

b) uvedeného v prílohe č. 2, ak ide o zmluvu o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb,

01.07.2011

c) uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o zmluvu o sprostredkovaní ďalšieho predaja,

01.07.2011

d) uvedeného v prílohe č. 4, ak ide o zmluvu o účasti vo výmennom systéme.

01.07.2011

(2) Predávajúci je povinný vyplnený informačný formulár podľa odseku 1 poskytnúť písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý je pre spotrebiteľa ľahko dostupný.

01.07.2011

(3) Informácie podľa odseku 1 predávajúci spotrebiteľovi poskytne v štátnom jazyku3) alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorého je občanom, podľa jeho výberu, ak ide o úradný jazyk Európskej únie.4)

01.07.2011

(4) Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby reklama,5) ktorá sa týka časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb, sprostredkovania ďalšieho predaja a účasti vo výmennom systéme, obsahovala údaj o možnosti získať informácie podľa odseku 1, ako aj miesto, kde je možné tieto informácie získať.

01.07.2011

(5) Predávajúci je povinný sprístupniť spotrebiteľovi informácie podľa odseku 1 počas celého trvania prezentácie alebo iného propagačného podujatia, ktorých cieľom je uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní rekreačných služieb, zmluvy o sprostredkovaní ďalšieho predaja a zmluvy o účasti vo výmennom systéme; v pozvánke na prezentáciu alebo iné propagačné podujatie je predávajúci povinný uviesť jasne, zrozumiteľne a pravdivo obchodný účel a povahu prezentácie alebo iného propagačného podujatia.

01.07.2011

(6) Pred uzavretím zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 je predávajúci povinný výslovne poučiť spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy, o dĺžke lehoty na odstúpenie od zmluvy a o zákaze predbežného plnenia podľa § 7 ods. 1.

01.07.2011

§ 4

01.07.2011

Zmluvy o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu

01.07.2011

(1) Zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne do užívania jedno alebo viac ubytovacích zariadení s možnosťou nocľahu na čas dlhší ako jedno pobytové obdobie, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok.

01.07.2011

(2) Zmluvou o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne najmä zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to samostatne alebo v spojení s cestovnými službami alebo inými službami, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok.

01.07.2011

(3) Zmluvou o účasti vo výmennom systéme sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi umožní účasť vo výmennom systéme, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu.

01.07.2011

(4) Zmluvou o sprostredkovaní ďalšieho predaja sa predávajúci zaväzuje, že obstará spotrebiteľovi uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu vtedy, ak predaj sprostredkoval predávajúci.

01.07.2011

(5) Zmluva podľa odsekov 1 až 4 musí mať písomnú formu. Predávajúci je pri uzavretí zmluvy povinný spotrebiteľovi odovzdať vyhotovenie zmluvy písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý je spotrebiteľovi ľahko dostupný, v jazyku podľa § 3 ods. 3.

01.07.2011

(6) Zmluva podľa odsekov 1 až 4 musí okrem informácií, ktoré je predávajúci povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy podľa § 3 ods. 1, obsahovať aj

01.07.2011

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko spotrebiteľa,

01.07.2011

b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, ak ide o predávajúceho, ktorý je právnickou osobou,

01.07.2011

c) obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o predávajúceho, ktorý je fyzickou osobou,

01.07.2011

d) dátum a miesto uzavretia zmluvy.

01.07.2011

(7) Vyplnený informačný formulár podľa § 3 ods. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podľa odsekov 1 až 4 a jeho zmena nie je možná, ak sa zmluvné strany výslovne písomnou formou nedohodli inak alebo ak zmena vyplýva z neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré predávajúci ani s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti nemohol ovplyvniť. Zmenu poskytnutých predzmluvných informácií uvedených vo vyplnenom informačnom formulári oznámi pred uzavretím zmluvy predávajúci spotrebiteľovi písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý je pre spotrebiteľa ľahko dostupný, a zmena sa výslovne uvedie v zmluve.

01.07.2011

(8) Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podľa odsekov 1 až 4. Predávajúci je povinný ho vyplniť a odovzdať spotrebiteľovi.

01.07.2011

(9) Vyplnený informačný formulár podľa § 3 ods. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podľa odsekov 1 až 4 a spotrebiteľ tieto zmluvné ustanovenia potvrdzuje osobitným podpisom na príslušnom vyplnenom informačnom formulári.

