Zákon č. 154/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Čiastka 49/2011
Platnosť od 28. 5. 2011
Účinnosť od 1. 6. 2011

OBSAH

1. 6. 2011

154

1. 6. 2011

ZÁKON

1. 6. 2011

zo 17. mája 2011,

1. 6. 2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

1. 6. 2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


1. 6. 2011

Čl. I

1. 6. 2011

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z. a zákona č. 460/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. 6. 2011

1. V § 3 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo násobku podľa § 4 ods. 7“.

1. 6. 2011

2. V § 4 ods. 1 sa doterajšia tabuľka nahrádza touto tabuľkou:

1. 6. 2011

1. 6. 2011
1.  do500 obyvateľov1,49-násobok
2.od501do1 000 obyvateľov1,65-násobok
3.od1 001do3 000 obyvateľov1,98-násobok
4.od3 001do5 000 obyvateľov2,17-násobok
5.od5 001do10 000 obyvateľov2,34-násobok
6.od10 001do20 000 obyvateľov2,53-násobok
7.od20 001do50 000 obyvateľov2,89-násobok
8.od50 001do100 000 obyvateľov3,19-násobok
9.nad  100 000 obyvateľov3,58-násobok
1. 6. 2011

“,

1. 6. 2011

3. V § 4 odsek 2 znie:

1. 6. 2011

(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.“.

1. 6. 2011

4. § 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

1. 6. 2011

(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.

1. 6. 2011

(4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.“.

1. 6. 2011

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

1. 6. 2011

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

1. 6. 2011

(7) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1,49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.“.

1. 6. 2011

6. § 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

1. 6. 2011

(8) Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu8) patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.“.

1. 6. 2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

1. 6. 2011

8) § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

1. 6. 2011

7. § 4 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

1. 6. 2011

(9) Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.“.

1. 6. 2011

8. V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

1. 6. 2011

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

1. 6. 2011

9. V § 5 odsek 1 znie:

1. 6. 2011

(1) Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené v osobitnom predpise.9) Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov.“.

1. 6. 2011

10. V § 5 odsek 2 znie:

1. 6. 2011

(2) Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.

1. 6. 2011

11. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

1. 6. 2011

㤠8a

1. 6. 2011

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011

1. 6. 2011

Starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate starostu v súlade s týmto zákonom. Inak platí, že od 1. júna 2011 patrí starostovi plat stanovený podľa § 3 ods. 1.“.


1. 6. 2011

Čl. II

1. 6. 2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.


1. 6. 2011

Ivan Gašparovič v. r.

1. 6. 2011

Richard Sulík v. r.

1. 6. 2011

Iveta Radičová v. r.