Zákon č. 158/2011 Z. z.Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 56/2012 Z. z.(nepriamo), 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/2011
Platnosť od 01.06.2011
Účinnosť od 18.04.2016
15.06.2011

158

15.06.2011

ZÁKON

15.06.2011

z 19. mája 2011

15.06.2011

o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15.06.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.06.2011

Čl. I

15.06.2011

§ 1

15.06.2011

Predmet úpravy

15.06.2011

Tento zákon ustanovuje spôsoby zohľadnenia energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorových vozidiel kategórií M1, M2, M3, N1, N2 a N31) (ďalej len „vozidlo“) počas ich životnosti pri nákupe alebo lízingu (ďalej len „nákup“) vozidiel a metodiku výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla s cieľom podporovať a stimulovať trh s energeticky a environmentálne úspornými vozidlami.

15.06.2011

§ 2

15.06.2011

Rozsah pôsobnosti

15.06.2011

(1) Tento zákon je povinný uplatňovať pri nákupe vozidiel verejný obstarávateľ,2) obstarávateľ3) a dopravca poskytujúci služby vo verejnom záujme,4) ktorý nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ (ďalej len „dopravca“).

15.06.2011

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na nákup vozidiel navrhovaných a vyrábaných na osobitné použitie podľa osobitného predpisu.5)

15.06.2011

§ 3

15.06.2011

Energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti

15.06.2011

(1) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a dopravca zohľadní pri nákupe vozidiel energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti (ďalej len „energetické a environmentálne vplyvy vozidla“) podľa odseku 2 v technických špecifikáciách alebo v rozhodnutí o nákupe.

15.06.2011

(2) Energetické a environmentálne vplyvy vozidla zahŕňajú najmä

15.06.2011

a) spotrebu energie,

15.06.2011

b) emisie oxidu uhličitého (CO2) a

15.06.2011

c) emisie

15.06.2011

1. oxidov dusíka (NOx),

15.06.2011

2. bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a

15.06.2011

3. tuhých častíc.

15.06.2011

(3) Technické špecifikácie pre energetické a environmentálne vplyvy vozidla sa určia v dokumentácii pre nákup vozidiel.

15.06.2011

(4) Ak sa uplatní postup verejného obstarávania podľa osobitného predpisu,6) v rozhodnutí o nákupe sa energetické a environmentálne vplyvy vozidla uplatnia ako kritériá na vyhodnotenie ponúk.

15.06.2011

(5) Ak sa energetické a environmentálne vplyvy vozidla v rozhodnutí o nákupe vyjadria v peňažných hodnotách, použije sa metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla podľa § 4.

15.06.2011

§ 4

15.06.2011

Metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla

15.06.2011

(1) Prevádzkové náklady na spotrebu energie počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčin najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa prílohy č. 1, spotreby energie počítanej podľa odseku 2 a nákladov na jednotku energie podľa odseku 3; v prípade potreby sa zohľadnia už najazdené kilometre.

15.06.2011

(2) Spotreba paliva vozidla na kilometer sa počíta v jednotkách spotreby energie na kilometer bez ohľadu na to, či je uvedená priamo, ako je to pri vozidlách na elektrický pohon, alebo nie. Ak je spotreba paliva uvedená v iných jednotkách, prepočíta sa na spotrebu energie na kilometer s použitím prepočítavacieho koeficientu energetického obsahu paliva podľa prílohy č. 2 pre príslušný druh paliva.

15.06.2011

(3) Na vyjadrenie nákladov na jednotku energie sa použije jednotná peňažná hodnota na jednotku energie. Jednotná peňažná hodnota je cena benzínu alebo nafty bez ciel a daní na účely dopravy uverejňovaná podľa osobitných predpisov.7)

15.06.2011

(4) Prevádzkové náklady na emisie oxidu uhličitého (CO2) počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčin najazdených kilometrov počas jeho životnosti podľa prílohy č. 1, emisií oxidu uhličitého (CO2) vyjadrených v kilogramoch na kilometer a nákladov na kilogram emisií oxidu uhličitého (CO2) z rozsahu uvedeného v prílohe č. 3; v prípade potreby sa zohľadnia už najazdené kilometre.