01.07.2011

§ 5

01.07.2011

(1) Ak ide o zmluvu o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, ktorej predmetom je užívanie jednotlivo určenej nehnuteľnosti, predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi aj úradne overený preklad zmluvy v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, ak ide o úradný jazyk Európskej únie.4)

01.07.2011

(2) Do času trvania zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa započítava aj čas, o ktorý sa predlžuje platnosť zmluvy, a to aj opakovane, ak nedôjde k skončeniu platnosti zmluvy výslovným prejavom vôle zo strany predávajúceho alebo spotrebiteľa.

01.07.2011

(3) Predávajúci nesmie prezentovať ani ponúkať časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení ani poskytovanie dlhodobých rekreačných služieb ako príležitosť na zhodnotenie zaplatených peňažných prostriedkov, ktoré spotrebiteľ zaplatí ako odplatu podľa zmluvy podľa § 4.

01.07.2011

§ 6

01.07.2011

Odstúpenie od zmluvy

01.07.2011

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 do 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 sa počíta odo dňa uzavretia zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve.6) Ak je zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve spotrebiteľovi odovzdaná neskôr ako v deň jej uzavretia, lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta odo dňa jej doručenia spotrebiteľovi alebo odo dňa jej osobného prevzatia spotrebiteľom.

01.07.2011

(2) Ak je spotrebiteľovi súčasne so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení ponúknutá aj zmluva o účasti vo výmennom systéme, lehota na odstúpenie od oboch zmlúv uplynie dňom uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení.

01.07.2011

(3) Ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť podľa § 4 ods. 8, lehota na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 je jeden rok a 14 kalendárnych dní. Ak predávajúci splní svoju povinnosť podľa § 4 ods. 8 do jedného roka odo dňa, od ktorého sa počíta lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 začína plynúť dňom doručenia vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 5 alebo odo dňa jeho osobného prevzatia spotrebiteľom.

01.07.2011

(4) Ak predávajúci nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 vrátane odovzdania príslušného vyplneného informačného formulára podľa § 3 ods. 2, lehota na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 je tri mesiace a 14 kalendárnych dní. Ak predávajúci splní túto povinnosť do troch mesiacov odo dňa, od ktorého sa počíta lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 začína plynúť dňom doručenia príslušného vyplneného informačného formulára spotrebiteľovi alebo odo dňa jeho osobného prevzatia spotrebiteľom.

01.05.2014

(5) Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 u predávajúceho písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci podľa § 4 ods. 8. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

01.07.2011

(6) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 predávajúci nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s plnením zmluvy, ktoré bolo alebo podľa zmluvy malo byť spotrebiteľovi poskytnuté pred odstúpením od zmluvy.

01.07.2011

(7) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo od zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, zrušuje sa od začiatku aj každá zmluva, na základe ktorej nadobudne spotrebiteľ služby súvisiace s predmetom zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o dlhodobom poskytovaní rekreačných služieb, ktoré poskytuje predávajúci alebo tretia strana na základe dohody s predávajúcim; to isté platí aj pre zmluvu o účasti vo výmennom systéme, ktorá sa viaže na zmluvu o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo na zmluvu o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb. Pre nároky predávajúceho platí ustanovenie odseku 6 rovnako.

01.07.2011

§ 7

01.07.2011

(1) Pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 nesmie predávajúci alebo tretia osoba, na základe zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb alebo zmluvy o účasti na výmennom systéme, od spotrebiteľa požadovať poskytnutie plnenia, ktorým je najmä platba vopred, odplata dohodnutá v zmluve, poskytovanie zábezpeky, vinkulácia peňažných prostriedkov na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výslovné uznanie dlhu alebo akákoľvek iná protihodnota pre predávajúceho alebo tretiu osobu.

01.05.2014

(2) Na základe zmluvy o sprostredkovaní ďalšieho predaja nie je možné od spotrebiteľa požadovať plnenie podľa odseku 1 skôr, ako dôjde k uzavretiu zmluvy, ktorej uzavretie sa má sprostredkovať, alebo skôr, ako dôjde k skončeniu zmluvy iným spôsobom.

01.07.2011

§ 8

01.07.2011

Osobitné ustanovenia týkajúce sa zmlúv o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb

01.07.2011

(1) Platby, vrátane akéhokoľvek členského poplatku, sa podľa zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb rozvrhnú na rovnako vysoké ročné splátky a uhrádzajú sa podľa splátkového kalendára, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

01.07.2011

(2) Predávajúci je povinný zaslať spotrebiteľovi výzvu na úhradu písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý je spotrebiteľovi ľahko dostupný, aspoň 14 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti každej splátky.

01.07.2011

(3) Po úhrade prvej splátky je spotrebiteľ oprávnený skončiť zmluvu tak, že to predávajúcemu oznámi do 14 kalendárnych dní od doručenia výzvy na zaplatenie každej nasledujúcej splátky. V takom prípade nemá predávajúci právo na žiadne ďalšie plnenie od spotrebiteľa.

