Zákon č. 121/2011 Z. z.Zákon o zrušení Protidrogového fondu

(v znení č. 287/2012 Z. z., 203/2013 Z. z.)

Čiastka 39/2011
Platnosť od 20.04.2011
Účinnosť od 01.09.2013
01.05.2011

121

01.05.2011

ZÁKON

01.05.2011

z 5. apríla 2011

01.05.2011

o zrušení Protidrogového fondu

01.05.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2011

§ 1

01.05.2011

(1) Protidrogový fond (ďalej len „fond“) sa zrušuje k 1. máju 2011.

01.05.2011

(2) Fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje do likvidácie.

01.05.2011

(3) Ak tento zákon v § 2, 3 a 4 neustanovuje inak, na likvidáciu fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.1) Ustanovenia osobitného predpisu2) sa nepoužijú.

01.05.2011

§ 2

01.05.2011

(1) Likvidátora vymenuje podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny (ďalej len „podpredseda vlády“) ku dňu vstupu fondu do likvidácie. Návrh na zápis likvidátora do obchodného registra vykoná podpredseda vlády alebo ním splnomocnená osoba.

01.05.2011

(2) Dňom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnosť rady fondu, riaditeľa fondu a dozornej rady fondu na likvidátora iba v rozsahu nevyhnutnom na likvidáciu fondu.

01.09.2013

(3) Odmenu likvidátora určuje podpredseda vlády.

01.05.2011

(4) Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie podpredsedovi vlády. Ak likvidátor porušuje svoje povinnosti, podpredseda vlády likvidátora odvolá a vymenuje nového likvidátora.

01.05.2011

§ 3

01.05.2011

(1) Likvidátor predloží do 60 dní od zrušenia fondu podpredsedovi vlády na schválenie časový plán likvidácie a účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Likvidátor vykonáva likvidáciu na základe schváleného časového plánu likvidácie.

01.05.2011

(2) Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví a predloží podpredsedovi vlády na schválenie účtovnú závierku spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie.

01.05.2011

(3) Likvidátor do 60 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie majetkového zostatku podá registrovému súdu návrh na výmaz fondu z obchodného registra.

01.10.2012

§ 3a

01.10.2012

Úlohy a právomoci podpredsedu vlády podľa tohto zákona od 1. októbra 2012 vykonáva Úrad vlády Slovenskej republiky.

01.09.2013

§ 3b

01.09.2013

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu2) a odmeny a výdavky predbežného správcu ustanoveného súdom po začatí konkurzného konania sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky.


01.05.2011

§ 4

01.05.2011

Zrušuje sa:

01.05.2011

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde v znení čl. I zákona č. 168/2008 Z. z.

01.05.2011

§ 5

01.05.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.


01.05.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.05.2011

Richard Sulík v. r.

01.05.2011

Iveta Radičová v. r.

Poznámky pod čiarou

01.05.2011

1) § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.09.2013

2) § 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.