15.06.2011

(5) Prevádzkové náklady na emisie oxidov dusíka (NOx), bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a tuhých častíc počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčet prevádzkových nákladov na emisie oxidov dusíka (NOx), prevádzkových nákladov na emisie bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a prevádzkových nákladov na emisie tuhých častíc počas životnosti vozidla; prevádzkové náklady na emisie každej znečisťujúcej látky počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčin najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa prílohy č. 1, príslušnej emisie vyjadrenej v gramoch na kilometer a nákladov na gram príslušnej emisie podľa priemernej hodnoty príslušnej emisie uvedenej v prílohe č. 3; v prípade potreby sa zohľadnia už najazdené kilometre.

15.06.2011

(6) Vyššie prevádzkové náklady na emisie možno uplatniť, ak tieto neprekročia dvojnásobok hodnoty nákladov uvedených v prílohe č. 3.

15.06.2011

(7) Ak sa na vozidlo nevzťahujú štandardizované skúšobné postupy podľa právnych predpisov Európskej únie o typovom schválení, porovnateľnosť rôznych ponúk sa zabezpečí použitím všeobecne uznávaných skúšobných postupov alebo výsledkov skúšok vykonaných pre schvaľovací orgán8) alebo použitím informácií poskytnutých výrobcom vozidla.

15.06.2011

§ 5

15.06.2011

Transpozičné ustanovenie

15.06.2011

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


15.06.2011

Čl. IV

15.06.2011

Účinnosť

15.06.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2011.


15.06.2011

Ivan Gašparovič v. r.

15.06.2011

Richard Sulík v. r.

15.06.2011

Iveta Radičová v. r.


15.06.2011

Príloha č. 1 k zákonu č. 158/2011 Z. z.

15.06.2011

NAJAZDENÉ KILOMETRE MOTOROVÝCH VOZIDIEL POČAS ICH ŽIVOTNOSTI

15.06.2011
Kategória motorových vozidielNajazdené kilometre
počas životnosti
Osobné vozidlá (M1)200 000 km
Ľahké úžitkové vozidlá (N1)250 000 km
Ťažké nákladné vozidlá (N2, N3)1 000 000 km
Autobusy (M2, M3)800 000 km
15.06.2011

Príloha č. 2 k zákonu č. 158/2011 Z. z.

15.06.2011

ENERGETICKÝ OBSAH PALÍV

15.06.2011
PalivoEnergetický obsah
Nafta36 MJ/l
Benzín32 MJ/l
Zemný plyn/Bioplyn(33 – 38) MJ/Nm3
Skvapalnený ropný plyn (LPG)24 MJ/l
Etanol21 MJ/l
Bionafta33 MJ/l
Emulzné palivo32 MJ/l
Vodík11 MJ/Nm3
15.06.2011

Príloha č. 3 k zákonu č. 158/2011 Z. z.

15.06.2011

NÁKLADY NA EMISIE V CESTNEJ DOPRAVE

15.06.2011
CO2NOxNMHCTuhé častice
0,03 – 0,04 eura/kg0,0044 eura/g0,001 eura/g0,087 eura/g
15.06.2011

Príloha č. 4 k zákonu č. 158/2011 Z. z.

15.06.2011

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

15.06.2011

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15. 05. 2009).

Poznámky pod čiarou

15.06.2011

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.

15.06.2011

2) § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.06.2011

3) § 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

15.06.2011

4) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

15.06.2011

5) § 2 ods. 2 a 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

15.06.2011

6) Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.06.2011

7) Čl. 4 Rozhodnutia Rady z 22. apríla 1999 o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov (1999/280/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 02; Ú. v. ES L 110, 28. 4. 1999).
Čl. 2 Rozhodnutia Komisie z 26. júla 1999, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 1999/280/ES postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov (1999/566/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 02; Ú. v. ES L 216, 14. 8. 1999).

15.06.2011

8) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.