01.07.2011

§ 9

01.07.2011

Výkon dohľadu a sankcie

01.07.2011

(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „orgán dohľadu“) podľa osobitného predpisu.7)

01.07.2011

(2) Orgán dohľadu uloží predávajúcemu pokutu

01.07.2011

a) od 200 do 15 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 až 3, § 3 ods. 5, § 3 ods. 6, § 4 ods. 5 alebo § 4 ods. 7,

01.07.2011

b) od 150 do 10 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 5 ods. 3, alebo § 7,

01.07.2011

c) od 100 do 5 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 5 ods. 1 alebo § 8 ods. 2.

01.07.2011

(3) Horná hranica sadzby pokuty podľa odseku 2 sa zvyšuje na dvojnásobok, ak

01.07.2011

a) predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty, alebo

01.07.2011

b) porušením povinnosti došlo k ohrozeniu práva viac ako dvoch spotrebiteľov podľa tohto zákona.

01.07.2011

(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.

01.07.2011

(5) Výnosy z pokút uložených podľa odsekov 2 a 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.07.2011

(6) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

01.07.2011

(7) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

01.05.2014

§ 9a

01.05.2014

(1) Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak je pre zmluvu o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, ktorej predmetom je užívanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území členského štátu Európskej únie, uzavretú so spotrebiteľom s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, rozhodným právom právo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

01.05.2014

(2) Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj vtedy, ak zmluvu o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, zmluvu o účasti vo výmennom systéme alebo zmluvu o sprostredkovaní ďalšieho predaja uzatvára so spotrebiteľom s bydliskom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky predávajúci, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú alebo inú obchodnú činnosť na území členského štátu Európskej únie alebo túto činnosť akýmkoľvek spôsobom smeruje na územie členského štátu Európskej únie.

01.07.2011

§ 10

01.07.2011

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.


01.07.2011

Čl. II

01.07.2011

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 546/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2011

1. V § 53 sa za odsek 7 vkladá odsek 8, ktorý znie:

01.07.2011

(8) Ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie a spotrebiteľ si ho neobjednal, nie je spotrebiteľ povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať; vylúčené sú aj ďalšie nároky dodávateľa voči spotrebiteľovi. Nevyžiadaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy uzavretej prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak spotrebiteľ výslovne o takéto plnenie nepožiadal. Ak dodávateľ nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za nevyžiadané.“.

01.07.2011

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

01.07.2011

2. V § 53b ods. 2 sa slová „§ 53 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 11“.

01.07.2011

3. § 55 až 60 sa vypúšťajú.

01.07.2011

4. V § 789 ods. 3 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

01.07.2011

5. § 879g znie:

01.07.2011

㤠879g

01.07.2011

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

01.07.2011

6. V prílohe sa mení názov, ktorý znie:

01.07.2011

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

01.07.2011

7. V prílohe sa vypúšťa bod 2.

01.07.2011

Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 2 až 5.

01.07.2011

8. Posledná veta prílohy sa vypúšťa.

01.07.2011

Čl. III

01.07.2011

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2011

V § 2 písm. f) sa za slová „služieb cestovného ruchu“ vkladá čiarka a slová „časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb, ich výmeny a sprostredkovania ich ďalšieho predaja vrátane vedľajších zmlúv,6a)“.

01.07.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

01.07.2011

6a) Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


01.07.2011

Čl. IV

01.07.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.


01.07.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2011

Richard Sulík v. r.

01.07.2011

Iveta Radičová v. r.


01.07.2011

Príloha č. 1 k zákonu č. 161/2011 Z. z.

01.07.2011

INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVU O ČASOVO VYMEDZENOM UŽÍVANÍ UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

01.07.2011

Časť 1

01.07.2011

Identifikácia predávajúceho*:

01.07.2011

*obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu.

01.07.2011

Stručný popis produktu:

01.07.2011

Ak ide o nehnuteľnosť, jej adresu:

01.07.2011

Presné informácie o povahe a obsahu práva alebo práv:

01.07.2011

Presný čas, počas ktorého je možné uplatňovať právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, jeho trvanie:

01.07.2011

Dátum, od ktorého môže spotrebiteľ začať uplatňovať svoje zmluvné právo:

01.07.2011

Ak sa zmluva týka konkrétnej nehnuteľnosti vo výstavbe, dátum, kedy bude ubytovacie zariadenie vrátane spoločných priestorov dokončené a služby k dispozícii:

01.07.2011

Cena, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť za nadobudnutie práva alebo práv:

01.07.2011

Údaje o ďalších povinných nákladoch vyplývajúcich zo zmluvy, druh nákladov a výška sumy (napr. ročné poplatky, iné opakujúce sa poplatky, osobitné odvody, miestne dane):

01.07.2011

Prehľad najdôležitejších služieb, ktoré bude mať spotrebiteľ k dispozícii (napr. elektrina, voda, údržba, odvoz odpadkov), a suma, ktorú má spotrebiteľ za ne zaplatiť:

01.07.2011

Súhrn spoločných zariadení, ktoré bude mať spotrebiteľ k dispozícii pri využívaní ubytovacieho zariadenia (napr. bazén alebo sauna):

01.07.2011

Sú tieto spoločné zariadenia zahrnuté v nákladoch uvedených vyššie?

01.07.2011

Ak nie, uveďte, čo je zahrnuté a čo je potrebné zaplatiť:

01.07.2011

Je možné zapojiť sa do výmenného systému?

01.07.2011

Ak áno, uveďte názov výmenného systému:

01.07.2011

Náklady na členstvo/výmenu:

01.07.2011

Podpísal predávajúci kódex alebo kódexy správania, a ak áno, kde ho/ich možno nájsť?

01.07.2011

Časť 2

01.07.2011

Všeobecné informácie:

01.07.2011

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebiteľa záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve odovzdaná spotrebiteľovi neskôr ako v deň jej uzavretia, spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve.

01.07.2011

Počas tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy je zakázané požadovať od spotrebiteľa akúkoľvek predbežnú platbu. Zákaz sa týka akejkoľvek protihodnoty vrátane predbežnej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk, viazania peňazí na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atď. Vzťahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.

01.07.2011

Spotrebiteľ neznáša žiadne náklady ani nemá žiadne záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto zmluve.

01.07.2011

V súlade s medzinárodným právom súkromným sa zmluva môže riadiť iným právom, než je právo členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt, a prípadné spory môžu byť postúpené iným súdom, než sú súdy členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt.

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa:

01.07.2011

Časť 3

01.07.2011

Ďalšie informácie, na ktoré má spotrebiteľ nárok a konkrétne miesto, kde ich môže získať (napr. uvedenie kapitoly vo všeobecnej brožúre), ak nie sú uvedené v tomto formulári:

01.07.2011

1. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH

01.07.2011

Podmienky uplatňovania práva, ktoré je predmetom zmluvy, na území členského štátu Európskej únie alebo členských štátov Európskej únie, v ktorých sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť, a informáciu o tom, či sú tieto podmienky splnené, a ak nie, ktoré podmienky je ešte potrebné splniť.

01.07.2011

Ak zmluva obsahuje právo využiť ubytovacie zariadenie zvolené zo skupiny ubytovacích zariadení, informácie o obmedzeniach možnosti spotrebiteľa kedykoľvek použiť ktorékoľvek ubytovacie zariadenie v skupine.

01.07.2011

2. INFORMÁCIE O NEHNUTEĽNOSTIACH

01.07.2011

Ak sa zmluva vzťahuje na konkrétnu nehnuteľnosť, jej presný a podrobný opis a poloha, ak sa zmluva vzťahuje na niekoľko nehnuteľností (multirezorty), ich vhodný opis a poloha, ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a jeho vybavenia.

01.07.2011

Služby (napr. elektrina, voda, údržba, odvoz odpadkov), ku ktorým spotrebiteľ má alebo môže mať prístup a za akých podmienok.

01.07.2011

Spoločné zariadenia, ako je bazén, sauna atď., ku ktorým spotrebiteľ má alebo môže mať prístup a za akých podmienok.

01.07.2011

3. DODATOČNÉ POŽIADAVKY, AK IDE O UBYTOVACIE ZARIADENIA VO VÝSTAVBE (ak je to možné)

01.07.2011

Stav dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými je podmienená úplná funkčnosť ubytovacieho zariadenia (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia) a všetkých spoločných zariadení, ku ktorým bude mať spotrebiteľ prístup.

01.07.2011

Termín dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými je podmienená úplná funkčnosť ubytovacieho zariadenia (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia) a reálny odhad termínu dokončenia všetkých spoločných zariadení, ku ktorým bude mať spotrebiteľ prístup.

01.07.2011

Číslo stavebného povolenia a názov a adresa príslušného stavebného orgánu alebo stavebných orgánov.

01.07.2011

Záruka na dokončenie ubytovacieho zariadenia alebo záruka vrátenia platby, ktorú už spotrebiteľ uhradil, ak sa ubytovacie zariadenie nedokončí, a ak je to vhodné, podmienky upravujúce uplatňovanie takýchto záruk.

01.07.2011

4. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

01.07.2011

Presný a náležitý opis všetkých nákladov súvisiacich so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, v akej miere budú tieto náklady prenášané na spotrebiteľa a ako a kedy ich možno zvýšiť, metóda na výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním ubytovacích zariadení, povinné zákonné poplatky (napr. dane a poplatky) a režijné náklady (napr. správa, údržba a opravy).

01.07.2011

Ak je to možné, informácie o tom, či sa na ubytovacie zariadenie vzťahujú akékoľvek poplatky, hypotéky, vecné bremená alebo zaregistrované záložné práva.

01.07.2011

5. INFORMÁCIE O SKONČENÍ ZMLUVY

01.07.2011

Informácie o skončení vedľajších zmlúv a o dôsledkoch takéhoto skončenia.

01.07.2011

Podmienky skončenia zmluvy, dôsledky skončenia a informácie o zodpovednosti spotrebiteľa za všetky náklady, ktoré môžu v dôsledku takéhoto skončenia vzniknúť.

01.07.2011

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

01.07.2011

Informácie o spôsobe zabezpečenia údržby a opráv nehnuteľnosti a jej správy a manažmentu vrátane informácie o tom, či a ako môžu spotrebitelia vplývať na rozhodnutia o týchto otázkach, prípadne sa na takomto rozhodovaní podieľať.

01.07.2011

Informácie o tom, či je možné zapojiť sa do systému ďalšieho predaja zmluvných práv, informácie o danom systéme a nákladoch súvisiacich s ďalším predajom prostredníctvom tohto systému.

01.07.2011

Označenie jazyka alebo jazykov, ktoré možno v súvislosti so zmluvou používať v komunikácii s predávajúcim, napríklad pri manažérskych rozhodnutiach, zvyšovaní nákladov a vybavovaní otázok a sťažností.

01.07.2011

Informácie o možnosti mimosúdneho riešenia sporov.

01.07.2011

Potvrdenie prijatia informácií:

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa:

01.07.2011

Príloha č. 2 k zákonu č. 161/2011 Z. z.

01.07.2011

INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVU O POSKYTOVANÍ DLHODOBÝCH REKREAČNÝCH SLUŽIEB

01.07.2011

Časť 1

01.07.2011

Identifikácia predávajúceho*:

01.07.2011

*obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu.

01.07.2011

Stručný popis produktu:

01.07.2011

Ak ide o nehnuteľnosť, jej adresu:

01.07.2011

Informácie o povahe a obsahu práva alebo práv:

01.07.2011

Lehotu, počas ktorej je možné uplatňovať právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, jeho trvanie:

01.07.2011

Dátum, od ktorého môže spotrebiteľ začať uplatňovať svoje zmluvné právo:

01.07.2011

Cena, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť za nadobudnutie práva alebo práv vrátane všetkých opakujúcich sa nákladov, ktorých vznik môže očakávať v súvislosti s právom na prístup k ubytovaniu, cestovaniu a všetkým uvedeným produktom alebo službám:

01.07.2011

Splátkový kalendár s rovnako vysokými ročnými splátkami tejto ceny za každý rok trvania zmluvy a s dátumami splatnosti týchto splátok:

01.07.2011

Po prvom roku možno sumu ďalších splátok upraviť tak, aby bola zachovaná skutočná (reálna) hodnota týchto splátok, napr. vzhľadom na infláciu:

01.07.2011

Údaje o ďalších povinných nákladoch vyplývajúcich zo zmluvy, druh nákladov a výška sumy (napr. ročné členské poplatky):

01.07.2011

Súhrn najdôležitejších služieb, ktoré bude mať spotrebiteľ k dispozícii (napr. zľavnené pobyty v hoteloch alebo lety):

01.07.2011

Sú zahrnuté v nákladoch uvedených vyššie?

01.07.2011

Ak nie, uveďte, čo je zahrnuté a čo je potrebné zaplatiť (napr. ročný členský poplatok zahŕňa ubytovanie na tri noci, všetko ostatné ubytovanie sa musí zaplatiť samostatne):

01.07.2011

Podpísal predávajúci kódex alebo kódexy správania, a ak áno, kde ho/ich možno nájsť?

01.07.2011

Časť 2

01.07.2011

Všeobecné informácie:

01.07.2011

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebiteľa záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve odovzdaná spotrebiteľovi neskôr ako v deň jej uzavretia, spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve.

01.07.2011

Počas tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy je zakázané požadovať od spotrebiteľa akúkoľvek predbežnú platbu. Zákaz sa týka akejkoľvek protihodnoty vrátane predbežnej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk, viazania peňazí na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atď. Vzťahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.

01.07.2011

Spotrebiteľ je oprávnený ukončiť zmluvu bez akýchkoľvek sankcií tým, že to predávajúcemu oznámi do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o zaplatenie príslušnej ročnej splátky.

01.07.2011

Spotrebiteľ neznáša žiadne náklady ani nemá žiadne záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v zmluve.

01.07.2011

V súlade s medzinárodným právom súkromným sa zmluva môže riadiť iným právom, ako je právo členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt, a prípadné spory môžu byť postúpené iným súdom, než sú súdy členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt.

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa:

01.07.2011

Časť 3

01.07.2011

Ďalšie informácie, na ktoré má spotrebiteľ nárok a konkrétne miesto, kde ich môže získať (napr. uvedenie kapitoly vo všeobecnej brožúre), ak nie sú uvedené v tomto formulári:

01.07.2011

1. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH

01.07.2011

Vhodný a pravdivý opis zliav, ktoré možno získať v súvislosti s budúcimi rezerváciami, spolu s príkladmi ponúk z nedávnej minulosti.

01.07.2011

Informácie o obmedzení schopnosti spotrebiteľa uplatniť svoje práva, ako je napríklad obmedzená dostupnosť alebo dostupnosť pre toho spotrebiteľa, ktorý podpíše zmluvu prvý a časové obmedzenia konkrétnych propagácií a zvláštnych zliav.

01.07.2011

2. INFORMÁCIE O SKONČENÍ ZMLUVY

01.07.2011

Ak je to vhodné, informácie o skončení vedľajších zmlúv a dôsledkoch takého skončenia.

01.07.2011

Podmienky skončenia zmluvy, dôsledky skončenia a informácie o zodpovednosti spotrebiteľa za všetky náklady, ktoré môžu v dôsledku takého skončenia vzniknúť.

01.07.2011

3. ĎALŠIE INFORMÁCIE

01.07.2011

Označenie jazyka alebo jazykov, ktoré možno v súvislosti so zmluvou používať v komunikácii s predávajúcim, napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností.

01.07.2011

Informácie o možnosti mimosúdneho riešenia sporov.

01.07.2011

Potvrdenie prijatia informácií:

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa:

01.07.2011

Príloha č. 3 k zákonu č. 161/2011 Z. z.

01.07.2011

INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVU O SPROSTREDKOVANÍ ĎALŠIEHO PREDAJA

01.07.2011

Časť 1

01.07.2011

Identifikácia predávajúceho*:

01.07.2011

*obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu.

01.07.2011

Krátky opis služieb (napr. uvádzanie na trh):

01.07.2011

Trvanie zmluvy:

01.07.2011

Cena, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť za nadobudnutie služieb:

01.07.2011

Údaje o ďalších povinných nákladoch vyplývajúcich zo zmluvy, druh nákladov a výška sumy (napr. miestne dane, notárske poplatky, náklady na propagáciu):

01.07.2011

Podpísal predávajúci kódex alebo kódexy správania, a ak áno, kde ho/ich možno nájsť?

01.07.2011

Časť 2

01.07.2011

Všeobecné informácie:

01.07.2011

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebiteľa záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve odovzdaná spotrebiteľovi neskôr ako v deň jej uzavretia, spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve.

01.07.2011

Akákoľvek predbežná platba zo strany spotrebiteľa je zakázaná, kým sa neuskutoční samotný predaj alebo kým sa zmluva o sprostredkovaní ďalšieho predaja neskončí iným spôsobom. Zákaz sa týka akejkoľvek protihodnoty vrátane predbežnej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk, viazania peňazí na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atď. Vzťahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.

01.07.2011

Spotrebiteľ neznáša žiadne náklady ani nemá žiadne záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v zmluve.

01.07.2011

V súlade s medzinárodným právom súkromným sa zmluva môže riadiť iným právom, než je právo členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt, a prípadné spory môžu byť postúpené iným súdom, než sú súdy členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt.

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa:

01.07.2011

Časť 3

01.07.2011

Ďalšie informácie, na ktoré má spotrebiteľ nárok a konkrétne miesto, kde ich môže získať (napr. uvedenie kapitoly vo všeobecnej brožúre), ak nie sú uvedené v tomto formulári:

01.07.2011

Podmienky skončenia zmluvy, dôsledky skončenia a informácie o zodpovednosti spotrebiteľa za všetky náklady, ktoré môžu v dôsledku takého skončenia vzniknúť.

01.07.2011

Označenie jazyka alebo jazykov, v ktorých možno komunikovať s predávajúcim v súvislosti so zmluvou, napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností.

01.07.2011

Ak je to prípustné, možnosť mimosúdneho riešenia sporov.

01.07.2011

Potvrdenie prijatia informácií:

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa:

01.07.2011

Príloha č. 4 k zákonu č. 161/2011 Z. z.

01.07.2011

INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVU O ÚČASTI VO VÝMENNOM SYSTÉME

01.07.2011

Časť 1

01.07.2011

Identifikácia predávajúceho*:

01.07.2011

*obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu.

01.07.2011

Stručný popis produktu:

01.07.2011

Ak ide o nehnuteľnosť, jej adresu:

01.07.2011

Presné informácie o povahe a obsahu práva alebo práv:

01.07.2011

Presný čas, počas ktorého je možné uplatňovať právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, jeho trvanie:

01.07.2011

Dátum, ktorým môže spotrebiteľ začať uplatňovať svoje zmluvné právo:

01.07.2011

Cena, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť za členstvo vo výmennom systéme:

01.07.2011

Údaje o ďalších povinných nákladoch vyplývajúcich zo zmluvy, druh nákladov a výška sumy (napr. poplatky za obnovenie, iné opakujúce sa poplatky, osobitné odvody, miestne dane):

01.07.2011

Súhrn najdôležitejších služieb, ktoré má spotrebiteľ k dispozícii:

01.07.2011

Sú zahrnuté v nákladoch uvedených vyššie?

01.07.2011

Ak nie, špecifikujte, čo je zahrnuté a čo treba platiť (druh nákladov a výška súm, napr. odhad ceny, ktorá sa má zaplatiť za jednotlivé výmenné transakcie vrátane akýchkoľvek dodatočných poplatkov):

01.07.2011

Podpísal predávajúci kódex alebo kódexy správania, a ak áno, kde ho/ich možno nájsť

01.07.2011

Časť 2

01.07.2011

Všeobecné informácie:

01.07.2011

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebiteľa záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve odovzdaná spotrebiteľovi neskôr ako v deň jej uzavretia, spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve. Ak je spotrebiteľovi súčasne so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení ponúknutá aj zmluva o účasti vo výmennom systéme, lehota na odstúpenie od zmluvy o účasti vo výmennom systéme uplynie dňom uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení.

01.07.2011

Počas tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy je zakázané požadovať od spotrebiteľa akúkoľvek predbežnú platbu. Zákaz sa týka akejkoľvek protihodnoty vrátane predbežnej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk, viazania peňazí na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atď. Vzťahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.

01.07.2011

Spotrebiteľ neznáša žiadne náklady ani nemá žiadne záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v zmluve.

01.07.2011

V súlade s medzinárodným právom súkromným sa zmluva môže riadiť iným právom, než je právo členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt, a prípadné spory môžu byť postúpené iným súdom, než sú súdy členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt.

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa:

01.07.2011

Časť 3

01.07.2011

Ďalšie informácie, na ktoré má spotrebiteľ nárok a konkrétne miesto, kde ich môže získať (napr. uvedenie kapitoly vo všeobecnej brožúre), ak nie sú uvedené v tomto formulári:

01.07.2011

1. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH

01.07.2011

Vysvetlenie spôsobu fungovania výmenného systému, možnosti a podmienky výmeny, hodnota priradená právu spotrebiteľa na časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení v rámci výmenného systému a príklady konkrétnych výmenných možností.

01.07.2011

Informácie o počte ubytovacích zariadení, ktoré sú k dispozícii, a počte členov vo výmennom systéme vrátane všetkých obmedzení dostupnosti konkrétneho ubytovania, ktoré si spotrebiteľ zvolil, napríklad v dôsledku obdobia vyššieho dopytu, informácie o potrebe rezervovať ubytovanie vopred a informácie o všetkých obmedzeniach výberu, ktoré vyplývajú z toho, že spotrebiteľ vloží práva na časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení do výmenného systému.

01.07.2011

2. INFORMÁCIE O NEHNUTEĽNOSTI

01.07.2011

Stručný a náležitý opis nehnuteľnosti a miesta, na ktorom sa nachádza, ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, náležitý opis ubytovania a zariadenia, opis miesta, kde môže spotrebiteľ získať informácie.

01.07.2011

3. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

01.07.2011

Informácie o povinnosti predávajúceho poskytnúť pred dojednaním výmeny údaje o všetkých dodatočných poplatkoch za každú navrhovanú výmenu, za ktoré v rámci výmeny zodpovedá spotrebiteľ.

01.07.2011

4. INFORMÁCIE O SKONČENÍ ZMLUVY

01.07.2011

Informácie o skončení vedľajších zmlúv a o dôsledkoch takého skončenia.

01.07.2011

Podmienky skončenia zmluvy, dôsledky skončenia a informácie o zodpovednosti spotrebiteľa za náklady, ktoré môžu vzniknúť týmto skončením.

01.07.2011

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE

01.07.2011

Označenie jazyka alebo jazykov, ktoré možno s predávajúcim v súvislosti so zmluvou, napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností.

01.07.2011

Informácie o možnosti mimosúdneho riešenia sporov.

01.07.2011

Potvrdenie prijatia informácií:

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa:

01.07.2011

Príloha č. 5 k zákonu č. 161/2011 Z. z.

01.07.2011

FORMULÁR NA UĽAHČENIE UPLATNENIA PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

01.07.2011

Právo na odstúpenie od zmluvy

01.07.2011

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebiteľa záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve odovzdaná spotrebiteľovi neskôr ako v deň jej uzavretia, spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní od odovzdania tejto zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve.

01.07.2011

Právo na odstúpenie od zmluvy začína .................................. (vyplní predávajúci pred poskytnutím formulára spotrebiteľovi).

01.07.2011

Ak spotrebiteľ nedostal tento formulár, začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, keď spotrebiteľ dostane tento formulár. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po jednom roku a 14 kalendárnych dňoch od jej uzavretia alebo od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebiteľa záväzná.

01.07.2011

Ak spotrebiteľ nedostal všetky informácie uvedené v zákone vrátane príslušného vyplneného informačného formulára, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom, keď spotrebiteľ dostane tieto informácie, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po troch mesiacoch a 14 kalendárnych dňoch odo dňa uzavretia zmluvy alebo od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorá je pre spotrebiteľa záväzná. Ak bola zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve odovzdaná spotrebiteľovi neskôr ako v deň jej uzavretia, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po troch mesiacoch a 14 kalendárnych dňoch od jej odovzdania spotrebiteľovi.

01.07.2011

Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy tým, že odstúpenie od zmluvy oznámi predávajúcemu na trvanlivom nosiči (napr. list poslaný poštou alebo e-mail), pričom použije nižšie uvedené obchodné meno a miesto podnikania/sídlo. Spotrebiteľ môže použiť tento formulár.

01.07.2011

Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, neznáša žiadne náklady.

01.07.2011

Okrem práva na odstúpenie od zmluvy sa na ďalšie práva spotrebiteľa vrátane práva na skončenie zmluvy vzťahujú osobitné predpisy (napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov).

01.07.2011

Zákaz predbežnej platby

01.07.2011

Počas lehoty na odstúpenie od zmluvy je zakázané požadovať od spotrebiteľa akúkoľvek predbežnú platbu. Zákaz sa týka akejkoľvek protihodnoty vrátane predbežnej platby, odplaty dohodnutej v zmluve, poskytovania záruk, viazania peňazí na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výslovného uznania dlhu alebo inej protihodnoty atď. Vzťahuje sa nielen na platby predávajúcemu, ale aj tretím osobám.

01.07.2011

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

01.07.2011

Adresát (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania predávajúceho*:

01.07.2011

Oznamujem (-e)**, že odstupujem (-e)** od zmluvy.

01.07.2011

Dátum uzatvorenia zmluvy*:

01.07.2011

Meno spotrebiteľa (-ov)***:

01.07.2011

Adresa spotrebiteľa (-ov)***:

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa (-ov) (iba ak sa odstúpenie od zmluvy oznamuje písomne na listine)***:

01.07.2011

Dátum***:

01.07.2011

* Vyplní predávajúci skôr, než poskytne formulár spotrebiteľovi.

01.07.2011

** Nehodiace sa prečiarknite.

01.07.2011

*** Vyplní spotrebiteľ (spotrebitelia), ak sa tento formulár používa na odstúpenie od zmluvy.

01.07.2011

Potvrdenie prijatia informácií:

01.07.2011

Podpis spotrebiteľa:

01.07.2011

Príloha č. 6 k zákonu č. 161/2011 Z. z.

01.07.2011

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.11.2012

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene (Ú. v. EÚ L 33, 3. 2. 2009).

01.11.2012

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2009).

Poznámky pod čiarou

01.05.2014

1) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.

01.05.2014

1a) § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 102/2014 Z. z.

01.07.2011

2) Občiansky zákonník.
Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2011

3) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.07.2011

4) Nariadenie Rady (EHS) č. 1/1958 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1) v platnom znení.

01.07.2011

5) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.07.2011

6) § 50a Občianskeho zákonníka.

01.07.2011

7) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2011

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.